Successfully reported this slideshow.

Muotoilun syventävät tutkimusmenetelmät

2

Share

Loading in …3
×
1 of 82
1 of 82

Muotoilun syventävät tutkimusmenetelmät

2

Share

Download to read offline

Description

Tutkiva muotoilu (tutkiva ja kehittävä muotoilutoiminta)

Transcript

 1. 1. Muotoilun syventävät tutkimusmenetelmät 3op Mielekkyyden muotoilu
 2. 2. I
 3. 3. Ilkka Kettunen Design as sensemaking An autoethnography on the early phases of product development Jussi Timonen
 4. 4. • How do designers make sense of the design process? • How do designers create opportunities for other stakeholders to participate in the creative process?
 5. 5. Design process individual - centered collaborative reflectiverational design hero bricoleur participatory, situated,…dominant tehcno-rational
 6. 6. 7 properties of sensemaking (Weick 1995, 17) 1. Grounded in identity construction 2. Retrospective 3. Enactive of sensible environments 4. Social 5. Ongoing 6. Focused on and by extracted cues 7. Driven by plausability rather than accurancy
 7. 7. Sensemaking Merkityksellistäminen, Mielekkyyden luominen, Tolkun tekeminen, Ymmärtäminen
 8. 8. Tolkun tekeminen: 1) perustuu identiteetin rakentamiseen 2) katsoo menneeseen 3) toimii ympäristöä tuottavasti 4) kohdistuu havaintoihin, jotka tukevat menneisyyden kokemuksia 5) vakuuttavuus tärkeämpi kuin paikkansa pitävyys 6) on sosiaalista 7) on jatkuvaa (Weick 1995)
 9. 9. Design sensemaking practices (industrial designer’s perspective)
 10. 10. Mielekkyyden muotoilu a) Identiteetti luo tuotteen – muotoile identiteettiä b) Aloitetaan sillä mitä meillä on (vs. kausaalinen) c) Tekemisen kautta – pieniä kokeiluja, vetoja d) Innovatiivisuutta käytäntöihin (tiedostaminen) e) Jokainen tk-tilanne ja –prosessi omanlaisensa f) Luodaan positiivinen illuusio – itsepetos jopa? g) Kaikki muotoilee yhdessä – johtajista käyttäjiin h) Sisällön annetaan muovautua koko ajan
 11. 11. Analytic autoetnograpy (Anderson 2006) Researcher is: 1. a full member in the research group. 2. visible as such a member in published texts. 3. committed to developing theoretical understandings of boarder social phenomena.
 12. 12. Context • EDUFIX ltd. (pseudonym) • Furniture manufacturing (fictious) • 300 empoyees, 400 M€ sales, 70% exported • R&D venture: intelligent learning environment • Informants: designers, managers, researchers, engineers…
 13. 13. Data • Diary • Videos of design group + management board meetings • 1600 sketchs, …
 14. 14. Story • Autoetnography narrative, 60 pages. • Duration 10 months • Designing 16 product concepts • Starting from the first meeting with the management board • Ending up handing over the concepts for detail design • Plot: enthusiasm, frustration, success…
 15. 15. Analysis / Interpretation 1st order analysis: the story – what happened? 2nd order analysis: presenting the story in a theoretical perspective – what does all this mean?
 16. 16. Design sensemaking practices
 17. 17. So what? • Identity construction: identities define the product. • Plausablity: engage positive illusion. • Idea of enactmenet (Schön 1983): there is no ”clean slate”.
 18. 18. Ilkka Kettunen www.aatepaja.fi
 19. 19. II
 20. 20. 2 tapaa nähdä maailma: kärjistys Positivistinen - konstruktionistinen
 21. 21. Tiede: Luonnontieteet - ihmistieteet
 22. 22. Mikä on totta: yksi totuus – monia totuuksia
 23. 23. Tieteenfilosofia: positivistinen – tulkinnallinen
 24. 24. Rationaalinen ajattelu: algoritmiin perustuva - reflektiivinen
 25. 25. Johtaminen: positivistis-managerialistinen – kriittis-konstruktionistinen
 26. 26. Strategia: suunnitelma – tapa toimia
 27. 27. Muotoilu: suunnitelma – tapa toimia
 28. 28. Palvelumuotoilu: suunnitelma – tapa toimia
 29. 29. Yrittämisen logiikka: kausaalinen – vuorovaikkutteinen
 30. 30. Innovaatio: suunnittele - kokeile
 31. 31. Muotoiluprosessi: teknis-rationaalinen - konstruktionistinen
 32. 32. Miten tehdä muotoilua: Lineaarinen malli - ________________
 33. 33. Muotoilija: sankari - fasilitaattori
 34. 34. Muotoilu: designer-lähtöinen - käyttäjälähtöinen
 35. 35. Pedagogiikka: sisältölähtöinen - oppimislähtöinen
 36. 36. Tämä kurssi? • Oppimislähtöinen • Kriittinen • Konstruktionistinen • Osallistava • Käyttäjälähtöinen • Yhdessä luotu
 37. 37. Tämä kurssi ei ole? • sisältölähtöinen • vallitsevaa näkemystä uusintava • positivistinen • yksilökeskeinen • suunniteltu
 38. 38. IIIeräitä ajatuksia
 39. 39. Etnografia Autoetnografia Konstruktiivinen muotoilun tutkimus Kontekstina organisaatio (yritys)
 40. 40. Muotoilututkimus - Muotoilun tutkimus
 41. 41. Lähteitä:
 42. 42. Solženitsyn (1970) Ensimmäinen piiri
 43. 43. Tutki ja kirjoita Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2013 15. painos
 44. 44. Johtaminen ja organisointi globaalissa taloudessa Tienari & Meriläinen 2012
 45. 45. Qualitative methods in business research Eriksson & Kovalainen 2008
 46. 46. Doing research in design Crouch & Pearce 2012
 47. 47. Design research through practice: from the lab, field and showroom Koskinen, Zimmerman, Binder, Redström & Wensveen 2011
 48. 48. Theory construction in design research: criteria, approaches, and methods Friedman 2011
 49. 49. IV
 50. 50. CoDesign collective creativity across the whole span of a design process: - designers ans non-designers working together (Sanders & Stappers 2008, 2014)
 51. 51. Designers move closer to the future users of what they design • User-centered design approach – User is passive – US-driven phenomenon – Ergonomics • Participatory approach – User is partner – Scandinavia, UK – Work practices, 1970’s
 52. 52. The roles in the design process are changing
 53. 53. II (Sanders & Stappers 2014)
 54. 54. The role of making has been groving
 55. 55. Designers and non-designers working together, using making as a way to make sense of the future
 56. 56. Making • Vehicle for observation, reflection, interpretation, discussion and expression • In making, people can bring their insights to the surface • Collectively exploring, expressing and testing hypothesis about the future ways of living.
 57. 57. Perspectives • Approuch • Mindset • Focus in time • Design intent
 58. 58. Approuch • Cultural probes • Generative toolkits • Design prototypes
 59. 59. Mindset • Designing for people • Designing with people
 60. 60. Focus in time • The worlds as it is • The near future • The speculative future
 61. 61. Design intent • Provoking • Engaging • Serving
 62. 62. Prosessin alkupään merkitys kasvaa (Sanders & Stappers 2008)
 63. 63. • Uutta luovat menetelmät toolkits • Laadullinen tutkimus probes • Muotoilun prototyypit prototyping (Sanders & Stappers 2014) 3 tapaa lähestyä:
 64. 64. (Sanders & Stappers 2014)
 65. 65. (Sanders & Stappers 2014)
 66. 66. • Laadullinen tutkimus siitä, mikä motivoi käyttäjää, ja miksi. • Luova yhteinen kehittäminen muotoilun menetelmillä (tekemällä) • Visuaalisten, fyysisten ja toiminnallisten prototyyppien tekeminen Tiedon hallinta + tiedon yhteinen tulkinta tuotekehityksessä?
 67. 67. Communication Construction Strategic Systemic Planning Integration Sings, Symbols, & Images Physical objects Activities, Services, & Processes Systems, Environments, Ideas, & Values (Buchanan 2010, 21)
 68. 68. Aihepiirejä, aiheita? (mitä Hirsjärvi ym. sanoo?)
 69. 69. Research in design Crouch & Pearce 2012, Friedman 2011 Design research • Research within design • Design practise • Clinical research • Applied research? • Design ethnography • Design researcher Research into design • Research from outside design that looks into design practice • Basic research • Ethnography into design • ?
 70. 70. Constructive design research • Design research through practice: • Lab • Field • Showroom Koskinen et al. 2011
 71. 71. Reseach design on design research (Lab)
 72. 72. Konstruktiivinen muotoilu (n) tutkimus • Laboratorio, kenttä vai näyttely • Tiedonkeruu • Analyysi – tulkinta • Tutkimuskysymys?
 73. 73. Etnografia • Ethnography into design (perustutkimus) • Design ethnography (kliininen tutkimus) • Autoetnografia muotoilun käytännöistä • Kliininen konstruktiivinen autoetnografia?
 74. 74. Casing a promised land: the autobiography of an organizational detective as cultural ethnography Goodall 1994
 75. 75. Etnografia • Tiedonkeruu • Analyysi – tulkinta • Tutkimuskysymys?

Description

Tutkiva muotoilu (tutkiva ja kehittävä muotoilutoiminta)

Transcript

 1. 1. Muotoilun syventävät tutkimusmenetelmät 3op Mielekkyyden muotoilu
 2. 2. I
 3. 3. Ilkka Kettunen Design as sensemaking An autoethnography on the early phases of product development Jussi Timonen
 4. 4. • How do designers make sense of the design process? • How do designers create opportunities for other stakeholders to participate in the creative process?
 5. 5. Design process individual - centered collaborative reflectiverational design hero bricoleur participatory, situated,…dominant tehcno-rational
 6. 6. 7 properties of sensemaking (Weick 1995, 17) 1. Grounded in identity construction 2. Retrospective 3. Enactive of sensible environments 4. Social 5. Ongoing 6. Focused on and by extracted cues 7. Driven by plausability rather than accurancy
 7. 7. Sensemaking Merkityksellistäminen, Mielekkyyden luominen, Tolkun tekeminen, Ymmärtäminen
 8. 8. Tolkun tekeminen: 1) perustuu identiteetin rakentamiseen 2) katsoo menneeseen 3) toimii ympäristöä tuottavasti 4) kohdistuu havaintoihin, jotka tukevat menneisyyden kokemuksia 5) vakuuttavuus tärkeämpi kuin paikkansa pitävyys 6) on sosiaalista 7) on jatkuvaa (Weick 1995)
 9. 9. Design sensemaking practices (industrial designer’s perspective)
 10. 10. Mielekkyyden muotoilu a) Identiteetti luo tuotteen – muotoile identiteettiä b) Aloitetaan sillä mitä meillä on (vs. kausaalinen) c) Tekemisen kautta – pieniä kokeiluja, vetoja d) Innovatiivisuutta käytäntöihin (tiedostaminen) e) Jokainen tk-tilanne ja –prosessi omanlaisensa f) Luodaan positiivinen illuusio – itsepetos jopa? g) Kaikki muotoilee yhdessä – johtajista käyttäjiin h) Sisällön annetaan muovautua koko ajan
 11. 11. Analytic autoetnograpy (Anderson 2006) Researcher is: 1. a full member in the research group. 2. visible as such a member in published texts. 3. committed to developing theoretical understandings of boarder social phenomena.
 12. 12. Context • EDUFIX ltd. (pseudonym) • Furniture manufacturing (fictious) • 300 empoyees, 400 M€ sales, 70% exported • R&D venture: intelligent learning environment • Informants: designers, managers, researchers, engineers…
 13. 13. Data • Diary • Videos of design group + management board meetings • 1600 sketchs, …
 14. 14. Story • Autoetnography narrative, 60 pages. • Duration 10 months • Designing 16 product concepts • Starting from the first meeting with the management board • Ending up handing over the concepts for detail design • Plot: enthusiasm, frustration, success…
 15. 15. Analysis / Interpretation 1st order analysis: the story – what happened? 2nd order analysis: presenting the story in a theoretical perspective – what does all this mean?
 16. 16. Design sensemaking practices
 17. 17. So what? • Identity construction: identities define the product. • Plausablity: engage positive illusion. • Idea of enactmenet (Schön 1983): there is no ”clean slate”.
 18. 18. Ilkka Kettunen www.aatepaja.fi
 19. 19. II
 20. 20. 2 tapaa nähdä maailma: kärjistys Positivistinen - konstruktionistinen
 21. 21. Tiede: Luonnontieteet - ihmistieteet
 22. 22. Mikä on totta: yksi totuus – monia totuuksia
 23. 23. Tieteenfilosofia: positivistinen – tulkinnallinen
 24. 24. Rationaalinen ajattelu: algoritmiin perustuva - reflektiivinen
 25. 25. Johtaminen: positivistis-managerialistinen – kriittis-konstruktionistinen
 26. 26. Strategia: suunnitelma – tapa toimia
 27. 27. Muotoilu: suunnitelma – tapa toimia
 28. 28. Palvelumuotoilu: suunnitelma – tapa toimia
 29. 29. Yrittämisen logiikka: kausaalinen – vuorovaikkutteinen
 30. 30. Innovaatio: suunnittele - kokeile
 31. 31. Muotoiluprosessi: teknis-rationaalinen - konstruktionistinen
 32. 32. Miten tehdä muotoilua: Lineaarinen malli - ________________
 33. 33. Muotoilija: sankari - fasilitaattori
 34. 34. Muotoilu: designer-lähtöinen - käyttäjälähtöinen
 35. 35. Pedagogiikka: sisältölähtöinen - oppimislähtöinen
 36. 36. Tämä kurssi? • Oppimislähtöinen • Kriittinen • Konstruktionistinen • Osallistava • Käyttäjälähtöinen • Yhdessä luotu
 37. 37. Tämä kurssi ei ole? • sisältölähtöinen • vallitsevaa näkemystä uusintava • positivistinen • yksilökeskeinen • suunniteltu
 38. 38. IIIeräitä ajatuksia
 39. 39. Etnografia Autoetnografia Konstruktiivinen muotoilun tutkimus Kontekstina organisaatio (yritys)
 40. 40. Muotoilututkimus - Muotoilun tutkimus
 41. 41. Lähteitä:
 42. 42. Solženitsyn (1970) Ensimmäinen piiri
 43. 43. Tutki ja kirjoita Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2013 15. painos
 44. 44. Johtaminen ja organisointi globaalissa taloudessa Tienari & Meriläinen 2012
 45. 45. Qualitative methods in business research Eriksson & Kovalainen 2008
 46. 46. Doing research in design Crouch & Pearce 2012
 47. 47. Design research through practice: from the lab, field and showroom Koskinen, Zimmerman, Binder, Redström & Wensveen 2011
 48. 48. Theory construction in design research: criteria, approaches, and methods Friedman 2011
 49. 49. IV
 50. 50. CoDesign collective creativity across the whole span of a design process: - designers ans non-designers working together (Sanders & Stappers 2008, 2014)
 51. 51. Designers move closer to the future users of what they design • User-centered design approach – User is passive – US-driven phenomenon – Ergonomics • Participatory approach – User is partner – Scandinavia, UK – Work practices, 1970’s
 52. 52. The roles in the design process are changing
 53. 53. II (Sanders & Stappers 2014)
 54. 54. The role of making has been groving
 55. 55. Designers and non-designers working together, using making as a way to make sense of the future
 56. 56. Making • Vehicle for observation, reflection, interpretation, discussion and expression • In making, people can bring their insights to the surface • Collectively exploring, expressing and testing hypothesis about the future ways of living.
 57. 57. Perspectives • Approuch • Mindset • Focus in time • Design intent
 58. 58. Approuch • Cultural probes • Generative toolkits • Design prototypes
 59. 59. Mindset • Designing for people • Designing with people
 60. 60. Focus in time • The worlds as it is • The near future • The speculative future
 61. 61. Design intent • Provoking • Engaging • Serving
 62. 62. Prosessin alkupään merkitys kasvaa (Sanders & Stappers 2008)
 63. 63. • Uutta luovat menetelmät toolkits • Laadullinen tutkimus probes • Muotoilun prototyypit prototyping (Sanders & Stappers 2014) 3 tapaa lähestyä:
 64. 64. (Sanders & Stappers 2014)
 65. 65. (Sanders & Stappers 2014)
 66. 66. • Laadullinen tutkimus siitä, mikä motivoi käyttäjää, ja miksi. • Luova yhteinen kehittäminen muotoilun menetelmillä (tekemällä) • Visuaalisten, fyysisten ja toiminnallisten prototyyppien tekeminen Tiedon hallinta + tiedon yhteinen tulkinta tuotekehityksessä?
 67. 67. Communication Construction Strategic Systemic Planning Integration Sings, Symbols, & Images Physical objects Activities, Services, & Processes Systems, Environments, Ideas, & Values (Buchanan 2010, 21)
 68. 68. Aihepiirejä, aiheita? (mitä Hirsjärvi ym. sanoo?)
 69. 69. Research in design Crouch & Pearce 2012, Friedman 2011 Design research • Research within design • Design practise • Clinical research • Applied research? • Design ethnography • Design researcher Research into design • Research from outside design that looks into design practice • Basic research • Ethnography into design • ?
 70. 70. Constructive design research • Design research through practice: • Lab • Field • Showroom Koskinen et al. 2011
 71. 71. Reseach design on design research (Lab)
 72. 72. Konstruktiivinen muotoilu (n) tutkimus • Laboratorio, kenttä vai näyttely • Tiedonkeruu • Analyysi – tulkinta • Tutkimuskysymys?
 73. 73. Etnografia • Ethnography into design (perustutkimus) • Design ethnography (kliininen tutkimus) • Autoetnografia muotoilun käytännöistä • Kliininen konstruktiivinen autoetnografia?
 74. 74. Casing a promised land: the autobiography of an organizational detective as cultural ethnography Goodall 1994
 75. 75. Etnografia • Tiedonkeruu • Analyysi – tulkinta • Tutkimuskysymys?

More Related Content

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

×