Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Buletin informativ imi_pq_net_nr_20

360 views

Published on

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Buletin informativ imi_pq_net_nr_20

  1. 1. Buletin Informativ Iunie 2013, Nr. 20  17/06/2013: Îmbunătăţirea relaţiilor comerciale, în atenţia liderilor G8 (link) La reuniunea anuală din 17-18 iunie, liderii G8 (G8 este un grup informal reunind 8 dintre cele mai mari economii ale lumii, care se întruneşte o dată pe an pentru a discuta probleme globale de interes comun) au abordat cu prioritate chestiuni economice, fiscale şi aspecte legate de corupţie. UE a participat la această reuniune, alături de patru dintre statele sale membre, respectiv Franţa, Italia, Germania şi Regatul Unit. Ţările G8 sunt şi membre ale G20. Următorul summit G20 va avea loc în Rusia, la Sankt Petersburg, în perioada 5-6 septembrie 2013. Înaintea summitului de la Lough Erne (Irlanda de Nord), preşedintele Comisiei, José Manuel Barroso, a prezentat poziţia UE cu privire la relansarea comerţului internaţional şi a economiei şi la combaterea evaziunii fiscale şi a corupţiei din mediul antreprenorial. Politica comercială a UE sprijină derularea neîngrădită a schimburilor comerciale, considerându-le vitale pentru asigurarea unei creşteri economice şi a unei dezvoltări durabile, precum şi pentru crearea de locuri de muncă. Finalizarea tuturor celorlalte acorduri de liber schimb aflate în curs de negociere ar duce la o majorare cu 2,2% a PIB-ului UE şi la crearea a 2,2 milioane de noi locuri de muncă. Aceşti bani ar putea fi investiţi în educaţie, asistenţă medicală, dezvoltarea de competenţe şi infrastructură.UE încurajează o mai mare transparenţă în ceea ce priveşte plăţile efectuate către guvernele ţărilor gazdă, de exemplu de către industriile extractive şi de exploatare forestieră (petrol, gaz, minerit şi silvicultură). Printre măsurile anticorupţie luate de UE se numără şi consolidarea normelor contabile şi în materie de transparenţă , cu scopul de a garanta declararea acestor plăţi.  11/06/2013: Menţinerea competitivităţii siderurgiei europene (link) Planul de acţiune abordează scăderea cererii, provocările legate de mediu şi concurenţa neloială, cu accent pe reducerea costurilor şi inovare. Cu o cotă de 11 % din producţia globală şi peste 360 000 de angajaţi, UE este al doilea producător de oţel ca mărime la nivel mondial. În prezent ne confruntăm cu o perioadă dificilă. Cererea s-a redus din cauza recesiunii economice mondiale, preţurile la energie continuă să crească, multe materii prime trebuie importate, concurenţa este adesea neloială şi îndeplinirea cerinţelor de mediu poate fi costisitoare.
  2. 2. Comisia a elaborat un nou plan de acţiune pentru industria siderurgică europeană, în care sunt abordate 7 domenii-cheie:  Cadrul de reglementare,  Stimularea cererii,  Concurenţa loială,  Reducerea costurilor cu energia,  Politica privind schimbările climatice,  Inovare,  Sprijin în perioada de restructurare.  29/05/2013: În prim plan, stabilitatea, creşterea şi locurile de muncă (link) Setul de recomandări pentru 23 de state membre ale UE şi pentru zona euro, oferind îndrumări cu privire la politica economică şi bugetară pentru 2013-2014 reprezintă rezultatul unei analize economice riguroase care a vizat fiecare stat membru al UE, pornind de la planurile de reformă economică şi bugetară prezentate de guvernele naţionale în luna aprilie. Recomandările ţin cont de situaţia economică a fiecărei ţări şi oferă îndrumări specifice menite să stimuleze competitivitatea, creşterea economică şi crearea de locuri de muncă. Ele nu li se aplică ţărilor care fac, în prezent, obiectul unui program de ajustare macroeconomică, respectiv Grecia, Irlanda, Portugalia şi Cipru. României ii se recomandă (pdf) :  să ducă la bun sfârșit programul de asistență financiară UE/FMI;  să îmbunătățească și să simplifice mediul de afaceri, în special prin reducerea sarcinii administrative pentru IMM-uri  să asigure o consolidare fiscală favorabilă creșterii economice și să pună în aplicare strategia bugetară pentru anul 2013 și pentru perioada ulterioară conform calendarului prevăzut,  să îmbunătățească sistemul de colectare a impozitelor prin aplicarea unei strategii cuprinzătoare de asigurare a conformității fiscale și să combată munca nedeclarată.  să egalizeze vârsta de pensionare pentru femei și pentru bărbați și să susțină reforma pensiilor prin promovarea șanselor de angajare a lucrătorilor vârstnici;
  3. 3. Selecţie de documente noi:  Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 50/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscale a fost publicată în Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 320 din 3 iunie 2013. (link)  Hotărârea Guvernului nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 313 din 30 mai 2013. (link)  Legea 168/2013 privind aprobarea Ordonanţei de Guvern nr. 8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 310 din 29 mai 2013. (link)  Hotararea nr. 274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investitiile realizate de întreprinderile mici și mijlocii a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 305 din 28 mai 2013. (link)  11/06/2013: 2013/C 165/09: Cerere deschisă de propuneri – Cooperarea europeană în domeniul științei și tehnologiei (COST) (pdf)  10/06/2013: Regulamentul (UE) nr. 518/2013 al Consiliului din 13 mai 2013 de adaptare a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului ca urmare a aderării Republicii Croația (pdf)  07/06/2013: Decizia 2013/269/PESC a Consiliului din 27 mai 2013 de autorizare a statelor membre să semneze, în interesul Uniunii Europene, Tratatul privind comerțul cu arme (pdf)  06/06/2013: Propunere de Decizie a Consililui de autorizare a aderării, în interesul Uniunii Europene, a Austriei și a Maltei la Convenția de la Haga din 15 noiembrie 1965 privind notificarea și comunicarea în străinătate a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială (pdf)  04/06/2013: Raport al Comisiei către Consiliu și Parlamentul European –al șaptelea raport anual 2012 privind punerea în aplicare a ajutorului comunitar în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 389/2006 al Consiliului din 27 februarie 2006 privind crearea unui instrument de sprijin financiar în scopul de a încuraja dezvoltarea economică a comunității cipriote turce (pdf)
  4. 4. Consultări în curs 14.06.2013 – 14.09.2013: Consultare privind implementarea unui mediu comun pentru schimbul de informații (CISE) destinat supravegherii domeniului maritim al UE. (link) Scopul acestei consultări este de a colecta punctele de vedere ale cetățenilor și părțile interesate private cu privire la stabilirea și punerea în aplicare a unei mediu comun pentru schimbul de informații (CISE) pentru supravegherea domeniului maritim al Uniunii Europene. CISE este dezvoltat în comun de Comisia Europeană și Uniunea Europeană / Spațiul Economic statele membre ale Uniunii Europene, inclusiv autoritățile civile și militare, precum și agențiile europene care operează în domeniul maritim. Aceasta va crea un mediu politic, organizatoric și juridic care să permită schimbul de informații în toate cele șapte sectoare / comunități de utilizatori relevante (transport, protecția mediului, controlul pescuitului, controlul de frontieră, asigurarea respectării legislației generale, vamale și de apărare), bazate pe sisteme de supraveghere existente și viitoare cu scopul de a realiza un mediu comun pentru schimbul de informații complet operațional până în 2020. 06.06.2013 – 15.09.2013: Societăţile comerciale cu răspundere limitată şi societăţile comerciale pe acţiuni cu asociat/acţionar unic (link) În planul său de acţiune pe 2012 privind dreptul european al societăţilor comerciale şi guvernanţa corporativă[1], Comisia a arătat că IMM-urile (întreprinderile mici şi mijlocii) din Europa joacă un rol esenţial în consolidarea economiei UE, în special în contextul crizei economice. Au fost deja depuse eforturi semnificative pentru a facilita activitatea IMM-urilor într-o serie de domenii în care acestea par să întâmpine dificultăţi, inclusiv prin acţiuni întreprinse ca urmare a revizuirii, în 2011, a iniţiativei „Small Business Act” pentru Europa. Prin această consultare ne propunem să obţinem informaţii mai detaliate care să ne ajute să evaluăm în ce măsură armonizarea legislaţiilor naţionale cu privire la societăţile comerciale cu răspundere limitată şi la societăţile comerciale pe acţiuni cu asociat/acţionar unic le-ar permite întreprinderilor, în special IMM-urilor, să beneficieze de norme simple, flexibile şi cunoscute la nivelul UE, care să conducă la reducerea costurilor pe care le au de suportat în prezent. Răspunsurile vor fi luate în considerare la evaluarea necesităţii şi impactului unui nou act juridic.
  5. 5. 06.06.2013 – 30.08.2013: Consultare privind metodologia pentru Decizia Comisiei de stabilire a listei sectoarelor şi subsectoarelor care prezintă un risc semnificativ de relocare a emisiilor de dioxid de carbon pentru perioada 2015-2019 (link) Directiva EU ETS a introdus o abordare armonizată pentru alocarea cu titlu gratuit a cotelor pentru industria europeană. Sectoare industriale considerate expuse la un risc semnificativ de relocare a emisiilor vor primi o pondere mai mare a cotelor gratuite, comparativ cu sectoarele neexpuse. Articolele 10 (a) 14- 17 din Directiva EU ETS a stabilit criterii cantitative și calitative (costuri suplimentare suportate de EU ETS și expunerea comercială) să fie utilizate pentru evaluarea sectoarelor. În 2009, Comisia a stabilit lista de dioxid de carbon valabil până la sfârșitul anului 2014. Articolul 10 (a) 13 din Directiva ETS prevede obligația Comisiei de a stabili o nouă listă pentru perioada 2015-2019. Unele ipoteze necesare pentru aplicarea criteriilor care nu sunt definite în Directiva ETS și, astfel, vor fi supuse unei evaluări a impactului și a decis de către Comisie. 27.05.2013 – 16.08.2013: Încheierea unei asigurări pentru prestarea de servicii în alt stat membru (link) Antreprenorii și întreprinderile ar trebui să poată furniza servicii în alte state membre pe bază uneor asigurări. Acestea ar trebui să fie în măsură de a alege modul în care se organizează atunci când furnizează servicii dincolo de frontierele naționale. Ele pot înființat o filială sau o sucursală într-un alt stat membru, în cazul în care cred că nu este adecvată în curs de potențial de afaceri. Alternativ, ele ar trebui să fie în măsură să ofere servicii transfrontaliere pe o bază temporară în cazul în care rămân stabilit în țara lor de origine, dar în cazul în care furnizorul de servicii de o prezență temporară în țara clientului. În multe cazuri, întreprinderile vor fi asigurate, fie pentru că au ales să fie pentru că este necear acest lucru. Întreprinderile ar trebui să fie capabil să preyinte o asigurare corespunzătoare pentru activitatea lor în acel alt stat membru. Obiectivul acestei consultări este de a determina riscurile și obstacolele întreprinzătorilor individuali și întreprinderile se confruntă atunci când încearcă să obțină o asigurare pentru un alt stat membru. Pentru participare la consultări, vă rugăm să consultati următorul link : http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_ro.htm

×