Програма „Енергийна        ефективност и зелена          икономика“     Технически и процедурни аспект...
Рамка• Съвместна инициатива на МИЕТ и ЕБВР• Насърчаване на устойчивите енергийни решения за МСП• Обединяване в едно на про...
Компоненти• Компонент за безвъзмездна финансова помощ• Заемен компонент• Компонент за техническа помощ    Европейски ф...
Критерии за допустимост на предприятията• Допустими са само МСП по смисъла на Закона за МСП Средносписъчен брой на персон...
Типове проекти• Проекти за енергийна ефективностПроекти, които водят до намаляване на потреблението на енергия (и/или гори...
Подходи за изпълнениеИма два различни подхода:                      Подход с енергиен        ...
Безвъзмездна финансова помощТип проект                      Интензитет на безвъзмездната финансова  ...
Допустими разходи• Допустими инвестиционни разходи   - Закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборуд...
Режим на държавна помощ• Помощ “de minimis”: Регламент (ЕО) № 1998/2006  - Инвестиции съгласно Списъка с (без производст...
Цикълът на проекта отблизо   Европейски фонд   за регионално развитие       Оперативна програма „Развитие на  ...
Асистент по проекта и асистент по верификациятаМИЕТ наема по договор за възлагане на обществена поръчка двама доставчицина...
Цикъл на проекта: Стъпка 1   Европейски фонд   за регионално развитие       Оперативна програма „Развитие на  ...
Цикъл на проекта: Стъпка 2   Европейски фонд   за регионално развитие       Оперативна програма „Развитие на  ...
Цикъл на проекта: Стъпка 3   Европейски фонд   за регионално развитие       Оперативна програма „Развитие на  ...
Цикъл на проекта: Стъпка 4   Европейски фонд   за регионално развитие       Оперативна програма „Развитие на  ...
Цикъл на проекта: Стъпка 5   Европейски фонд   за регионално развитие       Оперативна програма „Развитие на  ...
Цикъл на проекта: Стъпка 6   Европейски фонд   за регионално развитие       Оперативна програма „Развитие на  ...
Цикъл на проекта: Стъпки 7 и 8   Европейски фонд   за регионално развитие       Оперативна програма „Развитие н...
Участващи банки и заемно финансиране• Шест участващи банки (УБ), избрани от ЕБВР• Извършват проверка за финансова допустим...
Ролята на участващите банкиПроверка за финансова допустимост  • Финансиране със собствени средства: потвърждение за налич...
ВерификацияСлед приключването на проекта Асистентът по верификацията (АВ) трябва даизвърши верификация и да изготви доклад...
Списък на материали и оборудване, допустими за финансиране (LEME) Съдържа стандартни технологии Технологиите отговарят н...
Примерни проекти Нов котел Нова система за сгъстен въздух Подобряване на осветителната система Нови мотокари Подобряв...
Пример: Бойлер Допустим: стандартен водонагревателен бойлер, нискотемпературен бойлер, газови кондензационни бойлери с ка...
Очаквани резултатиПример              LEME          Базова линия          Годишни     ...
Как да ползваме Списъка (LEME)  Европейски фонд  за регионално развитие       Оперативна програма „Развитие на ...
Подготовка на проект и енергийни          одитиЕвропейски фондза регионално развитие       Оперативна прог...
Ролята на енергийните одитори (ЕО)•  Крайно важна роля за успеха на програмата•  Запознати са със спецификата на програм...
Как енергийните одитори могат да помогнат накандидатите? • Всички сертифицирани енергийни одитори оказват помощ на кандида...
Източници на информация Оперативна програма “Конкурентоспособност”    www.opcompetitiveness.bg Уебсайт на Програмата з...
Европейски фондза регионално развитие       Оперативна програма „Развитие наЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ         конкуре...
Европейски фондза регионално развитие       Оперативна програма „Развитие наЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ         конкуре...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Илия Илиев - Енкон Сървисис - Енергийна ефективност и зелена икономика

1,506 views

Published on

Илия Илиев - Енкон Сървисис - Енергийна ефективност и зелена икономика

Published in: Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,506
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
225
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • (%) the ratio between the heat output transmitted to the boiler water and the product of the net calorific value at constant fuel pressure and the consumption expressed as a quantity of fuel per unit time
 • Илия Илиев - Енкон Сървисис - Енергийна ефективност и зелена икономика

  1. 1. Програма „Енергийна ефективност и зелена икономика“ Технически и процедурни аспекти Илия Илиев Енкон Сървисис ООДЕвропейски фондза регионално развитие Оперативна програма „Развитие наЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ конкурентоспособността на българскатаИнвестираме във вашето бъдеще икономика” 2007-2013 1
  2. 2. Рамка• Съвместна инициатива на МИЕТ и ЕБВР• Насърчаване на устойчивите енергийни решения за МСП• Обединяване в едно на процедура за безвъзмездна финансова помощ отструктурните фондове на ЕС и заемно финансиране от търговски банки•Програмата е отворена до октомври 2013 г. и проекти се приемат по всяко време.•Срок за реализация на проекта - 1 година Европейски фонд за регионално развитие Оперативна програма „Развитие на ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ конкурентоспособността на българската Инвестираме във вашето бъдеще икономика” 2007-2013 2
  3. 3. Компоненти• Компонент за безвъзмездна финансова помощ• Заемен компонент• Компонент за техническа помощ Европейски фонд за регионално развитие Оперативна програма „Развитие на ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ конкурентоспособността на българската Инвестираме във вашето бъдеще икономика” 2007-2013 3
  4. 4. Критерии за допустимост на предприятията• Допустими са само МСП по смисъла на Закона за МСП Средносписъчен брой на персонала под 250 души, годишен оборот максимум 97 млн. лв. и/илистойност на активите максимум 84 млн. лв.• Юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите• Сектори на основна икономическа дейност: B, C, D, E, G, H, I, J, M, N, P, Q, R и S съгласно Класификация на икономическите дейности 2008• Недопустими сектори Риболов и развъждане и отглеждане на риба и други водни организми; Производство ипреработка на селскостопански продукти; Въгледобивен, стоманодобивен и корабостроителенсектор; Товарен и автомобилен транспорт; Производство, продажба и разпространение натютюневи изделия, алкохол, хазартни игри, оръжия и други дейности, включени в Изключенияот политиката за околна среда и референтен списък на ЕБВР. Европейски фонд за регионално развитие Оперативна програма „Развитие на ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ конкурентоспособността на българската Инвестираме във вашето бъдеще икономика” 2007-2013 4
  5. 5. Типове проекти• Проекти за енергийна ефективностПроекти, които водят до намаляване на потреблението на енергия (и/или горива)спрямо базовата линия или за единица произведена продукция Проектите с енергиен одит трябва да водят до минимум среден процент наенергийно спестяване равен на или по-голям от 10%!• Проекти за възобновяеми енергийни източнициПроекти за отопление и вентилация от възобновяеми енергийни източници засобствени нужди (соларна, геотермална, термопомпи и биомаса) Европейски фонд за регионално развитие Оперативна програма „Развитие на ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ конкурентоспособността на българската Инвестираме във вашето бъдеще икономика” 2007-2013 5
  6. 6. Подходи за изпълнениеИма два различни подхода: Подход с енергиен Технологичен подход одит• Технологичен подход: малки проекти с използване на оборудване от Списъкана материали и оборудване, допустими за финансиране (LEME)• Подход с енергиен одит: За по-големи и по-сложни проекти на основата нарезултати от извършен енергиен одит Европейски фонд за регионално развитие Оперативна програма „Развитие на ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ конкурентоспособността на българската Инвестираме във вашето бъдеще икономика” 2007-2013 6
  7. 7. Безвъзмездна финансова помощТип проект Интензитет на безвъзмездната финансова помощ (% от общо допустимите разходи)Технологично-ориентирани проекти (LEME) 30%Проекти с енергиен одит 40%Бонус на безвъзмездна финансова помощ за следните 10% (за всяка характеристика)характеристики:• Технологично-ориентирани проекти с енергиен одит• Проекти, включващи CHP (когенерация)• Проекти за възобновяеми енергийни източници запокриване на собствените нужди на предприятието• Проекти за преминаване на по-екологично гориво• Внедряване на система за енергийно управление• Проекти, изпълнявани в приоритетни икономическисектори • Максималният интензитет на безвъзмездната финансова помощ е 50% от допустимите разходи • Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за отделен проект е 2 млн. лв. Европейски фонд за регионално развитие Оперативна програма „Развитие на ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ конкурентоспособността на българската Инвестираме във вашето бъдеще икономика” 2007-2013 7
  8. 8. Допустими разходи• Допустими инвестиционни разходи - Закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване и машини - Закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ко-генерационни инсталации за собствени нужди - Закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на системи за отопление и вентилация от възобновяеми енергийни източници за собствени нужди - Строително-монтажни работи, които водят до намаляване на енергоемкостта на съществуващия сграден фонд на предприятията или са във връзка с въвеждането в експлоатация на предвидените по проекта материали и оборудване• Допустими разходи за услуги - Енергиен одит: до 20,000 лв. - Визуализация на проекта: до 5,000 лв. - Одит на проекта: до 5,000 лв. - Консултантски услуги за внедряване и сертифициране на системи за енергийно управление в предприятията съгласно стандартите БДС EN 160001/EN ISO 50001 Европейски фонд за регионално развитие Оперативна програма „Развитие на ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ конкурентоспособността на българската Инвестираме във вашето бъдеще икономика” 2007-2013 8
  9. 9. Режим на държавна помощ• Помощ “de minimis”: Регламент (ЕО) № 1998/2006 - Инвестиции съгласно Списъка с (без производствено оборудване) - Проекти за ВЕИ, когенерации - СМР - Услуги• Регионална инвестиционна помощ (групово освобождаване): Регламент (ЕО) №.800/2008 - Машини, съоръжения, оборудване (ДМА), които допринасят за намаляване на енергоемкостта на единица продукция - Патенти, лицензи, ноу-хау, инвестиционен проект и др. (ДНА) Европейски фонд за регионално развитие Оперативна програма „Развитие на ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ конкурентоспособността на българската Инвестираме във вашето бъдеще икономика” 2007-2013 9
  10. 10. Цикълът на проекта отблизо Европейски фонд за регионално развитие Оперативна програма „Развитие на ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ конкурентоспособността на българската Инвестираме във вашето бъдеще икономика” 2007-2013 10
  11. 11. Асистент по проекта и асистент по верификациятаМИЕТ наема по договор за възлагане на обществена поръчка двама доставчицина услуги (консултантски фирми):• Асистент по проекта (АП) - Проверка на техническата допустимост - Проверка на процедурите за избор на изпълнители - Информация и разяснения на кандидатите - Подпомагане администрирането на процеса на подготовка на проектите и поддръжка на уебсайта на програмата и базата данни• Асистент по верификацията (АВ) - Верифициране на изпълнението и приключване на проектите - Поддръжка на Списъка с материалите и оборудване, допустими за финансиране Европейски фонд за регионално развитие Оперативна програма „Развитие на ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ конкурентоспособността на българската Инвестираме във вашето бъдеще икономика” 2007-2013 11
  12. 12. Цикъл на проекта: Стъпка 1 Европейски фонд за регионално развитие Оперативна програма „Развитие на ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ конкурентоспособността на българската Инвестираме във вашето бъдеще икономика” 2007-2013 12
  13. 13. Цикъл на проекта: Стъпка 2 Европейски фонд за регионално развитие Оперативна програма „Развитие на ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ конкурентоспособността на българската Инвестираме във вашето бъдеще икономика” 2007-2013 13
  14. 14. Цикъл на проекта: Стъпка 3 Европейски фонд за регионално развитие Оперативна програма „Развитие на ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ конкурентоспособността на българската Инвестираме във вашето бъдеще икономика” 2007-2013 14
  15. 15. Цикъл на проекта: Стъпка 4 Европейски фонд за регионално развитие Оперативна програма „Развитие на ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ конкурентоспособността на българската Инвестираме във вашето бъдеще икономика” 2007-2013 15
  16. 16. Цикъл на проекта: Стъпка 5 Европейски фонд за регионално развитие Оперативна програма „Развитие на ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ конкурентоспособността на българската Инвестираме във вашето бъдеще икономика” 2007-2013 16
  17. 17. Цикъл на проекта: Стъпка 6 Европейски фонд за регионално развитие Оперативна програма „Развитие на ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ конкурентоспособността на българската Инвестираме във вашето бъдеще икономика” 2007-2013 17
  18. 18. Цикъл на проекта: Стъпки 7 и 8 Европейски фонд за регионално развитие Оперативна програма „Развитие на ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ конкурентоспособността на българската Инвестираме във вашето бъдеще икономика” 2007-2013 18
  19. 19. Участващи банки и заемно финансиране• Шест участващи банки (УБ), избрани от ЕБВР• Извършват проверка за финансова допустимост• Предоставят заемно финансиране Европейски фонд за регионално развитие Оперативна програма „Развитие на ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ конкурентоспособността на българската Инвестираме във вашето бъдеще икономика” 2007-2013 19
  20. 20. Ролята на участващите банкиПроверка за финансова допустимост • Финансиране със собствени средства: потвърждение за наличието на достатъчно средства • Заемно финансиране: решение за одобрение на заем или оферта от страна на Участващата банка • или комбинация от двете• ЕБВР предоставя кредитни линии на УБ• УБ от своя страна отпускат заеми на кандидатите/бенефициентите по пазарницени• Решенията за кредитоспособността и условията на заемите се определятиндивидуално от всяка УБ въз основа на вътрешна оценка на кредитния риск Европейски фонд за регионално развитие Оперативна програма „Развитие на ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ конкурентоспособността на българската Инвестираме във вашето бъдеще икономика” 2007-2013 20
  21. 21. ВерификацияСлед приключването на проекта Асистентът по верификацията (АВ) трябва даизвърши верификация и да изготви доклад за верификация. УО изплащабезвъзмездната финансова помощ само при положителен доклад.Обхват на верификацията: • Посещение на място • Проверка на физическото изпълнение на проекта (например дали оборудването е монтирано и пуснато в експлоатация) • Проверка дали проектът е изпълнен в съответствие с договора за безвъзмездна финансова помощ • Изготвяне на доклад за верификация Европейски фонд за регионално развитие Оперативна програма „Развитие на ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ конкурентоспособността на българската Инвестираме във вашето бъдеще икономика” 2007-2013 21
  22. 22. Списък на материали и оборудване, допустими за финансиране (LEME) Съдържа стандартни технологии Технологиите отговарят на минималните критерии за енергийна ефективност Оборудването е най-добрата технология налична на пазара Списъкът е публично достъпен Кандидатите могат лесно да потърсят най-доброто оборудване До 30 септември Енкон Сървисис отговаря за обновяване на LEMEинж. Калин Ангелов e-mail: kangelov@enconservices.com; тел.: 02/9880052 Европейски фонд за регионално развитие Оперативна програма „Развитие на ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ конкурентоспособността на българската Инвестираме във вашето бъдеще икономика” 2007-2013 22
  23. 23. Примерни проекти Нов котел Нова система за сгъстен въздух Подобряване на осветителната система Нови мотокари Подобряване на вентилационната система Преминаване на роботизирано заваряване и т.н. Европейски фонд за регионално развитие Оперативна програма „Развитие на ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ конкурентоспособността на българската Инвестираме във вашето бъдеще икономика” 2007-2013 23
  24. 24. Пример: Бойлер Допустим: стандартен водонагревателен бойлер, нискотемпературен бойлер, газови кондензационни бойлери с капацитет от 4 kW до 1 MW Маркировка CE (съгласно EN 267) Технически критерии: ефективност E (%): Стандартен бойлер (на течно E ≥ 90,0 гориво или газ): Нискотемпературни бойлери E ≥ 92,0 (на течно гориво или газ): Кондензационни бойлери (на E ≥ 95 течно гориво или газ): Европейски фонд за регионално развитие Оперативна програма „Развитие на ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ конкурентоспособността на българската Инвестираме във вашето бъдеще икономика” 2007-2013 24
  25. 25. Очаквани резултатиПример LEME Базова линия Годишни спестяванияБойлер ɲ = 0,92 ɲ = 0,70 95,238 kWhИзолация на U-value: 0,35 U-value: 1,0 10,969 kWhсградиКомпресор 0,10 kWh/Nm≥ 0,15 kWh/Nm≥ 6,429 kWhПомпи ɲ = 0,97 ɲ = 0,5 30,000 kWhРоботизирано ɲ = 0,80 ɲ = 0,5 18,750 kWhзаваряванеЛентови 4,2 kWh/t 6,5 kWh/t 17,250 kWhтранспортьори Европейски фонд за регионално развитие Оперативна програма „Развитие на ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ конкурентоспособността на българската Инвестираме във вашето бъдеще икономика” 2007-2013 25
  26. 26. Как да ползваме Списъка (LEME) Европейски фонд за регионално развитие Оперативна програма „Развитие на ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ конкурентоспособността на българската Инвестираме във вашето бъдеще икономика” 2007-2013 26
  27. 27. Подготовка на проект и енергийни одитиЕвропейски фондза регионално развитие Оперативна програма „Развитие наЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ конкурентоспособността на българскатаИнвестираме във вашето бъдеще икономика” 2007-2013 27
  28. 28. Ролята на енергийните одитори (ЕО)• Крайно важна роля за успеха на програмата• Запознати са със спецификата на програмата, включително цикъла на проекта и изискванията към кандидатите• Консултират кандидатите по програмата относно планираните инвестиции• Извършват енергийни одити на комплексни проекти и технологично- ориентирани (LEME) проекти, кандидатствали за доброволен одит• Оценка дали проектът отговаря на критериите за техническа допустимост, а именно намаляване на енергийната интензивност на съответното производство с 10%. Европейски фонд за регионално развитие Оперативна програма „Развитие на ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ конкурентоспособността на българската Инвестираме във вашето бъдеще икономика” 2007-2013 28
  29. 29. Как енергийните одитори могат да помогнат накандидатите? • Всички сертифицирани енергийни одитори оказват помощ на кандидатите като предоставят технически консултации и изготвят доклади за енергиен одит. • Докладът за енергиен одит помага на Участващите банки да преценят успеха на потенциалните инвестиции на кандидата; • Избор на енергийни одитори: – На www.beeciff.org ще бъде публикуван списък с всички сертифицирани енергийни одитори, които са преминали успешно курс на обучение и са получили сертификат – Фирмите, които са включени в публичния регистър, публикуван на уебсайта на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) ( http://www.seea.government.bg), но не са преминали курса на обучение, няма да могат да участват в програмата. Европейски фонд за регионално развитие Оперативна програма „Развитие на ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ конкурентоспособността на българската Инвестираме във вашето бъдеще икономика” 2007-2013 29
  30. 30. Източници на информация Оперативна програма “Конкурентоспособност” www.opcompetitiveness.bg Уебсайт на Програмата за енергийна ефективност и зелена икономика www.beeciff.org Европейски фонд за регионално развитие Оперативна програма „Развитие на ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ конкурентоспособността на българската Инвестираме във вашето бъдеще икономика” 2007-2013 30
  31. 31. Европейски фондза регионално развитие Оперативна програма „Развитие наЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ конкурентоспособността на българскатаИнвестираме във вашето бъдеще икономика” 2007-2013 31
  32. 32. Европейски фондза регионално развитие Оперативна програма „Развитие наЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ конкурентоспособността на българскатаИнвестираме във вашето бъдеще икономика” 2007-2013 32

  ×