Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Levizja e trupave...Kinematika

29,846 views

Published on

A project about kinematics....linear motion

Published in: Education
 • Login to see the comments

Levizja e trupave...Kinematika

 1. 1.  s  g  a h  v  v0 t 2
 2. 2. Distanca dhe zhvendosja
 3. 3. Distanca dhe koha
 4. 4. Paraqitje grafike e lëvizjes drejtvizore njëtrajtësisht të ndryshueshme T(s) O  P 30 m 15 m  10 m X(m) 30 m
 5. 5. Shpejtësia Nxitimi
 6. 6. Paraqitje grafike e shpejtësisë në lidhje me kohën në lëvizjen drejtvizore njëtrajtësisht të ndryshueshme
 7. 7. Rënie e lirë në prezencën e ajrit
 8. 8. Rënie e lirë në mungesë të ajrit
 9. 9. 1 3 5 7
 10. 10. 1 4 9 16
 11. 11. Shembull i hedhjes së topit, i cili kryen një rënie të lirë:
 12. 12. Paraqitje grafike e rënies së lirë në Hënë.
 13. 13. v  v0  at v01 v1  v0  a1t1 v1 12  0  t1    6s a1 2 2 a1t1 2 * 62 x1  s1    36m 2 2 t2  t  t1  8  6  2 s v  v0  at  v2  v1  a2t 2 t  t2  0  12  a2 * 2  a2  6m / s 2 2 a2t2 6 * 22 s2  v1t2   12 * 2   12m 2 2 S  s1  s2  36  12  S  48m
 14. 14. gt h1  vot  2 2 g (t  3) h2  vo (t  3)  2 2 gt 2 g (t  3)2 vot   v0 (t  3)  2 2 vo 3 98 3  t    t    t  9.95s g 2g 10 2*10
 15. 15. V= s t ω=  t V= t=     2 f s * 2 f   => 0.8* 2* 25 *10 V=400m/s 

×