Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

जोशे ईमानी

398 views

Published on

This Book is written by Ameer e Ahle Sunnat Hazrat Allama Maulana Ilyas Attar Qadri Razavi Ziaee.

This book include the following topics:

*We have Time for the World But
*Mothers of four Martyrs
*Lip Service
* And many more..

Like & Share Official Page of Maulana Ilyas Qadri
www.facebook.com/IlyasQadriZiaee

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

जोशे ईमानी

 1. 1. Á¢¢ïà¢ï §ü}¢¢Ýè Á¢¢ïà¢ï §ü}¢¢Ýè ²ïã çÚ„¢H¢ (Á¢¢ïà¢ï §ü}¢¢Ýè) à¢ñ¶Gï ¼GÚèÜGU¼, ¥}¢èÚï ¥ãHï „é‹Ý¼, Ï¢¢çݲï ΢’±¼ï §SH¢}¢è ãG…GÚ¼ ¥GËH¢}¢¢ }¢¢ñH¢Ý¢ ¥Ï¢ê çÏ¢H¢H }¢éãG}}¢Î §Ë²¢„ ¥Gœ¢G¢Ú ÜGU¢çÎÚè Ú-…G±è Ýï ©Îêü …GÏ¢¢Ý }¢ïæ ¼ãGÚèÚ ÈGUÚ}¢¢²¢ ãñ J }¢…çH„ï ¼Ú¢ç…}¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è) Ýï §„ çÚ„¢Hï ÜU¢ï çã‹Îè ÚS}¢éH ¶G¼G }¢ïæ ¼Ú¼èÏ¢ Îï ÜUÚ ÐïࢠçÜU²¢ ãñ ¥¢ñÚ }¢ÜU-¼-Ï¢¼éH }¢ÎèÝ¢ „ï ࢢ»¥G ÜUÚ±¢²¢ ãñ J §„ }¢ïæ ¥x¢Ú çÜU„è …x¢ã ÜU}¢è Ï¢ïà¢è Т»æ ¼¢ï }¢…çH„ï ¼Ú¢ç…}¢ ÜU¢ï (Ï¢ …GÚè¥G» }¢v¼êÏ¢, §ü-}¢ï§H ²¢ SMS) }¢éœ¢GH¥G ÈGUÚ}¢¢ ÜUÚ „±¢Ï¢ ÜU}¢¢§²ï J Ú¢çÏ¢¼G¢ : }¢…çH„ï ¼Ú¢ç…}¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è) }¢ÜU-¼-Ï¢¼éH }¢ÎèÝ¢, ç„HïvÅïÇ ã¢©„, ¥çHÈGU ÜUè }¢çS…Î ÜUï „¢}¢Ýï, ¼èÝ ÎÚ±¢…G¢, ¥ãG}¢Î¥¢Ï¢¢Î-1, x¢é…Ú¢¼ MO. 9374031409 E-mail : translationmaktabhind@dawateislami.net çÜU¼¢Ï¢ ÐÉGÝï ÜUè Îé¥G¢ ¥…G : à¢ñ¶Gï ¼GÚèÜUG¼, ¥}¢èÚï ¥ãHï „é‹Ý¼, Ï¢¢çݲï ΢’±¼ï §SH¢}¢è, ãG…GÚ¼ï ¥GËH¢}¢¢ }¢¢ñH¢Ý¢ ¥Ï¢ê çÏ¢H¢H }¢éãG}}¢Î §Ë²¢„ ¥Gœ¢G¢Ú ÜUG¢çÎÚè Ú-…G±è ÎèÝè çÜU¼¢Ï¢ ²¢ §SH¢}¢è „Ï¢ÜUG ÐÉGÝï „ï ÐãHï …ñGH }¢ïæ Îè ãé§ü Îé¥G¢ ÐÉG Hèç…²ï …¢ï ÜéUÀ ÐÉGïæx¢ï ²¢Î Úãïx¢¢ J Îé¥G¢ ²ïã ãñ : ¼Ú…}¢¢ : »ï ¥ËH¢ã ! ã}¢ ÐÚ §GË}¢¢ï çãGv}¢¼ ÜïU ÎÚ±¢…Gï ¶¢ïH Îï ¥¢ñÚ ã}¢ ÐÚ ¥ÐÝè ÚãG}¢¼ Ý¢ç…GH ÈUGÚ}¢¢ ! »ï ¥G-…G}¢¼ ¥¢ñÚ Ï¢é…Géx¢èü ±¢Hï J Ý¢ïÅ : ¥Ã±H ¥¢ç¶GÚ »ÜU »ÜU Ï¢¢Ú ÎéMÎ à¢ÚèÈUG ÐÉG Hèç…²ï J A-1 ¼G¢çHÏ¢ï x¢G}¢ï }¢ÎèÝ¢ ± Ï¢ÜUGè¥G ± }¢çxGÈUGÚ¼ 13 à¢Ã±¢HéH }¢éÜUÚü}¢ 1428 çã.
 2. 2. Á¢¢ïà¢ï §ü}¢¢Ýè 1 ÎéMÎ à¢ÚèÈGU ÜUè ÈGUÁ¢GèH¼ “S¢¥G¢Î¼ég¢ÚñÝ” }¢ï´ ãñ, ãGÁ¢GÚ¼ï S¢çIJÎéÝ¢ §Ï¢í¢ãè}¢ çÏ¢Ý ¥GHè çÏ¢Ý ¥Gç¼GIJ¢ ÈGUÚ}¢¢¼ï ãñ´ : }¢ñ´ Ýï wG±¢Ï¢ }¢ï´ Á¢Ý¢Ï¢ï çÚS¢¢H¼ }¢¥¢Ï¢ ÜU¢ ÎèÎ¢Ú çÜU²¢ ¼¢ï ¥GÁ¢Gü ÜUè : S¢ÚÜU¢Ú ! ¥¢Ð ÜUè à¢ÈGU¢¥G¼ ÜU¢ ¼GHÏ¢ x¢¢Ú ãêæ J S¢ÚÜU¢Ú Ýï ÈGUÚ}¢¢²¢ : ²¢’Ýè “}¢éÛ¢ ÐÚ ÜUS¢Ú¼ ÜïU S¢¢‰¢ ÎéMÎï ТÜU ÐÉG¢ ÜUÚ¢ï J” ÜU¢’Ï¢ï ÜïU Ï¢ÎLgéÁ¢¢ ¼é}¢ Ðï ÜUÚ¢ïÇG¢ï´ ÎéMÎ ¼G²Ï¢¢ ÜïU à¢}S¢égGéãG¢ ¼é}¢ Ðï ÜUÚ¢ïÇG¢ï´ ÎéMÎ (ãG΢§ÜGïU Ï¢çwGà¢à¢ à¢ÚèÈGU, S¢. 364) 1 : ²ïã Ï¢²¢Ý ¥}¢èÚï ¥ãHï S¢é‹Ý¼ Ýï ¼ÏHèx¢Gï ÜGéUÚ¥¢Ý¢ï S¢é‹Ý¼ ÜUè ¥G¢H}¢x¢èÚ x¢GñÚ çS¢²¢S¢è ¼ãGÚèÜU ΢’±¼ï §SH¢}¢è ÜïU ¼èÝ Ú¢ïÁ¢G¢ Ï¢ñÝH ¥vG±¢}¢è S¢é‹Ý¼¢ï´ |¢Úï §çÁ¼}¢¢¥G (2,3,4 Ú-Á¢Ï¢éH }¢éÚÁÁ¢Ï¢ 1419 çS¢.çã. }¢ÎèݼéH ¥¢ñçH²¢ }¢éH¼¢Ý) ÜUè ¥¢ç¶GÚè çÝà¢S¼ }¢ï´ ÈGUÚ}¢¢²¢ J ¼Ú}¢è}¢ ± §Á¢G¢ÈGïU ÜïU S¢¢‰¢ ¼ãGÚèÚÝ ãG¢çÁ¢GÚï ç¶GÎ}¢¼ ãñ J -}¢Á¢çHS¢ï }¢ÜU-¼-Ï¢¼éH }¢ÎèÝ¢ x¢G¢çHÏ¢Ý ¥¢Ð ÜU¢ï à¢ñ¼G¢Ý ²ïã çÚS¢¢H¢ (23 S¢ÈGUãG¢¼) ÐêÚ¢ Ýãè´ ÐÉGÝï Îïx¢¢ }¢x¢Ú ¥¢Ð ÜU¢ïçà¢à¢ ÜUÚ ÜïU ÐêÚ¢ ÐÉG ÜUÚ à¢ñ¼G¢Ý ÜïU ±¢Ú ÜU¢ï Ý¢ÜU¢}¢ Ϣݢ ÎèçÁ¢²ï J 1
 3. 3. Á¢¢ïà¢ï §ü}¢¢Ýè 2 ÈGUÚ}¢¢Ýï }¢éS¼GÈGU¢ : çÁ¢S¢ Ýï }¢éÛ¢ ÐÚ »ÜU Ï¢¢Ú ÎéMÎï ТÜU ÐÉG¢ ¥ËH¢ã ©S¢ ÐÚ ÎS¢ ÚãG}¢¼ï´ |¢ïÁ¢¼¢ ãñ J }¢-ÎÝè }¢é‹Ýï ÜU¢ Á¢¢ïà¢ï §ü}¢¢Ýè Ú¢¼ ÜU¢ çÐÀH¢ ÐãÚ ‰¢¢, S¢¢Úï ÜU¢ S¢¢Ú¢ }¢ÎèÝ¢ ÝêÚ }¢ï´ ÇêÏ¢¢ ãé±¢ ‰¢¢ J ¥ãHï }¢ÎèÝ¢ ÚãG}¢¼ ÜUè Ó¢¢ÎÚ ¥¢ïÉGï }¢ãGì±ï wG±¢Ï¢ ‰¢ï, §¼Ýï }¢ï´ }¢é¥çÁGÁ¢GÝï ÚS¢êHéËH¢ã ãGÁ¢GÚ¼ï S¢çIJÎéÝ¢ çÏ¢H¢Hï ãGÏ¢à¢è ÜUè ÐéÚÜñUÈGU S¢Î¢ }¢ÎèÝ» }¢éÝñÚã ÜUè x¢çH²¢ï´ }¢ï´ x¢êæÁ¢ ©Æè : “¥¢Á¢ Ý}¢¢Á¢Gï ÈGUÁ¢í ÜïU Ï¢¢’Î }¢éÁ¢¢çãÎèÝ ÜUè ÈGU¢ñÁ¢ »ÜU ¥GÁ¢Gè}¢ }¢éçã}¢ ÐÚ Ú±¢Ý¢ ã¢ï Úãè ãñ J }¢ÎèÝ» }¢éÝñÚã ÜUè }¢éÜGUgS¢ Ï¢èçÏ¢²¢æ ¥ÐÝï à¢ãÁ¢G¢Î¢ï´ ÜU¢ï Á¢‹Ý¼ ÜU¢ ÎêË㢠Ϣݢ ÜUÚ ÈGU¢ñÚÝ ÎÚÏ¢¢Úï çÚS¢¢H¼ }¢ï´ ãG¢çÁ¢GÚ ã¢ï Á¢¢»æ J” »ÜU Ϣﱢ S¢ãG¢çÏ¢²¢ ¥ÐÝï À6 S¢¢Hã ²¼è}¢ à¢ãÁ¢G¢Îï ÜU¢ï ÐãHê }¢ï´ çHÅ¢» S¢¢ï Úãè ‰¢è´ J ãGÁ¢GÚ¼ï S¢çIJÎéÝ¢ çÏ¢H¢H ÜU¢ »’H¢Ý S¢éÝ ÜUÚ Ó¢¢ñæÜU ÐÇGè´ ! çÎH ÜU¢ Á¢GwG}¢ ãÚ¢ ã¢ï x¢²¢, ²¼è}¢ Ï¢ÓÓ¢ï ÜïU ±¢çHÎï çx¢Ú¢}¢è x¢éÁ¢G༢ Ï¢ÚS¢ x¢GÁG±» Ï¢Îí }¢ï´ à¢ãèÎ ã¢ï Ó¢éÜïU ‰¢ï J »ÜU Ï¢¢Ú çÈUÚ à¢-Á¢Úï §SH¢}¢ ÜUè ¥¢Ï¢-²¢Úè ÜïU çH²ï wG¢êÝ ÜUè Á¢GMÚ¼ ÎÚÐïࢠ‰¢è }¢x¢Ú §Ý ÜïU ТS¢ À6 S¢¢Hã }¢-ÎÝè }¢é‹Ýï ÜïU §GH¢±¢ ÜU¢ï§ü ¥¢ñÚ Ý ‰¢¢ J S¢èÝï }¢ï´ ‰¢}¢¢ ãé±¢ yG¢êÈGU¢Ý ¥¢æ¶¢ï´ ÜïU Á¢GÚè»G ©}¢æÇ ¥¢²¢ J ¥¢ã¢ï´ ¥¢ñÚ çS¢çSÜU²¢ï´ ÜUè ¥¢±¢Á¢G S¢ï }¢-ÎÝè }¢é‹Ýï ÜUè ¥¢æ¶ ¶éH x¢§ü, }¢¢æ ÜU¢ï ڢB Îï¶ ÜUÚ Ï¢ï ÜGUÚ¢Ú ã¢ï ÜUÚ ÜUãÝï Hx¢¢ : }¢¢æ ! v²êæ Ú¢ï¼è ã¢ï ? }¢¢æ }¢-ÎÝè }¢é‹Ýï ÜU¢ï ¥ÐÝï çÎH ÜU¢ ÎÎü çÜUS¢ ¼GÚãG S¢}¢Û¢¢¼è ! ©S¢ ÜïU Ú¢ïÝï ÜUè ¥¢±¢Á¢G }¢Á¢GèÎ ¼ïÁ¢G ã¢ï x¢§ü J }¢¢æ ÜUè çx¢²¢ü ± Á¢G¢Úè ÜïU ¼¥SS¢éÚ S¢ï }¢-ÎÝè }¢é‹Ý¢ |¢è Ú¢ïÝï Hx¢ x¢²¢ J }¢¢æ Ýï }¢-ÎÝè }¢é‹Ýï ÜU¢ï Ï¢ãH¢Ý¢ à¢éM¥G çÜU²¢, }¢x¢Ú ±¢ïã }¢¢æ ÜU¢ ÎÎü Á¢¢ÝÝï ÜïU çH²ï Ï¢çÁ¢GÎ ‰¢¢ J ¥¢ç¶GÚ ÜU¢Ú }¢¢æ Ýï ¥ÐÝï Á¢ÁGÏ¢¢¼ ÐÚ Ï¢ ÜU¢ïçà¢à¢ ¼}¢¢}¢
 4. 4. Á¢¢ïà¢ï §ü}¢¢Ýè 3 ÈGUÚ}¢¢Ýï }¢éS¼GÈGU¢ : ©S¢ à¢wGS¢ ÜUè Ý¢ÜU ¶G¢ÜU ¥¢HêÎ ã¢ï çÁ¢S¢ ÜïU ТS¢ }¢ïÚ¢ çÁ¢GRU ã¢ï ¥¢ñÚ ±¢ïã }¢éÛ¢ ÐÚ ÎéMÎï ТÜU Ý ÐÉGï J ( ) ÜGU¢Ï¢ê Т¼ï ãé» ÜU㢠: Ï¢ïÅ¢ ! ¥|¢è ¥|¢è ãGÁ¢GÚ¼ï S¢çIJÎéÝ¢ çÏ¢H¢H Ýï »’H¢Ý çÜU²¢ ãñ : }¢éÁ¢¢çãÎèÝ ÜUè ÈGU¢ñÁ¢ }¢ñ΢Ýï Á¢æx¢ ÜUè ¼GÚÈGU Ú±¢Ý¢ ã¢ï Úãè ãñ J ¥¢ÜGU¢» Ý¢}¢Î¢Ú Ýï ¥ÐÝï Á¢¢æ çÝS¢¢Ú ¼GHÏ¢ ÈGUÚ}¢¢» ãñ´ J çÜU¼Ýè Ï¢wG¼ Ï¢ïÎ¢Ú ãñ´ ±¢ïã }¢¢»æ Á¢¢ï ¥¢Á¢ ¥ÐÝï Ý¢ñ Á¢±¢Ý à¢ãÁ¢G¢Î¢ï´ ÜU¢ ÝÁ¢Gڢݢ çH²ï ÎÚÏ¢¢Úï çÚS¢¢H¼ }¢ï´ ãG¢çÁ¢GÚ ã¢ï ÜUÚ ¥àÜUÏ¢¢Ú ¥¢æ¶¢ï´ S¢ï §ç˼Á¢¢»æ ÜUÚ Úãè ã¢ï´x¢è : ²¢ ÚS¢êHËH¢ã ! ã}¢ ¥ÐÝï çÁ¢x¢Ú ТÚï ¥¢Ð ÜïU ÜGUÎ}¢¢ï´ ÐÚ çÝS¢¢Ú ÜUÚÝï ÜïU çH²ï H¢§ü ãñ´, ¥¢ÜGU¢ ! ã}¢¢Úï ¥Ú}¢¢Ý¢ï´ ÜUè ãGÜGUèÚ ÜGéUÚÏ¢¢çݲ¢æ ÜGUÏ¢êH ÈGUÚ}¢¢ HèçÁ¢²ï, S¢ÚÜU¢Ú ! ©G}¢í |¢Ú ÜUè }¢ïãGݼ ±éS¢êH ã¢ï Á¢¢»x¢è J §¼Ý¢ ÜUã ÜUÚ }¢¢æ »ÜU Ï¢¢Ú çÈUÚ Ú¢ïÝï Hx¢è ¥¢ñÚ |¢Ú¢ü§ü ãé§ü ¥¢±¢Á¢G }¢ï´ ÜU㢠: ÜU¢à¢ ! }¢ïÚï Í¢Ú }¢ï´ |¢è ÜU¢ï§ü Á¢±¢Ý Ï¢ïÅ¢ ã¢ï¼¢ ¥¢ñÚ }¢ñ´ |¢è ¥ÐÝ¢ ÝÁ¢Gڢݻ ࢢñÜGU Hï ÜUÚ ¥¢ÜGU¢ ÜUè Ï¢¢Úx¢¢ã }¢ï´ ãG¢çÁ¢GÚ ã¢ï Á¢¢¼è J }¢-ÎÝè }¢é‹Ý¢ }¢¢æ ÜU¢ï çÈUÚ Ú¢ï¼¢ Îï¶ ÜUÚ }¢Ó¢H x¢²¢ ¥¢ñÚ ¥ÐÝè }¢¢æ ÜU¢ï Ó¢éÐ ÜUÚ±¢¼ï ãé» Á¢¢ïà¢ï §ü}¢¢Ýè ÜïU Á¢ÁGÏ¢ï ÜïU S¢¢‰¢ ÜUãÝï Hx¢¢ : }¢ïÚè Œ²¢Úè }¢¢æ ! }¢¼ Ú¢ï, }¢éÛ¢è ÜU¢ï ÐïࢠÜUÚ ÎïÝ¢ J }¢¢æ Ï¢¢ïHè : Ï¢ïÅ¢ ! ¼é}¢ ¥|¢è ÜU}¢çS¢Ý ã¢ï, }¢ñ΢Ýï ÜU¢ÚÁ¢G¢Ú }¢ï´ Îéà}¢Ý¢Ýï wG¢êæ¶G¢Ú S¢ï ТH¢ ÐÇG¼¢ ãñ, ¼é}¢ ¼H±¢Ú ÜUè ÜU¢Å Ï¢Ú΢༠Ýãè´ ÜUÚ S¢ÜU¢ïx¢ï J }¢-ÎÝè }¢é‹Ýï ÜUè çÁ¢GÎ ÜïU S¢¢}¢Ýï çÏ¢H ¥¢ç¶GÚ }¢¢æ ÜU¢ï ã牢²¢Ú Ç¢HÝï ãè ÐÇGï J Ý}¢¢Á¢Gï ÈGUÁ¢í ÜïU Ï¢¢’Î }¢çSÁ¢Îé‹Ý- Ï¢ç±çIJàà¢ÚèÈGU ÜïU Ï¢¢ãÚ }¢ñÎ¢Ý }¢ï´ }¢éÁ¢¢çãÎèÝ ÜU¢ ãéÁ¢ê}¢ ã¢ï x¢²¢ J ©Ý S¢ï ÈGU¢çÚx¢G ã¢ï ÜUÚ S¢ÚÜU¢Úï }¢ÎèÝ¢ ±¢ÐS¢ ¼à¢ÚèÈGU H¢ ãè Úãï ‰¢ï çÜU »ÜU Ð΢ü Тïࢠ¶G¢¼êÝ ÐÚ ÝÁ¢GÚ ÐÇGè Á¢¢ï
 5. 5. Á¢¢ïà¢ï §ü}¢¢Ýè 4 ÈGUÚ}¢¢Ýï }¢éS¼GÈGU¢ : Á¢¢ï }¢éÛ¢ ÐÚ Î„ }¢Ú¼Ï¢¢ ÎéMÎï ТÜU ÐÉGï ¥ËH¢ã ©S¢ ÐÚ S¢¢ï ÚãG}¢¼ï´ Ý¢ç…GH ÈGUÚ}¢¢¼¢ ãñ J ¥ÐÝï À6 S¢¢Hã }¢-ÎÝè }¢é‹Ýï ÜU¢ï çH²ï »ÜU ¼GÚÈGU ¶ÇGè ‰¢è J ࢢãï à¢èÚè´ }¢ÜGU¢H, S¢¢çãGÏ¢ï Á¢ê΢ï ݱ¢H, à¢ã‹à¢¢ãï ¶Géࢠç¶GS¢¢H, }¢ãGÏ¢êÏ¢ï ÚÏÏ¢ï Á¢GéH Á¢H¢H, ¥¢ÜGU¢» çÏ¢H¢H Ýï ãGÁ¢GÚ¼ï S¢çIJÎéÝ¢ çÏ¢H¢H ÜU¢ï ¥¢}¢Î ÜU¢ S¢Ï¢Ï¢ ÎÚ²¢zG¼ ÜUÚÝï ÜïU çH²ï |¢ïÁ¢¢ J S¢çIJÎéÝ¢ çÏ¢H¢H Ýï ÜGUÚèÏ¢ Á¢¢ ÜUÚ çÝx¢¢ãï´ Û¢éÜU¢» ¥¢Ýï ÜUè ±Á¢ã ÎÚ²¢zG¼ ÜUè J ¶G¢¼êÝ Ýï |¢Ú¢ü§ü ãé§ü ¥¢±¢Á¢G }¢ï´ Á¢±¢Ï¢ çβ¢ : ¥¢Á¢ Ú¢¼ ÜïU çÐÀHï ÐãÚ ¥¢Ð »’H¢Ý ÜUÚ¼ï ãé» }¢ïÚï x¢GÚèÏ¢ ¶G¢Ýï ÜïU ÜGUÚèÏ¢ S¢ï x¢éÁ¢GÚï ‰¢ï, »’H¢Ý S¢éÝ ÜUÚ }¢ïÚ¢ çÎH ¼ÇGÐ ©Æ¢ J ¥¢ã ! }¢ïÚï Í¢Ú }¢ï´ ÜU¢ï§ü Ý¢ñ Á¢±¢Ý Ýãè´ ‰¢¢ çÁ¢S¢ ÜU¢ ÝÁ¢Gڢݻ ࢢñÜGU Hï ÜUÚ ãG¢çÁ¢GÚ ã¢ï¼è ÈGUÜGU¼G }¢ïÚè x¢¢ïÎ }¢ï´ ²ïãè »ÜU À6 S¢¢Hã ²¼è}¢ Ï¢ÓÓ¢¢ ãñ çÁ¢S¢ ÜïU ±¢çHÎ x¢éÁ¢G༢ S¢¢H x¢GÁG±» Ï¢Îí }¢ï´ Á¢¢}¢ï à¢ã¢Î¼ Ý¢ïࢠÜUÚ Ó¢éÜïU ãñ´ }¢ïÚè çÁ¢G‹Îx¢è |¢Ú ÜUè ÐêæÁ¢è ²ïãè »ÜU Ï¢ÓÓ¢¢ ãñ, çÁ¢S¢ï S¢ÚÜU¢Úï ¥G¢Hè ±ÜGU¢Ú ÜïU ÜGUÎ}¢¢ï´ ÐÚ çÝS¢¢Ú ÜUÚÝï ÜïU çH²ï H¢§ü ãêæ J ãGÁ¢GÚ¼ï S¢çIJÎéÝ¢ çÏ¢H¢H Ýï Œ²¢Ú S¢ï }¢-ÎÝè }¢é‹Ýï ÜU¢ï x¢¢ïÎ }¢ï´ ©Æ¢ çH²¢ ¥¢ñÚ Ï¢¢Úx¢¢ãï çÚS¢¢H¼ }¢ï´ ÐïࢠÜUÚ¼ï ãé» S¢¢Ú¢ }¢¢Á¢Ú¢ ¥GÁ¢Gü çÜU²¢ J S¢ÚÜU¢Ú Ýï }¢-ÎÝè }¢é‹Ýï ÐÚ Ï¢ãé¼ à¢zGÜGU¼ ÈGUÚ}¢¢§ü J }¢x¢Ú ÜU}¢çS¢Ýè ÜïU S¢Ï¢Ï¢ }¢ñ΢Ýï çÁ¢ã¢Î }¢ï´ Á¢¢Ýï ÜUè §Á¢¢Á¢G¼ Ý Îè J (}¢¢wG¢êÁ¢G ¥Á¢G : Á¢GéËÈGU¢ï Á¢G‹Á¢èÚ, S¢. 222) ¥ËH¢ã ÜUè ©Ý ÐÚ ÚãG}¢¼ ã¢ï ¥¢ñÚ ©Ý ÜïU S¢ÎÜGïU ã}¢¢Úè Ï¢ï çãGS¢¢Ï¢ }¢çxGÈGUÚ¼ ã¢ï J
 6. 6. Á¢¢ïà¢ï §ü}¢¢Ýè 5 ÈGUÚ}¢¢Ýï }¢éS¼GÈGU¢ : çÁ¢S¢ ÜïU ТS¢ }¢ïÚ¢ çÁ¢GRU ãé±¢ ¥¢ñÚ ©S¢ Ýï }¢éÛ¢ ÐÚ ÎéMÎï ТÜU Ý ÐÉG¢ ¼ãGÜGUèÜGU ±¢ïã ϢΠϢwG¼ ã¢ï x¢²¢ J Î鋲¢ ÜïU çH²ï ¼¢ï ±vG¼ ãñ }¢x¢Ú...... }¢èÆï }¢èÆï §SH¢}¢è |¢¢§²¢ï ! Îﶢ ¥¢Ð Ýï }¢-ÎÝè }¢é‹Ýï ÜU¢ Á¢¢ïà¢ï §ü}¢¢Ýè ! ¥ËH¢ã ! ¥ËH¢ã ! ÐãHï ÜUè }¢¢»æ ¥ËH¢ã ± ÚS¢êH ¥¢ñÚ ÎèÝï §SH¢}¢ S¢ï çÜUS¢ ÜGUÎÚ ±¢çHã¢Ý¢ }¢ãGÏÏ¢¼ ÜUÚ¼è ‰¢è´ J Á¢¢ï H¢ïx¢ ¥ÐÝï çÁ¢x¢Ú Ð¢Ú¢ï´ ÜU¢ï Ï¢ï ±ÈGU¢ Î鋲¢ ÜUè ΢ñH¼ ÜïU ãGéS¢êH ÜUè ¶G¢ç¼GÚ ¥ÐÝï à¢ãìÚ S¢ï ÎêS¢Úï à¢ãìÚ Ï¢çËÜU ÎêS¢Úï }¢éËÜU ¼ÜU }¢ï´ ¥¢ñÚ ±¢ïã |¢è Ï¢ÚS¢¢ï´ ÜïU çH²ï |¢ïÁ¢Ýï ÜïU çH²ï ¼Ä²¢Ú ã¢ï Á¢¢¼ï ãñ´ }¢x¢Ú ¥ÐÝï ãè à¢ãìÚ }¢ï´ ã¢ïÝï ±¢Hï ΢’±¼ï §SH¢}¢è ÜïU ãzG¼¢±¢Ú S¢é‹Ý¼¢ï´ |¢Úï §çÁ¼}¢¢¥G }¢ï´ ‰¢¢ïÇGè ÎïÚ ÜïU çH²ï |¢è Á¢¢Ýï S¢ï Ú¢ïÜU Îï¼ï ãñ´, S¢é‹Ý¼¢ï´ ÜUè ¼ÚçϢIJ¼ ÜUè ¶G¢ç¼GÚ }¢-ÎÝè ÜGU¢çÈGUH¢ï´ }¢ï´ ¥G¢çà¢ÜGU¢Ýï ÚS¢êH ÜïU ã}¢Ú¢ã Ó¢‹Î Ú¢ïÁ¢G S¢ÈGUÚ ÜUÚÝï S¢ï }¢¢Ýï¥G ã¢ï¼ï ãñ´, ©Ý ÜU¢ï §S¢ §ü}¢¢Ý ¥zGÚ¢ïÁ¢G çãGÜU¢²¼ S¢ï ÎS¢ïü §GÏ¢í¼ ãG¢çS¢H ÜUÚÝ¢ Ó¢¢çã²ï J ¥¢ã ! ã}¢ ‰¢¢ïÇGï S¢ï ±vG¼ ÜUè ÜGéUÚÏ¢¢Ýè ÎïÝï S¢ï |¢è ÜU¼Ú¢¼ï ãñ´ ¥¢ñÚ ã}¢¢Úï ¥SH¢ÈGU ¥ÐÝ¢ Á¢¢Ý ± }¢¢H S¢Ï¢ ÜéUÀ Ú¢ãï wG¢é΢ }¢ï´ ÜGéUÚÏ¢¢Ý ÜUÚÝï ÜïU çH²ï ãÚ ÐH ¼Ä²¢Ú Úã¼ï ‰¢ï J ‰¢ï ¼¢ï ¥¢Ï¢¢ ±¢ïã ¼é}ã¢Úï ãè }¢x¢Ú ¼é}¢ v²¢ ã¢ï 㢉¢ ÐÚ ã¢‰¢ {Úï }¢é‹¼çÁ¢GÚï ÈGU΢ü 1 ã¢ï 1 : ÈGU΢ü : ²¢’Ýè ¥¢Ýï ±¢H¢ çÎÝ J
 7. 7. Á¢¢ïà¢ï §ü}¢¢Ýè 6 ÈGUÚ}¢¢Ýï }¢éS¼GÈGU¢ : çÁ¢S¢ Ýï }¢éÛ¢ ÐÚ S¢éÏãG ± ࢢ}¢ ÎS¢ ÎS¢ Ï¢¢Ú ÎéMÎï ТÜU ÐÉG¢ ©S¢ï çÜGU²¢}¢¼ ÜïU çÎÝ }¢ïÚè à¢ÈGU¢¥G¼ ç}¢Hïx¢è J Ó¢¢Ú à¢ãèÎ¢ï´ ÜUè }¢¢æ ©SÎéH x¢G¢Ï¢ã çÁ¢ËÎ 7 S¢ÈGUãG¢ 100 ÐÚ ãñ : Á¢æx¢ï ÜGU¢çÎçS¢²¢ (Á¢¢ï ¥}¢èLH }¢é¥ç}¢ÝèÝ ãGÁ¢GÚ¼ï S¢çIJÎéÝ¢ ©G}¢Ú ÈGU¢MÜGïU ¥¢’Á¢G}¢ ÜïU ΢ñÚï ç¶GH¢ÈGU¼ }¢ï´ HÇGè x¢§ü ‰¢è) }¢ï´ ãGÁ¢GÚ¼ï S¢çIJ-μéÝ¢ ¶G‹S¢¢¥ Ó¢¢Ú¢ï´ à¢ãÁ¢G¢Î¢ï´ S¢}¢ï¼ à¢ÚèÜU ãé§ü ‰¢è´ J ¥¢Ð Ýï Á¢æx¢ S¢ï »ÜU Ú¢ïÁ¢G ÜGUÏH ¥ÐÝï Ó¢¢Ú¢ï´ à¢ãÁ¢G¢Î¢ï´ ÜU¢ï §S¢ ¼GÚãG ÝS¢èãG¼ ÈGUÚ}¢¢§ü : “}¢ïÚï Œ²¢Úï Ï¢ïÅ¢ï ! ¼é}¢ ¥ÐÝè ¶Géà¢è S¢ï }¢éS¢Ë}¢¢Ý ãé» ¥¢ñÚ ¥ÐÝè ãè ¶Géà¢è S¢ï ¼é}¢ Ýï çãÁ¢Ú¼ ÜUè, ©S¢ Á¢G¢¼ ÜUè ÜGUS¢}¢ ! çÁ¢S¢ ÜïU çS¢±¢ ÜU¢ï§ü }¢¢’Ï¢êÎ Ýãè´, ¼é}¢ »ÜU ãè }¢¢æ Ï¢¢Ð ÜUè ¥¢ñH¢Î ã¢ï, }¢ñ´ Ýï ¼é}ã¢Úï ÝS¢Ï¢ ÜU¢ï ¶GڢϢ Ýãè´ çÜU²¢, ¼é}ãï´ }¢¢’Hê}¢ ãñ çÜU ¥ËH¢ãé x¢GzGÈGU¢Ú Ýï ÜéUzGÈGU¢Ú S¢ï }¢éÜGU¢Ï¢H¢ ÜUÚÝï }¢ï´ }¢éÁ¢¢çãÎèÝ ÜïU çH²ï ¥GÁ¢Gè}¢éàà¢¢Ý S¢±¢Ï¢ Ú¶¢ ãñ J ²¢Î Ú¶¢ï ! ¥¢ç¶GÚ¼ ÜUè Ï¢¢ÜGUè ÚãÝï ±¢Hè çÁ¢G‹Îx¢è Î鋲¢ ÜUè ÈGUÝ¢ ã¢ïÝï ±¢Hè çÁ¢G‹Îx¢è S¢ï Ï¢ Î-Ú-Á¢ã¢ Ï¢ïã¼Ú ãñ J S¢éÝ¢ï ! S¢éÝ¢ï ! ÜGéUÚ¥¢Ýï ТÜU ÜïU ТÚã 4 S¢ê-Ú¼é ¥¢Hï §G}¢Ú¢Ý ÜUè ¥¢²¼ Ý}Ï¢Ú 200 }¢ï´ §à¢¢üÎ ã¢ï¼¢ ãñ : ¼Ú-Á¢-}¢» ÜU‹ÁG¢éH §ü}¢¢Ý : »ï §ü}¢¢Ý ±¢H¢ï ! S¢Ï¢í ÜUÚ¢ï ¥¢ñÚ S¢Ï¢í }¢ï´ Îéà}¢Ý¢ï´ S¢ï ¥¢x¢ï Úã¢ï ¥¢ñÚ S¢ÚãGÎ ÐÚ §SH¢}¢è }¢éËÜU ÜUè çÝx¢ãìÏ¢¢Ýè ÜUÚ¢ï ¥¢ñÚ ¥ËH¢ã S¢ï ÇÚ¼ï Úã¢ï, §S¢ ©}}¢èÎ ÐÚ çÜU ÜU¢}²¢Ï¢ ã¢ï J S¢éÏãG ÜU¢ï Ï¢ÇGè ã¢ïçࢲ¢Úè ÜïU S¢¢‰¢ Á¢æx¢ }¢ï´ çà¢ÜüU¼ ÜUÚ¢ï ¥¢ñÚ Îéà}¢Ý¢ï´ ÜïU }¢éÜGU¢Ï¢Hï }¢ï´ ¥ËH¢ã S¢ï }¢ÎÎ ¼GHÏ¢ ÜUÚ¼ï ãé» ¥¢x¢ï Ï¢ÉG¢ï
 8. 8. Á¢¢ïà¢ï §ü}¢¢Ýè 7 ÈGUÚ}¢¢Ýï }¢éS¼GÈGU¢ : çÁ¢S¢ ÜïU ТS¢ }¢ïÚ¢ çÁ¢GRU ãé±¢ ¥¢ñÚ ©S¢ Ýï }¢éÛ¢ ÐÚ ÎéMÎ à¢ÚèÈGU Ý ÐÉG¢ ©S¢ Ýï Á¢ÈGU¢ ÜUè J ¥¢ñÚ Á¢Ï¢ ¼é}¢ Îﶢï çÜU HÇG¢§ü Á¢G¢ïÚ ÐÚ ¥¢ x¢§ü ¥¢ñÚ §S¢ ÜïU ࢢï’Hï |¢ÇGvÝï Hx¢ï ãñ´ ¼¢ï ©S¢ ࢢï’H¢Á¢GÝ ¥¢x¢ }¢ï´ ÜêUÎ Á¢¢Ý¢, ÜU¢çÈGU򢕫 ÜïU S¢ÚÎ¢Ú ÜU¢ }¢éÜGU¢Ï¢H¢ ÜUÚÝ¢, §GÁGÁ¢G¼¢ï §vÚ¢}¢ ÜïU S¢¢‰¢ Á¢‹Ý¼ }¢ï´ Úã¢ïx¢ï J” Á¢æx¢ }¢ï´ ãGÁ¢GÚ¼ï S¢çIJ-μéÝ¢ ¶G‹S¢¢¥ ÜïU Ó¢¢Ú¢ï´ à¢ãÁ¢G¢Î¢ï´ Ýï Ï¢ÉG Ó¢ÉG ÜUÚ ÜéUzGÈGU¢Ú ÜU¢ }¢éÜGU¢Ï¢H¢ çÜU²¢ ¥¢ñÚ ²ÜïU Ï¢¢’Î Îèx¢Úï Á¢¢}¢ï à¢ã¢Î¼ Ý¢ïࢠÜUÚ x¢» J Á¢Ï¢ ©Ý ÜUè ±¢çHλ }¢¢ïãG-¼-Ú}¢¢ ÜU¢ï ©Ý ÜUè à¢ã¢Î¼ ÜUè ¶GÏ¢Ú ÐãéæÓ¢è ¼¢ï ©‹ã¢ï´ Ýï Ï¢Á¢¢» ±¢±ïH¢ }¢Ó¢¢Ýï ÜïU ÜU㢠: ©S¢ Œ²¢Úï ¥ËH¢ã ÜU¢ à¢éRU ãñ çÁ¢S¢ Ýï }¢éÛ¢ï Ó¢¢Ú à¢ãèΠϢïÅ¢ï´ ÜUè }¢¢æ Ï¢ÝÝï ÜU¢ à¢ÚÈGU ¥G¼G¢ ÈGUÚ}¢¢²¢ J }¢éÛ¢ï ¥ËH¢ãé ÚÏÏ¢éH §GÁGÁ¢G¼ ÜUè ÚãG}¢¼ S¢ï ©}}¢èÎ ãñ çÜU }¢ñ´ |¢è ©Ý Ó¢¢Ú¢ï´ à¢ãèÎ¢ï´ ÜïU S¢¢‰¢ Á¢‹Ý¼ }¢ï´ Úãêæx¢è J xG¢éH¢}¢¢Ýï }¢éãG}}¢Î Á¢¢Ý ÎïÝï S¢ï Ýãè´ ÇÚ¼ï ²ïã S¢Ú ÜUÅ Á¢¢» ²¢ Úã Á¢¢» ÜéUÀ ÐÚ±¢ Ýãè´ ÜUÚ¼ï ¥ËH¢ã ÜUè ©Ý ÐÚ ÚãG}¢¼ ã¢ï ¥¢ñÚ ©Ý ÜïU S¢ÎÜGïU ã}¢¢Úè Ï¢ï çãGS¢¢Ï¢ }¢çxGÈGUÚ¼ ã¢ï J x¢ézG¼¢Ú ÜïU x¢G¢Á¢Gè }¢èÆï }¢èÆï §SH¢}¢è |¢¢§²¢ï ! ¥¢ç¶GÚ ±¢ïã ÜU¢ñÝ S¢¢ Á¢ÁGÏ¢¢ ‰¢¢ çÁ¢S¢ Ýï ãÚ }¢Îü ± ¥G¢ñÚ¼ Ï¢çËÜU Ï¢ÓÓ¢ï Ï¢ÓÓ¢ï ÜU¢ï §SH¢}¢ ÜU¢ à¢ñ΢§ü Ϣݢ çβ¢ ‰¢¢ J ±¢ïã ÜU¢ç}¢HéH §ü}¢¢Ý }¢¢ïç}¢Ý ‰¢ï, ±¢ïã Á¢¢ïà¢ï §ü}¢¢Ýè ÜïU Á¢ÁGÏ¢ï S¢ï S¢Úà¢¢Ú ‰¢ï ¥¢ñÚ ¥¢ã ! ¥¢Á¢ ÜU¢ }¢éS¢Ë}¢¢Ý ¥vS¢Ú ÜU}¢Á¢G¢ïçÚ²ï §ü}¢¢Ý
 9. 9. Á¢¢ïà¢ï §ü}¢¢Ýè 8 ÈGUÚ}¢¢Ýï }¢éS¼GÈGU¢ : Á¢¢ï }¢éÛ¢ ÐÚ Ú¢ïÁ¢Gï Á¢é}¢é¥G¢ ÎéMÎ à¢ÚèÈGU ÐÉGïx¢¢ }¢ñ´ çÜGU²¢}¢¼ ÜïU çÎÝ ©S¢ ÜUè à¢ÈGU¢¥G¼ ÜUMæx¢¢ J ( ) ÜU¢ çà¢ÜU¢Ú ãñ J ©Ý ÜïU Ðïà¢ï ÝÁ¢GÚ ãÚ Î}¢ ¥ËH¢ã ± ÚS¢êH ÜUè çÚÁ¢G¢ ãé±¢ ÜUÚ¼è ‰¢è }¢x¢Ú 㢻 ¥zGS¢¢ïS¢ ! ¥¢Á¢ ÜïU }¢éS¢Ë}¢¢Ý¢ï´ ÜUè ¥vS¢çÚIJ¼ ÜUè ¥Ï¢ §S¢ ¼GÚÈGU ÜU¢ï§ü ¼±ÁÁ¢¢ïã Ýãè´ J ±¢ïã ¥ËH¢ã ± ÚS¢êH ÜUè }¢ãGÏÏ¢¼ S¢ï S¢Úà¢¢Ú ‰¢ï ¥¢ñÚ ±¢» ϢΠÝS¢èÏ¢è ! ¥¢Á¢ ÜïU }¢éS¢Ë}¢¢Ý¢ï´ ÜUè |¢¢Úè ¥vS¢çÚIJ¼ Î鋲¢ ÜUè }¢ãGÏÏ¢¼ }¢ï´ }¢éS¼xGÚÜGU ãñ J ±¢ïã ¥¢’H¢ çÜUÚÎ¢Ú ÜïU }¢¢çHÜU ãé±¢ ÜUÚ¼ï ‰¢ï }¢x¢Ú ¥¢Á¢ ÜïU ¥vS¢Ú }¢éS¢Ë}¢¢Ý ÈGUÜGU¼G x¢ézG¼¢Ú (²¢’Ýè Ï¢¢¼¢ï´) ÜïU x¢G¢Á¢Gè Ï¢Ý ÜUÚ Úã x¢» ãñ´ J ¥¢ã ! S¢Î ãÁ¢G¢Ú ¥¢ã ! ã}¢ Ýï Î鋲¢ ÜUè }¢ãGÏÏ¢¼ }¢ï´ ÇêÏ¢ ÜUÚ, çÚÁ¢G¢» §H¢ãè ÜïU ÜU¢}¢¢ï´ S¢ï ÎêÚ ã¢ï ÜUÚ, ¥ÐÝè çÁ¢G‹Îçx¢²¢ï´ ÜU¢ï x¢éÝ¢ã¢ï´ S¢ï ¥¢HêÎ ÜUÚ ÜïU, ¥ÐÝï }¢èÆï }¢èÆï ¥¢ÜGU¢ ÜUè Œ²¢Úè Œ²¢Úè S¢é‹Ý¼¢ï´ ÜïU S¢¢æÓ¢ï }¢ï´ ¶GéÎ ÜU¢ï É¢HÝï ÜïU Ï¢Á¢¢» ¥xG²¢Ú ÜïU ÈGïUà¢Ý ÜU¢ï ¥ÐÝ¢ ÜUÚ ¥ÐÝè ãG¢H¼ ¶GéÎ ¥¢Ð çÏ¢x¢¢ÇG Ç¢Hè ãñ J ТÚã 13 S¢ê-Ú¼éÚ¢ü’Î ÜUè x²¢Úã±è´ ¥¢²¼ }¢ï´ §à¢¢üÎ ã¢ï¼¢ ãñ : ¼Ú-Á¢-}¢» ÜU‹ÁG¢éH §ü}¢¢Ý : Ï¢ïà¢ÜU ¥ËH¢ã çÜUS¢è ÜGU¢ñ}¢ S¢ï ¥ÐÝè Ýï’}¢¼ Ýãè´ Ï¢ÎH¼¢ Á¢Ï¢ ¼ÜU ±¢ïã ¶GéÎ ¥ÐÝè ãG¢H¼ Ý Ï¢ÎH Îï´ J ¥zGS¢¢ïS¢ ! S¢Î ãÁ¢G¢Ú ¥zGS¢¢ïS¢ ! Ï¢ï ¥G-}¢Hè ÜïU S¢Ï¢Ï¢ ã}¢ çÁ¢GËH¼¢ï LS±¢§ü ÜïU ¥G}¢èÜGU x¢ÉGï }¢ï´ çÝ㢲¼ ãè ¼ïÁ¢Gè ÜïU S¢¢‰¢ çx¢Ú¼ï Ó¢Hï Á¢¢ Úãï ãñ´ J »ÜU ±vG¼ ±¢ïã ‰¢¢ Á¢Ï¢ ÜéUzGÈGU¢Ú }¢éS¢Ë}¢¢Ý ÜïU Ý¢}¢ S¢ï HÚÁ¢G¢ Ï¢Ú ¥‹Î¢}¢ ã¢ï Á¢¢²¢ ÜUÚ¼ï ‰¢ï ¥¢ñÚ ¥¢Á¢ §ç‹ÜGUH¢Ï¢ï }¢¢’ÜêUS¢ Ýï }¢éS¢Ë}¢¢Ý¢ï´ ÜU¢ï ÜéUzGÈGU¢Ú S¢ï ¶G¢ñÈGUÁ¢G΢ ÜUÚ Ú¶¢ ãñ J
 10. 10. Á¢¢ïà¢ï §ü}¢¢Ýè 9 ÈGUÚ}¢¢Ýï }¢éS¼GÈGU¢ : çÁ¢S¢ ÜïU ТS¢ }¢ïÚ¢ çÁ¢GRU ãé±¢ ¥¢ñÚ ©S¢ Ýï }¢éÛ¢ ÐÚ ÎéMÎï ТÜU Ý ÐÉG¢ ©„ Ýï Á¢‹Ý¼ ÜU¢ Ú¢S¼¢ À¢ïÇG çβ¢ J »ï ¶G¢S¢» ¶G¢S¢¢Ýï LS¢éH ±vG¼ï Îé¥G¢ ãñ Á¢¢ï ÎèÝ Ï¢ÇGè à¢¢Ý S¢ï çÝÜUH¢ ‰¢¢ ±¼GÝ S¢ï çÁ¢S¢ ÎèÝ ÜïU }¢ÎìªG ‰¢ï ÜU|¢è ÜGñUS¢Ú¢ï çÜUSÚ¢ ±¢ïã ÎèÝ ãé§ü Ï¢ÁG}¢ï Á¢ã¢æ çÁ¢S¢ S¢ï ÈGUMÁ¢G¢æ çÁ¢S¢ÎèÝÜUèãGéÁÁ¢¼S¢ïS¢Ï¢¥Î첢݉¢ï}¢xGHêÏ¢ À¢ïÅ¢ï´ }¢ï´ §¼G¢¥G¼ ãñ Ý à¢zGÜGU¼ ãñ Ï¢ÇG¢ï´ }¢ï´ x¢¢ï ÜGU¢ñ}¢ }¢ï´ ¼ïÚè Ýãè´ ¥Ï¢ ÜU¢ï§ü Ï¢ÇG¢§ü ÇÚ ãñ ÜUãè´ ²ïã Ý¢}¢ |¢è ç}¢Å Á¢¢» Ý ¥¢ç¶GÚ ±¢ïã ÜGU¢ñ}¢ çÜU ¥¢ÈGU¢ÜGU }¢ï´ Á¢¢ï S¢Ú Ï¢ ÈGUHÜU ‰¢è Á¢¢ï ÜGU¢ñ}¢ çÜU }¢¢çHÜU ‰¢è ©GHê}¢ ¥¢ñÚ çãGÜU}¢ ÜUè ¶¢ïÁ¢ ©Ý ÜïU ÜU}¢¢H¢¼ ÜU¢ Hx¢¼¢ ãñ ¥Ï¢ §¼Ý¢ Á¢¢ïÜéUÀãñ´±¢ïãS¢Ï¢¥ÐÝïãè㢉¢¢ï´ÜïUãñ´ÜUÚ¼ê¼ Îï¶ï ãñ´ ²ïã çÎÝ ¥ÐÝè ãè x¢GzGH¼ ÜUè Ϣ΢ñH¼ ÈGUçÚ²¢Î ãñ ! »ï ÜUçà¼²ï ©}}¢¼ ÜïU çÝx¢ãìÏ¢¢æ ! »ï Ó¢à}¢» ÚãG}¢¼ çÁ¢S¢ ÜGU¢ñ}¢ Ýï Í¢Ú ¥¢ñÚ ±¼GÝ ¼éÛ¢ S¢ï ÀéÇG¢²¢ S¢¢ï Ï¢¢Ú ¼ïÚ¢ Îï¶ ÜïU ¥GzG± ¥¢ñÚ ¼Ú¤GãGé}¢ Ï¢Ú¼¢± ¼ïÚï Á¢Ï¢ çÜU ²ïã ¥¢’΢ S¢ï ãñ´ ¥ÐÝï ÜUÚ ãGÜGU S¢ï Îé¥G¢ ©}}¢¼ï }¢ãGêü}¢ ÜïU ãGÜGU }¢ï´ ©}}¢¼ }¢ï´ ¼ïÚè ÝïÜU |¢è ãñ´ ϢΠ|¢è ãñ´ HïçÜUÝ §ü}¢¢æ çÁ¢S¢ï ÜUã¼ï ãñ´ ¥GÜGUèÎï }¢ï´ ã}¢¢Úï ©}}¢¼ Ðï ¼ïÚè ¥¢ ÜïU ¥GÁ¢Ï¢ ±vG¼ ÐÇG¢ ãñ ÐÚÎïS¢ }¢ï´ ±¢ïã ¥¢Á¢ x¢GÚèÏ¢éH x¢éG-ÚÏ¢¢ ãñ ¶GéÎ ¥¢Á¢ ±¢ïã }¢ïã}¢¢Ý S¢Ú¢» ÈGéU-ÜGUÚ¢ ãñ ¥Ï¢ ©S¢ ÜUè }¢Á¢¢çHS¢ }¢ï´ Ý Ï¢œ¢è Ý çβ¢ ãñ ¥Ï¢ }¢¢ï’¼çÚÁ¢G ©S¢ ÎèÝ Ðï ãÚ ãÚ Á¢Gã S¢Ú¢ ãñ Œ²¢Ú¢ï´ }¢ï´ }¢ãGÏÏ¢¼ ãñ Ý ²¢Ú¢ï´ }¢ï´ ±ÈGU¢ ãñ ÐÚ Ý¢}¢ ¼ïÚè ÜGU¢ñ}¢ ÜU¢ ²¢æ ¥Ï¢ |¢è Ï¢ÇG¢ ãñ }¢ég¼ S¢ï §S¢ï ΢ñÚï Á¢G}¢¢æ }¢ñÅ Ú㢠ãñ ±¢ïã ²¢Î }¢ï´ ¥SH¢ÈGU ÜïU ¥Ï¢ M Ï¢ ÜGUÁ¢G¢ ãñ ¥Ï¢ §GË}¢ ÜU¢ ±¢æ Ý¢}¢ Ý çãGv}¢¼ ÜU¢ м¢ãñ x¢é}¢ Î༠}¢ï´ §ÜU ÜGU¢çÈGUH¢ Ï¢ï ¼G-Ï¢H¢ï ÎÚ¢ ãñ çà¢v±¢ ãñ Á¢G}¢¢Ýï ÜU¢ Ý çÜGUS}¢¼ ÜU¢ çx¢H¢ãñ S¢Ó¢ ãñ çÜU Ï¢éÚï ÜU¢}¢ ÜU¢ ¥‹Á¢¢}¢ Ï¢éÚ¢ ãñ Ï¢ïÇG¢ ²ï㠼Ϣ¢ãè ÜïU ÜGUÚèÏ¢ ¥¢Ý Hx¢¢ ãñ Î鋲¢ Ðï ¼ïÚ¢ HéyGÈGU S¢Î¢ ¥G¢}¢ Ú㢠ãñ Á¢Ï¢ ¼êÝï çÜU²¢ ÝïÜU S¢éHêÜU ©Ý S¢ï çÜU²¢ ãñ ãÚ Ï¢¢x¢Gè ± S¢ÚÜUࢠÜU¢ S¢Ú ¥¢ç¶GÚ ÜU¢ï Û¢éÜU¢ ãñ ¥¢’΢ S¢ï x¢GéH¢}¢¢ï´ ÜU¢ï ÜéUÀ ©}}¢èÎ çS¢±¢ ãñ ¶G¼G򢕫 }¢ï´ Ï¢ãé¼ §S¢ ÜU¢ Á¢ã¢Á¢G ¥¢ ÜïU çÍ¢Ú¢ ãñ çÎH΢΢ ¼ïÚ¢ »ÜU S¢ï »ÜU §Ý }¢ï´ çS¢±¢ ãñ ±¢ïã ¼ïÚè }¢ãGÏÏ¢¼ ¼ïÚè §G¼Ú¼ ÜUè ç±H¢ ãñ
 11. 11. Á¢¢ïà¢ï §ü}¢¢Ýè 10 ÈGUÚ}¢¢Ýï }¢éS¼GÈGU¢ : }¢éÛ¢ ÐÚ ÎéMÎï ТÜU ÜUè ÜUS¢Ú¼ ÜUÚ¢ï Ï¢ïà¢ÜU ¼é}ã¢Ú¢ }¢éÛ¢ ÐÚ ÎéMÎï ТÜU ÐÉGÝ¢ ¼é}ã¢Úï çH²ï ТÜUè…Gx¢è ÜU¢ Ï¢¢§G„ ãñ J Á¢¢ï ¶G¢ÜU ¼ïÚï ÎÚ Ðï ãñ Á¢¢MÏ¢ S¢ï ©ÇG¼è Á¢¢ï à¢ãìÚ ãé±¢ ¼ïÚè ç±H¢Î¼ S¢ï }¢éà¢ÚüÈGU çÁ¢S¢ à¢ãìÚ Ýï Т§ü ¼ïÚè çãÁ¢Ú¼ S¢ï S¢¥G¢Î¼ ÜUH Îï網ï Ðïࢠ¥¢» x¢GéH¢}¢¢ï´ ÜU¢ï ¼ïÚï v²¢ ã}¢ ÝïÜU ãñ´ ²¢ ϢΠãñ´ çÈUÚ ¥¢ç¶GÚ ãñ´ ¼é}ã¢Úï ¼ÎÏ¢èÚ S¢æ|¢HÝï ÜUè ã}¢¢Úï Ýãè´ ÜU¢ï§ü ±¢ïã ¶G¢ÜU ã}¢¢Úï çH²ï ΢M» çà¢ÈGU¢ ãñ ¥Ï¢ ¼ÜU ±¢ïãè çÜGUÏH¢ ¼ïÚè ©}}¢¼ ÜU¢ Ú㢠ãñ }¢vÜïU S¢ï ÜUçà¢à¢ ©S¢ ÜUè ãÚ §ÜU çÎH }¢ï´ çS¢±¢ ãñ ¥Ï¢ ¼ÜU ¼¢ï ¼ïÚï Ý¢}¢ Ðï »ÜU »ÜU çÈGU΢ ãñ çÝSÏ¢¼ Ï¢ãé¼ ¥ÓÀè ãñ ¥x¢Ú ãG¢H Ï¢éÚ¢ ãñ ã¢æ »ÜU Îé¥G¢ ¼ïÚè çÜU }¢vGÏ¢êHï ¶Gé΢ ãñ ¶GéÎ Á¢¢ã ÜïU ¼G¢çHÏ¢ ãñ´ Ý §GÁGÁ¢G¼ ÜïU ãñ´ wG±¢ã¢æ ÐÚ çÈGURU ¼ïÚï ÎèÝ ÜUè §GÁGÁ¢G¼ ÜUè S¢Î¢ ãñ »ãGS¢¢S¢ï çÁ¢G}}¢¢Î¢Úè Ðñ΢ ÜUèçÁ¢²ï }¢èÆï }¢èÆï §SH¢}¢è |¢¢§²¢ï ! çÝ㢲¼ ãè S¢‹Á¢è-Îx¢è ÜïU S¢¢‰¢ ¥ÐÝï çÜUÚÎ¢Ú ÜU¢ Á¢¢»Á¢G¢ HèçÁ¢²ï J ¥ÐÝï x¢éÝ¢ã¢ï´ S¢ï S¢ÓÓ¢è ¼¢ñÏ¢¢ ÜUèçÁ¢²ï ¥¢ñÚ ¥ÐÝï ¥‹ÎÚ ¥Á¢G S¢Úï Ý¢ñ Á¢¢ïà¢ï §ü}¢¢Ýè Ðñ΢ ÜUèçÁ¢²ï ¥¢ñÚ ²ïã }¢-ÎÝè S¢¢ïÓ¢ Ϣݢ§²ï çÜU }¢éÛ¢ï ¥ÐÝè ¥¢ñÚ S¢¢Úè Î鋲¢ ÜïU H¢ïx¢¢ï´ ÜUè §SH¢ãG ÜUè ÜU¢ïçà¢à¢ ÜUÚÝè ãñ, J ¥x¢Ú ¥¢Ð Ýï ¥ÐÝè çÁ¢G}}¢¢Î¢Úè ÜU¢ï S¢}¢Û¢ ÜUÚ ¥ËH¢ã ± ÚS¢êH ÜUè }¢ãGÏÏ¢¼ }¢ïæ ÇêÏ¢ ÜUÚ §S¢ }¢-ÎÝè ÜU¢}¢ ÜU¢ Ï¢èÇG¢ ©Æ¢1 çH²¢ ¼¢ï ¥ËH¢ã ± ÚS¢êH ÜïU Œ²¢Ú ÜUè Ï¢-Ú-ÜU¼ S¢ï ¥¢Ð ÜU¢ ΢ïÝ¢ï´ Á¢ã¢æ }¢ï´ Ï¢ïÇG¢ Ð¢Ú ã¢ïx¢¢ J ã}¢ ÜU¢ï ¥ËH¢ã ¥¢ñÚ ÝÏ¢è S¢ï Œ²¢Ú ãñ ¥ÐÝ¢ Ï¢ïÇG¢ Ð¢Ú ãñ (±S¢¢§Hï Ï¢çwGà¢à¢, S¢. 600) 1 : Ï¢èÇG¢ ©Æ¢Ý¢ : ²¢’Ýè ¥¢}¢¢Î¢ ã¢ïÝ¢ J
 12. 12. Á¢¢ïà¢ï §ü}¢¢Ýè 11 ÈGUÚ}¢¢Ýï }¢éS¼GÈGU¢ : çÁ¢S¢ ÜïU ТS¢ }¢ïÚ¢ çÁ¢GRU ã¢ï ¥¢ñÚ ±¢ïã }¢éÛ¢ ÐÚ ÎéMÎ à¢ÚèÈGU Ý ÐÉGï ¼¢ï ±¢ïã H¢ïx¢¢ï´ }¢ï´ S¢ï ÜU‹Á¢êS¢ ¼ÚèÝ à¢wGS¢ ãñ J ( ) }¢-ÎÝè ÜGU¢çÈGUHï }¢ï´ çà¢ÈGU¢ |¢è ç}¢Hè ¥¢ñÚ ÎèÎ¢Ú |¢è ãé±¢ }¢èÆï }¢èÆï §SH¢}¢è |¢¢§²¢ï ! ΢’±¼ï §SH¢}¢è ÜïU S¢é‹Ý¼¢ï´ ÜUè ¼ÚçϢIJ¼ ÜïU }¢-ÎÝè ÜGU¢çÈGUH¢ï´ }¢ï´ ¥G¢çà¢ÜGU¢Ýï ÚS¢êH ÜUè S¢¢ïãGÏ¢¼ ÜUè Ï¢-Ú-ÜU¼ S¢ï Î鋲¢ ± ¥¢ç¶GÚ¼ ÜUè »ïS¢è »ïS¢è S¢¥G¢Î¼ï´ ç}¢H¼è ãñ´ çÜU Ý ÐêÀ¢ï Ï¢¢¼ J ¥¢Ð ÜUè ¼Úx¢GèÏ¢ ÜïU çH²ï »ÜU }¢-ÎÝè Ï¢ã¢Ú ¥¢Ð ÜïU x¢¢ïࢠx¢éÁ¢G¢Ú ÜUÚ¼¢ ãêæ Ó¢éÝ¢‹Ó¢ï ТçÜUS¼¢Ý ÜïU S¢êÏ¢¢ ÐæÁ¢¢Ï¢ ÜïU »ÜU §SH¢}¢è |¢¢§ü ÜU¢ Ï¢²¢Ý ãñ : }¢ñ´ ΢’±¼ï §SH¢}¢è ÜïU ¥G¢H}¢è }¢-ÎÝè }¢ÜüUÁ¢G ÈGñUÁ¢G¢Ýï }¢ÎèÝ¢ (Ï¢¢Ï¢éH }¢ÎèÝ¢ ÜUÚ¢Ó¢è) }¢ï´ “¼ÚçϢIJ¼è ÜU¢ïS¢ü” ÜïU çH²ï ¥¢²¢ ãé±¢ ‰¢¢, §S¢ ΢ñÚ¢Ý »ÜU çÎÝ Á¢é}¢¢’Ú¢¼ ÜU¢ï S¢éÏãG ¼vGÚèÏ¢Ý Ó¢¢Ú Ï¢Á¢ï ÐïÅ ÜUè Ï¢¢§æü Á¢¢çÝÏ¢ ¥Ó¢¢ÝÜU ÎÎü ©Æ¢, ÎÎü §S¢ ÜGUÎÚ à¢ÎèÎ ‰¢¢ çÜU S¢¢¼ §‹Á¢ïvà¢Ý Hx¢ï ¼Ï¢ ¥¢Ú¢}¢ ¥¢²¢, ãGSÏ¢ï }¢¢’}¢êH Á¢é}¢¢’Ú¢¼ ÜU¢ï ã¢ïÝï ±¢Hï S¢é‹Ý¼¢ï´ |¢Úï §çÁ¼}¢¢¥G ÜïU çH²ï (}¢-ÎÝè }¢ÜüUÁ¢G ÈGñUÁ¢G¢Ýï }¢ÎèÝ¢) }¢ï´ ࢢ}¢ ÜU¢ï ãG¢çÁ¢GÚ ãé±¢ J Ú¢¼ ÎS¢ Ï¢Á¢ï çÈUÚ ÎÎü à¢éM¥G ãé±¢ }¢x¢Ú §çÁ¼}¢¢¥G }¢ï´ }¢¢æx¢è Á¢¢Ýï ±¢Hè §çÁ¼}¢¢§üG Îé¥G¢ ÜïU ±vG¼ ÆèÜU ã¢ï x¢²¢, »ÜU Í¢‹Å¢ ÜïU Ï¢¢’Î çÈUÚ Ï¢ãé¼ à¢ÎèÎ ÎÎü ©Æ¢ J Ç¢õvÅÚ Ýï ¼èÝ §‹Á¢ïvà¢Ý Hx¢¢» çÈUÚ ÜéUÀ §ÈGU¢ÜGU¢ ãé±¢ J ¥Ï¢ ãG¢H¼ ²ïã ã¢ï x¢§ü çÜU Á¢Ï¢ |¢è ¶¢Ý¢ ¶¢¼¢ ÎÎü à¢éM¥G ã¢ï Á¢¢¼¢ J Ú¢ïÁ¢G¢Ý¢ ¼èÝ Ó¢¢Ú ÅèÜïU Hx¢¼ï J çÇîÐ Ó¢ÉG¼è, ¥ËÅî¢ S¢¢©‹Ç |¢è ÜUÚ±¢²¢, }¢x¢Ú Ç¢õvÅ򢕫 ÜU¢ï ÎÎü ÜU¢ S¢Ï¢Ï¢ S¢}¢Û¢ }¢ï´ Ý ¥¢²¢ J }¢ñ´ ¥Sм¢H }¢ï´ ÐÇG¢ ‰¢¢ ±ã¢æ }¢éÛ¢ï }¢¢’Hê}¢ ãé±¢ çÜU }¢ïÚï S¢¢‰¢ ±¢Hï §SH¢}¢è |¢¢§ü S¢é‹Ý¼¢ï´ ÜUè ¼ÚçϢIJ¼ ÜïU }¢-ÎÝè ÜGU¢çÈGUHï }¢ï´ 12 çÎÝ ÜïU çH²ï S¢ÈGUÚ ÜUè ¼Ä²¢Úè ÜUÚ Úãï ãñ´, Ç¢õvÅÚ Ýï S¢ÈGUÚ S¢ï Ï¢ãé¼ïÚ¢ Ú¢ïÜU¢ }¢x¢Ú }¢éÛ¢ S¢ï Ý Ú㢠x¢²¢ }¢ñ´ ÇïÚ¢ Ï¢éx¢Åè (Ï¢H¢ïçÓ¢S¼¢Ý) Á¢¢Ýï ±¢Hï }¢-ÎÝè ÜGU¢çÈGUHï ÜU¢ }¢éS¢¢çÈGUÚ Ï¢Ý x¢²¢ J ÇïÚ¢ Ï¢éx¢Åè Á¢¢¼ï ãé» Ú¢S¼ï }¢ï´ ‰¢¢ïÇG¢ S¢¢ ÎÎü ãé±¢,
 13. 13. Á¢¢ïà¢ï §ü}¢¢Ýè 12 ÈGUÚ}¢¢Ýï }¢éS¼GÈGU¢ : ¼é}¢ Á¢ã¢æ |¢è ã¢ï }¢éÛ¢ ÐÚ ÎéMÎ ÐÉG¢ï çÜU ¼é}ã¢Ú¢ ÎéMÎ }¢éÛ¢ ¼ÜU ÐãéæÓ¢¼¢ ãñ J çÈUÚ ±ã¢æ S¢ï ã}¢ Ýï “S¢ê§ü” ¥¢ ÜUÚ Á¢é}¢¢’Ú¢¼ ÜïU S¢é‹Ý¼¢ï´ |¢Úï §çÁ¼}¢¢¥G }¢ï´ çà¢ÜüU¼ ÜUè ¥¢ñÚ çÈUÚ ÇïÚ¢ Ï¢éx¢Åè ±¢ÐS¢ ¥¢ x¢» J }¢-ÎÝè ÜGU¢çÈGUHï ÜUè Ï¢-Ú-ÜU¼ S¢ï ÎÎü »ïS¢¢ ÎêÚ ãé±¢ x¢¢ï²¢ ÜU|¢è ‰¢¢ ãè Ýãè´ ¥¢ñÚ ¼¢ ãG¢H }¢éÛ¢ï ΢ïÏ¢¢Ú¢ ±¢ïã ¼vHèÈGU Ýãè´ ãé§ü ¥¢ñÚ S¢Ï¢ S¢ï Ï¢ÇGè S¢¥G¢Î¼ ²ïã ç}¢Hè çÜU }¢éÛ¢ï }¢-ÎÝè ÜGU¢çÈGUHï }¢ï´ wG±¢Ï¢ ÜïU ¥‹ÎÚ }¢ÎèÝï ÜïU ¼¢Á¢Î¢Ú ÜU¢ ÎèÎ¢Ú ã¢ï x¢²¢ J HêÅÝï ÚãG}¢¼ï´ ÜGU¢çÈGUHï }¢ï´ Ó¢H¢ï S¢è¶Ýï S¢é‹Ý¼ï´ ÜGU¢çÈGUHï }¢ï´ Ó¢H¢ï ÎÎïü S¢Ú ã¢ï ¥x¢Ú Îé¶ Úãè ã¢ï ÜU}¢Ú ÎÎü ΢ïÝ¢ï´ ç}¢Åï´, ÜGU¢çÈGUHï }¢ï´ Ó¢H¢ï ãñ ¼GHÏ¢ ÎèÎ ÜUè, ÎèÎ ÜUè §üGÎ ÜUè v²¢ ¥GÁ¢Ï¢ ±¢ïã çÎ¶ï´ ÜGU¢çÈGUHï }¢ï´ Ó¢H¢ï S¢é˼G¢Ýï ΢ï Á¢ã¢æ ÜUè ÜGéUÚÏ¢¢çݲ¢æ }¢èÆï }¢èÆï §SH¢}¢è |¢¢§²¢ï ! ¥ÐÝè ¥¢ñÚ S¢¢Úè Î鋲¢ ÜïU H¢ïx¢¢ï´ ÜUè §SH¢ãG ÜUè ÜU¢ïçà¢à¢ ÜïU çH²ï ¥¢Ð ÜU¢ï ¥ÐÝï ¥‹ÎÚ ÜGéUÚÏ¢¢Ýè ÜU¢ Á¢ÁGÏ¢¢ Ðñ΢ ÜUÚÝ¢ ã¢ïx¢¢ J çÏ¢x¢GñÚ ÜGéUÚÏ¢¢Ýè ÐïࢠçÜU²ï ÜéUÀ Ýãè´ ã¢ï S¢ÜU¼¢ J ã}¢¢Úï Œ²¢Úï Œ²¢Úï ¥¢ñÚ }¢èÆï }¢èÆï ¥¢ÜGU¢ Ýï §SH¢}¢ ÜUè ¶G¢ç¼GÚ ÜñUS¢è ÜñUS¢è ÜGéUÚÏ¢¢çݲ¢æ ÐïࢠÜUè´ §S¢ ÜU¢ ¼S¢Ã±éÚ ãè HÚÁ¢G¢ ÎïÝï ÜïU çH²ï ÜU¢ÈGUè ãñ J Ú¢ãï ¶Gé΢ }¢ï´ ã}¢¢Úï }¢vÜUè }¢-ÎÝè ¥¢ÜGU¢ ÜU¢ï Ï¢ïãGÎ S¢¼¢²¢ x¢²¢, ¥¢Ð ÜUè Ú¢ã¢ï´ }¢ï´ ÜU¢æÅï çÏ¢À¢» x¢», ¥¢Ð ÐÚ Ð‰‰¢Ú Ï¢ÚS¢¢» x¢», ãGœ¢¢ çÜU ÜéUzGÈGU¢Úï ϢΠ¥yG±¢Ú ¥¢Ð ÜU¢ï à¢ãèÎ ÜUÚÝï ÜïU |¢è ÎÚÐñ Úãï }¢x¢Ú ã}¢¢Úï Œ²¢Úï Œ²¢Úï ¥¢ÜGU¢ ¥¢ñÚ }¢èÆï }¢èÆï }¢éS¼GÈGU¢ çã}}¢¼ Ý ã¢Úï J ¥¢Ð ÜUè }¢éS¢ËS¢H çÁ¢g¢ï Á¢éãÎ Úæx¢ H¢§ü, Á¢¢ï H¢ïx¢ Îéà}¢Ý ‰¢ï ±¢ïã ¥ËH¢ã ÜïU ÈGUÁGH¢ï ÜUÚ}¢ S¢ï ΢ïS¼ Ï¢Ý x¢», Á¢¢ï Á¢¢Ý ÜïU ÎÚÐñ ‰¢ï ±¢ïã Á¢¢Ýï´ ÜGéUÚÏ¢¢Ý
 14. 14. Á¢¢ïà¢ï §ü}¢¢Ýè 13 ÈGUÚ}¢¢Ýï }¢éS¼GÈGU¢ : Á¢¢ï H¢ïx¢ ¥ÐÝè }¢…çH„ „ï ¥ËH¢ã ÜïU ç…GRU ¥¢ñÚ ÝÏ¢è ÐÚ ÎéMÎ à¢ÚèÈGU ÐÉGï çÏ¢x¢GñÚ ©Æ x¢» ¼¢ï ±¢ïã Ï¢ÎÏ¢êÎ¢Ú }¢é΢üÚ „ï ©Æï J ( ) ÜUÚÝï Hx¢ï, Á¢¢ï ÎêS¢Ú¢ï´ ÜU¢ï }¢éS¢Ë}¢¢Ý ã¢ïÝï S¢ï Ú¢ïÜU¼ï ‰¢ï ±¢ïã ¶GéÎ }¢éS¢Ë}¢¢Ý ã¢ï ÜUÚ ÎêS¢Ú¢ï´ ÜU¢ï }¢éS¢Ë}¢¢Ý ÜUÚÝï ÜUè ÜU¢ïçà¢à¢¢ï´ }¢ï´ }¢S¢MÈGU ã¢ï x¢» J ¥¢Á¢ S¢¢Úè Î鋲¢ }¢ï´ Á¢¢ï §SH¢}¢ ÜUè Ï¢ã¢Úï´ ãñ´ ±¢ïã ¥ËH¢ãé ÚÏÏ¢éH §GÁGÁ¢G¼ ÜUè §GÝ¢²¼ S¢ï Œ²¢Úï }¢éS¼GÈGU¢ ÜUè }¢S¢¢§G²ï Á¢}¢èH¢ ¥¢ñÚ ¥¢Ð ÜUè ¥GÁ¢Gè}¢ ¼ÚçϢIJ¼ S¢ï S¢ãG¢Ï¢» çÜUÚ¢}¢ ÜUè ÜGéUÚÏ¢¢çݲ¢ï´ ÜU¢ ݼèÁ¢¢ ãñ J ãGÜGU ÜUè Ú¢ã }¢ï´ Љ‰¢Ú ¶¢» wG¢êæ }¢ï´ Ý㢻 ¼G¢§ÈGU }¢ï´ ÎèÝ ÜU¢ çÜU¼Ýè }¢ïãGݼ S¢ï ÜU¢}¢ ¥¢Ð Ýï »ï S¢é˼G¢Ý çÜU²¢ (±S¢¢§Hï Ï¢çwGà¢à¢, S¢. 388) |¢H¢§ü ÜUè Ï¢¢¼ï´ çS¢¶¢Ýï ÜUè ÈGUÁ¢GèH¼ }¢èÆï }¢èÆï §SH¢}¢è |¢¢§²¢ï ! ¥¢Ð |¢è ÝïÜUè ÜUè ΢’±¼ ÜUè ¶G¢ç¼GÚ ÜGéUÚÏ¢¢çݲ¢ï´ ÜïU çH²ï ÜU}¢Ú Ï¢S¼¢ ã¢ï Á¢¢§²ï ¥¢ñÚ Éï򢕫 S¢±¢Ï¢ ÜU}¢¢§²ï J §}¢¢}¢ ¥Ï¢ê Ýé»ïG}¢ ¥ãG}¢Î çÏ¢Ý ¥GÏÎéËH¢ã ¥SÈGUã¢Ýè (}¢é-¼±zGÈGU¢ 430 çãÁ¢Úè) “çãG˲¼éH ¥¢ñçH²¢” }¢ï´ ÝvGH ÜUÚ¼ï ãñ´, ¥ËH¢ã ¼Ï¢¢-Ú-ÜU ± ¼¥G¢H¢ Ýï ãGÁ¢GÚ¼ï S¢çIJÎéÝ¢ }¢êS¢¢ ÜUHè}¢éËH¢ã ÜUè ¼GÚÈGU ±ãGì² ÈGUÚ}¢¢§ü : “|¢H¢§ü ÜUè Ï¢¢¼ï´ wG¢éÎ |¢è S¢è¶¢ï ¥¢ñÚ ÎêS¢Ú¢ï´ ÜU¢ï |¢è çS¢¶¢¥¢ï, }¢ñ´ |¢H¢§ü S¢è¶Ýï ¥¢ñÚ çS¢¶¢Ýï ±¢H¢ï´ ÜUè ÜGUÏ¢í¢ï´ ÜU¢ï Ú¢ïà¢Ý ÈGUÚ}¢¢ªæx¢¢ ¼¢çÜU ©Ý ÜU¢ï çÜUS¢è çÜGUS}¢ ÜUè ±ãGìࢼ Ý ã¢ï J” }¢éÏ¢çËHx¢GèÝ ÜUè ÜGUÏ¢íï´ Á¢x¢-}¢x¢¢»æx¢è §S¢ çÚ±¢²¼ S¢ï ÝïÜUè ÜUè Ï¢¢¼ S¢è¶Ýï çS¢¶¢Ýï ÜU¢ ¥Á¢í¢ï S¢±¢Ï¢ }¢¢’Hê}¢ ãé±¢ J S¢é‹Ý¼¢ï´ |¢Ú¢ Ï¢²¢Ý ÜUÚÝï ²¢ ÎS¢ü ÎïÝï ¥¢ñÚ S¢éÝÝï ±¢H¢ï´
 15. 15. Á¢¢ïà¢ï §ü}¢¢Ýè 14 ÈGUÚ}¢¢Ýï }¢éS¼GÈGU¢ : çÁ¢S¢ Ýï }¢éÛ¢ ÐÚ Ú¢ïÁ¢Gï Á¢é}¢é¥G¢ ΢ï S¢¢ï Ï¢¢Ú ÎéMÎï ТÜU ÐÉG¢ ©S¢ ÜïU ΢ï S¢¢ï S¢¢H ÜïU x¢éÝ¢ã }¢é¥G¢ÈGU ã¢ï´x¢ï J ( ) ÜïU ¼¢ï ±¢Úï ãè ‹²¢Úï ã¢ï Á¢¢»æx¢ï, ©Ý ÜUè ÜGUÏ¢íï´ ¥‹ÎÚ S¢ï Á¢x¢}¢x¢ Á¢x¢}¢x¢ ÜUÚ Úãè ã¢ï´x¢è ¥¢ñÚ ©‹ãï´ çÜUS¢è çÜGUS}¢ ÜU¢ ¶G¢ñÈGU }¢ãGS¢êS¢ Ýãè´ ã¢ïx¢¢ J §ç‹ÈGUÚ¢Îè ÜU¢ïçà¢à¢ ÜUÚ¼ï ãé» ÝïÜUè ÜUè ΢’±¼ ÎïÝï ±¢H¢ï´, }¢-ÎÝè ÜGU¢çÈGUHï }¢ï´ S¢ÈGUÚ ¥¢ñÚ çÈGURïU }¢ÎèÝ¢ ÜUÚ ÜïU }¢-ÎÝè §‹¥G¢}¢¢¼ ÜU¢ çÚS¢¢H¢ Ú¢ïÁ¢G¢Ý¢ ÐéÚ ÜUÚÝï ÜUè ¼Úx¢GèÏ¢ çÎH¢Ýï ±¢H¢ï´ ¥¢ñÚ S¢é‹Ý¼¢ï´ |¢Úï §çÁ¼}¢¢¥G ÜUè ΢’±¼ ÐïࢠÜUÚÝï ±¢H¢ï´ ÝèÁ¢G }¢éÏ¢çËHx¢GèÝ ÜUè ÝïÜUè ÜUè ΢’±¼ ÜU¢ï S¢éÝÝï ±¢H¢ï´ ÜUè ÜGéUÏ¢êÚ |¢è ãGéÁG¢êÚ }¢éÈGUèÁG¢é‹ÝêÚ ÜïU ÝêÚ ÜïU S¢ÎÜGïU ÝêLÝ ¥GH¢ ÝêÚ ã¢ï´x¢è J ÜGUÏ¢í }¢ï´ HãÚ¢»æx¢ï ¼¢ ãGàÚ Ó¢à}¢ï ÝêÚ ÜïU Á¢Ë±¢ ÈGUÚ}¢¢ ã¢ïx¢è Á¢Ï¢ ¼GË¥G¼ ÚS¢êHéËH¢ã ÜUè (ãG΢§ÜGïU Ï¢çwGà¢à¢ à¢ÚèÈGU, S¢. 152) Á¢‹Ý¼ }¢ï´ ΢ç¶GH¢ ¥¢ñÚ x¢éÁ¢G༢ x¢éÝ¢ã¢ï´ ÜU¢ ÜUzGÈGU¢Ú¢ }¢èÆï }¢èÆï §SH¢}¢è |¢¢§²¢ï ! çÜU¼Ýï ¶GéࢠÝS¢èÏ¢ ãñ´ ±¢ïã §SH¢}¢è |¢¢§ü Á¢¢ï §GË}¢ï ÎèÝ S¢è¶Ýï ÜUè çÝIJ¼ S¢ï }¢-ÎÝè ÜGU¢çÈGUH¢ï´ }¢ï´ S¢ÈGUÚ ÜUÚ¼ï ãñ´ ©Ý ÜïU çH²ï Á¢‹Ý¼ }¢ï´ ΢ç¶GHï ¥¢ñÚ x¢éÁ¢G༢ x¢éÝ¢ã¢ï´ ÜïU ÜUzGÈGU¢Úï ÜUè çϢࢢڼ ãñ J §S¢ çÁ¢G}Ý }¢ï´ ΢ï çÚ±¢²¢¼ S¢éçÝ²ï ¥¢ñÚ Û¢êç}¢²ï : 1 ãGÁ¢GÚ¼ï S¢çIJÎéÝ¢ ¥Ï¢ê S¢§üGÎ ¶GéÎÚè S¢ï }¢Ú±è ãñ : ²¢’Ýè “Á¢¢ï ¥ÐÝï ÎèÝ ÜU¢ §GË}¢ S¢è¶Ýï ÜïU çH²ï S¢éÏãG ÜU¢ï Ó¢H¢ ²¢ ࢢ}¢ ÜU¢ï Ó¢H¢ ±¢ïã Á¢‹Ý¼è ãñ J” 2 “Á¢¢ï à¢wGS¢ §GË}¢ ÜUè ¼GHÏ¢ ÜUÚ¼¢ ãñ, ¼¢ï ±¢ïã ©S¢ ÜïU x¢éÁ¢G༢ x¢éÝ¢ã¢ï´ ÜU¢ ÜUzGÈGU¢Ú¢ ã¢ï Á¢¢¼¢ ãñ J”
 16. 16. Á¢¢ïà¢ï §ü}¢¢Ýè 15 ÈGUÚ}¢¢Ýï }¢éS¼GÈGU¢ : }¢éÛ¢ ÐÚ ÎéMÎ à¢ÚèÈGU ÐÉG¢ï ¥ËH¢ã ¼é}¢ ÐÚ ÚãG}¢¼ |¢ïÁ¢ïx¢¢ J ãGéS¢êHï Î鋲¢ ÜïU çH²ï S¢ÈGUÚ....... x¢G¢ñÚ ¼¢ï ÈGUÚ}¢¢§²ï ! H¢ïx¢ ¥¢}¢ÎÝè ÜUè çÁ¢G²¢Î¼è ÜïU çH²ï ¥ÐÝï à¢ãìÚ S¢ï ÎêS¢Úï à¢ãìÚ, ¥ÐÝï }¢éËÜU S¢ï ÎêS¢Úï }¢éËÜU Á¢¢ ÐÇG¼ï ãñ´ ¥¢ñÚ }¢¢æ Ï¢¢Ð, Ï¢¢H Ï¢ÓÓ¢¢ï´ ±x¢GñÚ¢ S¢ï Ï¢ÚS¢¢ï´ ÎêÚ ÐÇGï Úã¼ï ãñ´ J ¥¢ã ! ¥¢Á¢ ãGéS¢êHï Î鋲¢ ÜUè ¶G¢ç¼GÚ ¥vS¢Ú H¢ïx¢ ãÚ ¼GÚãG ÜUè ÜGéUÚÏ¢¢çݲ¢æ Îï Úãï ãñ´ }¢x¢Ú §S¢ ÜGUÎÚ ¥GÁ¢Gè}¢éàà¢¢Ý ¥Á¢í¢ï S¢±¢Ï¢ ÜUè çϢࢢڼ¢ï´ ÜïU Ï¢¢ ±éÁ¢êÎ Ú¢ãï ¶Gé΢ }¢ï´ Ó¢‹Î Ú¢ïÁ¢G ÜïU çH²ï |¢è }¢-ÎÝè ÜGU¢çÈGUHï }¢ï´ S¢ÈGUÚ ÜUÚÝï ÜU¢ï ¼Ä²¢Ú Ýãè´ ã¢ï¼ï J »ÜU ¼GÚÈGU S¢ãG¢Ï¢¢ ÜU¢ çÜUÚÎ¢Ú ÎêS¢Úè ¼GÚÈGU ã}¢ x¢GzGH¼ çࢥG¢Ú Á¢GÚ¢ S¢¢ïçÓ¢²ï ¼¢ï S¢ãè ! S¢ãG¢Ï¢» çÜUÚ¢}¢ Ýï Ú¢ãï ¶Gé΢ ÜïU ãÚ S¢ÈGUÚ }¢ï´ Ï¢ÉG Ó¢ÉG ÜUÚ çãGSS¢¢ çH²¢ wG±¢ã ±¢ïã Îéà}¢Ý¢ï´ ÜïU }¢éÜGU¢Ï¢Hï }¢ï´ çÜGU¼¢H (²¢’Ýè Á¢æx¢) ÜU¢ }¢é¥G¢-}¢H¢ ã¢ï ²¢ §GË}¢ï ÎèÝ S¢è¶Ý¢ çS¢¶¢Ý¢ }¢vGS¢êÎ ã¢ï J ²ïã ©‹ãè´ ÜUè ÜGéUÚÏ¢¢çݲ¢ï´ ÜU¢ S¢ÎÜGU¢ ãñ Á¢¢ï ¥¢Á¢ Î鋲¢ }¢ï´ ãÚ ¼GÚÈGU ÎèÝï §SH¢}¢ ÜUè Ï¢ã¢Úï´ ãñ´, Ï¢ãÚ ãG¢H »ÜU ¼GÚÈGU ¼¢ï S¢ãG¢Ï¢» çÜUÚ¢}¢ ãñ´ çÁ¢Ý ÜUè çÁ¢G‹Îçx¢²¢æ ¥ËH¢ã ÜïU ÎèÝ ÜUè S¢Ú Ï¢éH‹Îè ÜïU çH²ï ±vGÈGU ‰¢è´ ¥¢ñÚ ÎêS¢Úè ¼GÚÈGU ã}¢ x¢G¢çÈGUH H¢ïx¢ ãñ´ çÁ¢Ý ÜïU à¢Ï¢¢ï Ú¢ïÁ¢G çS¢ÈGüU ¥¢ñÚ çS¢ÈGüU Î鋲¢ ãè ÜUè ¼ÚvGÜGUè ÜïU çH²ï x¢¢ï²¢ ±vGÈGU ãñ´ J ¥¢ã ! S¢Î ÜUÚ¢ïÇG ¥¢ã ! ±¢§GÁ¢Gï ÜGU¢ñ}¢ ÜUè ±¢ïã ÐéwG¼¢ ¶G²¢Hè Ý Úãè ! Úã x¢§ü ÚS}¢ï ¥Á¢G¢æ, MãGï çÏ¢H¢Hè Ý Úãè ãÚ }¢éS¢Ë}¢¢æ Úx¢ï Ï¢¢ç¼GH ÜïU çH²ï çÝà¼Ú ‰¢¢ Á¢¢ï |¢Ú¢ïS¢¢ ‰¢¢ ©S¢ï ¼¢ï ÈGUÜGU¼G ¥ËH¢ã ÐÚ ‰¢¢ Ï¢ÜGïUü ¼GϧüG Ý Úãè, ࢢï’H¢ }¢ÜGU¢Hè Ý Úãè ÈGUËS¢ÈGU¢ Úã x¢²¢, ¼ËÜGUèÝï x¢GÁ¢G¢Hè Ý Úãè ©S¢ ÜïU ¥¢§üÝ» ãS¼è }¢ï´ ¥G}¢H Á¢¢ñãÚ ‰¢¢ ãñ ¼é}ãï´ }¢¢ñ¼ ÜU¢ ÇÚ, ©S¢ ÜU¢ï wG¢é΢ ÜU¢ ÇÚ ‰¢¢ }¢çSÁ¢Îï´ }¢ÚçS¢²¢ wG±¢æ ãñ´ çÜU Ý}¢¢Á¢Gè Ý Úãï ²¢’Ýè ±¢ïã S¢¢çãGÏ¢ï ¥¢ñS¢¢ÈGU çãGÁ¢¢Á¢Gè Ý Úãï
 17. 17. Á¢¢ïà¢ï §ü}¢¢Ýè 16 ÈGUÚ}¢¢Ýï }¢éS¼GÈGU¢ : }¢éÛ¢ ÐÚ ÜUS¢Ú¼ S¢ï ÎéMÎï ТÜU ÐÉG¢ï Ï¢ïà¢ÜU ¼é}ã¢Ú¢ }¢éÛ¢ ÐÚ ÎéMÎï ТÜU ÐÉGÝ¢ ¼é}ã¢Úï x¢éÝ¢ã¢ï´ ÜïU çH²ï }¢çxGÈGUÚ¼ ãñ J ( ) ãÚ ÜU¢ï§ü }¢S¼ï }¢» Á¢G¢ñÜGïU ¼Ý ¥¢S¢¢Ýè ãñ ãGñÎÚè ÈGUvGÚ ãñ, Ýï ΢ñH¼ï ©GS}¢¢Ýè ãñ ¼é}¢ ã¢ï ¥¢ÐS¢ }¢ï´ x¢GÁ¢GÏ¢ Ý¢ÜU, ±¢ïã ¥¢ÐS¢ }¢ï´ ÚãGè}¢ Ó¢¢ã¼ï S¢Ï¢ ãñ´ çÜU ã¢ï´ ¥¢ñÁ¢ï S¢éÚIJ¢ Ðï }¢éÜGUè}¢ wG¢éÎÜéUà¢è à¢ï±¢ ¼é}ã¢Ú¢, ±¢ïã x¢G²êÚ¢ï wG¢ég¢Ú ¼é}¢ ã¢ï x¢ézG¼¢Ú S¢Ú¢Ð¢, ±¢ïã S¢Ú¢Ð¢ çÜUÚÎ¢Ú ç}¢SHï Ï¢ê ÜGñUÎ ãñ xG¢é‹Ó¢ï }¢ï´, ÐÚïࢢæ ã¢ï Á¢¢ ãñ ¼éÝéÜU }¢¢²¢, ¼¢ï Á¢GÚïü S¢ï çÏ¢²¢Ï¢¢æ ã¢ï Á¢¢ ¥GvGH ãñ ¼ïÚè çS¢ÐÚ §GàÜGU ãñ à¢}¢à¢èÚ ¼ïÚè ! }¢¢ çS¢±¢ ¥ËH¢ã ÜïU çH²ï ¥¢x¢ ãñ ¼vÏ¢èÚ ¼ïÚè ÜñUS¢¢ |¢¢§ü ! ¼ïÚ¢ ¥‹Î¢Á¢Gï }¢éS¢Ë}¢¢Ýè ãñ ? ¼é}¢ ÜU¢ï ¥SH¢ÈGU S¢ï v²¢ çÝSÏ¢¼ï MãG¢Ýè ãñ ? ¼é}¢ ¶G¼G¢ÜU¢Ú¢ï ¶G¼G¢ Ï¢è´, ±¢ïã ¶G¼G¢ Тïࢢï ÜUÚè}¢ ÐãHï ±ñS¢¢ ÜU¢ï§ü Ðñ΢ ¼¢ï ÜUÚï ÜGUËÏ¢ï S¢Hè}¢ ¼é}¢ ©wG¢éñ¼ S¢ï x¢éÚïÁ¢G¢æ, ±¢ïã ©wG¢éñ¼ Ðï çÝS¢¢Ú ¼é}¢ ¼ÚS¢¼ï ã¢ï ÜUHè ÜU¢ï, ±¢ïã x¢éçHS¼¢æ Ï¢ ÜUÝ¢Ú ÚwG¼ Ï¢Ú΢ïࢠ㱢» Ó¢-}¢çÝS¼¢æ ã¢ï Á¢¢ ÝxG}¢» }¢¢ñÁ¢ S¢ï ãæx¢¢}¢» yG¢êÈGU¢æ ã¢ï Á¢¢ }¢ïÚï ÎÚ±ïࢠ! ç¶GH¢ÈGU¼ ãñ Á¢ã¢æx¢èÚ ¼ïÚè ¼ê }¢éS¢Ë}¢¢Ý ãñ ¼vGÎèÚ ãñ ¼ÎÏ¢èÚ ¼ïÚè Ï¢¢Ð ÜU¢ §GË}¢ Ý Ï¢ïÅï ÜU¢ï ¥x¢Ú ¥ÁGÏ¢Ú ã¢ï ! çÈUÚ çÐS¢Ú ÜGU¢çÏ¢Hï }¢èÚ¢S¢ï çÐÎÚ v²êæÜUÚ ã¢ï ! ±¢ïã Á¢G}¢¢Ýï }¢ï´ }¢é¥GÁGÁ¢GÁ¢G ‰¢ï }¢éS¢Ë}¢¢æ ã¢ï ÜUÚ ¥¢ñÚ ¼é}¢ wG±¢Ú ãé» ¼¢çÚÜïU ÜGéUÚ¥¢æ ã¢ï ÜUÚ ¼wG¼ï ÈGUxGÈGêUÚ |¢è ©Ý ÜU¢ ‰¢¢ S¢ÚèÚ ÜïU |¢è ²êæ ãè Ï¢¢¼ï´ ãñ´, çÜU ¼é}¢ }¢ï´ ±¢ïã ãGç}¢Ä²¼ ãñ |¢è ? ¥Ï¢ ¼HÜU ²¢Î ãñ ÜGU¢ñ}¢¢ï´ ÜU¢ï çãGÜU¢²¼ ©Ý ÜUè ÝvGࢠãñ S¢zGãG» ãS¼è Ðï S¢Î¢ÜGU¼ ©Ý ÜUè ÜGéUñ¼ï §GàÜGU S¢ï ãÚ ÐS¼ ÜU¢ï Ï¢¢H¢ ÜUÚ Îï ÎãìÚ }¢ï´ §S}¢ï }¢éãG}}¢Î S¢ï ©Á¢¢H¢ ÜUÚ Îï ÜUè }¢éãG}}¢Î S¢ï ±ÈGU¢ ¼êÝï ¼¢ï ã}¢ ¼ïÚï ãñ´ ²ïã Á¢ã¢æ Ó¢èÁ¢G ãñ v²¢ H¢ñãG¢ï ÜGUH}¢ ¼ïÚï ãñ´
 18. 18. Á¢¢ïà¢ï §ü}¢¢Ýè 17 ÈGUÚ}¢¢Ýï }¢éS¼GÈGU¢ : çÁ¢S¢ Ýï çÜU¼¢Ï¢ }¢ï´ }¢éÛ¢ ÐÚ ÎéMÎï ТÜU çH¶¢ ¼¢ï Á¢Ï¢ ¼ÜU }¢ïÚ¢ Ý¢}¢ ©S¢ }¢ï´ Úãïx¢¢ çÈGUçÚà¼ï ©S¢ ÜïU çH²ï §çS¼xGÈGU¢Ú (²¢’Ýè Ï¢çwGà¢à¢ ÜUè Îé¥G¢) ÜUÚ¼ï Úãï´x¢ï J Á¢¢ïà¢ï §ü}¢¢Ýè ÜU¢ S¢éÏ¢ê¼ ÎèçÁ¢²ï }¢èÆï }¢èÆï §SH¢}¢è |¢¢§²¢ï ! ¥¢Ð |¢è çã}}¢¼ ÜUèçÁ¢²ï ¥¢ñÚ Á¢¢ïà¢ï §ü}¢¢Ýè ÜU¢ S¢éÏ¢ê¼ Îï¼ï ãé» ¥ËH¢ã ÜïU }¢ãGÏ¢êÏ¢, ΢ݢ» xG¢é²êÏ¢, }¢éÝÁGÁ¢GãéÝ ¥GçÝH ©G²êÏ¢ ¥¢ñÚ ¥¢Ð ÜïU Á¢¢æ çÝS¢¢Ú S¢ãG¢Ï¢» çÜUÚ¢}¢ ÜUè ÜGéUÚÏ¢¢çݲ¢ï´ ÜU¢ï ¥G-}¢Hè ¼G¢ñÚ ÐÚ ç¶GÚ¢Á¢ï ¼ãGìS¢èÝ ÐïࢠÜUÚÝï ÜïU çH²ï }¢-ÎÝè ÜGU¢çÈGUH¢ï´ }¢ï´ S¢ÈGUÚ ÜUè çÝIJ¼ ÈGUÚ}¢¢§²ï J ¥¢Ð ÜUè Ú¢ã¢ï´ }¢ï´ ÜU¢ï§ü ÜU¢æÅï Ýãè´ çÏ¢À¢»x¢¢, ¥¢Ð ÐÚ Ð‰¢Ú¢± Ýãè´ çÜU²¢ Á¢¢»x¢¢ J ¥¢Ð ÜUè Ú¢ã¢ï´ }¢ï´ ¼¢ï H¢ïx¢ ¥¢æ¶ï´ çÏ¢À¢»æx¢ï J HêÅÝï ÚãG}¢¼ï´ ÜGU¢çÈGUHï }¢ï´ Ó¢H¢ï S¢è¶Ýï S¢é‹Ý¼ï´ ÜGU¢çÈGUHï }¢ï´ Ó¢H¢ï ÜGUÁ¢Gü ã¢ïx¢¢ ¥Î¢, ¥¢ ÜïU }¢¢æx¢¢ï Îé¥G¢ Т¥¢ïx¢ï Ï¢-Ú-ÜU¼ï´ ÜGU¢çÈGUHï }¢ï´ Ó¢H¢ï (±S¢¢§Hï Ï¢çwGà¢à¢, S¢. 609) ΢¼¢ ãGéÁG¢êÚ ÜUè ¼GÚÈGU S¢ï }¢-ÎÝè ÜGU¢çÈGUHï ÜUè ¶GñÚ wG±¢ãè }¢èÆï }¢èÆï §SH¢}¢è |¢¢§²¢ï ! }¢-ÎÝè ÜGU¢çÈGUH¢ï´ ÜïU }¢éS¢¢çÈGU򢕫 ÐÚ Á¢¢ï ÜUÚ}¢ ݱ¢çÁ¢G²¢æ ã¢ï¼è ãñ´ ©Ý ÜUè »ÜU Û¢HÜU ¥¢Ð |¢è }¢éH¢-ãGÁ¢G¢ ÜUèçÁ¢²ï ¥¢ñÚ çÈUÚ }¢-ÎÝè ÜGU¢çÈGUHï }¢ï´ ¥G¢çà¢ÜGU¢Ýï ÚS¢êH ÜïU S¢¢‰¢ S¢ÈGUÚ ÜïU çH²ï ÜU}¢Ú Ï¢S¼¢ ã¢ï Á¢¢§²ï Ó¢éÝ¢‹Ó¢ï §SH¢}¢è |¢¢§²¢ï´ ÜU¢ Ï¢²¢Ý ãñ çÜU ã}¢¢Ú¢ }¢-ÎÝè ÜGU¢çÈGUH¢ }¢ÜüUÁ¢GéH ¥¢ñçH²¢ H¢ã¢ïÚ Î¢¼¢ ÎÚÏ¢¢Ú ÜUè }¢çSÁ¢Î ÜïU ¥‹ÎÚ ¼èÝ çÎÝ ÜïU çH²ï çÜGU²¢}¢ ÐÁ¢GèÚ ‰¢¢ J ã}¢ }¢-ÎÝè ÜGU¢çÈGUHï ÜïU Á¢Îì±H ÜïU }¢é¼G¢çÏ¢ÜGU S¢é‹Ý¼¢ï´ ÜUè ¼ÚçϢIJ¼ ãG¢çS¢H ÜUÚ Úãï ‰¢ï, ΢ñÚ¢Ýï ãGËÜGU¢ »ÜU S¢¢çãGÏ¢ ¼à¢ÚèÈGU H¢» ©‹ã¢ï´ Ýï
 19. 19. Á¢¢ïà¢ï §ü}¢¢Ýè 18 ÈGUÚ}¢¢Ýï }¢éS¼GÈGU¢ : Á¢¢ï }¢éÛ¢ ÐÚ »ÜU çÎÝ }¢ïæ 50 Ï¢¢Ú ÎéMÎï ТÜU ÐÉïG çÜGU²¢}¢¼ ÜïU çÎÝ }¢ñæ ©„ „ï }¢é„¢-ÈGUãG¢ ÜUMæ(²¢’Ýè 㢃 ç}¢H¢ªæ)x¢¢ J ( ) ¥G¢çà¢ÜGU¢Ýï ÚS¢êH ÜïU S¢¢‰¢ Ï¢ÇGè }¢ãGÏÏ¢¼ ÜïU S¢¢‰¢ }¢éH¢ÜGU¢¼ ÜUè çÈUÚ ÜUãÝï Hx¢ï, ¥¢Á¢ Ú¢¼ }¢ïÚè çÜGUS}¢¼ ÜU¢ çS¢¼¢Ú¢ Ó¢}¢ÜU¢ ¥¢ñÚ ãGéÁG¢êÚ Î¢¼¢ x¢‹Á¢ Ï¢wGࢠ¥GHè çãÁ±ïÚè }¢éÛ¢ x¢éÝãx¢¢Ú ÜïU wG±¢Ï¢ }¢ï´ ¼à¢ÚèÈGU H¢» ¥¢ñÚ ÜéUÀ §S¢ ¼GÚãG ÈGUÚ}¢¢²¢ : “΢’±¼ï §SH¢}¢è ÜïU }¢-ÎÝè ÜGU¢çÈGUHï ±¢Hï ¥G¢çà¢ÜGU¢Ýï ÚS¢êH ¼èÝ çÎÝ ÜïU çH²ï }¢ïÚè }¢çSÁ¢Î }¢ï´ ÆãÚï ãé» ãñ´ çHã¢Á¢G¢ ¼é}¢ ©Ý ÜïU ¶¢Ýï ÜU¢ §ç‹¼Á¢G¢}¢ ÜUÚ¢ï J” çHã¢Á¢G¢ }¢ñ´ }¢-ÎÝè ÜGU¢çÈGUHï ±¢H¢ï´ ÜUè ¶GñÚ wG±¢ãè ÜïU çH²ï ¶¢Ý¢ H¢²¢ ãêæ ¥¢Ð ãGÁ¢GÚ¢¼ ÜGUÏ¢êH ÈGUÚ}¢¢§²ï J v²¢ x¢GÚÁ¢G ÎÚ ÎÚ çÈUMæ }¢ñ´ |¢èÜU HïÝï ÜïU çH²ï ãñ S¢H¢}¢¼ ¥¢S¼¢Ý¢ ¥¢Ð ÜU¢ ΢¼¢ çв¢ Û¢¢ïçH²¢æ |¢Ú |¢Ú ÜïU Hï Á¢¢¼ï ãñ´ }¢æx¢¼ï Ú¢¼ çÎÝ ã¢ï }¢ïÚè ©}}¢èÎ ÜU¢ x¢éHà¢Ý ãÚ¢ ΢¼¢ çв¢ (±S¢¢§Hï Ï¢çwGà¢à¢, S¢. 507) }¢èÆï }¢èÆï §SH¢}¢è |¢¢§²¢ï ! Ï¢²¢Ý ÜU¢ï §çwG¼¼¢}¢ ÜUè ¼GÚÈGU H¢¼ï ãé» S¢é‹Ý¼ ÜUè ÈGUÁ¢GèH¼ ¥¢ñÚ Ó¢‹Î S¢é‹Ý¼ï´ ¥¢ñÚ ¥¢Î¢Ï¢ Ï¢²¢Ý ÜUÚÝï ÜUè S¢¥G¢Î¼ ãG¢çS¢H ÜUÚ¼¢ ãêæ J ¼¢Á¢Î¢Úï çÚS¢¢H¼, à¢ã‹à¢¢ãï ÝéÏ¢éñ¼, }¢éS¼GÈGU¢ Á¢¢Ýï ÚãG}¢¼, à¢}»G Ï¢ÁG}¢ï çã΢²¼, Ý¢ïࢻ Ï¢ÁG}¢ï Á¢‹Ý¼ ÜU¢ ÈGUÚ}¢¢Ýï Á¢‹Ý¼ çÝà¢¢Ý ãñ : çÁ¢S¢ Ýï }¢ïÚè S¢é‹Ý¼ S¢ï }¢ãGÏÏ¢¼ ÜUè ©S¢ Ýï }¢éÛ¢ S¢ï }¢ãGÏÏ¢¼ ÜUè ¥¢ñÚ çÁ¢S¢ Ýï }¢éÛ¢ S¢ï }¢ãGÏÏ¢¼ ÜUè ±¢ïã Á¢‹Ý¼ }¢ï´ }¢ïÚï S¢¢‰¢ ã¢ïx¢¢ J S¢èÝ¢ ¼ïÚè S¢é‹Ý¼ ÜU¢ }¢ÎèÝ¢ Ï¢Ýï ¥¢ÜGU¢ Á¢‹Ý¼ }¢ï´ ÐÇG¢ïS¢è }¢éÛ¢ï ¼é}¢ ¥ÐÝ¢ Ϣݢݢ
 20. 20. Á¢¢ïà¢ï §ü}¢¢Ýè 19 ÈGUÚ}¢¢Ýï }¢éS¼GÈGU¢ : Ï¢Ú¢ï…Gï çÜGU²¢}¢¼ H¢ïx¢¢ïæ }¢ïæ „ï }¢ïÚï ÜGUÚèÏ¢ ¼Ú ±¢ïã ã¢ïx¢¢ ç…„ Ýï Î鋲¢ }¢ïæ }¢éÛ¢ ÐÚ ç…G²¢Î¢ ÎéMÎï ТÜU ÐÉGï ã¢ïæx¢ï J ( ) “ÜGUyG»“ÜGUyG»“ÜGUyG»“ÜGUyG»“ÜGUyG»GGGGG ÚïãÚïãÚïãÚïãÚïãGGGGGììììì}¢è ãGÚ¢}¢ ãñ”}¢è ãGÚ¢}¢ ãñ”}¢è ãGÚ¢}¢ ãñ”}¢è ãGÚ¢}¢ ãñ”}¢è ãGÚ¢}¢ ãñ” ÜïU 13 ãGéMÈGU ÜUè çÝSÏ¢¼ S¢ï çS¢H» ÚïãGì}¢è ÜïU 13 }¢-ÎÝè ÈêUH  ÈGUÚ}¢¢Ýï §H¢ãè :1 ¼Ú-Á¢-}¢» ÜU‹ÁG¢éH §ü}¢¢Ý : “¥¢ñÚ ¥ËH¢ã S¢ï ÇÚ¢ï, çÁ¢S¢ ÜïU Ý¢}¢ ÐÚ }¢¢æx¢¼ï ã¢ï ¥¢ñÚ çÚà¼¢ï´ ÜU¢ çHãG¢Á¢G Ú¶¢ï J” §S¢ ¥¢²¼ï }¢éÏ¢¢-ÚÜU¢ ÜïU ¼ãGì¼ “¼zGS¢èÚï }¢ÁGãÚè” }¢ï´ ãñ : ²¢’Ýè ¼é}¢ ÜGUyG»G ÚïãGì}¢ (²¢’Ýè çÚà¼ïÎ¢Ú¢ï´ S¢ï ¼¥GËHéÜGU ¼¢ïÇGÝï) S¢ï Ï¢Ó¢¢ï2  7 ÈGUÚ¢}¢èÝï }¢éS¼GÈGU¢ : 1 Á¢¢ï ¥ËH¢ã ¥¢ñÚ çÜGU²¢}¢¼ ÐÚ §ü}¢¢Ý Ú¶¼¢ ãñ ©S¢ï Ó¢¢çã²ï çÜU çS¢H» ÚïãGì}¢è ÜUÚï3 2 çÜGU²¢}¢¼ ÜïU çÎÝ ¥ËH¢ã ÜïU ¥Gà¢ü ÜïU S¢¢» }¢ï´ ¼èÝ çÜGUS}¢ ÜïU H¢ïx¢ ã¢ï´x¢ï, (©Ý }¢ï´ S¢ï »ÜU ãñ) çS¢H» ÚïãGì}¢è ÜUÚÝï ±¢H¢4 3 çÚ༢ ÜU¢ÅÝï ±¢H¢ Á¢‹Ý¼ }¢ï´ Ýãè´ Á¢¢»x¢¢5 4 H¢ïx¢¢ï´ }¢ï´ S¢ï ±¢ïã à¢wGS¢ S¢Ï¢ S¢ï ¥Ó¢À¢ ãñ Á¢¢ï ÜUS¢Ú¼ S¢ï ÜGéUÚ¥¢Ýï ÜUÚè}¢ ÜUè ç¼H¢±¼ ÜUÚï, çÁ¢G²¢Î¢ }¢éœ¢ÜGUè ã¢ï, S¢Ï¢ S¢ï çÁ¢G²¢Î¢ ÝïÜUè ÜU¢ ãGév}¢ ÎïÝï ¥¢ñÚ Ï¢éÚ¢§ü S¢ï }¢‹¥G ÜUÚÝï ±¢H¢ ã¢ï ¥¢ñÚ S¢Ï¢ S¢ï çÁ¢G²¢Î¢ çS¢H» ÚïãGì}¢è (²¢’Ýè çÚà¼ïÎ¢Ú¢ï´ ÜïU S¢¢‰¢ ¥ÓÀ¢ Ï¢Ú¼¢±) ÜUÚÝï ±¢H¢ ã¢ï6 5 Ï¢ïà¢ÜU ¥zGÁ¢GH ¼ÚèÝ S¢-ÎÜGU¢ ±¢ïã ãñ Á¢¢ï Îéà}¢Ýè ÀéТÝï ±¢Hï çÚà¼ïÎ¢Ú ÐÚ çÜU²¢ Á¢¢»7 6 çÁ¢S¢ ÜGU¢ñ}¢ }¢ï´ ÜGU¢¼Gï»G ÚïãGì}¢ (²¢’Ýè çÚà¼ï΢Úè ¼¢ïÇGÝï ±¢H¢) ã¢ï, ©S¢ (ÜGU¢ñ}¢) ÐÚ ¥ËH¢ã ÜUè ÚãG}¢¼ ÜU¢ ÝéÁG¢êH Ýãè´ ã¢ï¼¢8 7 çÁ¢S¢ï ²ïã ÐS¢‹Î ã¢ï çÜU ©S¢ ÜïU çH²ï (Á¢‹Ý¼ }¢ï´) }¢ãGH Ϣݢ²¢ Á¢¢» ¥¢ñÚ ©S¢ ÜïU Î-ÚÁ¢¢¼ Ï¢éH‹Î çÜU²ï Á¢¢»æ, ©S¢ï Ó¢¢çã²ï çÜU Á¢¢ï §S¢ ÐÚ Á¢GéË}¢ ÜUÚï ²ïã ©S¢ï }¢é¥G¢ÈGU ÜUÚï ¥¢ñÚ Á¢¢ï §S¢ï }¢ãGM}¢ ÜUÚï ²ïã ©S¢ï ¥G¼G¢ ÜUÚï ¥¢ñÚ
 21. 21. Á¢¢ïà¢ï §ü}¢¢Ýè 20 ÈGUÚ}¢¢Ýï }¢éS¼GÈGU¢ : ç…„ Ýï }¢éÛ¢ ÐÚ »ÜU }¢Ú¼Ï¢¢ ÎéMÎ ÐÉG¢ ¥ËH¢ã ©„ ΄ ÚãG}¢¼ïæ |¢ï…¼¢ ¥¢ñÚ ©„ ÜïU Ý¢}¢» ¥¢’}¢¢H }¢ïæ ΄ ÝïçÜU²¢æ çH¶¼¢ ãñ J ( ) Á¢¢ï §S¢ S¢ï ÜGUyG»G ¼¥GËHéÜGU ÜUÚï ²ïã ©S¢ S¢ï Ý¢¼G¢ (²¢’Ýè ¼¥GËHéÜGU) Á¢¢ïÇGï  ãGÁ¢GÚ¼ï S¢çIJÎéÝ¢ ÈGUÜGUè㠥ϢéËHñS¢ S¢}¢Ú ÜGU‹Îè ÈGUÚ}¢¢¼ï ãñ´, çS¢H» ÚïãGì}¢è ÜUÚÝï ÜïU 10 ÈGU¢»Îï ãñ´ : ¥ËH¢ã ÜUè çÚÁ¢G¢ ãG¢çS¢H ã¢ï¼è ãñ, H¢ïx¢¢ï´ ÜUè ¶Géà¢è ÜU¢ S¢Ï¢Ï¢ ãñ, çÈGUçÚà¼¢ï´ ÜU¢ï }¢S¢Úü¼ ã¢ï¼è ãñ, }¢éS¢Ë}¢¢Ý¢ï´ ÜUè ¼GÚÈGU S¢ï ©S¢ à¢wGS¢ ÜUè ¼¢’ÚèÈGU ã¢ï¼è ãñ, à¢ñ¼G¢Ý ÜU¢ï §S¢ S¢ï Ú‹Á¢ ÐãéæÓ¢¼¢ ãñ, ©G}¢í Ï¢ÉG¼è ãñ, çÚÁGÜGU }¢ï´ Ï¢-Ú-ÜU¼ ã¢ï¼è ãñ, ÈGU¢ñ¼ ã¢ï Á¢¢Ýï ±¢Hï ¥¢Ï¢¢¥¢ï ¥Á΢Π(²¢’Ýè }¢éS¢Ë}¢¢Ý Ï¢¢Ð ΢΢) ¶Géࢠã¢ï¼ï ãñ´, ¥¢ÐS¢ }¢ï´ }¢ãGÏÏ¢¼ Ï¢ÉG¼è ãñ, ±ÈGU¢¼ ÜïU Ï¢¢’Î §S¢ ÜïU S¢±¢Ï¢ }¢ï´ §Á¢G¢ÈGU¢ ã¢ï Á¢¢¼¢ ãñ, v²êæ çÜU H¢ïx¢ ©S¢ ÜïU ãGÜGU }¢ï´ Îé¥G¢» ¶GñÚ ÜUÚ¼ï ãñ´  ΢’±¼ï §SH¢}¢è ÜïU §à¢¢¥G¼è §Î¢Úï }¢ÜU-¼-Ï¢¼éH }¢ÎèÝ¢ ÜUè }¢yGÏ¢ê¥G¢ 1196 S¢ÈGUãG¢¼ ÐÚ }¢éà¼ç}¢H çÜU¼¢Ï¢, “Ï¢ã¢Úï à¢Úè¥G¼” çÁ¢ËÎ 3 S¢ÈGUãG¢ 558 ¼¢ 560 ÐÚ ãñ : çS¢H» ÚïãGì}¢ ÜïU }¢¢’Ý¢ çÚà¼ï ÜU¢ï Á¢¢ïÇGÝ¢ ãñ ²¢’Ýè çÚà¼ï ±¢H¢ï´ ÜïU S¢¢‰¢ ÝïÜUè ¥¢ñÚ S¢éHêÜU ÜUÚÝ¢ J S¢¢Úè ©}}¢¼ ÜU¢ §S¢ ÐÚ §çœ¢ÈGU¢ÜGU ãñ çÜU çS¢H» ÚïãGì}¢ “±¢çÁ¢Ï¢” ãñ ¥¢ñÚ ÜGUyG»G ÚïãGì}¢ (²¢’Ýè çÚ༢ ¼¢ïÇGÝ¢) “ãGÚ¢}¢” ãñ J çÁ¢Ý çÚà¼ï ±¢H¢ï´ ÜïU S¢¢‰¢ çS¢H» (ÚïãGì}¢) ±¢çÁ¢Ï¢ ãñ ±¢ïã ÜU¢ñÝ ãñ´ ? Ï¢¢’Á¢G ©G-H}¢¢ Ýï ÈGUÚ}¢¢²¢ : ±¢ïã ÁG¢ê ÚïãGì}¢ }¢ãGÚ}¢ ãñ´ ¥¢ñÚ Ï¢¢’Á¢G Ýï ÈGUÚ}¢¢²¢ : §S¢ S¢ï }¢éڢΠÁG¢ê ÚïãGì}¢ ãñ´, }¢ãGÚ}¢ ã¢ï´ ²¢ Ý ã¢ï´ J ¥¢ñÚ Á¢G¢çãÚ ²ïãè ÜGU¢ñHï Îé±é}¢ ãñ, ¥ãG¢ÎèS¢ }¢ï´ }¢éyGHÜGUÝ (²¢’Ýè çÏ¢x¢GñÚ çÜUS¢è ÜGñUÎ ÜïU) çÚà¼ï ±¢H¢ï´ ÜïU S¢¢‰¢ çS¢H¢ (²¢’Ýè S¢éHêÜU) ÜUÚÝï ÜU¢ ãGév}¢ ¥¢¼¢ ãñ, ÜGéUÚ¥¢Ýï }¢Á¢èÎ }¢ï´ }¢éyGHÜGUÝ (²¢’Ýè çÏ¢H¢ ÜGñUÎ) (²¢’Ýè ÜGUڢϢ¼ ±¢Hï) ÈGUÚ}¢¢²¢ x¢²¢ }¢x¢Ú ²ïã Ï¢¢¼ Á¢GMÚ ãñ çÜU çÚà¼ï }¢ï´ Ó¢êæçÜU }¢éwG¼çHÈGU
 22. 22. Á¢¢ïà¢ï §ü}¢¢Ýè 21 ÈGUÚ}¢¢Ýï }¢éS¼GÈGU¢ : à¢Ï¢ï …é}¢é¥¢ ¥¢ñÚ Ú¢ï…Gï }¢éÛ¢ ÐÚ ÎéMÎ ÜUè ÜU„Ú¼ ÜUÚ çH²¢ ÜUÚ¢ï …¢ï »ï„¢ ÜUÚïx¢¢ çÜGU²¢}¢¼ ÜïU çÎÝ }¢ñæ ©„ ÜU¢ à¢ÈGUè¥G ± x¢±¢ã Ï¢Ýêæx¢¢ J ( ) Î-ÚÁ¢¢¼ ãñ´ (§S¢è ¼GÚãG) çS¢H» ÚïãGì}¢ (²¢’Ýè çÚà¼ïÎ¢Ú¢ï´ S¢ï ãGéSÝï S¢éHêÜU) ÜïU Î-ÚÁ¢¢¼ }¢ï´ |¢è ¼ÈGU¢±é¼ (²¢’Ýè ÈGUÜGüU) ã¢ï¼¢ ãñ J ±¢çHÎñÝ ÜU¢ }¢¼üÏ¢¢ S¢Ï¢ S¢ï Ï¢ÉG ÜUÚ ãñ, §Ý ÜïU Ï¢¢’Î ÁG¢ê ÚïãGì}¢ }¢ãGÚ}¢ ÜU¢, (²¢’Ýè ±¢ïã çÚà¼ïÎ¢Ú çÁ¢Ý S¢ï ÝS¢Ï¢è çÚ༢ ã¢ïÝï ÜUè ±Á¢ã S¢ï çÝÜU¢ãG ã}¢ïࢢ ÜïU çH²ï ãGÚ¢}¢ ã¢ï) §Ý ÜïU Ï¢¢’ΠϢçÜGUIJ¢ çÚà¼ï ±¢H¢ï´ ÜU¢ ¥GH¢ ÜGU-ÎÚï }¢Ú¢ç¼Ï¢ J (²¢’Ýè çÚà¼ï }¢ï´ ÝÁGÎèÜUè ÜUè ¼Ú¼èÏ¢ ÜïU }¢é¼G¢çÏ¢ÜGU)  çS¢H» ÚïãGì}¢è (²¢’Ýè çÚà¼ïÎ¢Ú¢ï´ ÜïU S¢¢‰¢ S¢éHêÜU) ÜUè }¢éwG¼çHÈGU S¢êÚ¼ï´ ãñ´, §Ý ÜU¢ï ãçÎIJ¢ ± ¼¢ïãGÈGU¢ ÎïÝ¢ ¥¢ñÚ ¥x¢Ú ©Ý ÜU¢ï çÜUS¢è Ï¢¢¼ }¢ï´ ¼é}ã¢Úè §¥G¢Ý¼ (²¢’Ýè §}¢Î¢Î) ÎÚÜU¢Ú ã¢ï ¼¢ï §S¢ ÜU¢}¢ }¢ï´ ©Ý ÜUè }¢ÎÎ ÜUÚÝ¢, ©‹ãï´ S¢H¢}¢ ÜUÚÝ¢, ©Ý ÜUè }¢éH¢ÜGU¢¼ ÜU¢ï Á¢¢Ý¢, ©Ý ÜïU ТS¢ ©ÆÝ¢ Ï¢ñÆÝ¢, ©Ý S¢ï Ï¢¢¼Ó¢è¼ ÜUÚÝ¢, ©Ý ÜïU S¢¢‰¢ HéyGÈGU¢ï }¢ïãìÚÏ¢¢Ýè S¢ï Ðïࢠ¥¢Ý¢  ¥x¢Ú ²ïã à¢wGS¢ ÐÚÎïS¢ }¢ï´ ãñ ¼¢ï çÚà¼ï ±¢H¢ï´ ÜïU ТS¢ ¶G¼G |¢ïÁ¢¢ ÜUÚï, ©Ý S¢ï ¶G¼G¢ï çÜU¼¢Ï¢¼ Á¢¢Úè Ú¶ï ¼¢çÜU Ï¢ï ¼¥GËHéÜGUè Ðñ΢ Ý ã¢ïÝï Т» ¥¢ñÚ ã¢ï S¢ÜïU ¼¢ï ±¼GÝ ¥¢» ¥¢ñÚ çÚà¼ïÎ¢Ú¢ï´ S¢ï ¼¥GËHéÜGU¢¼ ¼¢Á¢G¢ ÜUÚ Hï, §S¢ ¼GÚãG ÜUÚÝï S¢ï }¢ãGÏÏ¢¼ }¢ï´ §Á¢G¢ÈGU¢ ã¢ïx¢¢ J (ÈGU¢ïÝ ²¢ §‹ÅÚ ÝïÅ ÜïU Á¢GÚè»G |¢è Ú¢çÏ¢¼Gï ÜUè ¼ÚÜUèÏ¢ }¢éÈGUèÎ ãñ)  çS¢H» ÚïãGì}¢è (çÚà¼ïÎ¢Ú¢ï´ ÜïU S¢¢‰¢ ¥ÓÀ¢ S¢éHêÜU) §S¢è ÜU¢ Ý¢}¢ Ýãè´ çÜU ±¢ïã S¢éHêÜU ÜUÚï ¼¢ï ¼é}¢ |¢è ÜUÚ¢ï, ²ïã Ó¢èÁ¢G ¼¢ï ãGÜGUèÜGU¼ }¢ï´ }¢éÜU¢ÈGU¢¼ ²¢’Ýè ¥ÎH¢ Ï¢ÎH¢ ÜUÚÝ¢ ãñ çÜU ©S¢ Ýï ¼é}ã¢Úï ТS¢ Ó¢èÁ¢G |¢ïÁ¢ Îè ¼é}¢ Ýï ©S¢ ÜïU ТS¢ |¢ïÁ¢ Îè, ±¢ïã ¼é}ã¢Úï ²ã¢æ ¥¢²¢ ¼é}¢ ©S¢ ÜïU ТS¢ Ó¢Hï x¢» J ãGÜGUèÜGU¼Ý çS¢H» ÚïãGì}¢ (²¢’Ýè ÜU¢ç}¢H Î-ÚÁ¢ï ÜU¢ çS¢H» ÚïãGì}¢) ²ïã ãñ çÜU ±¢ïã ÜU¢Åï ¥¢ñÚ ¼é}¢ Á¢¢ïÇG¢ï, ±¢ïã ¼é}¢ S¢ï Á¢é΢ ã¢ïÝ¢ Ó¢¢ã¼¢ ãñ, Ï¢ï »’¼ïÝ¢§ü (²¢’Ýè H¢ ÐÚ±¢ãè)
 23. 23. Á¢¢ïà¢ï §ü}¢¢Ýè 22 ÈGUÚ}¢¢Ýï }¢éS¼GÈGU¢ : Á¢¢ï }¢éÛ¢ ÐÚ »ÜU Ï¢¢Ú ÎéMÎ ÐÉG¼¢ ãñ ¥ËH¢ã ©S¢ ÜïU çH²ï »ÜU ÜGUèÚ¢¼G ¥Á¢í çH¶¼¢ ãñ ¥¢ñÚ ÜGUèÚ¢¼G ©ãGéÎ Ðã¢ÇG çÁ¢¼Ý¢ ãñ J ࢢÎè x¢G}¢è ÜUè ¼vGÚèÏ¢¢¼, §çÁ¼}¢¢¥G¢¼, ¥¢’Ú¢„ ¥¢ñÚ …éHê„ï }¢èH¢Î ±x¢GñÚ¢ }¢ïæ }¢ÜU-¼-Ï¢¼éH }¢ÎèÝ¢ ÜïU ࢢ»¥G ÜU΢ü Ú„¢§H ¥¢ñÚ }¢-ÎÝè ÈêUH¢ïæ ÐÚ }¢éà¼ç}¢H Ðï}ÈGUHïÅ ¼vG„è}¢ ÜUÚ ÜïU „±¢Ï¢ ÜU}¢¢§²ï, x¢¢ãÜU¢ïæ ÜU¢ï Ï¢ çÝIJ¼ï „±¢Ï¢ ¼¢ïãGÈGïU }¢ïæ ÎïÝï ÜïU çH²ï ¥ÐÝè ÎéÜU¢Ý¢ïæ ÐÚ |¢è Ú„¢§H Ú¶Ýï ÜU¢ }¢¢’}¢êH Ϣݢ§²ï, ¥wGÏ¢¢Ú ÈGUÚ¢ïࢢïæ ²¢ Ï¢Ó™¢ïæ ÜïU …GÚè»G ¥ÐÝï }¢ãGËHï ÜïU Í¢Ú Í¢Ú }¢ïæ }¢¢ã¢Ý¢ ÜU}¢ ¥…G ÜU}¢ »ÜU ¥GÎÎ „é‹Ý¼¢ïæ |¢Ú¢ çÚ„¢H¢ ²¢ }¢-ÎÝè ÈêUH¢ïæ ÜU¢ Ðï}ÈGUHïÅ Ðãé晢 ÜUÚ ÝïÜUè ÜUè ΢’±¼ ÜUè {ê}¢ïæ }¢™¢§²ï ¥¢ñÚ wG¢êÏ¢ „±¢Ï¢ ÜU}¢¢§²ï J ²ïã çÚ„¢H¢ ÐÉG ÜUÚ Îê„Úï ÜU¢ï Îï Îèç…²ï 5 S¢-ÈGULH }¢éÁ¢GzGÈGUÚ 1435 çS¢.çã. 9-12-2013 x¢G}¢ï }¢ÎèÝ¢, Ï¢ÜGUè¥G, }¢çxGÈGUÚ¼ ¥¢ñÚ Ï¢ï çãGS¢¢Ï¢ Á¢‹Ý¼éH çÈGUÚ΢ñS¢ }¢ï´ ¥¢ÜGU¢ ÜïU ÐÇG¢ïS¢ ÜU¢ ¼G¢çHÏ¢ ÜUÚ¼¢ ãñ ¥¢ñÚ ¼é}¢ ©S¢ ÜïU S¢¢‰¢ çÚà¼ï ÜïU ãGéÜGêUÜGU ÜUè }¢éÚ¢¥G¢¼ (²¢’Ýè çHãG¢Á¢G ± çÚ¥G¢²¼) ÜUÚ¢ï J ãÁ¢G¢Ú¢ï´ S¢é‹Ý¼ï´ S¢è¶Ýï ÜïU çH²ï }¢ÜU-¼-Ï¢¼éH }¢ÎèÝ¢ ÜUè }¢yGÏ¢ê¥G¢ ΢ï ÜéU¼éÏ¢ (1) 312 S¢ÈGUãG¢¼ ÐÚ }¢éà¼ç}¢H çÜU¼¢Ï¢ “Ï¢ã¢Úï à¢Úè¥G¼” çãGSS¢¢ 16 ¥¢ñÚ (2) 120 S¢ÈGUãG¢¼ ÜUè çÜU¼¢Ï¢ “S¢é‹Ý¼ï´ ¥¢ñÚ ¥¢Î¢Ï¢” ãçÎIJ¼Ý ãG¢çS¢H ÜUèçÁ¢²ï ¥¢ñÚ ÐçÉG²ï J S¢é‹Ý¼¢ï´ ÜUè ¼ÚçϢIJ¼ ÜU¢ »ÜU Ï¢ïã¼ÚèÝ Á¢GÚè¥G¢ ΢’±¼ï §SH¢}¢è ÜïU }¢-ÎÝè ÜGU¢çÈGUH¢ï´ }¢ï´ ¥G¢çà¢ÜGU¢Ýï ÚS¢êH ÜïU S¢¢‰¢ S¢é‹Ý¼¢ï´ |¢Ú¢ S¢ÈGUÚ |¢è ãñ J HêÅÝï ÚãG}¢¼ï´ ÜGU¢çÈGUHï }¢ï´ Ó¢H¢ï S¢è¶Ýï S¢é‹Ý¼ï´ ÜGU¢çÈGUHï }¢ï´ Ó¢H¢ï ã¢ï´x¢è ãGH }¢éçàÜUHï´ ÜGU¢çÈGUHï }¢ï´ Ó¢H¢ï ¶Gy}¢ ã¢ï´ ࢢ}¢¼ï´ ÜGU¢çÈGUHï }¢ï´ Ó¢H¢ï
 24. 24. Á¢¢ïà¢ï §ü}¢¢Ýè 23 ÈGUÚ}¢¢Ýï }¢éS¼GÈGU¢ : …Ï¢ ¼é}¢ Ú„êH¢ïæ ÐÚ ÎéMÎ ÐÉG¢ï ¼¢ï }¢éÛ¢ ÐÚ |¢è ÐÉG¢ï, Ï¢ïà¢ÜU }¢ñæ ¼}¢¢}¢ …ã¢Ý¢ïæ ÜïU ÚÏ¢ ÜU¢ Ú„êH ãêæ J ( ) ÈGïUãçÚS¢ ÎéMÎ à¢ÚèÈGU ÜUè ÈGUÁ¢GèH¼ }¢-ÎÝè }¢é‹Ýï ÜU¢ Á¢¢ïà¢ï §ü}¢¢Ýè Î鋲¢ ÜïU çH²ï ¼¢ï ±vG¼ ãñ }¢x¢Ú...... Ó¢¢Ú à¢ãèÎ¢ï´ ÜUè }¢¢æ x¢ézG¼¢Ú ÜïU x¢G¢Á¢Gè »ãGS¢¢S¢ï çÁ¢G}}¢¢Î¢Úè Ðñ΢ ÜUèçÁ¢²ï }¢-ÎÝè ÜGU¢çÈGUHï }¢ï´ çà¢ÈGU¢ |¢è ç}¢Hè ¥¢ñÚ ÎèÎ¢Ú |¢è ãé±¢ S¢é˼G¢Ýï ΢ï Á¢ã¢æ ÜUè ÜGéUÚÏ¢¢çݲ¢æ |¢H¢§ü ÜUè Ï¢¢¼ï´ çS¢¶¢Ýï ÜUè ÈGUÁ¢GèH¼ }¢éÏ¢çËHx¢GèÝ ÜUè ÜGUÏ¢íï´ Á¢x¢-}¢x¢¢»æx¢è Á¢‹Ý¼ }¢ï´ ΢ç¶GH¢ ¥¢ñÚ x¢éÁ¢G༢ x¢éÝ¢ã¢ï´ ÜU¢ ÜUzGÈGU¢Ú¢ ãGéS¢êHï Î鋲¢ ÜïU çH²ï S¢ÈGUÚ....... »ÜU ¼GÚÈGU S¢ãG¢Ï¢¢ ÜU¢ çÜUÚÎ¢Ú ÎêS¢Úè ¼GÚÈGU ã}¢ x¢GzGH¼ çࢥG¢Ú Á¢¢ïà¢ï §ü}¢¢Ýè ÜU¢ S¢éÏ¢ê¼ ÎèçÁ¢²ï ΢¼¢ ãGéÁG¢êÚ ÜUè ¼GÚÈGU S¢ï }¢-ÎÝè ÜGU¢çÈGUHï ÜUè ¶GñÚ wG±¢ãè çS¢H» ÚïãGì}¢è ÜïU 13 }¢-ÎÝè ÈêUH 13 14 15 15 17 17 19 1 2 5 6 7 10 11 12 13 ©G‹±¢Ý S¢ÈGUãG¢ ©G‹±¢Ý S¢ÈGUãG¢

×