Successfully reported this slideshow.

Alexandru Chiuta - Implementarea Sistemului IMI - trecut, prezent, perspective

969 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Alexandru Chiuta - Implementarea Sistemului IMI - trecut, prezent, perspective

 1. 1. Pr oiectul strategic Rețeaua Autorităților Competente pentru Calificările Profesionale din România (IMI PQ NET România) Implementarea sistemului IMI - trecut, prezent şi perspective Bucureşti, 2 0 decembrie 2011 Alexandru-Ionuţ Chiuţă Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
 2. 2. Cuprins 1. Implementarea IMI PQ în România – istoric 2. Extinderea S istemului IMI la toate profesiile reglementate 3. F uncţionalităţi le Sistemului IMI 4. Propunerea de Regulament IMI 5. Raportul anual pentru 2011 referitor la Sistemul IMI 6. Statistica IMI PQ pentru autorităţi şi cereri de informaţii 7. Concluzii
 3. 3. Implementarea IMI PQ în România - istoric <ul><li>Sistemul IMI a fost realizat de către Comisia Europeană, pentru a facilita comunicarea între  a utorităţile c ompetente din  s tatele m embre UE prin tr-o aplicaţi e web-based . </li></ul><ul><li>n oiembrie 2007 – primele 4 profesii în Sistemul IMI: contabil, farmacist, fizioterapeut și medic . </li></ul><ul><li>22 februarie 2008 – Sistemul IMI este funcțional și permite schimbul oficial de informaţii între toate autorităţile competente, coordonatori naţionali şi delegaţ i. </li></ul><ul><li>7 martie 2008 – prima solicitare din Marea Britanie către o autoritate competentă din România , Ministerul Sănătății . </li></ul><ul><li>23 iunie 2008 – lansarea oficială la Bucureşti a S istemului IMI . </li></ul><ul><li>d ecembrie 2008 – în S istemul IMI au fost adăugate 7 profesii: arhitecţi, asistente medicale, medici radiologi, medici dentişti, medici veterinari chirurgi, moaşe şi cadre didactice din învăţământul secundar. </li></ul>
 4. 4. Implementarea IMI PQ în România – istoric <ul><li>o ctombrie 2009 – au fost adăugate 20 de profesii în Sistemul IMI pentru activităţile meşteşugăreşti. </li></ul><ul><li>septembrie 2010 – MECTS are rolul de  c oordonator pentru toate  a utorităţile c ompetente  </li></ul><ul><li>înregistrate în Sistemul IMI pentru domeniul legislativ Calificări Profesionale (LIMIC) . </li></ul><ul><li>octombrie 2010 – au mai fost adăugate 4 profesii în S istemul IMI: asistent social, ghid de turism, inginer şi psiholog. </li></ul>
 5. 5. Implementarea IMI PQ în Români a <ul><li>15 decembrie 2011 – în Sistemul IMI au fost adăugate în 15 grupuri de profesii (sectoare) pentru IMI PQ și 294 de profesii reglementate în statele membre. </li></ul><ul><li>7 martie 2008 – 15 decembrie 2011 ~ 960 </li></ul><ul><li>- 9 40 cereri primite </li></ul><ul><li>- 21 cereri trimise </li></ul>Data Total cereri AC solicitantă AC care a răspuns 25 ianuarie 2011 600 Belgia Ministerul Sănătăţii 18 mai 2011 700 Regatul Unit MECTS – CNRED 24 august 2011 800 Norvegia MECTS – CNRED 4 noiembrie 2011 900 Grecia Ministerul Sănătăţii 15 decembrie 2011 961 Ţările de Jos MECTS – CNRED
 6. 6. Extinderea s istemului IMI la toate profesiile reglementate în 2012 15 grupuri de profesii/sectoare disponibile în sistemul IMI  7 sect oare GL IMI PQ NET Grupuri de profesii IMI PQ Sectoare GL A via ți e; Transport terestru ; Activități maritime și profesii conexe Transporturi Profesii în domeniul sănătate Sănătate Profesii juridice Interne şi justiţie Profesiile legate de inginerie ; Arhitecţi şi profesii legate de construcţii ; Turism, agrement şi sport profesii conexe ; Profesii î n domeniul mineritului; Profesii legate de îngrijire și frumusețe ; Profesiile legate de asistenţă socială şi terapie ; Alte profesii General Educaţie şi formare profesională, profesii conexe Educaţie şi administraţie Profesii financiare Economic-financiar Catering şi alte profesii legate de produsele alimentare Agricultură şi domeniul veterinar
 7. 7. F uncţionalităţi le Sistemului IMI <ul><li>23 august 2011 - Versiunea 4 : </li></ul><ul><ul><li>divizarea cererilor pentru a trimite întrebările la mai multe autorități; </li></ul></ul><ul><ul><li>copierea unei cereri pentru a crea o cerere nouă; </li></ul></ul><ul><ul><li>înaintarea unei cereri, după ce a fost acceptată , către o altă autoritate; </li></ul></ul><ul><ul><li>schimbarea coordonatorului cererii , atunci când sunt mai mulţi coordonatori pentru o autoritate competentă; </li></ul></ul><ul><ul><li>noul modul de căutare pentru autorităţile competente înregistrate în Sistemul IMI; </li></ul></ul><ul><ul><li>structura regională pentru autorităţile înregistrate în Germania, Spania şi Polonia; </li></ul></ul><ul><ul><li>noi mesaje predefinite pentru a fi transmise prin e-mail sunt disponibile în sistem , pentru a reaminti autorităţilor despre cererile de informaţii în aşteptarea răspunsului; </li></ul></ul><ul><ul><li>denumirea informativă în limba engleză poate fi adăugată direct pentru autorităţile noi care sunt înregistrate. </li></ul></ul>
 8. 9. F uncţionalităţi le Sistemului IMI <ul><li>Primul trimestru 2012 – versiunea 5: </li></ul><ul><ul><li>noua pagină de start, cu noi reguli de navigare și meniu restructurat ; </li></ul></ul><ul><ul><li>r apoarte salvate î n format PDF, cu sau fără semnătură digitală ; </li></ul></ul><ul><ul><li>îmbunătăţiri tehnice suplimentare ale fluxului de lucru al cererii ; </li></ul></ul><ul><ul><li>administrarea fișierelor atașate la cererile de informații : posibilitatea de a atașa documente pe parcursul ciclului de viaţă al cererii, atât pentru autoritatea solicitantă, cât şi pentru autoritatea competentă care răspunde ; </li></ul></ul><ul><ul><li>se vor lua î n considerare p ă rerile utilizatorilor pentru diverse simplificări tehnice . </li></ul></ul><ul><li>În versiunile următoare: </li></ul><ul><ul><li>comentarii structurate: facilitarea comunicării între autoritățile competente ; </li></ul></ul><ul><ul><li>îmbunătăţirea listelor de cereri: lista de acţiuni și căutare simplificată pentru cereri ; </li></ul></ul><ul><ul><li>exportarea listelor de cereri şi a listei autorităţilor în format Excel . </li></ul></ul>
 9. 11. C ard ul profesional e uropean și Sistemul IMI <ul><li>Principalul element de inovare în noul proiect de Directivă privind recunoașterea calificărilor profesionale - cardul profesional e uropean (CPE) . </li></ul><ul><li>Comisia Europeană vi zează , prin emiterea CPE prin intermediul IMI, simplificarea normelor privind mobilitatea profesioniştilor în cadrul UE şi accelerarea recunoaşterii calificărilor. </li></ul><ul><li>Comisia Europeană (COM) are în vedere o abordare de tip bottom-up , care ia în calcul nevoile autorităţilor şi ale cetăţenilor. </li></ul><ul><li>Intenţia COM este să reducă costurile de implementare a cardului prin utilizarea sistemului IMI. </li></ul>
 10. 12. Propunerea de Regulament IMI 1. Dispoziții generale: - obiect, i nstituirea Sistemului de informare al Pieței Interne , domeniul de aplicare, dezvoltarea IMI, definiții 2. Funcții și responsabilități legate de IMI: - obiectiv general, coordonatorii IMI, a utoritățile competente , Comisia Europeană, drepturi de acces ale actorilor și utilizatorilor IMI, confidențialitate, p rocedurile de cooperare administrativă 3. Prelucrarea și securitatea datelor : p ăstrarea datelor cu caracter personal a persoanelor vizate și ale utilizatorilor IMI , prelucrarea categoriilor speciale de date, securitate
 11. 13. Propunerea de Regulament IMI 4. Drepturile persoanelor vizate și supravegherea: informarea persoanelor vizate și transparența, d reptul la acces, corectare ș i a nulare , e xcepții și limitări , supraveghere 5. Domeniu geografic de aplicare al IMI: u tilizarea IMI la nivel na ț ional , s chimbul de informații cu țările terțe 6. Dispoziții finale: e xercitarea /r evocarea delegării de competențe , obiecții la actele delegate, monitorizarea și raportarea, cheltuieli, intrarea în vigoare
 12. 14. Propunerea de Regulament IMI - Anexe Executivul comunitar a adoptat astăzi o propunere de modernizare a directivei privind calificările profesionale, care vizează simplificarea normelor privind mobilitatea profesioniștilor în cadrul UE, prin punerea la dispoziția tuturor profesiilor interesate a unui card profesional european, care să ușureze și să accelereze recunoașterea calificărilor. <ul><li>ANEXA I menționată la articolul 3 enumeră dispozițiile privind cooperarea </li></ul><ul><li>administrativă din acte ale Uniunii care sunt puse în aplicare prin intermediul IMI : </li></ul><ul><li>- Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea calificărilor profesionale: articolele 8, 50, 51 și 56 ; </li></ul><ul><li>- Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieței interne: Capitolul VI; </li></ul><ul><li>- Directiva 2011/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 martie 2011 privind aplicarea drepturilor pacienților în cadrul asistenței medicale transfrontaliere, articolul 1024. </li></ul>
 13. 15. Propunerea de Regulament IMI - Anexe <ul><li>ANEXA II menționată la articolul 4 privind domeniile potențiale în care dispozițiile </li></ul><ul><li>privind cooperarea administrativă po t fi puse în aplicare prin intermediul IMI : </li></ul><ul><li>I. Piața internă și libera circulație a mărfurilor ; </li></ul><ul><li>II. Libertatea de stabilire și de prestare de servicii ; </li></ul><ul><li>III. Libera circulație a persoanelor ; </li></ul><ul><li>IV. Libertatea capitalului și a plăților. </li></ul>
 14. 16. Sistemul IMI - Raportul pe anul 2011 <ul><li>Introducere: despre IMI, obiectul raportului, repere,Reţeaua IMI. </li></ul><ul><li>Utilizarea sistemului IMI in 2011: </li></ul><ul><ul><li>- aproximativ 1000 de noi autorităţi au fost înregistrate in IMI ; </li></ul></ul><ul><ul><li>- mai multe schimburi de informaţii despre calificările profesionale, cereri încă puţine despre servicii ; </li></ul></ul><ul><ul><li>- uşoară creştere a timpilor de răspuns ; </li></ul></ul><ul><ul><li>- urmează extinderea treptată a sistemului IMI prin includerea tuturor profesiilor reglementate ; </li></ul></ul><ul><ul><li>- revizuirea Directivei pentru recunoașterea calificărilor profesionale ; </li></ul></ul><ul><ul><li>- alte informații: mecanismul de alertă pentru componenta Servicii a fost folosit doar de două ori până în prezent, demararea cu succes a proiectului-pilot de detaşarea lucrătorilor . </li></ul></ul>
 15. 17. Sistemul IMI – Raportul pe anul 2011 <ul><li>3. Dezvoltarea IT și finanțarea: </li></ul><ul><ul><li>- repertoriul de registre cu mai mult de 1000 de intrări ; </li></ul></ul><ul><ul><li>- mai multă flexibilitate în soluţionarea cererilor de informații ; </li></ul></ul><ul><ul><li>- dezvoltarea unei interfețe noi pentru IMI ; </li></ul></ul><ul><ul><li>- testarea noului instrument de traducere automată ; </li></ul></ul><ul><ul><li>- dezvoltarea viitoare a Sistemului IMI ; </li></ul></ul><ul><ul><li>- sursele de finanţare . </li></ul></ul>
 16. 18. Sistemul IMI – Raportul pe anul 2011 <ul><li>4. Instruire, promovare si asistenta tehnica pentru utilizatori </li></ul><ul><ul><li>- activităţile de formare și noi forme de instruire, un program multi-anual de formare ; </li></ul></ul><ul><ul><li>- promovarea : c onferinţa privind IMI şi Directiva privind serviciile , m ulte state membre promovează IMI în mod activ ; </li></ul></ul><ul><ul><li>- asistenţă pentru IMI pentru o mai bun ă utilizare la nivel naţional . </li></ul></ul><ul><li>5. Aspecte juridice si politice </li></ul><ul><li>6. Concluzii si recomandări </li></ul>
 17. 19. Statistica IMI pentru autorităţ i <ul><ul><li>6.754 a utorităţi înregistrate în Sistemul IMI în data de 19.12.2011, dintre care: </li></ul></ul><ul><ul><li>La adresa web www.cnred.edu.ro/#Statistica-IMI-NET sunt prezentate: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>a utorităţil e active în schimbul de informaţii prin Sistemul IMI , </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>a utorităţile competente care au cereri deschise . </li></ul></ul></ul>Calific ări profesionale Servicii Detașarea lucrătorilor Total autorități 1.187 6.131 235 Autorități din România 16 90 2
 18. 20. Statistica IMI pentru cereri de informaţii Din totalul de 961 de cereri înregistrate până la data de 15.12.2011 mai erau deschise 59 de cereri primite, adică 6,14% din total (în majoritate cereri primite în ultima lună de zile de Ministerul Sănătății). Autoritatea competentă Pondere din total 961 cereri Ministerul Sănătății 69,72% (661 primite + 9 trimise) Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului si Sportului 15,61 % (129+19 primite + 2 trimise) Colegiul Medicilor din România 5,62% (54 primite) Colegiul Medicilor Dentişti din România 3,02% (28 primite + 1 trimisă) Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali 2,60% (17 primite + 8 trimise) Colegiul Medicilor Veterinari 1,25% (12 primite) Colegiul Farmaciştilor 0,73% (7 primite) alte autorități competente 1,45%
 19. 21. <ul><li>octombrie 2011 – a fost primit un număr de 62 cereri, dublu față de media obișnuită ; </li></ul><ul><li>aproximativ 70% dintre cereri au fost adresate Ministerului Sănătății ; </li></ul><ul><li>31 de cereri – în curs de soluţionare de către autoritățile competente ; </li></ul><ul><li>timpul mediu de răspuns - 3 săptămâni ; </li></ul><ul><li>aproximativ 40% din cereri - întârzieri în răspuns ce depăşesc o lună de zile ; </li></ul><ul><li>! Statisticile până la 30 noiembrie 2011 sunt publicate la adresa http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/docs/statistics_2011_en.pdf </li></ul><ul><li>! Datele statistice pentru anul 2011 vor fi publicate în Raportul anual al Comisiei Europene despre utilizarea Sistemului IMI. </li></ul>Statistica IMI pentru autorităţi şi cereri de informaţii
 20. 22. Concluzii <ul><li>Documente de referinţă: Raportul anual pentru 2011 referitor la Sistemul IMI, propunerea de Regulament IMI, Directiva revizuită privind recunoașterea calificărilor profesionale, Legea nr. 200/2004 cu modificările și completările ulterioare </li></ul><ul><li>Necesitatea cooperării administrative </li></ul><ul><li>Nevoia de a folosi exemple de bune practici </li></ul><ul><li>Calitatea informaţiei consolidează procesul de recunoaștere profesională </li></ul>
 21. 23. Alexandru-Ionuţ Chiuţă [email_address] Expert metodologic www.imipqnet.ro Coordonator IMI PQ, help-desk www.cnred.edu.ro/#Sistemul-IMI <ul><ul><li>Vă mulţumesc pentru atenţie! </li></ul></ul>

×