Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

لیست دوره های عالی و پر مخاطب مدیریت پروژه

89 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

لیست دوره های عالی و پر مخاطب مدیریت پروژه

  1. 1. :‫مخاطب‬ ‫پر‬ ‫و‬ ‫عالی‬ ‫های‬ ‫دوره‬ ‫لیست‬ :‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫پروژه‬ ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫کارگاه‬ o‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫فاز‬ ‫اولیه‬ ‫تعاریف‬ ‫و‬ ‫پروژه‬ o‫پروژه‬ ‫محدوده‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ o‫اجرا‬ ‫فاز‬ o‫فعلی‬ ‫تخمین‬ ‫و‬ ‫کارها‬ ‫از‬ ‫حاصل‬ ‫واقعی‬ ‫اطالعات‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬ o‫کنترل‬ ‫و‬ ‫نظارت‬ ‫فاز‬ o‫پروژه‬ ‫محدوده‬ ‫کنترل‬ o‫پروژه‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫کنترل‬ o‫پروژه‬ )‫(پیشرفت‬ ‫عملکرد‬ ‫گزارش‬ ‫تهیه‬ ‫استاندارد‬ ‫براساس‬ ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫کارگاه‬PMBOK2012 o‫استاندارد‬ ‫و‬ ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫معرفی‬PMBOK o‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫فرآیندهای‬ ‫و‬ ‫مراحل‬ o‫پروژه‬ ‫محدوده‬ ‫مدیریت‬Project Scope Management o‫پروژه‬ ‫زمان‬ ‫مدیریت‬Project Time Management o‫پروژه‬ ‫هزینه‬ ‫مدیریت‬Project Cost Management o‫پروژه‬ ‫کیفیت‬ ‫مدیریت‬Project Quality Management o‫پروژه‬ ‫تدارکات‬ ‫مدیریت‬Project Procurement Management o‫پروژه‬ ‫انسانی‬ ‫سرمایه‬ ‫مدیریت‬Project Human Capital Management o‫پروژه‬ ‫ارتباطات‬ ‫مدیریت‬Project Communication Management o‫پروژه‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬Project Risk Management o‫پروژه‬ ‫ذینعان‬ ‫مدیریت‬Project Stakeholder Managemnt o‫پروژه‬ ‫یکپارچگی‬ ‫مدیریت‬Project Integration Management ‫لیست‬‫سایر‬:‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫ارایه‬ ‫قابل‬ ‫های‬ ‫دوره‬ ‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫طرح‬ ‫مناقصات‬ ‫برگزاری‬ ‫در‬ ‫موفقیت‬ ‫کلیدی‬ ‫اصول‬ ‫ارزیابی‬ ‫روشهای‬ ‫و‬ ‫اصول‬‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫اقتصادی‬ ‫پروژه‬ ‫کنترل‬ ‫در‬ ‫اکسل‬ ‫کاربرد‬ ‫پریماورا‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫آموزش‬ ‫تخصصی‬ ‫کارگاه‬Primavera 6.0‫پایه‬ ‫پیمان‬ ‫خصوصی‬ ‫و‬ ‫عمومی‬ ‫شرایط‬ ،‫بها‬ ‫فهرست‬ ،‫حقوقی‬ ‫مبانی‬
  2. 2. ( ‫کار‬ ‫شکست‬ ‫ساختار‬ ‫تدوین‬WBS‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫در‬ ) ‫پروژه‬ ‫کنترل‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫با‬ ‫آشنایی‬ ‫کارگاه‬MSP 2013 ‫سازمان‬ ‫در‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫دفتر‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫ایجاد‬PMO ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫در‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫دهی‬ ‫گزارش‬EPC ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫استاندارد‬PRINCE2 Foundation‫المللی‬ ‫بین‬ ‫آزمون‬ ‫با‬ ‫همراه‬ + ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫در‬ ‫کاربردی‬ ‫هزینه‬ ‫کنترل‬EPC ( ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫اطالعات‬ ‫سیستم‬PMIS) ‫پر‬ ‫در‬ ‫پروژه‬ ‫مهندسی‬ ‫مدیریت‬‫های‬ ‫وژه‬EPC ‫استاندارد‬ ‫براساس‬ ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ICB ‫شده‬ ‫کسب‬ ‫ارزش‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬EVPM ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫در‬ ‫مهندسی‬ ‫پروژه‬ ‫کنترل‬EPC ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫در‬ ‫کاربردی‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬EPC ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫با‬ ‫آشنایی‬Business Planpro ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫در‬ ‫تدارکات‬ ‫و‬ ‫تامین‬ ‫مدیریت‬EPC ‫تهیه‬ ‫برآورد‬ ‫و‬ ‫متره‬‫ها‬ ‫طرح‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫وضعیت‬ ‫صورت‬ ‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫در‬ ‫تیمی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫سازی‬ ‫تیم‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫در‬ ‫کارگاهی‬ ‫پروژه‬ ‫کنترل‬EPC ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫مالی‬ ‫تامین‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫و‬ ‫اصول‬EPC ‫مدیریت‬HSE‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫فنی‬ ‫سازی‬ ‫مستند‬

×