Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

เจาะกระแส Big Data

1,095 views

Published on

บทสัมภาษณ์ ผอ. IMC Institute เรื่อง Big Data ใน Cat Magazine ฉบับเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2557

Published in: Technology

เจาะกระแส Big Data

  1. 1. ขุ่?ออ่ รึ 8243 ?ษั 100% ' บ่รู๊ล๊(วู๊บ่ขุ่น่ฐิ$บ่ ธี|3'5 ใ`ตุ๋บ่ขุ่บ่( บ่อิ๋บ่ 'งู บ่1 |พ บี รุ้หึ :อื|ฐ บี้บ่`ร ใด่ล๊ย่โอื|' ' ริ "' อืโป๋ ฮ้'บี' ง๊วิ่||เ:ธี `ฐ:||'รู่ ' ` -๙ว็`;'บ่ขุ่1ธี'ว้น่ย็1ธี" ' โ'จ็ด่บู๊1" ย่ขุ่ ` โ' 'ขุ่ฮ่'วุบ่น่'ด่“ปุ๋วุบ่ว์รู๊บ่'|ร่` 'ล๊||ฮ่ หึ ` วุ'|_"เาน๊หินื่'รึขุ่นี๊บ่ผฯด่| ` " บ่ธิขุ่นิธีพ็ถิรึอ๊ฉิบ่เฮ่คี่'ขุ่ขุ่สู่บ่อู๊บ่กึ๋บ่'|| " งู ' ` ฉืจื้ว๊ด่'ผุ้ธี`อิ๋` 'งัอิ้ล๊บ่บ่บ่ภ์เพกั้| ขิยื่จ็จู๋ขุ่อู๊ธีซีฐิรี่ผุ ' ` '|ขึ้อิ๊น้"ธี.`ย๊'กึ๋'วุปุ๋วุจ็.;อืปั้ นี๊3จ็ใ` 'จ์พ็รึฐ์” ' ' ` ` ` "ฒ่จโบ่|ห่ธุ์๖บ่' " บ่1ใ:บ่บ่'ม๊'ขุ่ย่วุ่บ่ ` ถี"`อิ๊ปั่! 3,'ยี่'รุ่'^"'.อิ๊ อืยี่? ' ` ` ขุ่นื่_'$เ'ขุ'เร่ ยื้ชุ่รื้"'!!'1ปิจู๋ปุ๋แ"'งี้' ` เ|โจื้สื่กั้บีผุ้.'บ่กิ่.|ย๊'พื้ถื่บ่|.เ.จั่ ' เ~บ่บ่น๊ใ|ษีใบ่ :ช๊สู่งู พี๒บ่บุ๊ ฐิ ' `ก'ธยืบ่"ผุ้"ขุ่'.=1|'|ชุ่ล๊ฑ๐'วุ ' ด่-ขื่|บ่บ่เ|1'|'ม็'บ่"ปี๋|1|โว็'ษ์`จ๋บ่`ฤ'|` ' หึ โ " ' (ลึ่หู่ ขุ่| `โบ่โฮ่๖างี๖ รํฮ่บ่ใ'ฮ่ว์โ 1“จ '{บ่.เขุ่.1|ปี้บ่บ่ ขุ่บ่(' เฯงิขุ่" 0 ! เวุา ก5 เเอื "฿ช์ บิอืบู๊อ" : ฮู _ อู . . จุถเปลียบโลกธุ$กิวุกํบ เเห่ปุ๋ถื่ถาบืบโอเอ็บฮี
  2. 2. "`ฟ้จุ๊ จ็|บิ๐฿๐๐๒ ช่ ๐อ1๓อ9.๐ลนึ่6|60๐๓.00๓ ด่ห็'ใหิกู'ขุ่ บ ขุ่:วู๊ด่จี้ "1ปั้ขุ่ฉืขึ้ดําขุ่ขุ่"ฆั ทว้"บ'ฐิ'หุ่อื'ชุ่" ;`พื่ กึ๋`ง้ `_ บ์าาศัน์ 1"ด่] "`บ่ขื่:'อู๊บ หึ '| ›หึ3รั้ขุ่งั-ขุ่`ขุ่พีนี๊`อิ๋ ขุ่วุฉืหึ'ใกึ๋`ถ้'หู่`ด่" ด่'ขื่|สื้1กึ๋จ้"ขื่ว๊"บุ๋ กั้ปุ๋.ฮ่ต๊ดิ 1' ลํ ถี . งี้- .. .หึ โ :'ขึ้ ตุ๋ขี้1'หึ`โ ".1}ใรั้ใเ'งิ$.ยี่ไ}ใ ' ๔ ขุ่ งุ ถี พี ใบีไ "_บ&ด่'.ตํ น่':1 '-ปฉี่ ญัแก๋ ฮู้ขุ่1`บขุ่เขุ่ รี เ1› » เผุ้'ชื่วุด๊' 'ผุ้ บิ้"ด่'ดํ'| ชื่น่"|รู่ โด่`_' "_ขุ่งํทํ '“[๖ ไเ'}บ่บื'ทํขื่ ฉี่ใ`บ่"' ด่ท๊{"วี `:อ๊ เรึ›':ว ดิ์พว๊ร์';'วุ" 'ศ"บ่เงี่' ขื่`1: ขุ่"`ทํขึ้ |ขุ่งี้ง': "บเ1บุ;ทื"ขุ่`งื่วุ้. ` ขุ่บ" ' รูเ " "`นื่ อื เ ' ` . อื โ' โ ขิ ' หึ 1 ` ' ` ขุ่ ` 1 ` 1 จู๋` ผิ รั _ พุ ฮ่ " .` เ"1'แ“1เ`แตุ๋ด่แ;า1"งิ้ :"'ปุ๋'จู๋ขึ้"`บ่จู๋ขึ้ 'ริ่' |`ด่"ขุ่' ขุ่;" ร เ'นู่ -'หิ งื ยั ฆั พี งื พี พี ."ป๋บ่| เ' |ชุ่"บท"`:'งี่;' "- `;บด่!` ผื่ เร'ด่`: ด่ด่1ด่'1แร '|'ด่ ` ` . พี ด่ ด่ .มี - พี งื " ':บ่'ลุ้ฟี่'{ขุ่"`๖`ฟี่ขุ่' ระ.วุ ข์ซํ บพด่`ก' ววเบูใาม๊อืป๋าวุ"!|'1บ ` บ่ด่ขุ่' :' ' กี"รํ' . เ'ฐี 'ภั` '.ฝ้นื่ 1 `ย์ขึ้` .ว งิ้`ว็พั้.ฐิทงื่` ขุ่:ด่ก๋` ;อิ๋ขุ่ ":ย็ร์เ' 'บ"บ่ .. ซี. ภี กึ๋ . จู๋ บ่ฯสุ่ฑ' ด่'1กึ๋.'ด่ บ"าาขุ่ใ'ทํปี้'1จี้""ด่ช้ด่บ่งิ้จ:.ฑจี๋หิ'ขุ่ตั้“|วู๊"ขุ่เ';ด่""""ขุ่” 1 ซี ไ 'หึ'วี่!ปุ้ สี อิ๋'พี' ' ว็" ลํ. 1ธบู๊. ก :ด่"ฟี่ชิ่ : จึ1วุ้"`! หึ ววแห"' ษิ' ด่ . . ลพื้`..หึ' :ฉื'ด่' :" `สั้'พ้กั้ภ1 ^ขุ่จี๋เขึ้สั้ขุ่:1จี๋'ขุ่ ขุ่:' ซี า'อู๊`ขุ่ขุ่ เ"`:ล่ บ่บสุ"ม้ ` "ขุ่` บ่ว๊"1 อื'ด่จู๋บ่ "1' ยื้ 11^ บ่า" บ[บ่ชุ่"งั"นื่.' ' น่:บ่ `.ขุ่ขุ่`บึ้'ญิ'เอิ๋'บ่”ด่ด่ใ฿ขุ่'?|จ๋ขุ่. `ขุ่`ขุ่แ›รปุ้' 'ด่ว็ ท๊ฉื111-รั' `1เ` 'ธ่ ง้'า' บ๊ษิ บ.ะ 'ร้"ผุ้ฉื"'ด่บ` ด่นื่`บรู๊11ว๊'ขุ่นี๊"`ขุ่"'ผุ้1๖"กี๊ 1งี้ว๊น๊1อื่' "' " วขุ่ยุ้ "'ง่โา"" 'า.วื'|ห่- กึ' 'ง๊บ.| ๖1: "พื้ `งี่:`ร๊;ธี|"บ."หึภีชุ่ `ขื่ ขุ่ ` บ่ 'จ๋ฉื ฟื้' ฮี้'งี้เ.า3' `ห;ว้`ตื่` "บ่'แ'รื้`จ็ ๒บ" ` " ปูา"บูภี`า'ข์:` ผุ้จ:`บใ' "'ซึ้'ขุ่;ฐ ด่ยืร้ขื่'ขื่มู'นื่บ-ขุ่' นื้ ”หึ'ขุ่บูใ-“ซึ้วุฐ์“'ขุ่'า›`:รู'_บ่' ท ลิ๊โยุ่บ.ขุ่ . กึ๋ ใยุ่ฟ็ขุ่"รูฉืด่ ขุ่กื้ '"11'1พื้'หิกั้ ^"" =" 'กู่"าบื่ :บ์" ด็1'ว๊เ`ด่'ด่เ 'ใด่ม๊"ยี้"; ฉื' ไ 'ขุ่'ธี"" หึ ฉื ' "`. "ปุ่ บี'ขุ่บ่เงัดิ์ธี ':บ่1}'ซู'สี่.'เ›ไ.' 'ซ งีว๊""` ฉืด่กึ๋ ฟร :ท| งื .' พ'ขุ่ วุมุ่"1ธี;':พี1ขุ่บู๊จิ๊' บ`มื้'พื้ ธี' 'ใงี้ ."' 'บุ;-|"' "`ก๋';'ขื่' วู'ยี่-รูธีวร๊| ป้อื" ด่ ':ว' '!|ห่งั้' ว์"บู`ขุ่ๆ": ถี ยื“ .อื หู่ 'งั "ฟื้'ด่. . _ ยู่. " `ท"ใ"อืคี่ 'ด่ฉื"ด่.ขุ่!1เ "1› ฮ็ขึ้ชุ่ `ขุ่':ใด็ ; ฉื` "รุ่" กึ๋`ด่จู๋ขุ่ 11ว่ ' ` ฮ๊เมื้'ภิ` 'ริ้จี้1เ.ด่1ฉืใยื้ใ1'ขุ่' "`ใ'ม๊บี ;บ่ "อ่เ"' หึ ` อืฉื`ปุ้ใรุ๊'.จุ๊' `:เ.เฟื้ด่.'ย๊ ปี๋?1บ'ทหีนื้ ล๊บ" สื่จิ'ว็:`สื้`จ้ "'บน๊จ'น่ขุ่`:เจ๊ใ'ญิ"'ทํ' 1:ะ สบบอื ' มยี้_; 'าสั้ บี`.ฉื" วุ' ›" `:"'สื้"›"ขุ่งี้.ขุ่:" งื`บ่ `บ่" ม ๖`ขุ่มุ่" สิบธี ตั้'วุ่ .ใบ'บ่บ่'บ่'ใภ์รวิ๒ท้`อืจ็เม'อิ๊1'บวุ้ใบรุ๊' บ รั้":ขุ่ว์' ' 1" ;'ขุ่; เซี' แท"ท }ใบ.ด่:าบู๊ว:กิ' "'วเบุ๋า"|ฐี`ขุ่' บ่' ใบวุวกี๊':'“"ด้จ็ว ห` งู' ธี ขุ่"'1ร้711ขุ่บซ็ขุ่น่จี่ธี|1›บู๊""งืขุ่ร "จ็ เหี' :`งี้'ร'ใร นู'ด่ขุ่ล์ รค็' ` -›จ๊- าน่โป้-เ{ชื้อือื`โวํปุ้พ็ เ 'ร`.จ๋า " ' ' '}โร ป้เ"จ๋:ง๊'ทึธีใ ธิ์1' จ๋รุ๊ขุ่"ป`ข์:เรืาชุ่จ๋ง้ส่ 'ริ`มื้ก๊ขุ่_ `ส:โ"'ตั้ษิ'งื.บี บุจ็'ลื้แ"จ้ฉี่'1ยี่"'เด่`: ทํ ^ พุ ฉืทํ"บ่' ` หิบ่` พี. . ขุ่` . หึ "` แ'หึ หึ' -ขุ่.ใ1บี้`ด่' 1อ๊ด่' ใา"ฉืเ| :ใจ๋`นี๊ฮี้"หึจ๋กั้" ใ1'1ธี ใ'อื ` ' !ฑ ฒิ วุ ใ ซี งั ' . ซื `. งั .”' ใ"งืเกั้"บ' 1"ใ " `างัด่ใสู่7 "":'โตุ้: ขุ่บ'ย๊บบ ›ใ'1"สื่ง๊"เงิ"อื›ใ ` ญิ 'งั ยั บํ ` มื ด่. . ซี "" ':.งี่ ขุ่โไปุ๊ 'ง๊ถ้ บี้บ่' หึ|'ตื่ ' `ในี้' บ็'. ด่'ด่กั้อื`ศี`พี'-› .ด่จุ๊หึะปิ่ ใ || ไ'}ไอี้ฮู้ :ใ' บเ;' นึ ฉื"6" ภ` ก้}บ๋'ซี 'ปุ๋'*1'ใ`จ๋พั้` ว'โเ'ว :รุ๊'ใ' ด่ ย๊'งื1ย๊:"' า'เ:ฉ้หึผุ้ ' ด่ญิ'พื้หปุ๋`ด่'ฉื;ด่จ็|`อิ๋ ฉืขุ่สื้เ บ `ขุ่ " 'จ๋: 'ร "ล๊บธี' ` ` ` รื ` ขุ่ ร ย่ . . ขุ่ ` ` งี้ า ร 1'สี่"|' `บ" ท:พร`.ขุแ'น็|`พี เหึอิ๋'บ ฑภ|รึสื้ธีเ':ปุ๋"พั้ เร'ค-`;`วุ้1ภัขุ่`ขื่ฮิพุขุ่1ท้จ-`ขุ่"อืฑ.หึ'ขุ่ขุ่ล์บึ`กื!อื1ป๋'ซี' บ่รู๊ย่`บ่ขุ่บ่'$บ่ป๋บ่ว์'$ 'บ่ป๋` บ่ขุ่บ่( ยํ'หึ บี'สุ -ดี ถี: !1เ ด่า'ร๊วุ ณีจ็'ภีว `บผุ้ขุ่1.ว๊' :{"ขุ่ขึ้จุ๊ขุ่ขุ่"ขุ่ `:บ์ผุ้:ร่" ว:` '1|`ขุ่" ภด่1บด่เา กี๊"1ยิ้ "โย๊`ท็ทืพุ:เรุ๊|[บ ท้แบ วุ:1"นิ้โวุล่:`อื่ท๊หล์':รึวุ""พีรุ๊:': ล่ใร๊เบูง๊จ็' (หึ›:ขุ่บ?รจ๊'$ ?รี่ล๊ ร็หสั้'รจ็'1ด่' 'ว รั ธี :เรุ๊วุหึ'ใ1 ย๊"พีป๋"บ่หู่กึ๋'หึธี`รุ๊ ขุ่ ` ` ธี':'ฉืร `!บบค็กุ่`บเเปี`“บ้"ริ""1วุ:กิ่`งั'ขุ่' ล๊' บบ"'|"รุ๊นื่ `:ใ`ท้ร!" ` . ภี ะ' เขึ้ขุ่ ป "'โจ๋ รํยี่ว:กั้ขุ่บ่1 บีขุ่านึ่จ์ยี่ค่|1ขุ่ จ้โ"'บ่:"'วู๊บ่'ฉืด็ :หี ข้'ทํกึ่บู" `บี้บบ๋`ทเย๊"":" 1วู้1 วุ' :'ขุ่จี้กี่ฟื้ผุ้'บู`หึ":ใ`บ่พั้' หึ " งีว"'| งี»อื พี ๐ ›-.จู หิ ขุ่ พี › ` ซี กั้` .รึ'1'ฝีฉืหึขุ่`ซ์หึบึ้หึ นุ๊ใงิ?ะ งี วุ ›ยี่" บ่"-` ใขึ้ไ:›หึหึกั้' 1'ริ ปุ้กั้งัยี่'พี `วง้1วู๊ โ`|'กึ๋ โ:'ขุ่ า'หื่8 บ ›วเ`บ่ ว้อื รู๊;ด่; 'ร์`ฮบื`สบุ`_ "`:ห้นุ๊'ธีบ'ภี`ใคั่`เ '| หึ: แ;บ'ง้ `บจ๋ขื่ :ขุ่ 'ฟ่'บ่`งื่"กั้`บ่ !นี่ว้ ใน๊'-':เล๊""จ็':ธีปื่ด่เา :' " 1) ขุ่ ตึ ` “งั ' บ่'หึหึ ›"'1" หึ" หึ` 'บ่ :|" "ขุ่ ส'นื้ด่ตึว์สื้สื่ "(บู'ขุ่"1" 'รุ่ว้ถงี้:ขุ่ ธี' ด่ ดู`บ่บื่' -' 'รึ่ 'ขั 'ร `:ฬบ่ขุ่ สื้;` ด่เ"` `^บ่ ฆั ':า1|บ่'กี๊ผุ้บ่เขุ่วล๊ ะ |"จี๋ โ'า-า โ!า ซ์:';ขุ่ให ด่`ผุ้':ท้ณบ`า:ก"บ`!วพั้ บ๋บ่` บ่'!` ห ร์สศร์ว่ผุ้'มขุ่` ` ใวุ]พรู๊"พั้ด่ `บ"ร้ะ`-
  3. 3. ร็|บึ๐฿๐๐ห่ ๐อ1๓อ9.๐ลนึ่6|6๐๐๓.๐0๓ |บู๊ด่'|บ่|`$|'|อื'$ '|' บ่น่|( ` . . ขุ่ ทิ โแส่วบบ่ยํฟื้สกาบแโยํยํบธียํนี้ กบกา$ากดํบ5บยุภกิาก$ ฿แนึดํ: วู๊๓๐'ฮูบ่กถู โฮ่(ทก๐บ่ยํกูงุ พึ่ณัรู๊างภวาบพตั้บโบ ทลาบกาภล่วบ? 'ภีว' เปิ๊`.เ”บขุ่" : `พั้'ฑิบื่}กึขุ่' " 'บ`:{`ขุ่ใ ท์บ.ว๊`} ['ด่`ด่ ':'-"ขึ้ -ด่-ขุ่'จั๊"ขุ่ 1 ฉืธุ. เหึล๊:หีบเดิ์ขุ่' " เหึ'พีร๊ 1'หึ ธีธี`ดิ์ "' วัจ บ่หึหู่งํ`หึ'รี้'ล๊อืจ็'สั้'มุ่' น่เ`วุ้`ขุ่' "1เ เงี้วุ'งืบ"'อใ`น๊ร็' ร"`:ๆ ด่'ขุ่จี๋ บู๊ `กีเ 'รุ๊1า น่ .สื้ ขุ่ ` . `ตํ. ' หิ ธิ งื ฝั่' บี่ก๋" 'ย๊'ภนื้เตื้ `ใ|นี๊;.'ขุ่. างี้ "1'พั้นื้' "งิ้1ใ 1'ชุ่- ขุ่หดิ์'ย๊`จื้' 'ชื่.วุปุ๋ ศ์ะ '_า"_ `ธ'วุ้ด่`ริ๊` จ็`ด่ขุ่::ฉ้ใธี .'ล๊ฉี่':'เอิ๋ขุ่งี้ "ล๊พ์งสื่ขุ่าจี๋"" รุ'หึ " สื้มิ่ซ้ริ่งี`ผ็`ใจ้บี้สีด่"ใ`1"ซ์1โ า`ขื่อิ๋หู่ฆัทด่หฝั่`งี้ " ` แจ๋'^:จั่ณจั้บ์|เว ":ท๊'ขุ่ วุขุ่›จ๋บจุ๊`๒.ว็"1'1ผุ้`: ฐ์ฟี่"""ขึ้ "'“ขุ่ โ':ขุ่ ตั๋"'ฉือู้ '="` 'ซี อิ๋บุ›งิ: `น่ข์' ฉืเ `' ด `1'วุ ใ;ยี่ ":เ"'[เ ""' '-กุ่`:'ด่"'› โ""-ซ์"-'มื้ ?" มื้'.' .เนิ --` |":ร "›ขุ่'ฉืขุ่` -": " งั กึ๋ ปุ๋" นี๊'!ยื้ไ")าา":ฯ รื้หธี `ด่ปุ๋:"พั้ร๊' 'จี๋บี' -"' :ริ่|เบิ้บ: `งื่ขุ่" ›ริ้' จ๊` `ย๊าอื'สุ่สี่'โ ขุ่»หึ|;อื "ด่ว๊ขุ่ขุ่ า|า:เร'ใฉี่' เท้7.;'จี๊.ขุ่ทย๊'ธี บุเด่::"ขุ่ `ปุ๊ล๊" ."ว็โซวุฉื ปี้.ยู่` เจ๋_.{เหึด่"ขุ่ บีขุ่1จี๋วํร๊ธิ์ )"`ขุ่ ฉื ` ร วุนึ่ '- ` ?".'ขุ่' 'ด่วุ นื้ง`!'รี้ฉี่นื่งี้ 1บ่จ้ธํ'ง๊.`ธีใปุ๋บ้ด่' ' ขุ่›ขุ่งิ้บ 'ขุ่หึ ด่?1"งั้ร.จ๊'1}'ยับ่-นํ&งิ 'ผุ้ขุ่จ -ขุ่ ' "ขุ่ติ์'.”พี "ขุ่` วุขุ่` 'ด่หวี่ )พ'ว-เบ'วิ้"ผื่1::`›"`งื`งื่บ่"`ฑ1`ตั้นื่บี]ด่(บ"บ่บ'รื้."ฝ่ ฉืขุ่ด่ วี่ฉืลึ1มั๊`1".ขุ่1"'ก""`^อิ๋ด่กุ่;ใด่มี่.จ๋พีจ๋`๒ขุ่' แ ษ';บษุหว๊ "|ค็' |7' '?'.บ :'เจั่บท็` รึ""งี้ 11 ซี '1ปุ๋ 1ท! ธี; "บ"' เร้;รุ๊จ้ `} `; ' ธํ วูซ'.'ขุ่ .-'ปุ๋วี่' 1ขุ่:ร ` ว 11 วื" วุว่จ๋'!มื่'1กึ่บ ซี ก๋ายสุถบิ้ดําาา$ยํฒ:โ$ก๋อยากปากโบฒิฮ่ ขุ่ท่ธู 0ออ กํบ บุ๋ฮับ ยํญิโ พอฤอ1|ล๊ยํจิ 'บ์'รุ๊ พูท' 'สื้' ::'1"จ๋""ปี่: 'บู๊|๐แยํ ยํฑพชํฤสู่ ก่าณ์ด่บ่ถี่บบ ไอที นฉ่ ฌลู ฌป๋ยํ ก่าถ้งด่ป่กี่ยบฑูกืปุ๋' เ": งิ้:บ่:ขื่รู๊บวุว"':ด่ตื้ฯฟื่: `ไ' ขุ่' ไฉืไไ ฬิ' บ่.ฉืไ 1' บ)ใ'ช็ด่สื้หื่' กื `หึวืใษ์ `วู๊}ขุ่ถีซึ่จู๋, " " ใ.“' กึ๋ขุ่~`รุ้จล๊'โนื่'เ`งี้ทีท๊ จ้ท้"ล:วู๊'ขุ่บี'ติ์1งื่ `ว'.'รุ๊:ด่ ' 'อิ้:; "'ซี `: " ย่ ` ' บ่า'ด่`ด่)า"`}'อื;เวี่' 1ศ์ ร๊`ขื่ หึ'วุ :จ็:ร์" 'ฉี่ :`ชิ้`วใ'รุ๊ 11' ร:เ นู๋สิซืงื`”เชื้ :บี:ขุ่ รัตั้' สื้จี้อื::':' ?`:ท้กื' 'กุ่ . .| " พี“ ผิ ลิ '. มี . )1[ใขุ่`1งื'จึณ วุกุ่ดุ๊1ส์`. งี้7น่ " นื้กึ่"1 '.ลื้งี้`วุ้.งํ` ผุ้กวุ":ฟ พ์หึ|: 'วุ 1:'ด่บ`| 1ข์ดี1ว `ฑิ1 :บ ม่2.ษั :"+`เว1:ขุ่ ` 'ภ้บ๋ขุ่ลํบู.`ผ"เโฉื'าวุ้ขุ่:` งื่อึ้"๒"=` "ปั้กึ๋?ง" " ;บุ๋ รุ๊:วั่' "ซีเงิ้ "|1ไ "ด่กั้'ขึ้ }บ๊เ'|': ผิ ` ผิ' พี ด่ "บเ"พื้ฉื.' `:'ขุ่`ซ`ป่"ขุ่ด่หื่ เงี้`ขุ่1"ขุ่ ;ว้'ส` บ"ฟ่บ แด่"|ะ บ่ด่บ่ขึ้ฑ์ ' ขื่ย่' ` หึ ›'น่ขุ่'จี้1`ฝึ'`งื่ใจิ๊จั":'ปื่ไรี๊|'บู;หึภิ1“-"'1`:งั เวภีงี้ ':ธีด่ ขุ่ขุ่ -_ผุ้ รึ-.ใขื่ หิ . 'วี_.` `บจ้-'เ}" ;ฉืจ็"` บฆ์ด่ฉื จี้า'ร์ โพั้.วี่๒' ขุ่` ;'ปุ้พั้ "'ง่ฐิ ' หิ. ธีบ่เด๋` บี' :กือิ๋` `.`วุห่`ะ'งิ้':งิ้:ย่า"ลื้บ่ขื่1 เ`1' จ็:โ'ขุ่โหึ'::ใ; ` .กุ่' สู่ปุ่ฝุ่หื่"ปุ่ ฉั "'บึสื้ร์งื่ธี'งื!›1 สี 1'พี สู่หึเ เ] "' ปุ๋ ;1}ว็` รํ' . หิ 'บ่ ฉื บี่ม หึว๊' สเนื้ขุ่'ด่ยู่บสื้ บ'ช์วุ้สื้บ่`; `า; พุ .. . พี บิ. ริ . ฆั บ่' "" "ขุ่'.บูฑ ภีมื้ริ้' `:' 1ไ"พี ม;เด่ฏ์" . 'ขุ่ปั้`ขึ้`:`บ ใเ. `เ: ':` โงี่วุ3วุฮี'บ่:`า`ด่ใาใ'_รุ๊'พุ 1'.'เ'? บ :"า 'ด่กิ.ว็ด่ :ด่นื้": !":1ขุ่;': .า 'จ๋1ธีขุ่บ::'ปื่' ปี้เ": ติ์'; ด่':า'รุ้ -ขุ่`ม๊บ่` `ว"ปุ๋ ร๊›' ว] บุ' ร1อิ๋ว๊' ว .` .` ฒิ งี้ ซี ภี _ กึ๋ :'คึ`'บ่:; `ม๊;1_"ขุ่:บี๖วี่; ซ'เ ฉื' ฯ|'สี่แบ`พี"พั้ ฯ:ภีร' :'บี' บี กิ่".: ""ขุ่ 'ซี ' หิ'มื่` ศ 'เ 'ด่น่'บํ' บ`1`วํ` ด่รั้"|1` รท์'ส`ซี"เ"าวู' ว':จี๋วุ" ว์" )'เ รู้วุ้ก ถ5.8บฮาถิ ปุ่บบบกํ ขุ่ ` ด่ "0๐บอ่ 6๐๓๐บ1ขุ่กอู กําสิ้]เปลี่ยบโอกึ เเต่ ฿ป๋กู 0ฮืใฮื กําสิ้)เปลี่ยบธุ5กิา" เพ$า:อ:บี่บ ธุ$กิาา:เเย่]กํบเยาโถิ ถือ]เเย่] กํบกี่ย้อบูล สําทอื้บป`5:เกศโกย กปุ๋เปี๊บเอิ๊อ]ดี๊ากิ้ญกีกปุ๋า:ก๋อ) บําบาเปิ้บบโยบายโบกา$บอิ๊ทา5 ป5:เกศ 100%

×