Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tekst og grafer

560 views

Published on

Grafene fra alle svarene i artikkelen i IMI Fokus/innstikket i IMI nytt.

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Tekst og grafer

  1. 1. I vår Fars hus 2010: Spørreundersøkelse Dette året ønsker vi å ha et særlig fokus på menighetens gudstjeneste- liv. Etter en fase med mye fokus på å se cellegrupper og misjonale fellesskap som en levende og naturlig del av menighetens liv, opplever vi det viktig å sikre at også menighetens storsamling fungerer best mulig. I denne prosessen er det naturlig å stille spørsmål både ved innholdet og rammene rundt gudstjenestene. For ledere og stab ble det viktig å kunne vite - ikke bare anta - noe om hva folk i menigheten tenker om gudstjenestelivet. Derfor gjennomførte vi i løpet av tre uker i april/mai en spørreundersøkelse i menigheten. Over 250 av dere valgte å svare på denne, og på disse sidene kan du se hva som ble den samlede responsen. Alder? Med i cellegruppe? 66+; 0,0 Medlem? 51-65; 10,7 0-19; 0,0 nei; 33,9 nei; 34,7 36-50; 34,8 20-35; 54,5 ja; 66,1 ja ; 65,3 ENGASJEMENT I ledergruppe og stab er vi nå i full gang med å behandle resulta- Hvor ofte går du på gudstjeneste i IMI tene av undersøkelsen, spørre hva som er de viktigste læringene, 70,0 60,0 og hva vi gjør med dem. Dette arbeidet vil fortsatt pågå, men jeg 50,0 vil gjerne knytte noen kommentarerer til resultatene her. prosent 40,0 30,0 20,0 10,0 Først av alt: Takk for svar! Både tallmaterialet og alle kommentare- 0,0 .3-4 .1-2 .>1 g pr md rene som følger med er svært nyttige for oss, og setter i gang vikti- gantall ganger pr md ge samtaler. Skjemaene viser mennesker med engasjement, som bryr seg om menigheten. GUDSTJENESTETIDER I stab har vi i vår vurdert en endring i tidspunktene for gudstjenes- Tidspunkt tene, som vi ønsket å teste ut i undersøkelsen. Og svaret ble veldig klart: Hele 85% plasserte seg på den positive delen av skalaen (4 og 5). 24,8 Kombinert med de drøftinger som er gjort i andre forum gjør dette 39,3 at vi opplever oss klare til å gjennomføre denne endringen, og fra Formiddag søndag 5. september starter vi med gudstjenester kl. 11 og 18. Ettermiddag Begge gudstjenester er for alle generasjoner, barneopplegg vil være om formiddagen. En søndag i måneden vil det ikke være eget bar- Kveld neopplegg kl. 11, men felles nattverdgudstjeneste for alle genera- sjoner. Mer informasjon om denne endringen kommer. 36,0
  2. 2. Endring til kl 11 og 18 begge gudstjenesester for alle Hva er dintil kl 11 og 18 av forkynnelsen på gudstjenestene? Endring opplevelse begge gudstjenesester for alle Hva er din opplevelse av lovsang/ sang i gudstjenesten? 70,0 70,0 50,0 44,8 60,2 50,0 46,4 60,2 45,0 60,0 60,0 40,0 50,0 40,0 50,0 35,0 29,8 Prosent Prosent Prosent 40,0 30,0 40,0 23,8 30,0 Prosent 30,0 24,8 30,0 24,8 19,0 25,0 20,0 20,0 18,3 20,0 20,0 9,3 15,0 6,1 10,0 6,1 10,0 5,7 3,3 10,0 1,6 5,7 3,3 10,0 5,2 0,0 5,0 2,0 0,0 0,0 0,0 1 2 3 4 5 1 1 22 33 44 55 1 2 3 4 5 Skala fra 1 til 5, hvor 1 er dårligst og 5 er best Skala fra 1 1 til 5, hvor1 er dårligst og 5 er best Skala fra til 5, hvor 1 er dårligst og 5 er best Skala fra 1 til 5 hvor 1 er dårligst og 5 er best TILHØRIGHET Et meget interessant funn i undersøkelsen omhandler tilhørighet til menigheten. Til tross for at så og si alle som har svart oppgir å være på gudstjeneste i IMI minst en gang i måneden, og den største gruppen 3-4 ganger i måneden, ser vi at drøyt en tredjedel ikke er med i cellegrupper eller medlemmer i IMI. Videre ser vi at det elementet i Hvordan opplever du den sosiale ram m en rundt gudstjenesten evalueringen av gudstjenestelivet fungerer? som kommer dårligst ut er spørs- målet om den sosiale rammen 40,0 37,2 rundt gudstjenesten. I kommen- 35,0 34,4 tarfeltet finner vi også bemerk- 30,0 ninger om at noen opplever det 25,0 vanskelig å finne miljø, noen nevner endog ensomhet. 20,0 18,2 Dette har fått oss til å stille 15,0 mange spørsmål med hvordan vi 10,0 6,1 skaper tilhørighet og arenaer for 5,0 4,0 gode vennskap i menigheten, og 0,0 dette vil bli gitt fokus i det videre 1 2 3 4 5 arbeidet. Skala f r a 1 t il 5, hvo r 1 er d år l ig st o g 5 er b est GUDSTJENESTEN Når det gjelder tilbakemeldingen Hvordan vil du beskrive totalopplevelsen av å være m ed i IMI på selve gudstjenesten kan den Kirkens gudstjenestefeiring leses på flere måter. I og med at vi ikke har en tidligere undersø- 70,0 61,8 kelse å sammenligne med kan vi 60,0 ikke lese en utviklingstrend, men 50,0 vi ser at både på forkynnelse, lovsang og helhetsopplevelse er 40,0 det en tendens i positiv retning - 30,0 med karakteren 4 av 5 som den 18,3 mest brukte. 20,0 14,6 10,0 5,3 Likevel gir svarene ingen grunn 0,0 til å slå seg til ro med at dette er 0,0 1 2 3 4 5 godt nok. Om grafene heller i Skala f r a 1 t il 5, hvo r 1 er d år l ig st o g 5 er b est positiv retning, uttrykker de ikke den begeistring vi gjerne vil skal følge menighetens storsamlinger. Høstens omlegging av gudstjenester kan derfor ikke bare handle om tidspunkter, men må også handle om innhold. Vi jobber nå med å se hvordan dette kan bli best mulig. I kommentarfeltene har vi fått mange synspunkter både på det som fungerer, og det man kunne ønske annerledes. Innspillene går i mange retninger, men gir gode utgangspunkt for videre samtale. Arbeidet fortsetter inn mot høsten, men i denne omgangen ville vi dere skulle være orientert om resulta- tene, og noen av refleksjonene vi gjør. Takk for mange tilbakemeldinger, og husk at du er hjertlig velkom- men til å ta kontakt for å si hva du mener også når det ikke er spørreundersøkelse. EGIL ELLING ELLINGSEN , fungerende pasto

×