Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Studenters digitale omgivelser, eCampus og UiA

500 views

Published on

Presentasjon av eCampus på samling hos UiA med diskusjon av studenters digitale omgivelser.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Studenters digitale omgivelser, eCampus og UiA

 1. 1. eCampus, hva kan UNINETT bidra med?<br />Studentenes digitale omgivelser, UiA<br />Ingrid Melve, Tekniskdirektør<br />2011-09-20<br />
 2. 2. Mål for eCampus<br />eCampus er et program somskaltilrettelegge for bedrelæringogforskningihøgereutdanning<br />Mobiletjenester: inn ilomma<br />Opptakavforelesinger: kryssergrenseritid, tilgangogavstand<br />Videokonferanserogwebmøter: avstandsoverbyggingogsamarbeid over nett<br />Koordinertav UNINETT for norskehøgskuleroguniversiteter, rammepå 70 millioner over 5 år<br />Fokus 2012: Fleksibelutdanningi Nord-Norge<br />ByggeutmoderneIKT-infrastruktur for UHsektoren<br />Fellesløft for forskningsbasertlæring:<br />arbeidsgrupper<br />bestepraksis for teknologibruk<br />
 3. 3.
 4. 4. Nytte for studenter<br /><ul><li>Valgfrihet: størrefagtilbud, bedrekvalitet
 5. 5. Tilgang: enklererepetisjon, enkleretilstedeværelse, enklerekommunikasjon
 6. 6. Møte IKT-hverdagsomlignerhverdagen (Digital Natives: sosialemedier, web2.0, video)
 7. 7. Lettere å bruketidpåfagstoff
 8. 8. Mange somhar “spesielle” behov</li></li></ul><li>Nytte for universitetetog de faglig ansatte<br /><ul><li>Bedreressursutnyttelsegjennomsamarbeid
 9. 9. Byggingavgodelæringsmiljø
 10. 10. Tilgangoveralt, åpner for rekrutteringuavhengigavgeografi
 11. 11. Åpner for deling, åpenhetgirsynlighet
 12. 12. Lettere å samarbeidinterntogeksternt
 13. 13. Bevarerhistoriskmateriale for ettertiden</li></li></ul><li>
 14. 14. Teknologibruk, trender<br />Egoetstidsalder<br />Jegvil ha mine 15 minuttersberømmelse<br />Personaliseringavtjenester<br />Web2.0: øyeblikkeligtilfredsstillelse<br />Delingenstidsalder<br />Dele innholdover nett (lovlig, tvilsomt, ulovlig)<br />Sosialenettverk<br />Hyperbyråkratiogsikkerhet<br />Risikovurderinger, formellekrav<br />Portalerforenklerverdenssyn<br />Rapporteringskrav<br />Selvbetjening<br />
 15. 15. Almenngjøringavløsninger<br />Webmøtersomallekanlage<br />Ikkevideokonferansesomkreverromogstøttepersoner<br />Aktivedeltagere, ikkekonsumenter<br />Delingav filer somer for store til epost, allemåkunnesendetilpartnere<br />Podcast: læringrettilomma<br />Infrastruktur for video-opptak<br />Verktøyi ALLE hender!<br />
 16. 16. Hva er endret i nettet?<br />Studentenesforventingererendret<br />Vi harbåndbreddetilgjengelig, nettoveralt<br />Tjenesteleveranserendrerseg<br />Sky-tjenester<br />IKT-arkitektur: Feide-innloggingogandrefellesgrensesnitt<br />Mobile enheter: mobil, lesebrett, iPad etc<br />Vi måstøttebedreopp under læringsmiljøpånett<br />Samarbeidernøkkeltilsuksess<br />Hverdagsteknologierviktig: opptakavforelesninger, webmøter, mobile tjenester<br />
 17. 17. Fellestjenester<br />Podcast, video-opptak<br />Overføringav store filer<br />Webmøter<br />Testing avteknologi<br />Arbeidsgrupper:<br />Forelesningsopptakpålyd/video<br />AV-utstyr<br />Webmøter, fellesinnkjøp<br />
 18. 18. Hvakan eCampus bidra med?<br />Innkjøpsavtalerogsentraltjenester<br />Webmøter, AV-utstyr, CloudStor etc<br />Fellesfagspesifikasjonerisektoren<br />Utredefelleskrav<br />Dokumenterebestepraksis<br />Arbeidsgrupper<br />Diskutereproblemstillinger<br />Fagseminar?<br />Fellesinfrastruktur for læring<br />Sikreskalering<br />
 19. 19. Helt til slutt<br />http://blog.ecampus.no<br />Informasjon om hva som skjer<br />Tjenester og tilgjengelige ressurser<br />Intervjuer med høgskoler og universiteter om erfaringer og prosjekter<br />Kontakt oss<br />kontakt@ecampus.no<br />Delta i diskusjoner og arbeid<br />diskusjon@ecampus.no<br />
 20. 20.
 21. 21. Studentertrenger eCampus<br />Tilganguavhengigavstedogtid<br />Enkeltilgangtilinformasjonpåtvers<br />Tilrettelegging for deling<br />Bestepraksis for feks mobile enheter<br />Samspillmellomutdanningsenhetogpersonligetjenesterpånett<br />Podcast tilhverdags<br />Tilpassetspesiellebehov<br />
 22. 22. Digital kompetanse, skråblikk<br />

×