Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

7 strategic communication in public sphere

401 views

Published on

เอกสารประกอบการสัมมนา 7 Strategies to Create Positive Movement in Public Sphere #2
โดย ดร.สุนทร คุณชัยมัง
กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิมเมจ พลัส คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องอินทนิล โรงแรมสวิสโฮเทล เลอคองคอร์ด กรุงเทพมหานคร

Published in: Social Media
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

7 strategic communication in public sphere

 1. 1. 7 Strategic Communication in Public Sphere May 28,2015 ดร.สุนทร คุณชัยมัง
 2. 2. Content • What happen in Public Sphere ? • What went wrong ? • 7 Communication Strategies 2
 3. 3. What happen in Public Sphere ? 1 3
 4. 4. 4 Networked Pedagogy การทาความเข้าใจต่อ Network จะช่วย ทาให้เกิดความชัดเจน ต่อการบริหารความ เสี่ยง ความไม่แน่นอน และเข้าใจต่อสภาวะที่ อะไ รๆก็พร้อ มจ ะ เกิดขึ้นได้เสมอ ซึ่งเป็น เรื่องจาเป็นอย่างยิ่ง ในช่วงรอยต่อของการ เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ใ น ปัจจุบัน Chaos , Uncertainty Uprising, Bottom Up, Rhizomatic Approach
 5. 5. 5
 6. 6. 6 Public Sphere
 7. 7. 7 ข้อมูลที่สื่อสารใน พื้นที่สาธารณะแบบ ใ ห ม่ ที่ เ ป็ น Internet Based เดินทางไกลแค่ไหน ? (ในห้วงเวลาหนึ่งๆ) Flow of Information
 8. 8. Information Society 8 เท่ากับว่า Internet + Information Based ได้ทาหน้าที่เป็นแหล่งค้นคว้าสาธารณะ
 9. 9. https://www.facebook.com/KarimFanPage/videos/vb.125249356134/10 151845497991135/?type=2&theater https://www.youtube.com/user/AreWeFamousNow https://www.youtube.com/watch?t=15 &v=wPd0MumNLbg
 10. 10. Mass - Self Communication http://www.manuelcastells. info/en/cv_index.htm Manuel Castells ได้เรียกขานการสื่อสารในยุคปัจจุบันที่มี เครื่องมือการสื่อสารที่สามารถสื่อสารได้แบบเจาะจง พร้อมๆ สามารถสื่อสารในจานวนแบบไม่จากัดหรือแบบที่ Mass Communication เช่น massive email-list (และ สามารถจะสื่อสารที่มีอยู่แล้วใน Social Media เช่น YouTube , Blog กระจายซ้าออกไปอีก) การสื่อสารดังกล่าว มีคุณลักษณะ 3 ประการคือ 1) self-generated (by more or less professional individual users), 2) self-directed (particular addresses), 3) self-selected (in using Internet sources) Castells เป็นการสื่อสารที่ผสมผสานโครงสร้างของการสื่อสาร 3 รูปแบบเข้าด้วยกัน คือ interpersonal, mass and mass-self communication เสนอบทความเรื่องนี้ ปลายปี 2011 10
 11. 11. 11 พื้นที่เหล่านี้ “ว่าง/รอรับ เรื่องดีๆจากเราเสมอ”
 12. 12. 12 Shared Value Initiative เป็นตัวอย่าง ของการสื่อสารข้อมูลความรู้ (ใหม่) ในพื้นที่สาธารณะ มี การจัดทา Forum, Course Training, Community CSV Practitioner , Blog , Webinar, Email การสร้างพื้นที่ใหม่ + ข้อมูลใหม่ + Relevance
 13. 13. 13 PWC นาเสนอประเด็นการจัดการภาวะโลกร้อนบรรยากาศของผู้เข้าร่วมประชุม การเผยแพร่การประชุมวันที่ 13 พฤษภาคม 2558
 14. 14. 14
 15. 15. 15
 16. 16. การสื่อสารทางการเมืองของไทยในปี 2549 16
 17. 17. 17 ต่างฝ่ายต่างมี สื่อที่เป็น Mass media ในสังกัด ต่างใช้ประโยชน์จากวิทยุชุมชน เคเบิลทีวี ใช้ Internet Based, Social media สื่อสารกับคนทั้งในและ ต่างประเทศเหมือนๆกัน ต่างฝ่ายต่างพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารทั้งในระหว่างการชุมนุม ทางการเมืองและภายในเครือข่ายของตน การสื่อสารภายในเครือข่าย เช่น การประชุม การสัมมนา การจัดเสวนา การแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น (รวมทั้งไลน์ ซึ่งเป็นที่นิยมมากในระหว่างการชุมนุมของ กปปส.) สิ่งเหล่านี้ ล้วนแต่ยืนยันการสร้างความเข้มข้น - ความแปรผลของการเป็นไปได้ (การพูด บ่อยๆ ซ้าๆ ย้าๆ และช่วยกันพูดทีละนิดทีละหน่อย จนชาวบ้านโดยทั่วไป สามารถเข้าใจ เรื่องที่เข้าใจยากๆได้ เช่น ทุนนิยมสามานย์ การคอร์รัปชั่นเชิงนโยบาย ทุนนิยมพวกพ้อง- เครือญาติ /ความเหลื่อมล้า โอกาสทางสังคม ฯลฯ ซึ่งเป็นเรื่องของการเรียนการสอนในรั้ว มหาวิทยาลัย - เรื่องปัญญาชน
 18. 18. Newness ! การไหลเวียนของข้อมูล ข่าวสาร เป็นไปแบบไม่มี สิ้นสุดพร้อมๆกับการ “ผลิตใหม่” Newness + Changing from Information & Knowledge, New Space Myth/Discourse and the Real Thing Democracy or Equality = Horizontal # Hierarchy and … 18 การเปลี่ยนแปลงของสังคมเกิดขึ้นนอกพื้นที่การจัดการแบบสื่อสารองค์กร
 19. 19. Quartet Communication เป็นปฏิกิริยาขึ้นพร้อมๆกันของกระบวนการสื่อสารทั้ง 4 ภาคส่วน ดร.สุนทร คุณชัยมัง เรื่อง โลกไซเบอร์กับขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแบบใหม่ของไทยในระหว่างปี 2006 – 2011,ดุษฎีนิพนธ์,จันทรเกษมปีการศึกษา 2556 19
 20. 20. 20
 21. 21. การคิด/การมองของ Sheryl Sandberg อานาจ ความสัมพันธ์ของสังคม ประเด็น,ข้อมูลเป็นเรื่องๆ 21 เพดานการคิดในสังคมโดยทั่วไป ของไทย มักจะให้ความสาคัญกับ การคิดแบบแยกส่วน คิดเป็น เรื่องๆ โดยไม่เน้นการคิดแบบ สัมพันธ์กับโครงสร้างใดๆเป็นวิธี คิดเดียวกับ เรื่องเฉพาะหน้า / Quick Win ซึ่งจะช่วยให้คุณ Survive แต่ ไม่ใช่การพัฒนาความสามารถของ การแข่งขัน
 22. 22. ตัวอย่าง การใช้ Internet Based เป็นเครื่องมือ ในการสื่อสารข้อมูลข่าวสาร /ประเด็นการ ต่อต้านทางการเมือง ... เครื่องมือและการใช้ (รวมทั้งการสร้างสรรค์ที่ มากกว่า “กระบวนกานสื่อสารองค์กร” อีกเรื่องหนึ่ง ที่สาคัญกว่านั้น ก็คือ การสื่อสารดังกล่าวกาลังนาพาข้อมูล หนึ่งๆไปประกอบรูปร่างขึ้นเป็ น Knowledge + Believe ซึ่ง เ ป็ น พื้ น ฐ า น ส่ ว น ห นึ่ ง ข อ ง ความสัมพันธ์ของสังคม Example - การคิดแบบยึดโยงกับความสัมพันธ์
 23. 23. 23 เรื่องเกิดขึ้นกับ CP Group ไม่ใช่ เพียงแต่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในระดับของ ภาพลักษณ์องค์กร แต่เป็นเรื่องที่กาลัง “ท้า ทายต่อความเชื่อมั่นที่เคยมี – เป็นเรื่อง ของอานาจ” ไปพร้อมๆกันด้วย Example – ความเกี่ยวข้องกับ “อานาจ”
 24. 24. What went wrong ? 2 24
 25. 25. เรื่องที่หนึ่ง Social Media – พื้นที่ส่วนตัว/สาธารณะ 25
 26. 26. เรื่องของพนักงานหรือองค์กร 26 "ก็ไปใช้ไฟนครหลวงสิครับอย่ามาใช้ภูมิภาค...จบข่าว"
 27. 27. พื้นที่ส่วนตัวและความเกี่ยวข้องกับพื้นที่สาธารณะ
 28. 28. เรื่องที่สอง มองไม่เห็นการเดินทาง ของข้อมูล 28
 29. 29. Social Media Management ! 29 จานวน Like ที่ต่างกัน = โอกาสของการรับรู้และการสร้างเข้มข้นของการสื่อสารหรือการเพิ่มพูนข้อมูลความรู้ใน เครือข่ายของแต่ละฝ่ายที่ต่างกัน แล้วยังสะท้อนผลของ “การสร้างเครือข่ายที่ต่างกัน”
 30. 30. Differential Trajectory of Network Social media Dialogue Seminar Mass media Agitate 30 ผลการรวบรวมโดยเปรียบเทียบของการสื่อสารโดยขบวนการทางสังคม (แบบซ้ายมือ) กับการ จัดการโดยสื่อสารองค์กร (แบบขวามือ) พบว่า การเดินทางของข้อมูลในเครือข่ายแบบขวามือ มี การกระจายตัวน้อยและเดินทางไปได้ไม่เกิน 2-3 ช่วง ในขณะที่แบบซ้ายมือ กระจายตัวมากและ เดินทางไปไกลมากกว่า การจัดการของสื่อสารองค์กร เห็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเพียง “สื่อ” ในขณะที่กลุ่ม เคลื่อนไหวมองเห็นเป็น “องค์ประกอบของขบวน”
 31. 31. Seeding ! 31 Samsung probed in Taiwan for seeding online attacks against HTC Taiwanese authorities are investigating claims the South Korean tech giant reportedly engaged in false advertising by hiring students to write online articles attacking HTC and recommending Samsung handsets. 2013 http://www.zdnet.com/article/samsung- probed-in-taiwan-for-seeding-online- attacks-against-htc/
 32. 32. เรื่องที่สาม ความหมายของการเป็นตัวแทน - ไม่ใช่เรื่องของจานวน แบบความหมายแคบ 32
 33. 33. 33
 34. 34. การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ของขบวน ? 34 กลยุทธ์แบบเดินคนเดียว สู้คนเดียวของ “ขาหุ้น”
 35. 35. Feng Zhenghu in Narita Airport / 2009-2010 35 Feng เป็นนักต่อสู้สิทธิ มนุษยชน เขาใช้พื้นที่ Social media พูดกับ สาธารณะ เป็นเวลา 92 วัน จนสามารถกดดัน รัฐบาลจีนได้ในที่สุด การกระทาของ Feng คนเดียว แ ต่ เ ข า ส า ม า ร ถ แ ท น ค่ า ความหมายของการเป็ น ตั ว แ ท น อิ ส ร ภ า พ ประชาธิปไตยในความเป็น พลเมืองของจีน (ในการสร้าง คุณค่า/ความหมายของการ สื่อสารทางสังคม)
 36. 36. “เรื่องของคนๆเดียว”ที่มีความหมายถึงใครอีกหลายคน ตัวคน/คนเดียว ทาการแทนคนหลาย คน-ตัวแทน ตัวแทนของ ความหมาย - ฝ่ายที่ ตรงกันข้าม 36
 37. 37. เรื่องที่สี่ สัญญะ – การสร้างความหมาย (สังคมสร้างตัวขึ้นจากการสะสม แต่การสะสมในปัจจุบันจะง่ายขึ้นจากการมี เทคโนโลยีและการสื่อสารอย่างเข้มข้น – ความอับจนของการจัดการที่ไม่สามารถ จัดการได้แบบ Quick Win) 37
 38. 38. มาตรการลงโทษทางสังคม (เชิงลบ) - มีส่วนที่เกิดจากมาตรการเชิงบวกเป็นต้นทุน 38
 39. 39. การกล่าวลาแฟนบอล - ภาพสะท้อนในมิติความสัมพันธ์ 39
 40. 40. THIS IS ANFIELD วันเวลาที่ผ่านมาและที่จะเดินหน้าต่อไป “เจอร์ราด” เป็นส่วนหนึ่งของความหมาย 40 สถานการณ์แฟนบอลที่กดดัน สเตอริง มาจากบรรทัดฐานของ ความเป็นลิเวอร์พูล
 41. 41. Positive Social Sanctions กรณีการตัดสินใจ เลือกที่ ทางานเพื่อส่วนรวม (เตรียม ทีมชาติไทยเพื่อชิงชนะเลิศ) แทนการการเลือกไป ร่วมงานวันเกิดลูก เป็นตัวแทนของผู้นาทาง สังคมที่เลือกผลประโยชน์ ส่วนรวม /สละความเป็น ส่วนตัว ก็เป็นตัวอย่างของ มาตรการเชิงบวกของสังคม 41
 42. 42. Positive Social Sanctions เป็นตัวอย่างของการครองตน หรือการ ประพฤติปฏิบัติที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่น การ อุทิศตนให้กับงานและองค์กร –เป็นที่คนใน องค์กร “ควร”จะเอาเป็นแบบอย่างในการ ประพฤติปฏิบัติ – ไม่ได้เรียกร้องให้ทา ทั้งหมดแต่ให้นาเอาเป็นแบบอย่าง ตามที่เห็น ควรและเท่าที่ทาได้ บนพื้นฐานของการบวก รวมไว้ซึ่ง “ความพยายาม” การทาตัวเป็นแบบอย่างของประธานบริษัท เจแปนแอร์ไลน์นี้ ยังเป็นสิ่งที่ตอกย้าในเรื่อง ปทัสถานทางสังคมในเรื่องของความดีงาม การเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม (หมายความ ว่า เขากาลังอธิบายถึงด้านตรงกันข้ามที่เป็น ลบ ไปพร้อมกัน– ความเห็นแก่ตัว การเบียด บังเอาประโยชน์ขององค์กรเป็นครอบครองใช้ เป็นส่วนตัว) 42
 43. 43. https://hbr.org/2015/05/understand-the-4-components-of-influence การทางานของสังคมที่ค่อยๆสะสม ตัวกันขึ้นไป - Socialization
 44. 44. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ • ประเทศยักษ์ใหญ่ เขียนรายงานเกี่ยวกับการศึกษาว่า การศึกษาบ้านเรา เน้นแต่ ด้านศิลปะศาสตร์ นิติฯ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การตลาด บริหารธุรกิจ ซึ่งจบ มาแล้ว ไม่มีงานทา ความรู้กระจอก สักแต่ให้ปริญญา ไม่ได้สร้าง Value-added ใดๆ นักวิทยาศาสตร์ การวิจัย แทบจะเป็นศูนย์ Guanmu อดีตเอกอัครทูตจีน บอกว่า 25 ปีที่ผ่านมา ไทยผลิตยาง ยังไงก็เป็นแบบนั้น ไม่สร้างมูลค่าเพิ่ม ทา เป็นยางรถยนต์ หรือสิ่งประดิษฐ์ อะไรเองไม่เป็น คิดไม่เป็น • มหาวิทยาลัยไทยรวมไปถึงธรรมศาสตร์ จุฬาฯ กิจกรรมเน้นเต้น หลีดโชว์หล่อ สวย แต่โง่ ไม่มีการฝึกงานอะไรที่เป็นประโยชน์ ขอเงินพ่อแม่ เที่ยวกลางคืน ไป วันๆ โชว์วัตถุนิยม ว่า รถกูขัยรถไร สังคมมันวัดกันแค่นี้ (เห็นมากับตา) พวกดีๆ ก็มีแต่มันน้อย เอาจริงๆนะ ผมว่ามีแค่ 10 % ในขณะที่เด็กสหรัฐ ฯ พวก MIT Standford หรือเด็กจีนชิงหัว ปิดเทอม พยายามหางานทา ฝึกงาน UN World Bank JP Morgan หรือมาค่ายผู้ลี้ภัยโรฮิงญาในไทย ..... ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, สัมภาษณ์ในไทยอินโฟเน็ต การแสดงออกทางสังคม จะสร้างหมายแบบ ลงโทษต่อสังคมได้ มาตรการสะสมเชิงบวก / การรักษาปทัสถานทาง สังคม ต้องเป็นไปด้วย ความเข้มข้น แต่ ..
 45. 45. เรื่องที่ห้า The Problem of Reality ? (เรื่องจริงของใคร/เรื่องใครของจริง) 45
 46. 46. Myth Explanation Meaning Story Ritual ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในด้านพลังงาน เต็มไปด้วยการสื่อสารได้มากกว่า เรื่องของการอธิบายความและมีโครงเรื่องใหม่ แต่การสื่อสารของภาครัฐ ยังเป็นการ สื่อสารที่เน้นหนักการชี้แจงข้อมูลโดยโยงกับ “หลักคิด/โครงเรื่องเดิม” 46 Meaning/Story/Ritual จะเป็นการสื่อสารที่สะท้อนความเข้าใจ และการ ขานรับจากฝ่ายผู้รับสารที่แสดงการยอมรับในเรื่องนั้นๆและร่วมสื่อสารออกไปต่อ สาธารณะ เป็นลักษณะพลวัตของการสื่อสาร ยกตัวอย่าง เรื่องพลังงานใน พื้นที่สาธารณะ /ในปัจจุบัน เป็นการทางานของ “มายาคติ” ไปแล้ว แปรรูป ฯ การจัดหาลู่ทาง/ ช่องทางสร้าง ผลประโยชน์ส่วนตัว การเชื่อและพูดต่อ โดยไม่ตรวจสอบ ธุรกิจ/การเมืองของ กลุ่มนักการเมือง
 47. 47. 47 Reality ? วาทกรรม เป็นชุดของความคิด หรือกรอบ ความคิด (ที่มีพลัง) เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง มีลักษณะเป็นสถาบันและมีการสืบทอด "ซึ่ง แสดงออกผ่านทางการพูดและเขียนอย่าง จริงจัง/ประโยคหรือนิยามที่ใช้บ่อยๆ
 48. 48. 48 Peter Berger and Thomas Luckman ชี้ว่า การอธิบายความเป็นจริงของสังคม – ที่ได้รับ การยอมรับของสังคมนั้น จะมาจากความเข้าใจ โดยทั่วไปของผู้คน แม้ว่าจะมีการเริ่มต้นอธิบาย ความจากนักวิชาการ นักทฤษฎีในเรื่องต่างๆไป แล้วก็ตาม ผู้คนที่รับข่าวสาร การรับรู้นั้นๆเป็น “ข้อมูลและความเชื่อ” แล้วจะสื่อสารออกไปใน สาธารณะอีกลาดับหนึ่ง ความเป็นจริงของสังคม เป็นการสร้างขึ้นจากการ รับรู้และการแปรผลของผู้คนในสังคม ไม่ใช่เกิดจาก ผู้สื่อสารต้นทาง เราจึงมักจะพบความขัดแย้ง ระหว่าง Scientology กับ Anonymous หรือระหว่างนักวิชาการกับกลุ่มชาวบ้านทั่วไป
 49. 49. Brands Impact National Oil & Gas Company , SOE สัมปทาน ผูกขาด คอร์รัปชั่น ธุรกิจการเมือง เครือข่ายทักษิณ ราคาแพง Bad Capitalist (ประสิทธิภาพ)รวมๆกับ Bad Capitalist อื่นๆ New Era 49 Myth/Discourse/The Social Construction of Reality
 50. 50. เรื่องที่หก Balance and Leverage ? 50
 51. 51. Balance & Leverage https://www.facebook.com/video.php?v=10152557066352418&set=vb.112344632417&type=2&theater 51
 52. 52. 7 Communication Strategies 3 52
 53. 53. องค์กรต่างๆควรจะบริหารพื้นที่สาธารณะ ก็คือ ใช้ประโยชน์จาก Information Technology ที่มีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นในความหมายของ Web – Based หรือ Social Media ใช้เป็นเครื่องมือสาหรับการรวบรวมข้อมูลกระแสความคิดเห็นของสังคมที่มีต่อผลิตภัณฑ์และ องค์กรโดยรวม เป็นงานที่สามารถจะประกอบเป็น Rapid Appraisal – สาหรับการบริหารภาพลักษณ์ การตลาด และธุรกิจ ฯลฯ 53 Strategy 1 : Get to Know – Information ?
 54. 54. Dashboard Monitoring 54
 55. 55. Reporting ! 55
 56. 56. Rosana Existing 56 Strategy 2 : Design Flow of Information
 57. 57. 57
 58. 58. Monitoring & Management 58
 59. 59. 59 SCB ใช้กลยุทธ์การ เปลี่ยนโลโก้ใน FB เพื่อ ระดมบุคลากรของ SCB และแนวร่วมให้แสดงความ คิดเห็นต่อสาธารณะในกรณี ไฟไหม้แล้วมีคนโยงไป พัวพันกับคอร์รัปชั่น สจล. เป็นการปรับใช้งานพื้นที่ ออนไลน์ + ความร่วมมือ ของพนักงาน Strategy 3 : สร้างระเบียบ/พลังจากภายในตัวเรา
 60. 60. Maintenance & Cloud against Cloud 60 ผูกขาด คอร์รัปชั่น ธุรกิจการเมือง เครือข่ายทักษิณ ราคาแพง สัมปทาน Lyotard – การทางานของเรื่องเล่า-ขนาดใหญ่ Foucault – เรื่องเล่า-ขนาดใหญ่เดิมที่เคยสร้าง ความชอบธรรมใดๆไว้ จะถูกลบล้างด้วยเรื่องเล่าชุดใหม่ (ตามวิถีของการสื่อสารแบบเรื่องเล่า-ขนาดใหญ่ ในทานอง เดียวกัน) Maintenance Cloud against Cloud Communication Message
 61. 61. 61 Strategy 4 : Changing at the Platform เราจะร่วมสร้าง “โลก” ไม่ใช่ “คือใคร”
 62. 62. 62 “สร้างสรรค์พื้นที่การสื่อสาร แต่ละก้าวให้ใหม่เสมอ” รูปแบบการสื่อสารใหม่ๆที่กาลังจะมา
 63. 63. 63 Strategy 5 : Redesign with Supply Chain
 64. 64. 64
 65. 65. 65 การสนับสนุนเศรษฐกิจท้องถิ่นตามแนวท่อน้ามัน BTC Project Strategy 6 : Creative Collaboration & Communication
 66. 66. 66
 67. 67. NGOs monitoring 67
 68. 68. 68 หลังจากการดาเนินงานตามแนวทางความ ร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆแล้ว ตลอด ระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา องค์กรต่างๆและ สาธารณะที่สนใจศึกษาข้อมูลนี้ ต่างขยายผล การสื่อสารเรื่องนี้ออกไปในวงกว้าง + Embedded ใช่ เรื่องที่สื่อสารองค์กรต้องการ ? ถ้าใช่ ต้องสร้างแต่ต้น
 69. 69. Understanding Track Progress Key Messages Anticipation การค าดห วัง ขอ ง องค์กรที่จะอยู่ร่วมกับ สังคม (ToInform) (To Dialogue) (To Educate) ลักษณะสาคัญอีกอย่างหนึ่ง ก็คือ การสอดรับระหว่างกันทั้ง 3 Directions ทั้งเรื่องของ “พื้นที่”และ “ประเด็น” การคาดหวัง-ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น ที่เป็นจริงของสังคมจะ test ตาม บทของการสนทนาแลกเปลี่ยน ทางสังคม ก า ร ไ ด้ ม า ซึ่ ง Key Message นั้น จาเป็นอย่าง ยิ่งที่จะต้องมี Taskforce จานวนหนึ่ง เพื่อทาหน้าที่ รวบรวม กลั่นกรอง วิเคราะห์ และสังเคราะห์ รวมทั้งเรียบเรียง เพื่อใช้เป็นประเด็นของการ สื่อสารและการผลิต 69 Strategy 7 : Dual Track Relevance
 70. 70. 70
 71. 71. 71 Social Issues Relevance ระบบการคิด คือ สาเหตุใหญ่ที่ไทยก้าวไม่ทันโลก
 72. 72. Conclusion • Creating Positive Message/Internet Based – Internet/Social Media ไม่ใช่เรื่องของเทคโนโลยีอีกต่อไปแล้ว ไม่ใช่เรื่องของก้าวตาม กระแสสังคม ที่ใครไม่รู้สร้างขึ้น ..แต่เป็นสาระที่เราต้องทาด้วยตนเอง (ในรุ่นของเรา เพื่อส่งพลัง ต่อไปยังคนรุ่นต่อไป) – Website ที่เป็นอยู่ไม่เคยใช้เป็น Based /ใช้เป็นเครื่องสาอางของการสื่อสารมากกว่า (บาง แห่ง - ไม่ใช้แม้กระทั่งการสื่อสารภายในองค์กร) – การทางานหรือการมุ่งตอบโจทย์แบบ Quick Win ของบุคลากรที่เกี่ยวข้องการสื่อสารองค์กร จะพาให้ตัวเราเองและองค์กร “จมปลักอยู่กับงาน Quick Win แบบไม่รู้จบ” – การสร้างสรรค์เนื้อหาเชิงบวก ต้องบวกต่อทั้งองค์กรและประโยชน์ของสาธารณะ (การสื่อสาร ประเภทนี้จะก้าวข้ามอุปสรรคทั้งปวงที่องค์กรประสบอยู่ ไปตั้งหลักรอสถานการณ์ที่ใครต่อใคร กาลังจะเดินไปถึง) – การสื่อสารเชิงบวก ไม่ใช่เรื่องแบบ Over Claim แต่เป็นการร่วมคิด ร่วมทากับภาคส่วนต่างๆ ของสังคมในเรื่องที่เป็นปัญหาที่อยู่ใน Priority (หากจะไกลออกไป เป็นเรื่องของ Global Warming ก็ต้องมีวิธีพัฒนาโครงการ/กิจกรรมให้สัมผัสกับผู้บริโภคหรือสังคม) 72
 73. 73. Conclusion • Relations – Collaborations & Communications – ผลจากการพัฒนาของความสัมพันธ์ของสังคม + การสื่อสารที่เข้มข้น + Digital Age ทาให้มิติของความสัมพันธ์ระหว่างผู้คน กลุ่ม ขบวนการ องค์กร และองคาพยพต่างๆของ สังคม ขยับเลื่อนเคลื่อนตัวไปจากเดิม (มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับบริบทที่แตกต่างกันไป) แต่ สิ่งหนึ่งที่พบเห็น ก็คือ มิติหรือรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรต่างๆเปลี่ยนไปจาก แนวดิ่ง เป็นแนวนอน และ สร้างสรรค์ความร่วมมือใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย เช่น การทางาน ร่วมกันระหว่าง NGOs / Business , BHP + Suppliers ฯลฯ – วิถีของความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นใหม่ เป็นการกลับข้างจากความสัมพันธ์แบบขัดกัน เป็นการ เปลี่ยนแบบ ไป-กลับ เป็นร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมของสังคม ! – การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายขนาดนี้ทาไมการสื่อสารองค์กรของไทย ยังย่าอยู่กับการ สื่อสารผลิตภัณฑ์ หรือสื่อสารองค์กรตามแคมเปญขององค์กร ซึ่งเป็นไปตามการสื่อสาร จากเรื่องราวของตนเองไปให้ยังผู้เกี่ยวข้อง (หรือวิ่งตามแก้ปัญหาข้อร้องเรียน และที่แย่ไป กว่านั้น ก็คือ วิ่งตามนาย) – ทาไม ? ไม่ก้าวออกไปร่วมสัมผัสกับมิติของความสัมพันธ์ที่ กาลังเปลี่ยนแปลง 73

×