Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Newsletter 09 imi net 2012-04

734 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Newsletter 09 imi net 2012-04

 1. 1. NEWSLETTER       Nr.  9,  Aprilie  2012        Investește  în  oameni!  Proiect  cofinanțat  din  Fondul  Social  European  prin  Programul  Operațional  Sectorial    Dezvoltarea  Resurselor  Umane  2007  –  2013  Axa  prioritară  3:  Creşterea  adaptabilităţii  lucrătorilor  şi  a  întreprinderilor  Domeniul  major  de  intervenţie  3.3.:  „Dezvoltarea  parteneriatului  şi  încurajarea    iniţiaLvelor  pentru  partenerii  sociali  şi  societatea  civilă”  Contract  nr.:  POSDRU/93/3.3/S/53132      
 2. 2. Proiectul  strategic   „Reţeaua  Autorităților  Competente  pentru  Calificările  Profesionale  din   România   NOUTĂȚI     (IMI  PQ  NET  România)”      Ø  ObiecLvul  bugetului  UE:     relansarea  creşterii  economice   EVENIMENT   Ø  Comisia  lansează  o   u     INFO+    Ø  Drepturile  fundamentale,  în   Ce  spun  uLlizatorii  despre  IMI   centrul  procesului  decizional     consultare  publică  privind   modul  în  care  ar  putea  fi     redus  costul  introducerii    Ø  Piaţa  unică  la  20  de  ani  -­‐   u  Diverse   concursul  „Generaţia  1992”   internetului  de  mare  viteză    Ø  Dreptul   la   un   proces   echitabil:   propunerea   Comisiei   Europene   care   le   dă   cetățenilor   dreptul   la   informare  în  cadrul  procedurilor   penale  devine  act  legislaLv    
 3. 3. NOUTĂȚI       ObiecLvul  bugetului  UE:  relansarea  creşterii  economice            În  bugetul  propus  pentru  2013  plăţile  se  ridică  la  aproximaLv  138  de  miliarde  de  euro,  cu  aproximaLv  6,8%  mai  mult  decât  în   2012.   Această   suplimentare   răspunde   solicitărilor   statelor   membre   cu   privire   la   realizarea   de   invesLţii   orientate   către  creştere  economică.    Comisia   îşi   propune   să   orienteze   cea   mai   mare   parte   a   bugetului   către   domenii   care   pot   favoriza   creşterea   economică   şi  crearea  de  locuri  de  muncă.  De  fonduri  mai  mari  vor  beneficia,  de  exemplu,  cercetarea,  educaţia  şi  formarea,  reţelele  de  energie  şi  transport  şi  acţiunile  menite  să  amelioreze  compe??vitatea  UE.  În  creşterea  bugetară  se  regăsesc  şi  sumele  adiţionale  de  care  este  nevoie  pentru  con?nuarea   proiectelor   în   curs.   Pentru   multe   dintre   acestea   termenul   ajunge   la   scadenţă   în   2013   (poduri,   căi   ferate   şi  autostrăzi  transeuropene  care  contribuie  la  creşterea  compe??vităţii  UE  etc.).  Guvernele  UE  au  aprobat  aceste  angajamente  în  exerciţiile  bugetare  anterioare,  iar  acum  Comisia  este  obligată  să  le  onoreze.    Totuşi,  în  viitor,  cheltuielile  pentru  proiecte  pe  termen  lung  de  acest  ?p  vor  fi  îngheţate  la  nivelul  inflaţiei.  Aceasta  înseamnă  că  guvernele  UE  nu  vor  fi  obligate  să  contribuie  cu  sume  mai  mari  la  viitoarele  bugete.  În   acelaşi   ?mp,   Comisia   încearcă   să   facă   economii,   în   măsura   posibilului,   de   exemplu   renunţând   la   programele   neperformante  sau  reducând  personalul  UE  cu  1%.    Sursa:  Comisia  Europeană    Mai  multe  detalii:  hUp://ec.europa.eu/news/eu_explained/120427_ro.htm    
 4. 4. NOUTĂȚI     Drepturile  fundamentale,  în  centrul  procesului  decizional            Drepturile  fundamentale  sunt  din  ce  în  ce  mai  vizibile  în  procesul  decizional  al  UE,  însă  încă  mai  există  idei  greşite.    Carta  drepturilor  fundamentale  a  Uniunii  Europene  este  în  vigoare  şi  obligatorie  din  punct  de  vedere  juridic  de  doi  ani.  În  acest  document  sunt  enunţate  drepturile  care  sunt  protejate  în  UE,  printre  care  libertatea  de  exprimare,  demnitatea,  egalitatea  şi  jus?ţia.    În   cazul   în   care   consideraţi   că   drepturile   v-­‐au   fost   încălcate   prin   punerea   în   aplicare   a   legislaţiei   UE,   vă   puteţi   adresa   unei  instanţe  naţionale  sau  Ombudsmanului.  Dacă  nu  sunteţi  mulţumit  de  răspuns,  puteţi  adresa  o  plângere  Comisiei  Europene.  Comisia  Europeană  este  responsabilă  cu  garantarea  faptului  că  ţările  UE  respectă  drepturile  fundamentale  atunci  când  pun  în  aplicare  legislaţia  europeană.  De  asemenea,  Comisia  se  asigură  că  propunerile  sale  legisla?ve  sunt  compa?bile  cu  prevederile  înscrise  în  Cartă.    În   fiecare   an,   Comisia   publică   un   raport   privind   aplicarea   Cartei   drepturilor   fundamentale   în   UE.   În   raportul   pe   2011   se  s?pulează  faptul  că  propunerile  UE  au  contribuit  la  o  mai  bună  protecţie  a  anumitor  drepturi:  de  exemplu,  în  viitor,  călătorii  vor  putea  refuza  u?lizarea  scanerelor  de  securitate  în  aeroporturile  din  Uniunea  Europeană  în  favoarea  unui  control  de  securitate  alterna?v.   In   acelaşi   ?mp,   Carta   are   o   contribuţie   tot   mai   mare   la   hotărârile   adoptate   de   instanţe.   În   2011,   drepturile  fundamentale   prevăzute   de   Cartă   au   fost   citate   într-­‐o   hotărâre   importantă   a   Curţii   de   Jus?ţie   a   UE   referitoare   la   dreptul  solicitanţilor  de  azil  la  protecţie  împotriva  tratamentului  inuman  sau  degradant.      Sursa:  Comisia  Europeană  Mai  multe  detalii:  hUp://ec.europa.eu/news/jus?ce/120416_ro.htm    
 5. 5. NOUTĂȚI                            Piaţa  unică  la  20  de  ani  -­‐  concursul  „Generaţia  1992”  Piaţa  unică  ne  oferă  posibilitatea  să  călătorim,  să  studiem,  să  lucrăm,  să  locuim  şi  să  facem  cumpărături  în  altă  ţară,  fără  ca  aceste  lucruri  să  ne  dea  mari  bătăi  de  cap.    Eliminarea   a   sute   de   obstacole   tehnice,   juridice   şi   birocra?ce   a   generat   creştere   economică   şi   a   contribuit   la  crearea  a  aproxima?v  2,8  milioane  de  locuri  de  muncă  în  ul?mii  20  de  ani.  Comisia   doreşte   să   afle   ce   gândesc   cei   care   au   crescut   în   aceste   condiţii   de   piaţă   unică.   Pentru   aceasta,  organizează  un  concurs  la  care  pot  par?cipa  toate  persoanele  născute  în  1992.  Detalii  despres  concurs:  hUp://ec.europa.eu/news/economy/120423_ro.htm          Dreptul  la  un  proces  echitabil:  propunerea  Comisiei  Europene  care  le  dă  cetățenilor     dreptul  la  informare  în  cadrul  procedurilor  penale  devine  act  legislaLv     „Aveți  dreptul  la…  -­‐  o  Notă  privind  drepturile”.  În  curând,  aceasta  va  fi  realitatea  pentru  orice  persoană   arestată   sau   reținută   oriunde   în   Uniunea   Europeană.   Miniștrii   de   jus?ție   din   UE   au   adoptat   un   nou   act   legisla?v  propus  de  Comisia  Europeană  pentru  a  le  garanta  persoanelor  învinuite  dreptul  la  informare  în   cursul   procedurilor   penale.   În   conformitate   cu   „Direc?va   privind   dreptul   la   informare   în   cadrul   procedurilor   penale",   persoanele   suspectate   de   comiterea   unei   infracțiuni   vor   fi   informate   cu   privire   la   drepturile   lor,   într-­‐o   limbă   pe   care   o   înțeleg.   Această   măsură   va   garanta   că   statele   membre   ale   UE   vor   transmite  tuturor  persoanelor  arestate  –  sau  care  fac  obiectul  unui  mandat  european  de  arestare  –  o  Notă   privind  drepturile,  în  care  sunt  enumerate  toate  drepturile  lor  fundamentale  în  cursul  procedurilor  penale.   Sursa:  Comisia  Europeană    hUp://ec.europa.eu/romania/news/27042012_drept_proces_echitabil_ro.htm      
 6. 6. EVENIMENT       Comisia  lansează  o  consultare  publică  privind  modul  în  care  ar  putea  fi  redus   costul  introducerii  internetului  de  mare  viteză          Internetul  de  mare  viteză  este  indispensabil  pentru  toate  sectoarele  economice  și  va  fi  piatra  de  temelie    a   pieței   unice   digitale.   Fiecărei   creșteri   cu   10%   a   nivelului   de   penetrare   a   benzii   largi   îi   corespunde   o  creștere  economică  de  1-­‐1,5  %.    În  acest  context,  Comisia  Europeană  dorește  să  afle  opinii  cu  privire  la  modul  în  care  ar  putea  fi  reduse  costurile  de  instalare  a  unor  noi  rețele  de  internet  de  mare  viteză  în  UE.      Concret,   Comisia   dorește   să   examineze   modalități   de   reducere   a   costurilor   aferente   lucrărilor   de   geniu  civil,  cum  ar  fi  decopertarea  drumurilor  și  săparea  de  șanțuri  în  scopul  instalării  fibrei  op?ce,  care  se  pot  ridica   până   la   80%   din   costul   total.   Comisia   consideră   că   acest   lucru   ar   determina   o   scădere   cu   25%   a  costurilor   aferente   inves?țiilor   în   banda   largă.   Consultația   este   deschisă   tuturor   părților   interesate   din  sectorul   public   sau   privat,   inclusiv   societăților   de   telecomunicații   sau   de   u?lități   publice,   inves?torilor,  autorităților  publice  și  consumatorilor.      Consultarea  publică  este  deschisă  până  la  20  iulie  2012.  Rezultatele  vor  contribui  la  reducerea  costurilor  aferente  inves?țiilor  și,  în  ul?mă  instanță,  a  prețului  final  de  consum  al  benzii  largi.    Pentru  mai  multe  detalii:    hUp://ec.europa.eu/romania/news/30042012_agenda_digitala_ro.htm        
 7. 7. INFO  +   Ce  spun  uLlizatorii  despre  IMI      ”E  minunat!  În  trecut,  eram  nevoiţi  uneori  să  aşteptăm  trei  luni  pentru  a  primi  un  răspuns  la  cererile  noastre  din  partea  anumitor  ţări.  U<lizând  IMI,  obţinem  informaţiile  necesare  în  doar  două  zile.  De  asemenea,  în  trecut,  în  unele  ţări,  trebuia  să  contactăm  până  la  cinci  sau  zece  ins<tuţii  diferite.  Acum  avem  un  singur  interlocutor.  Doar  atât.  ”     Dr.  Jackie  Ahr   Colegiul  Medicilor  din  Franța      ”  Un  medic  care  îşi  finalizase  studiile  în  Regatul  Unit  a  declarat  că  nu  este  în  măsură  să  prezinte  un  cer<ficat  care  să  ateste  experienţa  sa  profesională,  necesar  pentru  recunoaşterea  calificării  sale.  Prin  urmare,  am  contactat  Consiliul  general  al  medicilor  din  Regatul  Unit,  prin  intermediul  IMI.  Am  avut  un  schimb  de  informaţii  bogat  şi  u<l.  Ins<tuţia  ne-­‐a  indicat  nu  doar  care  sunt  documentele  necesare  pentru  a  obţine  acest  cer<ficat,  ci  ne-­‐a  acordat  şi  acces  la  documentele  sale,  trimiţându-­‐ne  rapid  o  copie  a  cer<ficatului  respec<v.  Aceste  informaţii  ne-­‐au  permis  să  recunoaştem  calificarea  medicului  fără  nicio  dificultate.  ”   ChrisLane  Wucsits   Colegiul  medicilor  din  Austria    
 8. 8.   DIVERSE       Orientarea  către  client,  tendinţa  anului  2012  în  promovarea  prin  reţelele  sociale    Studiul  GfK  „Cum  folosesc  companiile  social  media”  analizează  care  sunt  reţelele  sociale  preferate  de  oamenii   de   comunicare   din   companii   şi   scopul   în   care   acestea   sunt   folosite.   În   2011,   69%   dintre  companii  au  apelat  în  special  la  promovarea  prin  Facebook  şi  prin  forumurile  de  discuţii  (43%).  Intenţiile  pentru  2012  arată  o  creştere  uşoară  pentru  canalele  deja  existente  şi  bine  poziţionate,  cum  sunt  Facebook,   LinkedIn   sau   Youtube,   dar   şi   un   interes   mai   accentuat   pentru   u?lizarea   pe   scară   mai   largă   a  TwiUer-­‐ului   şi   blogurilor   independente   (creştere   de   8%,   respec?v   6%).   Asnel,   TwiUer   ajunge   să   fie  interesant  pentru  19%  dintre  companii,  iar  campaniile  pe  bloguri  independente  pentru  27%.  hUp://www.radardemedia.ro/2012/04/27/orientarea-­‐catre-­‐client-­‐tendinta-­‐anului-­‐2012-­‐in-­‐promovarea-­‐prin-­‐retelele-­‐sociale/       Oamenii  de  afaceri  chinezi,  interesaţi  să  investească  în  România.  Care  sunt  domeniile  vizate    Oamenii  de  afaceri  chinezi  sunt  interesaţi  să  investească  în  România  în  proiecte  din  agricultură,  IT,  infrastructură  şi  energie,  subiectul  fiind  discutat  în  întâlnirea  intre  oficiali  romani  si  chinezi.    Relaţiile  bilaterale  între  România  şi  China  au  consemnat  în  2011  faţă  de  2010  o  creştere  de  36,27%  a  exporturilor  româneş?  şi  de  8,24%  a  importurilor,  valoarea  totală  a  schimburilor  comerciale  ridicându-­‐se  la  4,2  miliarde  dolari.  hUp://www.mediafax.ro/economic/oamenii-­‐de-­‐afaceri-­‐chinezi-­‐interesa?-­‐sa-­‐investeasca-­‐in-­‐romania-­‐care-­‐sunt-­‐domeniile-­‐vizate-­‐9574522/    
 9. 9.  Carte                                            Târg    Teatru       Orfeu  şi  Euridice     CARTEA  ȘOAPTELOR     Târg  de  Flori  in  BucureșL     o  nouă  versiune  de  Adrian  Enescu  cu   De  Varujan  Vosganian       variațiuni  pe  teme  de  Gluck       Primaria   Sectorului   3   și   Accente   NOI   vă    “Cartea   soaptelor”   de   Varujan   invită  să  vizitați  “Targul  de  Florii,  Paste  și  1   la  Teatrul  Bulandra  din  Bucureș?  în  luna  Vosganian   a   fost   lansată   la   Mai,  în  perioada  6  aprilie  –  1  mai  2012,  ce   aprilie  –  iunie  2012    Erevan   (Armenia)   in   prezența   se  va  desfășura  în  Parcul  “Alexandru  Ioan      autorului   şi   a   Ministrului   român   Cuza”   (zona   Titan,   fostul   Parc   I.O.R,   in        al  Culturii.     zona   bisericii   maramureșene   –   pe   aleea   Spectacol  realizat  în  colaborare  cu         din  jurul  lacului).   STUDIO-­‐UL  EXPERIMENTAL  DE  Lansarea  a  avut  loc  în  deschiderea     OPERĂ    ȘI  BALET  "LUDOVIC  SPIESS"    evenimentelor   prilejuite   de   Targul   este   compus   din   casuțe   din   lemn   (Opera  Națională  BucureșL)  desemnarea   Erevanului   drept   (3m   x   2m   x2,5m),   în   care   vizitatorii   vor   găsi    capitala  mondiala  a  cărții  în  2012.   produse   și   obiecte   specifice   conceptului   Magnific!   Acesta   este   cuvîntul   cel   mai  “Cartea   șoaptelor”,   a   carei   (complex  expozițional  în  Parcul  “Alexandru   potrivit   pentru   spectacolul   Orfeu   şi  traducere   a   fost   realizată   de   un   Ioan   Cuza”,   cu   standuri   de   prezentare   a   Euridice,   realizat   de   Alexandru   Darie   la  grup  de  șapte  traducatori  ,  printre   unei  oferte  diversificate:  de  la  combinațiile   Teatrul  "Bulandra".  care   și   autorul,   este   prima   carte   literar-­‐gastronomice   la   produse   și   servicii    tradusă   direct   din   româna   în   specifice  celor  3  sărbători).   www.bulandra.ro    armeană.           Detalii:     hUp://www.jurnaldebucures?.com/ 2012/04/03/vino-­‐la-­‐targul-­‐de-­‐florii-­‐paste-­‐ si-­‐1-­‐mai-­‐2012-­‐6-­‐aprilie-­‐1-­‐mai-­‐2012/    
 10. 10. Despre  Proiect    hUp://www.imipqnet.ro/ro/despre-­‐proiect/       Despre  Reţeaua  IMI  PQ  NET   hUp://www.imipqnet.ro/ro/sistemul-­‐imi/         Despre  Grupul  de  Lucru     hUp://www.imipqnet.ro/ro/grupul-­‐de-­‐lucru/       www.imipqnet.ro    
 11. 11. IMI  PQ  NET  ROMÂNIA    SECRETARIATUL  TEHNIC  AL  REŢELEI  IMI  PQ  NET  România  E-­‐mail:  secretariat.tehnic@imipqnet.ro  Web:  www.imipqnet.ro  Telefoane:  0726  32  55  31,  0758  09  38  12,  0758  10  29  55  Adresa:  str.  Maria  Rosez  nr.  49  A,  et.  1,  sector  2,  Bucureş?    

×