Lokalna samouprava ispit grupa a i b

3,406 views

Published on

Ovo je Ispit od prošle godine 2010. kod profesora Šegvića iz lokalne samouprave grupa A i B.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Lokalna samouprava ispit grupa a i b

 1. 1. LOKALNA SAMOUPRAVA ISPIT GRUPA A I BGRUPA B1.Objasni pojam lokalne uprave i samouprave, razlike po Pusiću i Ivaniševiću ?Pojam LOKALNI upućuje da su određeni poslovi spušteni na onu razinu koja je najbliža ičesto najprimjerenija građanima u zadovoljavanju njihovih svakodnevnih životnih interesa ipotreba. Razlikujemo 4 instituta:1. Lokalni sustav upravljanja 2. Lokalna zajednica3. Lokalna uprava 4. Jedinice lokalne samoupraveE. Pusić- lokalna uprava predstavlja ukupnost lokalnih sustava upravljanja unutar države, doklokalna samouprava nastoji pronaći odgovore na pitanja kako jamčiti sklad između građaninakao pojedinca i institucija, ali i između lokalnih zajednica i države.Ivanišević- lokalna uprava upućuje na veći stupanj centralizacije i manju samostalnostlokalnih jedinica u širi teritorijalni sistem.Lokalna samouprava je poznata po širokoj autonomiji lokalnih jedinica i tzv. vertikalnoj diobivlasti u kojoj se lokalna samouprava javlja kao protuteža državnoj vlasti.2.Čimbenici koji određuju veličinu lokalne zajednice-jedinice?Prema Pusiću mreža lokalnih jedinica mora zadovoljavati slijedeće kriterije:1 Obuhvatiti čitav državni teritorij bez ostatka2 Približiti se što većoj jednakosti (po veličini i položaju)3 Postići što veću ekonomsko-financijsku samodovoljnost svih jedinica4 Olakšati pristup stanovništva lokalnim organima i službama.Prema Perko-Šeparović potrebni su slijedeći čimbenici1.geografski ili prirodni2.Vremenski 3.ekonomsko-tehnički4.politički 5.sociološki6.upravni 7.F. urbanizacije3. Lokalna samouprava u srednjem vijeku i navesti par županija toga doba?Hrvatsko kraljevstvo u srednjem vijeku dijelilo se na dvije upravne vlasti:Banovinu Dalmaciju i Hrvatsku, te Banovinu Slavoniju.Svaka banovina dijelila se na županije a one na knežije i župe.Struktura lokalne uprave bila je:Gradski sudac – koji stoji na čelu cijele gradske uprave, a uz njega može biti najuglednijigradski dekanGradska uprava – koja se sastojala od 12 senatora, koji čine magistrat i 22 vijećnika iliprisežnika koji čine izabranu općinu, zatim gradski špan i folnogij, gradski notar, gradskifiskuš idr. A neke od županija toga doba su: Zagrebačka, Križevačka, Varaždinska...
 2. 2. 4. Izvršno tijelo lokalne i područne – regionalne samouprave?Čine ga općinski načelnik, gradonačelnik i župan. Biraju se neposrednim izborima sukladnoposebnom zakonu na mandat od 4 godine, kao i njihovi zamjenici. Biraju ih svi birači sprebivalištem u jedinici gdje se provodi izbori (imaju pravo glasovanja ako su prijavljeninajmanje 6 mjeseci). Izbore raspisuje vlada. Mandat može prestati prije isteka u skladu saZakonom o jedinicama lokalne i područne samouprave.5. Francuska – pojam intendant?Fr.model Lok.sam. datira od francuske revolucije i Napoleonovog carstva. Dominirala jeteorija o narodnim pravcima općine kao temeljne teritorijalne jedinice. Francuska je općineoblikovala po načelu 1 naselje-1 općina, pa je zbog toga u Fr. izrazito velik broj općina.Mogu se povezati u međuopćinske oblike: sindikate općina, distrikte i gradske zajednie.Intendant je prethodnik Napoleonovog prefekta. U 15 st. on je bio kraljev agent,administrativni sudac i nadzornik općinskog djelovanja.6. Odnos dalmatinskih gradova s Venecijom (Mletačka vlast) nabroji statute i organe?U 15.st. dalmatinski gradovi postaju sastavnim dijelom Mletačke republike (1420.-1797.). Načelu se nalazi Knez, on je Mlečanin plemićkog roda i staleža, izabire ga i postavlja Venecija.Venecija je imala prevladavajući utjecaj na upravu srednjovjekovnih dalmatinskih gradova,odnosno Venecija je imala pravo izbora načelnika, generalnih kapetana mora, providura itd.Venecija je u Dalmaciji uvela i izgradila centraliziranu i suvremenu državnu upravu i vojsku.Lokalna samouprava dalmatinskih srednjovjekovnih gradova ustrojavala se Statutom grada.Takav statut bio je pravi mali ustav kojima se određuju prava, obveze i slobode gradova igrađana.Statuti i organi:Statut Splita – načelnik, VijećeStatut Dubrovnika – knez, Veliko i Malo vijećeStatut Šibenika – knez, Veliko i Malo vijeće Vijeće 15-orice mudrih, Velika i Mala kurijaStatut Trogira – knez, Kurija, Veliko vijećeZadarski statut – knez, Veliko i Malo vijećeBrački statut – knez, Veliko i Malo vijeće, KurijaKorčulanski statut (najstariji dalm.statut) – Malo i Veliko vijećeHvarski statut – Veliko i Malo vijeće, skupština hvarske komune7. Što je grad i županija ? (pojam općine, grada i županije prema zakonu)Općina je jedinica lokalne samouprave koja se osniva, u pravilu, za područje više naseljenihmjesta koja predstavljaju prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu, te koja su povezanazajedničkim interesima stanovništva.Grad je jedinica lokalne samouprave u kojoj je sjedište županije te svako mjesto koje ima višeod 10.000 stanovnika, a predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenucjelinu. U sastav grada kao jedinice lokalne samouprave mogu biti uključena i prigradskanaselja koja s gradskim naseljem čine gospodarsku i društvenu cjelinu te su s njim povezanadnevnim migracijskim kretanjima i svakodnevnim potrebama stanovništva od lokalnogznačenja.Iznimno, zbog povijesnih,gospodarskih i geoprometnih razloga, gradom se možeutvrditi i mjesto koje ne zadovoljava navedenim uvjetima.
 3. 3. Županija je jedinica područne (regionalne) samouprave čije područje predstavlja prirodnu,povijesnu, prometnu, gospodarsku, društvenu i samoupravnu cjelinu, a ustrojava se radiobavljanja poslova od područnog interesa.8. Teritorijalni ustroj u RH u 19.stoljeću?Organi gradske općine su: gradski načelnik, gradsko zastupstvo i magistrat.Od 1861. g. hrvatski gradovi postali su samostalni municipiji. 1881. g. uređen je položaj onihgradova koji imaju svoje posebno uređeno poglavarstvo podređeno neposrednoj zemaljskojvladi, a ne podžupaniji. Stanovnici grada su bili domaći ili stranci. Domaći su bili ili općinariili građani. Općinari su stalni članovi općine.1875. govori se o čistoj političkoj upravi kod nas. Područje Kraljevine Hrvatske, Slavonije iDalmacije dijeli se na osam županija. Hrvatsko-ugarskom nagodbom 1862. godine udjelokrug potpune autonomije Kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije pripadali suzakonodavstvo i uprava za unutarnje poslove za bogoštovlje i nastavu te za pravosuđe.9. Zakonski izvori koji reguliraju lokalnu i područnu (reg.) samoupravu?- Ustav RH (čl. 132. 133.)- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi(čl. 1. 8.)- Zakon o financiranju LiPRS- Zakon o područjima jedinica LiPRS- Zakon o neposrednom izboru načelnika, gradonačelnika i župana- Statut (jedinice LiPRS imaju pravo u okviru zakona, svojim statutima samostalno ureditiunutarnji ustroj i djelokrug poslova prema potrebama i mogućnostima)10. Autonomno područje općine i grada – poslovi, ovlasti nadležnost ?Općine i gradovi u svom samoupravnom djelokrugu obavljaju poslove lokalnog značajakojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljenidržavnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:• uređenje naselja i stanovanje,• prostorno i urbanističko planiranje,• komunalno gospodarstvo,• brigu o djeci,• socijalnu skrb,• primarnu zdravstvenu zaštitu,• odgoj i osnovno obrazovanje, • kulturu, tjelesnu kulturu i šport,• zaštitu potrošača,• zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,• protupožarnu i civilnu zaštitu,• promet na svom području• te ostale poslove sukladno posebnim zakonima.
 4. 4. 11. Autonomno područje velikih gradova – poslovi, ovlasti nadležnost ?Veliki gradovi su jedinice lokalne samouprave koje su ujedno gospodarska, financijska,kulturna, zdravstvena, prometna i znanstvena središta razvitka šireg okruženja i koji imajuviše od 35.000 stanovnika.Obavljaju poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana i toosobito poslove koji se odnose na – (ovo je dodano na općine i grad):• odgoj i obrazovanje,• održavanje javnih cesta,• izdavanje građevinskih i lokacijskih dozvola, drugih akata vezanih uz gradnju, te provedbudokumenata prostornog uređenja,13. Autonomno područje županija –Županija u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove od područnoga (regionalnog)značaja, a osobito poslove koji se odnose na:• obrazovanje,• zdravstvo,• prostorno i urbanističko planiranje,• gospodarski razvoj,• promet i prometnu infrastrukturu,• održavanje javnih cesta, • planiranje i razvoj mreže obrazovnih, zdravstvenih, socijalnih ikulturnih ustanova,• izdavanje građevinskih i lokacijskih dozvola, drugih akata vezanih uz gradnju te provedbudokumenata prostornog uređenja za podr. žup. izvan područja velikoga grada,• te ostale poslove sukladno posebnim zakonima.12. Opoziv načelnika općine, gradonačelnika i župana?Općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana i njihove zamjenike može razriješitipredstavničko tijelo raspisivanjem referenduma o razrješenju u slučaju:• kada krše ili ne izvršavaju odluke predstavničkog tijela,• kada svojim radom prouzroče jedinici lokalne, odnosno područne (regionalne) samoupraveznatnu materijalnu štetu.Prijedlog za raspisivanje referenduma o razrješenju mo¬že podnijeti najmanje 1/3 članovapredstavničkog tijela.Odluka o raspisivanju referenduma o razrješenju donosi se većinom glasova svih članovapredstavničkog tijela.*****Svima njima mandat prestaje po sili zakona:• danom podnošenja ostavke,• danom pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,
 5. 5. • danom prav. sudske presude kojom je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora duže od 1 mj.• danom prav. sudske presude kojom je osuđen radi počinjenja kaznenog djela protiv slobodei prava čovjeka i građanina, RH i vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom,• danom odjave prebivališta s područja jedinice,• danom prestanka hrvatskog državljanstva,• smrću.Predstavničko tijelo će u roku od 8 dana obavijestiti Vladu RH o prestanku mandataopćinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana radi raspisivanja prijevremenih izboraza novoga općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana.Ako je prestanak mandata nastupio u kalendarskoj godini u kojoj se održavaju redovni izbori,a prije njihovog održavanja, u toj se jedinici neće raspisati i održati prijevremeni izbori,a dokraja mandata poslove će obavljati njegov zamjenik. Ako prestane mandat zamjenikuopćinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana neće se raspisivati prijevremeni izbori.GRUPA A1.Objasni zašto je Engleska kolijevka lokalne samouprave – nastanak prve župe?U 7. i 8. Stoljeću javlja se župa kao najstariji oblik teritorijalne organizacije britanskogprostora. Sve do 16.st.djelokrug župa bio je ograničen na poslove u svezi s crkvom i njenomimovinom, dok se 30-tih godina 16. stoljeća djelokrug župe proširuje na javne poslovelokalnog karaktera(održavanje lokalnih puteva i mostova), da bi u 17. stoljeću preuzeli skrb osiromasima. U 18. stoljeću uvode tzv. ad hoc vlasti. 19. stoljeće predstavlja prekretnicu jer odtada u poslovima koji su od općeg značenja za lokalno stanovništvo više ne sudjeluju svistanovnici župe, već određeni povlašteni sloj. Razvojem društvene diferencijacije župepostaju preuzak okvir za brže i učinkovitije provođenje poslova lokalne uprave pa se javljajunove forme teritorijalne organizacije:1. regionalna jedinica –county (kotar)2. seoski i gradski distrikt (gradovi municipal borough)3. župa –(parish) najniža razina2.Šmidovnik – pojam lokalna zajednica, supstancijalni elementi?Lokalna zajednica je takva teritorijalna društvena zajednica gdje na najnižoj razini nastajuodređene zajedničke potrebe stanovnika, koje se mogu riješiti samo na zajednički način.Lokalna zajednica predstavlja prvu i najnižu razinu u hijerarhiji zajednica.Supstancijalni elementi lokalne zajednice: 1.teritorij, 2. Stanovništvo, 3. Svijest ljudi onjihovom zajedničkom pripadanju određenom teritoriju.Lokalna zajednica ima ulogu nositelja lokalne samouprave.Lokalna samouprava je prije svega pravnosistemska institucija koja određuje položaj lokalnezajednice. Dva bitna i ključna određenja lokalne samouprave su:SOCIOLOGIJSKO IPRAVNOSISTEMSKO.Konstitutivni – gradivni elementi institucije lokalne samouprave su:-Teritorijalni -Funkcionalni -Organizacijski -Materijalno-financijski -Pravni element
 6. 6. 3.Tipovi vlasti u gradovima SAD-a?U gradovima SAD-a lokalna samouprava funkcionira na način da gradske vlasti služe izravnopotrebama naroda, ovlasti dobivaju od države, ali često djeluju i nezavisno od države.Opća karakteristika je da svi gradovi imaju središnje vijeće koje biraju birači i izvršnogdužnosnika.Tri opća tipa gradske vlasti:1.-Gradonačelnik i gradsko vijeće čine najstariji oblik gradske vlasti.Gradonačelnik imenuje načelnike gradskih odjela i druge dužnosnike, ima pravo veta nadgradskim uredbama, često je odgovoran za pripremu gradskog proračuna.Gradsko vijeće odobrava uredbe, gradske zakone, određuje porezne stope za imovinu,raspoređuje novac odjelima.2.-Povjerenstvo objedinjuje zakonodavne i izvršne funkcije u jednu skupinu sa tri ili višedužnosnika koji se biraju na gradskoj razini. Svaki povjerenik nadgleda rad jednog ili višeodjela.3.-Gradski upravitelj (city manager)– predstavlja rješenje za sve veću složenost problemaurbanizacije zbog čega je potrebna stručnost za upravljanje, pa se zbog toga većina izvršnihoblasti povjerava visokokvalificiranom i menadžerski osposobljenom profesionalcu. Njegovauloga je i sastavljanje gradskog proračuna i nadzor nad radom većine odjela, on nemavremenski ograničen mandat već svoju dužnost obavlja dok je gradsko vijeće zadovoljnonjegovim radom. Prvi gradovi: Dallas, Phoenix.4. Počeci (prve) župe u hrvatskim zemljama i nabroji neke?Prve župe u RH nastaju u 10. i 11. stoljeću koje su svoja imena dobila po položaju župa uzrijeke, more, gore, polja, npr. primorska, kninska, ninska, bribirska, cetinska, zagorskaU najranijim počecima hrvatske države, oblik udruživanja u javnom životu bila je zadruga, ato je skup svih bližih i daljih rođaka jednog roda koji ima zajednički imetak (djedina) izajedničkog glavara (starješina- najstariji član čitavog roda). Više zadruga čini pleme, azemlja na kojoj pleme prebiva zove se župa. Na čelu župe nalazi se župan - neposredno biraniz plemena, uz njega su i podžupan, satnik i pristav. Župnik i satnik bili su suci župe, a pristavizvršni organ. Organi gradske samouprave su gradska skupština i gradsko vijeće (vrhovnaupravna i zakonodavna vlast za grad i građanstvo).Magistrat – gradsku izvršnu vlast činili su službenici: prior, tribunus, index, advocatus,notarius je bio svećenik koji je sastavljao i pisao javne isprave.vladareva vlast je bila ograničena u župama i gradovima.5. Kraljevski slobodan grad-pojam? Slobodni gradovi su se dobivali na temelju akta kraljevskiprivilegij (npr.kralj Koloman 1109.g. daje pravo trogiranima da njemu i njegovimnasljednicima nisu obvezni na danak,dopušta im slobodu kretanja,imaju pravo birati biskupaili kneza isl.; kralj Bela IV Zlatnom bulom daje privilegije gradu Varaždinu: slobodan izborgradonačelnika, slobodno raspolaganje imovinom ako građanin nema potomstva, slobodanizlaz iz grada...).Prema Babcu slobodni grad označava visokoautonomnu gradsku općinu upravljanu povlastitim pravilima, zakonima i običajima, a „kraljevski slobodni grad“ označavavisokoautonomnu gradsku općinu koja dobije kraljevsku povlasticu slobodština.
 7. 7. Slobodni kraljevski gradovi u 18 stoljeću bili su Zagreb, Karlovac, Križevci, Koprivnica,Varaždin, Osijek i Požega.6. Navedi pojedina načela Europske povelje o lokalnoj samoupravi?Povelja je akt donesen u Strasbourgu 15.10.1985.g., naglašava pravo građana da sudjeluju uvođenju javnih poslova. POVELJA ODREĐUJE:1. da će se načelo lokalne samouprave priznavati u domaćem zakonodavstvu i gdje je mogućeprovesti u ustavu.2. da definiciju lokalne samouprave po kojoj ona znači pravo i sposobnost lokalnih vlasti, da uskladu sa zakonom uređuje javne poslove u interesu lokalnog pučanstva.3. određuje da će se ovlasti i dužnosti lokalni vlasti urediti ustavom ili statutom.4. povelja naglašava načelo supsidijarnosti.5. određuje da će javne poslove obavljati vlast najbliža građanima6. određuje da lokalne vlasti mogu odrediti svoj unutarnji upravni ustroj.7. utvrđuje uvjete obnašanja dužnosti na lokalnoj razini8. povelja govori o nadzoru nad radom lok.vlasti s ciljem da se osigura zakonitost i ustavnost.9. razrađuje problematiku financiranja lokalne vlasti, ona ima pravo na odgovarajuće izvorefinanciranje u okviru svojih ovlasti.10. predviđa zaštitu financijski slabijih lokalnih vlasti11. o pravu lokalnih vlasti na udruživanje12. predviđa i mogućnost pravne zaštite lokalne samouprave7. Tko i na koji način vrši nadzor nad radom i aktima tijela jedinica lokalne i područne (reg)samouprave i kontrola ?Država radi zaštite ustavnosti i zakonitosti kao i zaštite prava građana vrši nadzor nadzakonitošću rada i akata tijela jedinica lokalne i područne-regionalne samouprave.Nadzor zakonitosti općih aktata koje donose predstavnička tijela općina, gradova i županije,obavljaju uredi državne uprave u županijama i nadležna središnja tijela državne uprave,usvom djelokrugu.Vlada RH može općinama, gradovima, županijama oduzeti ovlasti za obavljanje poslova akoopćinski načelnik, gradonačelnik, župan ne postupaju po naredbama.Na prijedlog sedišnjeg tijela državne uprave nadležnog za LiPRS Vlada RH raspustit ćepredstavničko tijelo.8. Koji su poslovi i ovlasti gradskog vijeća (predstavničko tijelo) ?Predstavničko tijelo građana (općinsko vijeće, gradsko vijeće, županijska skupština) donosiakte u okviru svog djelokruga te obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i svojimstatutom.Prema tome, gradsko vijeće:- donosi statut Grada- donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Grada- bira i razrješava gradonačelnika i njegova zamjenika i članove gradskog poglavarstva- uređuje ustrojstvo i djelokrug gradskih upravnih odbora- osniva javne ustanove i dr.pravne osobe za obavljanje gospodarskih,društvenih, komunalnih
 8. 8. i dr.djelatnosti od interesa Grada- obavlja i druge poslove koji su mu Zakonom stavljeni u djelokrug9. Prihodi jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave su:• općinski, gradski, odnosno županijski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe,• prihodi od stvari u njezinom vlasništvu i imovinskih prava,• prihodi od trgov. društava i drugih pravnih osoba u svom vlasništvu, ili gdje ima dionice• prihodi od naknada za koncesiju koje daje njezino predstavničko tijelo,• novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje sama propiše u skladu sa zak.• udio u zajedničkim porezima s Republikom Hrvatskom,• sredstva pomoći i dotacija Republike Hrvatske predviđena u državnom proračunu,• drugi prihodi određeni zakonom.Godišnji proračun općine, grada i županije dostavlja se Ministarstvu financija u roku od 15dana od dana njegova donošenja. Ako se god.proračun za sljedeću godinu ne može donijetiprije početka godine,vodi se privremeno financiranje i to najduže za razdoblje od 3 mj.Odluku o privremenom financiranju donosi predstavničko tijelo u skladu sa zakonom.Ministarstvo financija, nadzire zakonitost materijalnog i financijskog poslovanja jedinicalokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave.10. Uvjeti za raspuštanje predstavničkog tijela (uvjeti i tko raspušta) ?Vlada RH – na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu-regionalnu samoupravu raspustit će predstavničko tijelo:1- ako donese odluku ili drugi akt kojim ugrožava suverenitet i teritorijalnu cjelovitost RH2- ako predstavničko tijelo novoustrojene jedinice lokalne i područne-regionalne samoupravene donese statut u roku od 60 dana od dana konstituiranja3- ako učestalo donosi opće akte suprotne Ustavu,zakonu,dr.propisu ili zbog čestih povredazakona4- ako iz nekih razloga trajno ostane bez min.br.članova potrebnih za rad i donošenje odluka5- ako ne može donositi odluke iz svog djelokruga dulje od 3 mjeseca6- ako u zakonskom roku ne donese proračun, odnosno odluku o privremenom financiranju7- ako u zakonom određenom roku ne donese prostorni plan.Rješenje Vlade RH o raspuštanju predstavničkog tijela je konačno i stupa na snagu danomobjave u ,,NN“.Protiv rješenja Vlade RH ,predsjednik raspuštenog predstavničkog tijela možepodnijeti tužbu Upravnom sudu RH u roku od osam dana od objave rješenja.Presuda Upravnog suda objavljuje se u ,,NN“.Ako je Upravni sud odbio ili odbacio tužbu, Vlada će raspisati prijevremene izbore zapredstavničko tijelo u roku od 60 dana od dana objave odluke Upravnog suda RH u NN.11. Nadležnost gradonačelnika i načelnika u predstavničkim tijelima?Ovlasti:- priprema prijedloge općih akata;
 9. 9. - izvršava ili osigurava izvršenje općih akata predstavničkih tijela;- usmjerava djelovanje upravnih tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne)samouprave u obavljanju poslova iz svog samoupravnog djelokruga te nadzire njihov rad;- upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu jedinice lokalne, odnosno područne (reg.)samouprave kao i njezinim prihodima i rashodima, u skladu sa zakonom i statutom;- odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina čija pojedinačna vrijednost je do1.000 000 kn, ako prelazi 1.000 000 kn, tada donosi predstavničko tijelo lokalne, odnosnopodručne (regionalne) samouprave.- Obavlja i druge poslove utvrđene statutom

×