Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bg06 component-2

594 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bg06 component-2

 1. 1. Програма BG06 “Деца и младежи в риск” Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 - 2014 Програмен оператор - Министерство на образованието и науката Юни 2013 г.
 2. 2. Основни цели на Финансовия механизъм на ЕИП :1. Да допринесе за намаляване на икономическите и социални различия в Европейското икономическо пространство 2. Да укрепи двустранните отношения между страните-донори и държавата- бенефициент
 3. 3. Страни-донори по ФМ на ЕИП: Норвегия Исландия Лихтенщайн
 4. 4. Области на финансиране - различни приоритетни сектори като: опазване и управление на околната среда, иновации за зелена индустрия, социално развитие, правосъдие и вътрешен ред, културно наследство, развитие на гражданското общество и предоставяне на стипендии
 5. 5. BG06 “Деца и младежи в риск” Грижа за деца в риск Title Програма BG06 “Деца и младежи в риск” Меморандум за разбирателство за изпълнението на ФМ на ЕИП 2009 – 2014 – в сектор Развитие на гражданското общество Програмно споразумение за финансиране на Програма “Деца и младежи в риск” – подписано на 12 септември 2012 г. - Период на изпълнение на проектите – до 30 април 2016 г.; - Обща сума 9 247 059 евро (7 860 000 евро от ФМ на ЕИП, 1 387 059 евро национално съфинансиране); - Три основни компонента в програмата.
 6. 6. Основната цел на програма „Деца и младежи в риск” е подобряване на благосъстоянието на децата и младежите в риск.
 7. 7. BG06 “Деца и младежи в риск” Грижа за деца в риск Title Компоненти на програмата “Деца и младежи в риск” - Компонент 1 – Младежки центрове със Знак за качество на Съвета на Европа - Компонент 2 – Детски градини – подпомагане на подготовката за училище, включване на деца в социално неравностойно положение, включително роми в образователните дейности в детските градини - Компонент 3 – Изграждане на капацитет – обучения на ромски медиатори, младежки лидери, педагогически персонал на детските градини
 8. 8. Компонент 2 Основните цели на компонента са: по-добра подготовка за училище за деца в уязвимо положение, включително и от ромски произход; по-добри социални умения на децата на възраст 3 - 6 години; по-добри езикови умения при деца, говорещи различен от българския език.
 9. 9. Компонент 2 • Дейностите трябва да са насочени и към децата в риск от социално изключване поради бедност и недостатъчна подготовка за училищните занятия чрез мерки в областта на обучението и възпитанието от ранна детска възраст.
 10. 10. Основни проблеми • Липса на финансови и материални ресурси • Липса на обучени медиатори в образователната сфера • Липса на достатъчно обучени възпитатели и друг персонал в детските градини, които да са подготвени за работа в мултикултурна среда
 11. 11. Основни проблеми • Нагласи спрямо обучението и възпитанието на децата в детски заведения • Трудности на децата в риск от социално изолиране и бедност • Липса на достатъчно учебни материали и програми в детските градини със специфична насоченост към децата от непривилегирован произход
 12. 12. Компонент 2 • Необходимо е да се подобри достъпът до качествени предучилищни образователни и социални дейности за бедните деца и децата в неравностойно положение. Необходимо е да се адресират и специфичните проблеми на ромските деца в обстановката на детските градини.
 13. 13. ПРАВНА РАМКА • Протокол 38в, Меморандум за разбирателство, Регламент за изпълнение, Програмно споразумение, Наръчници, Насоки • Описаните документи са достъпни на страницата на ФМ на ЕИП: http://eeagrants.org/. Основните документи са достъпни и на: http://www.eeagrants.bg
 14. 14. Рамка на управление • Комитет на ФМ на ЕИП • Офис на ФМ на ЕИП • Национално ниво: - Национално координационно звено, Сертифициращ орган, Одитен орган, Комитет за наблюдение • Програмен оператор на BG06 – Министерство на образованието и науката
 15. 15. Компонент 2 • Да поговорим в цифри: Размер на общата сума по Компонент 2 – 1 849 412 евро. Минимални и максимални размери на безвъзмездна помощ от 200 000 до 250 000 евро Проектите по Компонент 2 могат да бъдат финансирани до 100%.
 16. 16. Допустимост • На кандидатите – общини (сдружения на общини) от страната • Допълнителни критерии: да се обхванат поне 5 детски градини в предложения проект. • Партньорството с други общини се препоръчва за достигане на минималния брой детски градини на проект и/или увеличаване на броя на обхванатите от дейностите деца
 17. 17. Допустимост • Партньори: Допустими партньори са всички публични институции, общини и НПО от България. Препоръчват се партньорствата с юридически лица от страните-донори. Проекти с партньори от страните-донори ще получават допълнителни точки при оценяването. • ВАЖНО: при извършване на стопанска дейност – de minimis държавна помощ
 18. 18. Партньорство • Партньори от Норвегия – търсене на НПО на сайт: http://www.ngonorway.org/ • Партньори от Исландия и Лихтенщайн – осъществете контакти и търсете по интернет • Фонд за двустранни взаимоотношения на програмно ниво (има и на национално ниво)
 19. 19. Дейности по проектите • Включването на деца от социално слаби семейства в детските градини • Обмен на добри практики • Подготовка за училище (социално слаби, роми – акцент) • Ангажиране на родителите • Наемане на двама ромски образователни медиатори – задължителна дейност!
 20. 20. Дейности по проектите • СМР, оборудване, закупуване на образователни материали – до 40% от общата стойност на проекта, • Обучения, трансфер на знания, стимулиране участието на общността, семейството, НПО и всички заинтересовани страни на местно ниво
 21. 21. Дейности по проектите • Разработване на инициативи за социално включване на децата, включително и тези в риск, особено представителите на хората в неравностойно положение, включително ромската етническа група.
 22. 22. Важно: • ВАЖНО! Трябва да се предвиди в проектното предложение педагогически персонал от минимум по 3 служители на детска градина и минимум 2 ромски образователни медиатори на проект, които ще бъдат постоянен персонал и ще бъдат обучени по Компонент 3 на програмата.
 23. 23. Целева група • Децата от местните общности на възраст между 3 и 6 години; • Децата в риск, особено представители на социално слабите, включително ромската етническа група, на възраст между 3 и 6 години, изложени повече от останалите на риск от социално изключване и бедност; • Децата от семейства с нисък доход; • Децата с девиантно поведение; • Децата, настанени в социални институции; • Децата в риск от етническите малцинства; • Децата в риск, живеещи в малки и отдалечени населени места.
 24. 24. Вторична целева група • Ромски образователни медиатори, педагогически и медицински/социален персонал в детските градини, организационен персонал на подпомогнатите общински администрации, непривилегировани родители на децата
 25. 25. Индикатори • Проектните предложения трябва да съдържат аргументи и доказателства за обхващане на поне 200 деца от целевата група „деца от местните общности на възраст от 3 до 6 години” в дейностите по проекта. • При отчитане на индикаторите се взима предвид и процентното съотношение мъже/жени.
 26. 26. Условия Бенефициентът трябва да гарантира, че проекти, които включват инвестиране в недвижими имоти и/или земя (включително реновация) са оперативни поне десет години след одобрението, от страна на ПО, на доклада за завършване на проекта, и че недвижимия имот се използва за целите на проекта както е описано в договора за проекта.
 27. 27. Условия Фонд за поддръжка: бенефициентът следва да осигури определените минимални средства в договора за изпълнение на проекта за периода от 10 години след приключване на проекта. Учредяването на фонда, всички депозити и теглене на средства, както и други операции следва да подлежат на самостоятелна проверка и одитиране.
 28. 28. За въпроси: • Мария Василева-Вълова, 02/4223964, m.valova@mon.bg • Мария Теодорова, 02/4223965, m.teodorova@mon.bg • Джени Узунова, 02/4223968, d.uzunova@mon.bg Благодаря за вниманието!

×