Successfully reported this slideshow.

1. comunicat post eveniment sa1.2 27 iunie

102 views

Published on

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

1. comunicat post eveniment sa1.2 27 iunie

  1. 1. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE IȘ PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 Investeşte în oameni ! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară: 3 „Cre terea adaptabilită ii lucrătorilor i a întreprinderilor”ș ț ș Domeniul major de intervenţie: 3.3 „Dezvoltarea parteneriatelor i încurajarea ini iativelor partenerilor sociali iș ț ș societă ii civileț Titlu proiectului: Re eaua Autorită ilor Competente pentru Calificările Profesionale din România (IMI PQ NETˮ ț ț RO)ˮ Comunicat Cea de a V a Reuniune a Grupului de Lucru IMI PQ NET Ro 5-6 iunie, Tulcea În perioada 5-6 iunie a.c. s-a desfă urat la Tulcea, cea de a V a reuniune a Grupului de Lucruș IMI PQ Net România, eveniment amplu de consultare, organizat în cadrul proiectului strategic POSDRU ″Re eaua Autorită ilor Competente pentru Calificările Profesionale dinț ț România (IMI PQ NET RO) , proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programulˮ ț Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Ini iatorii proiectului suntț ț Ministerul Educa iei Na ionale, Autoritatea Na ională pentru Calificări (ANC) i Asocia iaț ț ț ș ț Institutul pentru Politici Sociale. Evenimentul s-a bucurat de participarea largă a reprezentan ilor cu rol decizional din cadrulț organiza iilor din re eaua IMI PQ NET România, autorită ilor competente din sistemul IMI –ț ț ț componenta calificări profesionale i ai comitetelor sectoriale i alti actori relevan i cu statutș ș ț de observatori în cadrul Grupului de Lucru. Programul reuniunii a cuprins o serie de prezentări tematice cu privire la stadiul implementării proiectului aflat deja în cel de al 3 lea an de implementare i ultimul i dezbateri ocazionateș ș de prezentările invita ilor la această ac iune.ț ț Prima zi a ac iunii, 5 iunie a debutat cu prezentarea sus inută de dna. Irina Dumitriu expertț ț metodologic al ANC cu privire la scopurile declarate ale reuniunii evenimentului i aș principalelor rezultate ce trebuie asumate i realizate în cadrul proiectului IMI PQ NETș România. Ac iunea a continuat cu sus inerea studiului comparativ România –Spania, ac iuneț ț ț realizată în prima parte a anului 2013. A doua zi au fost sus inute 2 prezentări tematice deț către Dna Irina Dumitriu i Dl. Ionel Popa, în calitate de exper i metodologici ANC, unș ț studiu pentru ac iunea din Danemarca i unul pentru Cehia.ț ș
  2. 2. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE IȘ PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 Printre invita ii la ac iune care au sus inut interven ii pe tema realizării studiilor comparativeț ț ț ț derulate pe parcursul anului 2013, studii ce se focusează pe analiza legisla iei comparative dinț alte State Membre din domeniul recunoa terii calificărilor, validării i certificăriiș ș competen elor s-au numarat: dna. Irina Dumitriu, dl. Sevastian Bocii, dl. IoneL Popa înț calitate de exper i metodologici ai Autorită ii Na ionale pentru Calificări. Prezentărileț ț ț invita ilor s-au concentrat pe prezentarea rezultatelor studiilor comparative realizate în anulț 2013 în Spania (Madrid) i Danemarca (Aarhus si Copenhaga). Suplimentar a fost realizat unș studiu comparativ în domeniul calificărilor profesionale printr-o amplă i detaliată activitateș de cercetare de către exper ii partenerului ANC.ț Reuniunea Grupului s-a aflat la cea de a 5 a sesiune, aceasta abordând într-o manieră integratoare stadiul implementării proiectului, realizarea rezultatelor anticipate (par iale iț ș finale), atingerea grupului intă al proiectului (420 persoane) i a indicatorilor, elementeț ș deosebit de importante în finalizarea în bune condi ii a proiectului IMI PQ .ț Evenimentul se adresează reprezentan ilor cu rol decizional desemna i în cadrul Grupului deț ț Lucru IMI PQ NET România, actori relevan i din domeniul calificărilor profesionale,ț asocia ii profesionale, comitete sectoriale, ministere, ONG-uri i agen ii cu atribu ii înț ș ț ț recunoa terea, validarea i certificarea calificărilor profesionale din România.ș ș GL IMI PQ NET este o structură consultativă creată i organizată în cadrul proiectuluiș «Reţeaua Autorităţilor Competente pentru Calificările Profesionale din România (IMI PQ NET România)», care va analiza i formula puncte de vedere de specialitate asupraș rezultatelor anticipate ale proietului care vizează în mod direct grupul intă implicat i nu înț ș ultimul rând cetă eanul de rând/ lucrătorul român. Grupul de Lucru IMI PQ NET România vaț funcţiona pe toată durata de implementare în România a Sistemului de informare al Pieţei Interne (IMI); Informa ii privind componenta Grupului de Lucru IMI PQ NET Ro i a organiza iilor dinț ș ț Re eaua IMI PQ NET România sunt disponibile la adresa:ț www.imipqnet.ro . Pentru informa ii suplimentare i detalii privind proiectul IMI PQ NET România, vă pute iț ș ț adresa Secretariatului Tehnic al Re elei, e-mail:ț secretariat.imipqnet@gmail.com . Persoană de contact Dl. Cristian Alexandrescu, Expert informare i comunicareș Tel. 0726 32 55 31 secretariat.tehnic@imipqnet.ro www.imipqnet.ro

×