Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Физиология на растителната клетка (2)

3,983 views

Published on

Растения, Физиология на растителната клетка - гл.ас. д-р Силвия Раданова
Секция Ботаника, Аграрен факултет, Тракийски университет

Published in: Education
 • Be the first to comment

Физиология на растителната клетка (2)

 1. 1. 1 - плазмена мембрана 2 - цитоплазма 3 - ДНК 4 - ядрена зона 5 - ядро 6 - рибозомиОсобености на прокариотна и еукариотна клетка
 2. 2. Особености на растителна и животинска клетка
 3. 3. Клетъчна стена –електронномикроскопска снимка
 4. 4. Клетъчна стена - устройство
 5. 5. Движение по симпласта иапопласта
 6. 6. Клетъчна мембрана - строеж1 - фосфолипиден слой; 2 - белтъчен канал; 3 - гликолипид; 4 - белтък- рецептор; 5 - фитостерол
 7. 7. Транспорт на вещества през клетъчната мембранаДифузия на веществата
 8. 8. Пасивен и активен транспорт
 9. 9. Na - K помпа – механизъм на действие
 10. 10. Пъглъщане (отделяне) на частици и капки
 11. 11. Цитоплазма
 12. 12. Растителна клетка - устройство І. КЛЕТЪЧНА СТЕНА ІІ. ПРОТОПЛАСТ: цитоплазма цитоплазмени органели: 1. Едномембранни органели ( ендоплазмена мрежа (ЕПМ), комплекс на Голджи (КГ), лизозоми, пероксизоми, гликозоми, сферозоми, вакуоли) 2. Двумембранни органели - митохондрии, пластиди 2.1. Временно мембранен клетъчен органел - ядро 3. Немембранни органели (рибозоми, микротръбички, включения) ІІІ ВАКУОЛА
 13. 13. Клетъчни органели – едномембранни Ендоплазмена мрежа – разположение, видове
 14. 14. Апарат на Голджи
 15. 15. Двумембранни органели - митохондрии
 16. 16. ПластидиХлоропласт
 17. 17. Хромопласти Леукопласти
 18. 18. Временно мембранен органел - ядро
 19. 19. Немембранни органели - рибозоми
 20. 20. Микротубули
 21. 21. Хетерогенност на растителните клеткиПрозенхимни клетки Паренхимни клетки
 22. 22. Меристемни тъкани -разполжение
 23. 23. Корен
 24. 24. Фиг. Първично устройство на корен:1- централен цилиндър; 2 - остатъциот епиблема; 3 - екзодерма; 4 -паренхим на първичната кора; 5 -ендодерма; 6 - перицикъл; 7 -флоем; 8 - ксилем; 9 -пропускателниклетки на ендодермата
 25. 25. Стъбло
 26. 26. Лист
 27. 27. Напречен пререз на мезофил от лист
 28. 28. Осмоза – същност на процеса
 29. 29. Тургур – тургурно налягане
 30. 30. Движение на водата по кореновата система
 31. 31. “Плач” при лоза
 32. 32. Гутация
 33. 33. Гутация в лист от ягода
 34. 34. Движение на водатапо стъблото
 35. 35. Лист – движение на водата и асимилатите (транспирация)
 36. 36. Устична транспирация

×