Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2. comunicat pre eveniment sa4.2 3 iunie

115 views

Published on

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

2. comunicat pre eveniment sa4.2 3 iunie

  1. 1. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE IȘ PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 Investeşte în oameni ! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară: 3 „Cre terea adaptabilită ii lucrătorilor i a întreprinderilor”ș ț ș Domeniul major de intervenţie: 3.3 „Dezvoltarea parteneriatelor i încurajarea ini iativelor partenerilor sociali iș ț ș societă ii civileț Titlu proiectului: Re eaua Autorită ilor Competente pentru Calificările Profesionale din România (IMI PQ NETˮ ț ț RO)ˮ Comunicat IMI PQ NET România anunţă organizarea Conferin ei de Promovare a Sistemului IMI în Româniaț 7-8 iunie 2013 – Tulcea; Ministerul Educa iei Na ionale în parteneriat cu Autoritateaț ț Na ională pentru Calificări va organiza Conferin a Anuală de Promovare a sistemului IMI înț ț România, eveniment organizat în cadrul proiectului Re eaua Autorită ilor Competenteˮ ț ț pentru Calificările Profesionale din România (IMI PQ NET RO) , proiect cofinan at dinˮ ț Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umaneț 2007-2013. Evenimentul realizat sub egida IMI PQ vizează promovarea Sistemului de informare al pie eiț interne în România, fiind un sistem ce asigură buna func ionare a legisla iei privind pia aț ț ț internă. Cetă enii europeni i întreprinderile beneficiază zilnic de oportunită ile pe care leț ș ț oferă pia a unică. Prin crearea Sistemului de informare al pie ei interne (IMI), Comisiaț ț Europeană vine în sprijinul lor. Conferin a de promovare a sistemului IMI se află la cea de a 3 a edi ie, această edi ie fiindț ț ț dedicată schimbului de experien ă între România i partenerii din UE cu privire laț ș implementarea sistemului IMI. Printre invita ii la această ac iune se numărăț ț : dna. Kathrin Schindler, Coordonator Na ional IMI Germania, dna. Stefania Napoleoni i Dna. Francaț ș Mancini, Ministerul Justi iei – Italia, Dl. Liviu Bogdan Vlad, Coordonatorul Na ional alț ț Centrelor de Documentare Europeană – Reprezentan a Comisiei Europene în România, Dna.ț Claudia Frish, Camera Na ională a Consilierilor în Proprietate Industrială, Cristina Toma,ț Junior Chamber International Romania i Dna Eugenia Popescu, Ministerul Educa ieiș ț Na ionale- Direc ia Generală Managementul Resurselor Umane.ț ț Evenimentul se adresează factorilor de decizie i actorilor relevan i din domeniul calificărilorș ț profesionale i autorită ilor competente participate la implementarea sistemului IMI înș ț
  2. 2. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE IȘ PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 România, asocia ii profesionale, comitete sectoriale, ministere, ONG-uri i agen ii cuț ș ț atribu ii în recunoa terea, validarea i certificarea calificărilor profesionale din România.ț ș ș IMI PQ NET susţine iniţiativa Comisiei Europene privind dezvoltarea Sistemului de informare al pieţei interne (IMI), prin desfăşurarea unor activităţi de sprijin la nivel naţional adresate partenerilor sociali (agenţii şi organizaţii guvernamentale, asociaţii profesionale, organizaţii ale societăţii civile) şi facilitarea unei comunicări eficiente cu organizaţiile similare din UE şi SEE, prin intermediul platformei informatice IMI. Informa ii privind Sistemul de informare al Pie ei Interne (IMI) dezvoltat de Comisia Europeanăț ț sunt disponibile la adresa: www.ec.europa.eu/imi-net . Informa ii suplimentare i detalii privind proiectul IMI PQ NET România sunt disponibile laț ș adresa: www.imipqnetro . Persoană de contact: Dl. Cristian Alexandrescu, Expert informare i comunicareș Tel. 0726 32 55 31 secretariat.tehnic@imipqnet.ro www.imipqnet.ro

×