Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Perspectiva coordonatorului național IMI - Claudia Secu

907 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Perspectiva coordonatorului național IMI - Claudia Secu

 1. 1. IMI Perspectiva coordonatorului
 2. 2. <ul><li>“ Un medic portughez şi-a depus candidatura pentru un post în spitalul nostru. Nu îmi pot da seama dacă acesta dispune de calificările profesionale necesare, deoarece diploma sa de absolvire este în limba portugheză . ” </li></ul>
 3. 3. <ul><li>“ O companie de construcţii din Germania va construi un nou centru comercial î n oraşul nostru. Aş dori să ştiu dacă macaraua instalată pe şantier răspunde tuturor cerinţelor tehnice din Germania .” </li></ul>
 4. 4. <ul><li>“ I-am contactat pe colegii mei din Norvegia pentru a obţine informaţii î n legătură cu un electrician care prestează servicii î n ţara mea. Aş dori să ştiu dacă acesta este stabilit î n Norvegia. Când ar trebui să primesc răspunsul? ” </li></ul>
 5. 5. <ul><li>“ Un brutar estonian doreşte să deschidă o brutărie în regiunea noastră. Cum pot afla dacă acesta dispune de competenţele profesionale necesare? “ </li></ul>
 6. 6. <ul><li>aplicaţie software, accesibilă on-line, disponibilă în toate limbile oficiale UE , creată de COM şi oferită ca serviciu gratuit SM începând din 2008; </li></ul><ul><li>mecanism centralizat de comunicare destinat să faciliteze schimbul transfrontalier de informaţii şi asistenţă reciprocă între AC din SM; </li></ul><ul><li>dezvoltat în conformitate cu cerinţele legislaţiei privind protecţia datelor (existând restricţii impuse cu privire la accesul la datele cu caracter personal care fac obiectul schimbului de date în cadrul sistemului), respectiv: </li></ul><ul><li>- Directiva 95/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date ; </li></ul><ul><li>- Regulamentul 45/2001 /CE al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecţia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituţiile şi organele comunitare şi privind libera circulaţie a acestor date . </li></ul>
 7. 7. <ul><li>- incertitudinea cu privire la entitatea care trebuie contactată ; </li></ul><ul><li>- bariere lingvistice; </li></ul><ul><li>- diferenţe culturale în materie de administraţie şi de organizare a muncii; </li></ul><ul><li>- lipsa unor proceduri oficiale privind schimburile de informaţii. </li></ul>Obiectiv eliminarea obstacolelor din calea cooperării transfrontaliere
 8. 8. instrument de comunicare centralizat, eficace, uşor de utilizat, destinat implementării cooperării administrative între SM şi între acestea şi COM mai bună şi eficientă aplicare a dreptului european aferent Pieţei Interne ameliorarea funcţionării Pieţei Interne
 9. 9. <ul><li>IMI î n 2011 </li></ul>Directiva 96/71/CE Detaşarea lucrătorilor pilot Directiva 2005/36/CE Calificări Profesionale Directiva 2006/123/CE Servicii Cereri de informaţi i Alerte Cereri de infor m aţi i Cereri de informaţi i
 10. 10. <ul><li>CERIN Ţ E OBLIGATORII : </li></ul><ul><li>stabilirea unui coordonator naţional IMI (NIMIC): </li></ul><ul><li>- supraveghează implementarea şi funcţionarea efectivă a sistemului pentru toate ariile legislative; </li></ul><ul><li>- se asigură că AC relevante sunt identificate şi înregistrate; </li></ul><ul><li>- asigură intruirea AC şi acordă asistenţă; </li></ul><ul><li>- asigură legătura cu alte SM şi COM. </li></ul>
 11. 11. <ul><li>identificarea şi înregistrarea AC - entitate competentă a aduce la îndeplinire anumite activităţi referitoare la implementarea legislaţiei </li></ul><ul><li>- sector public - ministere, organizaţii profesionale, alte instituţii cu atribuţii de reglementare ori control în domeniil e respective </li></ul><ul><li>- sector privat - în cazul în care statul a acordat o serie de competenţe pentru anumite activităţi (de ex: organisme profesionale independente responsabile pentru supravegherea anumitor profesii reglementate) </li></ul>
 12. 12. <ul><li>OP Ţ IONAL </li></ul><ul><li>desemnarea unui coordonator naţional de arie legislativă (LIMIC), a unui coordonator naţional delegat (DIMIC) ori a unui super coordonator delegat (SDIMIC) </li></ul><ul><li>- în funcţie de structura administraţiei naţionale şi de competenţe, NIMIC poate îndeplini toate funcţiile de coordonare sau poate delega anumite aspecte altor organisme naţionale, regionale sau locale; </li></ul><ul><li>- DIMIC va putea realiza toate acţiunile prevăzute pentru NIMIC, exceptând înregistrarea în sistem a unui LIMIC , SDIMIC ori a altor DIMIC; </li></ul><ul><li>desemnarea unor autorităţi conectate </li></ul><ul><li>- acces în sistem pentru a monitoriza solicitările de informaţii adresate AC </li></ul>
 13. 13. <ul><li>IMI – PQ </li></ul>DAE NIMIC MECTS CNRED LIMIC AC AC Minister DIMIC AC AC
 14. 14. <ul><li>IMI – S </li></ul>DAE NIMIC Minister DIMIC Minister DIMIC AC AC AC AC AC nivel local AC nivel local AC nivel local AC nivel local AC nivel local
 15. 15. <ul><li>IMI – PW </li></ul>DAE NIMIC Inspecţia Muncii AC AC nivel local AC nivel local AC nivel local
 16. 16. <ul><li>Gestionarea sistemului la nivel naţional </li></ul><ul><li>a. Identificarea tuturor AC relevante </li></ul><ul><li>- PQ – finalizat pentru toate cele 35 de profesii pentru care se efectuează schimb de informaţii prin IMI ; </li></ul><ul><li>- DS – finalizat pentru DIMICi şi AC la nivel central; în curs de identificare toate AC nivel local; </li></ul><ul><li>- Pilot PW – finalizat – punctul de contact la nivel naţional conform directivei este înregistrat ca AC în IMI . </li></ul><ul><li>b. Înregistrarea AC în sistem ; </li></ul><ul><li>- PQ – finalizat pentru toate cele 35 de profesii pentru care se efectuează schimb de informaţii prin IMI ; </li></ul><ul><li>- DS – finalizat pentru DIMICi şi AC la nivel central; în curs de înregistrare toate AC nivel local; </li></ul><ul><li>- Pilot PW – finalizat – punctul de contact la nivel naţional este înregistrat ca AC în IMI </li></ul><ul><li>c. Validarea şi managementul datelor AC existente în IMI </li></ul><ul><li>- Validarea datelor AC şi confirmarea înregistrării acestora sunt absolut necesare pentru a permite acestora să efectueze schimb de informaţii prin IMI; </li></ul><ul><li>- realizat de către NIMIC ori, în ca z ul PQ, de către DIMIC, pentru toate ariile legislative , în ce priveşte administraţia centrală; </li></ul><ul><li>- în curs de realizare şi pentru AC la nivel local pentru DS ; </li></ul><ul><li>- NIMIC ori, prin delegare, DIMIC, poate solicita AC să se auto-înregistreze, prin transmiterea unui mail predefinit conţinând un link către pagina de înregistrare din IMI ; </li></ul><ul><li>- o facilitate de transfer electronic, în masă, direct din bazele de date naţionale, a informaţiilor referitoare la AC va fi disponibilă în IMI; </li></ul>
 17. 17. <ul><li>d. Autorizarea accesului unei AC la o anumită arie legislativă </li></ul><ul><li>- Pentru a putea face schimb de informaţii prin IMI, o AC înregistrată trebuie să şi aibă acces la o anumită arie legislativă; </li></ul><ul><li>- NIMIC trebuie să se asigure că AC înregistrate în sistem au acces numai la acele arii legislative pentru care deţin competenţe legale; </li></ul><ul><li>- realizat pentru AC la nivel central, pentru toate componentele IMI; </li></ul><ul><li>- în curs de realizare pentru toate AC la nivel local pentru DS. </li></ul><ul><li>e. Organizarea sesiunilor de instruire pentru AC </li></ul><ul><li>- PQ – instruire delegată DIMIC; </li></ul><ul><li>- DS – instruire realizată de NIMIC în cadrul proiectului Implementarea şi consolidarea reţelei IMI S NET pentru Servicii în România ; este necesară instruirea tuturor AC la nivel local ; </li></ul><ul><li>- PW – nu a fost necesară instruire separată, Inspecţia Muncii fiind AC şi pe DS şi beneficiind deja de instruire; </li></ul><ul><li>f. Acordarea de asistenţă şi suport AC </li></ul><ul><li>- Solicitări pentru schimbare parole, adăugarea de noi utilizatori, actualizarea informaţiilor despre AC ori utilizatori IMI </li></ul>
 18. 18. <ul><li>g. Poate refuza a raspunde la o cerere de informaţii </li></ul><ul><li>- În mod normal doar un coordonator IMI are dreptul de a refuza o cerere de informaţii din partea unui alt SM. </li></ul><ul><li>- Refuzul este însoţit de o justificare corespunzătoare, pentru care se foloseşte o listă de motive predefinite şi pretraduse, ce pot fi completate prin casetele de text liber. </li></ul><ul><li>h . Diseminarea informaţiilor despre IMI la nivel naţional </li></ul><ul><li>- PQ – activitate delegată DIMIC; </li></ul><ul><li>- DS – activitate realizată de NIMIC atât prin evenimente dedicate cât şi în cadrul sesiunilor de instruire; </li></ul><ul><li>- PW – activitatea este acoperită prin demersurile realizate în contextul DS. </li></ul><ul><li>i . NIMIC asigură că AC accesează sistemul, participă la schimbul de informaţii, iar termenele de răspuns sunt respectate ; </li></ul><ul><li>IMI – PQ – obligaţie legală de cooperare administrativă </li></ul><ul><li>IMI – S – obligaţie legală de a utiliza IMI pentru cooperarea administrativă </li></ul><ul><li>Obligaţia de a coopera este cuprinzătoare şi include obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru o cooperare eficientă </li></ul><ul><li>AC au obligaţia legală de a răspunde cererilor de informaţii </li></ul><ul><li>Nerespectarea acestei obligaţii este de natura a atrage declanşarea procedurii de infringement </li></ul>
 19. 19. <ul><li>j . Punct de contact pentru IMI helpdesk al CE, în cazurile în care o anumită problemă nu poate fi rezolvată la nivel local </li></ul><ul><li>- Cerere trimisă - î n aşteptarea acceptului - accesaţi IMI; </li></ul><ul><li>- Cerere în curs - informaţii furnizate - accesaţi IMI - închideţi cererea </li></ul><ul><li>k . Interlocutor în relaţia cu COM şi alte SM </li></ul><ul><li>- NIMIC a formulat şi transmis COM răspunsurile DIMIC şi AC la solicitările de informaţii ale acesteia, dar şi propunerile lor cu privire la ameliorarea funcţionării sistemului şi aducerii sale la actuala formă; </li></ul><ul><li>- NIMIC a transmis COM feedback în ce priveşte calitatea sistemului, traducerile în limba română pentru seturile de întrebări şi răspunsuri predefinite ori a altor texte apărând în sistem; </li></ul><ul><li>- NIMIC a fost solicitat pentru a ajuta la identificarea AC relevante pentru a fi contactate cu privire la un anumit subiect. </li></ul><ul><li>- NIMIC centralizează feedback-ul utilizatorilor, inclusiv bunele practici identificate, precum şi aspecte ce ţin de experienţa acumulată în implementarea sistemului, şi formulează propuneri de ameliorare. </li></ul><ul><li>- consultarea pe care COM a iniţiat-o cu privire la unele funcţionalităţi ale sistemului; </li></ul><ul><li>- exerciţiul de feedback al COM în vederea colectării opiniilor utilizatorilor legate de utilizarea IMI, dar şi pentru a se stabili cauzele utilizării restrânse a IMI – S; </li></ul><ul><li>- chestionar COM protecţia datelor cu caracter personal în IMI. </li></ul><ul><li>- NIMIC a transmis contribuţia sa la Raportul anual IMI 2010 şi la viitorul Raport din 2011. </li></ul><ul><li>l . Poate acţiona ca şi AC </li></ul><ul><li>- nu este cazul NIMIC RO; </li></ul><ul><li>- este cazul DIMIC PQ </li></ul>
 20. 20. <ul><li>Avantajele utilizării IMI p entru AC </li></ul><ul><li>nivel considerabil mai ridicat de protecţie şi de securitate comparativ cu alte metode de schimb de informaţii, cum ar fi poşta, telefonul, faxul sau e-mailul </li></ul><ul><li>r ezolvarea cazurilor în care există îndoieli rezonabile şi justificate cu privire la un deţinător de titlu de calificare ori un furnizor de servicii din alt SM </li></ul><ul><li>o bţinerea informaţiilor “de la sursă” – de la autorităţile relevante </li></ul>
 21. 21. <ul><li>permite AC (naţionale, regionale şi locale) să comunice rapid şi uşor cu omologii lor din alte SM: </li></ul><ul><li>- utilizează metode de lucru uniforme , agreate de toate SM ; </li></ul><ul><li>- procedurile de cooperare administrativă prevăzute în sistem sunt facilitate prin fluxuri de lucru, seturi de întrebări şi formulare predefinite , întocmite în acest scop de COM, completate, dacă este cazul, de fişiere ataşate şi de text liber introdus ; </li></ul>
 22. 22. <ul><li>Întrebările incluse în sistemul IMI </li></ul><ul><li>Întrebări despre calificări profesionale </li></ul><ul><li>- Întrebări generale </li></ul><ul><li>- Întrebări privind stabilirea permanentă </li></ul><ul><li>- Întrebări privind prestarea temporară de servicii </li></ul><ul><li>Întrebări despre servicii </li></ul><ul><li>- Furnizare de servicii transfrontaliere - cerere de informaţii privind o societate/un parteneriat </li></ul><ul><li>- Furnizare de servicii transfrontaliere - cerere de informaţii privind un prestator de servicii (persoană fizică) </li></ul><ul><li>- Stabilire permanentă - cerere de informaţii privind o societate/un parteneriat </li></ul><ul><li>- Stabilire permanentă - cerere de informaţii privind un prestator de servicii (persoană fizică) </li></ul><ul><li>Întrebari despre detaşarea lucrătorilor </li></ul><ul><li>- Întrebări referitoare la un singur lucrător detaşat de o întreprindere </li></ul><ul><li>- Întrebări referitoare la o întreprindere care efectuează detaşări </li></ul><ul><li>- Întrebări referitoare la o serie de lucrători detaşaţi de aceeaşi întreprindere </li></ul><ul><li>Pot fi consultate pe site IMI – secţiunea protecţia datelor, pct.3 </li></ul>
 23. 23. <ul><li>- ajută utilizatorii : </li></ul><ul><li>(i) să identifice autoritatea corespunzătoare care trebuie contactată; </li></ul><ul><li>(ii) să comunice cu aceasta prin utilizarea seturilor de întrebări şi a răspunsurilor deja traduse; </li></ul><ul><li>(iii) să urmărească stadiul solicitării de informaţii printr-un mecanism de urmărire. </li></ul><ul><li>- depăşeşte obstacolele aflate în calea cooperării transfrontaliere </li></ul><ul><li>simplifică şi accelerează procedura de cooperare administrativă, reducând costurile cauzate de întârzieri ; </li></ul><ul><li>utilizarea raţională a resurselor (umane, materiale) </li></ul><ul><li>evitarea dublării unor verific ă ri şi controale repetate sau nejustificate </li></ul>
 24. 24. <ul><li>Avantaje p entru cetăţeni şi mediul de afaceri </li></ul><ul><li>- Facilitarea libertăţii de stabilire ; </li></ul><ul><li>- Facilitarea exercitării dreptului de liberă prestare a serviciilor ; </li></ul><ul><li>- Reducerea timpului de soluţionare a anumitor dosare care îi vizează (recunoaşterea unei calificări, stabilire, autorizarea prestării unui serviciu etc); </li></ul>
 25. 25. <ul><li>- Evitarea dublării unor verificări şi controale sau a apariţiei unor obstacole suplimentare nejustificate în calea prestatorilor de servicii ; </li></ul><ul><li>- Reducerea sarcinilor administrative ; </li></ul><ul><li>- Ameliorarea serviciilor destinate cetăţenilor şi întreprinderilor permite fructificarea avantajelor pieţei interne . </li></ul>
 26. 26. <ul><li>IMI este, în esenţă, un instrument de comunicare destinat autorităţilor publice , care nu este deschis publicului larg </li></ul><ul><li>s-ar putea dovedi necesară elaborarea unor mijloace tehnice pentru a permite actorilor externi ( cetăţenii, întreprinderile şi organizaţiile ) să interacţioneze cu AC pentru a furniza informaţii şi pentru a extrage date, sau pentru a îşi exercita drepturile în calitate de persoane vizate. </li></ul>
 27. 27. <ul><li>Comunicarea COM „Un Act privind piaţa unică” , a subliniat importanţa IMI pentru întărirea cooperării dintre actorii implicaţi , inclusiv la nivel local, contribuind astfel la o mai bună guvernanţă a Pieţei Interne ; </li></ul><ul><li>C omunicarea COM „O mai bună guvernanţă a pieţei unice prin intensificarea cooperării administrative: o strategie pentru extinderea ş i dezvoltarea Sistemului de informare al pieţei interne ” [COM(2011)75 final – Comunicarea privind strategia IMI] - planuri de extindere viitoare a IMI la alte domenii ale dreptului Uniunii ; r ezultă, astfel, economii de costuri prin reutilizarea unui instrument IT existent în domenii noi, în locul elaborării de noi instrumente ad-hoc ; </li></ul><ul><li>Comunicarea COM „Către un Act privind piaţa unică” - extinderea IMI la alte sectoare „având ca scop crearea unei veritabile reţele electronice «face to face» a administraţiilor europene” reprezintă unul dintre elementele fundamentale de promovare a unei mai bune guvernanţe a Pieţei Interne . </li></ul><ul><li>FEEDBACK </li></ul>
 28. 28. <ul><li>O bază juridică solidă pentru IMI </li></ul><ul><li>La data de 29 august 2011, COM a adoptat o propunere de Regulament privind cooperarea administrativă prin intermediul sistemului de informare al pieţei interne . </li></ul><ul><li>Scopul său este stabilirea unui cadru juridic solid care să includă următoarele elemente : </li></ul><ul><li>un set de norme comune care să garanteze funcţionarea eficientă a IMI şi să permită clarificarea rolurilor jucate de diverşii actori implicaţi în sistem ; </li></ul><ul><li>un cadru pentru procesarea datelor cu caracter personal în cadrul sistemului ; </li></ul><ul><li>o listă a domeniilor legislative acoperite de IMI ; </li></ul><ul><li>o listă a domeniilor în care s-ar putea extinde sistemul în viitor. </li></ul><ul><li>Pentru a intra în vigoare, propunerea trebuie să fie aprobată de Parlamentul European ş i de Consiliul de Mini ş tri al UE. </li></ul><ul><li>FEEDBACK </li></ul><ul><li>29 septembrie 2011 </li></ul>
 29. 29. <ul><li>FEEDBACK </li></ul><ul><li>oportunitate transmitere chestionare </li></ul><ul><li>- Facilitatea de căutare a unei AC – vă rugăm să completaţi chestionarele distribuite, termen de transmitere NIMIC – 30.09.2011; </li></ul><ul><li>- Necesitate înregistrare AC locale </li></ul><ul><li>- Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) a optat pentru înregistrarea în sistem doar a acelor structuri teritoriale care înregistrează un număr mare de solicitări din partea prestatorilor din SEE; </li></ul><ul><li>- Inspecţia Muncii (IM) a optat pentru înregistrarea structurilor teritoriale, fără a recurge la un proces de supervizare a acestora; </li></ul><ul><li>- Ministerul Mediului şi Pădurilor (MMP) a optat pentru înregistrarea structurilor teritoriale şi folosirea sistemului de supervizare . </li></ul><ul><li>- Necesitatea organizării de evenimente de promovare, conştientizare, sesiuni de instruire ; </li></ul><ul><li>A se avea în vedere şi webinarul organizat de COM vineri, 23.09.2011, ora 11.00 </li></ul>
 30. 30. <ul><li>- Dificultăţi întâmpinate în utilizarea IMI ; </li></ul><ul><li>35% din utilizatorii activi ai IMI care au completat un chestionar de satisfacţie în 2010 au afirmat că IMI este un sistem foarte intuitiv şi uşor de utilizat, iar 58% consideră că este uşor de utilizat, fiind, însă, utile activităţi de formare şi orientare. Doar 7% nu au considerat că IMI este uşor de utilizat. </li></ul><ul><li>- Ce anume ar trebui s ă mai fac ă NIMIC pentru a sprijini cooperarea administrativ ă prin IMI? </li></ul><ul><li>- Exemple de b une practici î n utilizarea IMI ; </li></ul><ul><li>Prest ă ri de servicii a c ă ror autorizare implic ă ş i recunoa ş terea unei calific ă ri profesionale – termen 20 iulie 2011 – propuneri: </li></ul><ul><li>- ghid de turism; </li></ul><ul><li>- traducători şi interpreţi; </li></ul><ul><li>- experţi tehnici judiciari; </li></ul><ul><li>- practicieni în insolvenţă </li></ul><ul><li>- Finalizare proces identificare, î nregistrare ş i actualizare date referitoare la registre - IMI - S </li></ul>
 31. 31. <ul><li>- Care sunt motivele care vă determina cel mai des să nu puteţi respecta un anumit termen de răspuns? </li></ul><ul><li>Raportul anual IMI 2010 – “în timp ce în 10 SM cel puţin 60% din cereri au fost tratate în decurs de o săptămână, pentru 6 SM (inclusiv RO), care reprezintă ţările cu cel mai mare număr de cereri, această cifră este de cel mult 20%”; </li></ul><ul><li>Cu ce vă pot sprijini coordonatorii în acest sens? </li></ul><ul><li>- Mai există AC ori DIMIC care gestionează date cu caracter personal şi care nu s-au notificat, până în acest moment, la ANSPDCP? </li></ul><ul><li>- Are loc informarea persoanelor ce fac obiectul schimbului de date între AC asupra existenţei acestui schimb? În ce manieră? </li></ul>
 32. 32. <ul><li>Raportul anual IMI 2010 - în contextul demersurilor de modernizare a Directivei PQ, se pune problema de a evalua necesitatea modernizării modulului IMI- PQ. </li></ul><ul><li>Exemplu: introducerea unui mecanism de alertă proactiv pentru cazurile în care mecanismul existent (în domeniul serviciilor) nu se aplică (pentru profesiile medicale) </li></ul><ul><li>Ce părere aveţi? </li></ul><ul><li>Este necesară instituirea unui astfel de mecanism de alertă? </li></ul>
 33. 33. <ul><li>- Motivele utilizării reduse a IMI Servicii </li></ul><ul><li>Raportul anual IMI 2010 - elemente ce au contribuit, probabil, la decolarea lentă a IMI - S: </li></ul><ul><li>- lipsa unor activităţi suficiente de formare şi sensibilizare; </li></ul><ul><li>- expunerea relativ scăzută la cazuri transfrontaliere a multor AC înregistrate; </li></ul><ul><li>- dificultăţi în schimbarea metodelor de lucru tradiţionale; </li></ul><ul><li>- timpul necesar pentru a înţelege şi a integra noile obligaţii şi dificultăţi juridice legate de utilizarea IMI. </li></ul><ul><li>- Care sunt motivele pentru care AC RO nu transmit solicitări de informaţii altor SM inclusiv pentru IMI - PQ? </li></ul>
 34. 34. <ul><ul><li>În octombrie 2010 s-au mai adăugat IMI 4 profesii ( ghid turistic, psiholog, inginer şi asistent social ), numărul total al profesiilor acoperite de modulul PQ ajungând la 35; fiecare SM trebuia să înregistreze cel puţin o AC pentru fiecare profesie, pentru a permite autorităţilor din alte ţări să găsească un interlocutor, chiar dacă profesia în chestiune nu era una reglementată în SM respectiv. </li></ul></ul><ul><ul><li>Raportul anual IMI 2010 - RO se numară printre SM care au înregistrat cel puţin câte o AC pentru fiecare dintre aceste 4 noi profesii </li></ul></ul><ul><ul><li>NIMIC mulţumeşte DIMIC şi AC </li></ul></ul>
 35. 35. <ul><li>„ Implementarea şi consolidarea reţelei IMI S NET pentru Servicii în România ” </li></ul><ul><li>- proiect co finanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (POSDRU) ; </li></ul><ul><li>- Axa Prioritară 3 “Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor” ; </li></ul><ul><li>- domeniul major de intervenţie - dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă ; </li></ul><ul><li>- durată de desfăşurare de 36 de luni, începând cu luna octombrie 2009 ; </li></ul>
 36. 36. <ul><li>Obiectiv principal - crearea unei reţele pentru servicii în România , care să susţină implementarea Directivei Servicii, în general, şi a obligaţiei de cooperare administrativă prin IMI , în special , la standarde care să permită funcţionarea reală şi eficientă a acestuia </li></ul><ul><li>instruirea tuturor AC înregistrate în IMI – S , astfel încât să se realizeze implementarea efectivă şi corespunzătoare la nivel naţional; </li></ul><ul><li>organizarea de sesiuni de lucru şi workshopuri destinate partenerilor sociali : </li></ul><ul><li>- informare cu privire la drepturile şi obligaţiile instituite prin Directiva Servicii şi legislaţia naţională armonizată; </li></ul><ul><li>- informare cu privire la avantajele utilizării IMI de către AC; </li></ul><ul><li>- identificarea deficienţelor existente în procesele de autorizare şi a eventualelor propuneri/măsuri de îmbunătăţire a acestora; </li></ul>
 37. 37. <ul><li>- identificarea costurilor ori a sarcinilor administrative nenecesare şi eventuale propuneri de reducere a acestora. </li></ul><ul><li>dezvoltarea unei platforme suport menite a asigura : </li></ul><ul><li>- facilităţi de informare a partenerilor sociali; </li></ul><ul><li>- un forum de consultare a partenerilor sociali; </li></ul><ul><li>- diseminarea informaţiilor relevante în domeniul reglementat de Directiva Servicii în general şi în privinţa implementării IMI la nivel naţional; </li></ul><ul><li>- un instrument de instruire online a AC ce va asigura pregătirea acestora în utilizarea IMI după încheierea proiectului; </li></ul>
 38. 38. <ul><li>Surse de informare: </li></ul><ul><li>http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_ro.html </li></ul><ul><li>http://cnred.edu.ro </li></ul><ul><li>http://www.imisnet.ro </li></ul><ul><li>http://www.dae.gov.ro </li></ul>
 39. 39. <ul><li>Doina-Claudia SECU </li></ul><ul><li>Consilier juridic </li></ul><ul><li>punct naţional de contact din partea NIMIC RO </li></ul><ul><li>Departamentul pentru Afaceri Europene </li></ul><ul><li>Guvernul Romaniei </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>Tel. 021.308.53.35 </li></ul><ul><li>Fax 021.308.53.96 </li></ul><ul><ul><li>Vă mulţumesc pentru atenţie! </li></ul></ul>

×