Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Teknologji Informative
<ul><li>Algjebra relacionale paraqet një tërësi të plotë me operacione ndaj relacioneve që mundësojnë selektimin e të dhë...
<ul><li>R r1 r2 r3 S1 s1 s2 </li></ul><ul><li>1 x 3 3 p </li></ul><ul><li>4 x 3 4 q </li></ul><ul><li>3 y 4 4 p </li></ul>...
R x S2 r1 r2 r3 s1 s2 1 x 3 4 q 4 x 3 4 q 3 y 4 4 q 2 z 7 4 q 1 x 3 2 m 4 x 3 2 m 3 y 4 2 m 2 z 7 2 m
Projection R [ r2 , r3 ] r2 r3 x 3 y 4 z 7  -join  R [ r3 > s1 ] S1 r1 r2 r3 s1 s2 3 y 4 3 p 2 z 7 3 p 2 z 7 4 q 2 z 7...
r1 r2 r3 s1 s2 1 x 3 3 p 4 x 3 3 p 3 y 4 4 q 3 y 4 4 p 2 z 7 R[r3 = l s1]S1
S# P# s1 p1 s1 p2 s1 p3 s1 p4 s1 p5 s1 p6 s2 p1 s2 p2 s3 p2 s4 p2 s4 p4 s4 p5  Divide by ÷  Result DEND/DOR DEND DOR 1 ...
Cape Codd Outdoor Sports <ul><li>Cape Codd Outdoor Sports është një kompani fiktive që bën shitjen e prohimeve të nryshme...
Struktura e shitjes e Cape Codd Retail
Nxjerrja e të dhënave që shiten në Cape Codd Retail <ul><li>Përdoren tre tabela : RETAIL_ORDER , ORDER_ITEM , edhe  ...
Format i i të dhënave të nxjerra nga shitja
Tabelat për nxjerrjen e të dhënave [ në MS SQL Server]
Gjuha SQL Komanda/formulimi SELECT <ul><li>Korniza themelore e formulimeve të SQL është SQL SELECT formulimi : </li></...
Disa kolona nga një Tabelë <ul><li>SELECT Department, Buyer </li></ul><ul><li>FROM  SKU_DATA; </li></ul>
Specifikimi i rënditjes së kolonave <ul><li>SELECT Buyer, Department </li></ul><ul><li>FROM  SKU_DATA; </li></ul>
Komanda DISTINCT <ul><li>SELECT DISTINCT Buyer, Department </li></ul><ul><li>FROM SKU_DATA; </li></ul>
Selektimi i të gjitha kolonave :  Komanda yllëz (*) <ul><li>SELECT * </li></ul><ul><li>FROM SKU_DATA; </li></ul>
Disa rreshta nga një Tabelë <ul><li>SELECT * </li></ul><ul><li>FROM SKU_DATA </li></ul><ul><li>WHERE Department = ' Water...
Kolona dhe rreshta specifike nga një Tabelë <ul><li>SELECT SKU_Description, Buyer </li></ul><ul><li>FROM SKU_DATA </li></u...
Sorti mi i rezultateve : ORDER BY <ul><li>SELECT * </li></ul><ul><li>FROM ORDER_ITEM </li></ul><ul><li>ORDER BY OrderNumb...
Dy lloje sortimesh : Rritës edhe  Rënës <ul><li>SELECT * </li></ul><ul><li>FROM ORDER_ITEM </li></ul><ul><li>ORDER BY Pri...
Opcionet e komandës WHERE : AND <ul><li>SELECT * </li></ul><ul><li>FROM SKU_DATA </li></ul><ul><li>WHERE  Department = '...
Opcionet e komandës WHERE  : OR <ul><li>SELECT * </li></ul><ul><li>FROM SKU_DATA </li></ul><ul><li>WHERE  Department = ...
Opcionet e komandës WHERE :- IN <ul><li>SELECT * </li></ul><ul><li>FROM SKU_DATA </li></ul><ul><li>WHERE Buyer IN ('Nancy...
Opcionet e komandës WHERE: NOT IN <ul><li>SELECT * </li></ul><ul><li>FROM SKU_DATA </li></ul><ul><li>WHERE  Buyer NOT IN...
Opcionet e komandës WHERE: Intervale me BETWEEN <ul><li>SELECT * </li></ul><ul><li>FROM ORDER_ITEM </li></ul><ul><li>WH...
Opcionet e komandës WHERE: Intervale me simbole matematikore <ul><li>SELECT * </li></ul><ul><li>FROM ORDER_ITEM </li></ul...
Opcionet e komandës WHERE: LIKE edhe Wildcards <ul><li>SQL komanda LIKE mund të kombinohet me simb o let wildcard : <...
Opcionet e komandës WHERE: LIKE edhe Wildcards <ul><li>SELECT * </li></ul><ul><li>FROM SKU_DATA </li></ul><ul><li>WHERE...
Opcionet e komandës WHERE: LIKE edhe Wildcards <ul><li>SELECT * </li></ul><ul><li>FROM SKU_DATA </li></ul><ul><li>WHERE...
Opcionet e komandës WHERE: LIKE edhe Wildcards <ul><li>SELECT * </li></ul><ul><li>FROM SKU_DATA </li></ul><ul><li>WHERE...
Funksionet e integruara të SQL <ul><li>Ezistojnë pesë funksione të integruara të SQL : </li></ul><ul><ul><li>COUNT </li><...
Funksionet e integruara të SQL <ul><li>SELECT SUM (ExtendedPrice) </li></ul><ul><li>AS Order3000Sum </li></ul><ul><li>FRO...
Funksionet e integruara të SQL <ul><li>SELECT SUM (ExtendedPrice) AS OrderItemSum, </li></ul><ul><li>AVG (ExtendedPrice) ...
Funksionet e integruara të SQL <ul><li>SELECT COUNT(*) AS NumRows </li></ul><ul><li>FROM ORDER_ITEM; </li></ul>
Funksionet e integruara të SQL <ul><li>SELECT COUNT </li></ul><ul><li>(DISTINCT Department) </li></ul><ul><li>AS DeptCoun...
Arit metika në k omandën SELECT <ul><li>SELECT Quantity * Price AS EP, </li></ul><ul><li>ExtendedPrice </li></ul><ul><li...
<ul><li>PYETJE??? </li></ul>Thank You!
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

teknologjia informative / Ligjerata 10

1,070 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

teknologjia informative / Ligjerata 10

 1. 1. Teknologji Informative
 2. 2.
 3. 3. <ul><li>Algjebra relacionale paraqet një tërësi të plotë me operacione ndaj relacioneve që mundësojnë selektimin e të dhënave nga databaza relacionale . </li></ul><ul><li>Prodhimi kartezian </li></ul><ul><li>Union i , Prerja , Zbritja </li></ul><ul><li>Proje ks ion i </li></ul><ul><li> -join </li></ul><ul><li>Division (Pjestimi) </li></ul>Algjebra Relacionale
 4. 4. <ul><li>R r1 r2 r3 S1 s1 s2 </li></ul><ul><li>1 x 3 3 p </li></ul><ul><li>4 x 3 4 q </li></ul><ul><li>3 y 4 4 p </li></ul><ul><li>2 z 7 </li></ul><ul><li>S2 s1 s2 </li></ul><ul><li>4 q </li></ul><ul><li>2 m </li></ul>Shembull
 5. 5. R x S2 r1 r2 r3 s1 s2 1 x 3 4 q 4 x 3 4 q 3 y 4 4 q 2 z 7 4 q 1 x 3 2 m 4 x 3 2 m 3 y 4 2 m 2 z 7 2 m
 6. 6. Projection R [ r2 , r3 ] r2 r3 x 3 y 4 z 7  -join R [ r3 > s1 ] S1 r1 r2 r3 s1 s2 3 y 4 3 p 2 z 7 3 p 2 z 7 4 q 2 z 7 4 p
 7. 7. r1 r2 r3 s1 s2 1 x 3 3 p 4 x 3 3 p 3 y 4 4 q 3 y 4 4 p 2 z 7 R[r3 = l s1]S1
 8. 8. S# P# s1 p1 s1 p2 s1 p3 s1 p4 s1 p5 s1 p6 s2 p1 s2 p2 s3 p2 s4 p2 s4 p4 s4 p5 Divide by ÷ Result DEND/DOR DEND DOR 1 P# p1 DOR 2 DOR 3 P# p2 p4 P# p1 p2 p3 p4 p5 p6 S# s1 s2 S# s1 s4 S# s1
 9. 9. Cape Codd Outdoor Sports <ul><li>Cape Codd Outdoor Sports është një kompani fiktive që bën shitjen e prohimeve të nryshme . </li></ul><ul><li>Cape Codd Outdoor Sports: </li></ul><ul><ul><li>Ka 15 dyqane shitëse . </li></ul></ul><ul><ul><li>Ka një magazinë on -line në Internet. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ka departament për postimin e porosive . </li></ul></ul><ul><li>Të gjitha shitjet shënohen në Oracle datab azë . </li></ul>
 10. 10. Struktura e shitjes e Cape Codd Retail
 11. 11. Nxjerrja e të dhënave që shiten në Cape Codd Retail <ul><li>Përdoren tre tabela : RETAIL_ORDER , ORDER_ITEM , edhe SKU_DATA (SKU = Stock Keeping Unit). </li></ul><ul><li>Të dhënat e nxjerra shndërrohen në : </li></ul><ul><ul><li>DBMS të ndryshëm  MS SQL Server </li></ul></ul><ul><ul><li>Në kolona të ndryshme  OrderDate b ëhet OrderMonth dhe OrderYear </li></ul></ul>
 12. 12. Format i i të dhënave të nxjerra nga shitja
 13. 13. Tabelat për nxjerrjen e të dhënave [ në MS SQL Server]
 14. 14. Gjuha SQL Komanda/formulimi SELECT <ul><li>Korniza themelore e formulimeve të SQL është SQL SELECT formulimi : </li></ul><ul><ul><li>SELECT { Emri_i_Kolonës (s)} </li></ul></ul><ul><ul><li>FROM { Emri_i_Tabelës (s)} </li></ul></ul><ul><ul><li>WHERE { Kushtet } </li></ul></ul><ul><li>Të gjitha SQL formulimet përfundojnë me pikë-presje (;) . </li></ul>
 15. 15. Disa kolona nga një Tabelë <ul><li>SELECT Department, Buyer </li></ul><ul><li>FROM SKU_DATA; </li></ul>
 16. 16. Specifikimi i rënditjes së kolonave <ul><li>SELECT Buyer, Department </li></ul><ul><li>FROM SKU_DATA; </li></ul>
 17. 17. Komanda DISTINCT <ul><li>SELECT DISTINCT Buyer, Department </li></ul><ul><li>FROM SKU_DATA; </li></ul>
 18. 18. Selektimi i të gjitha kolonave : Komanda yllëz (*) <ul><li>SELECT * </li></ul><ul><li>FROM SKU_DATA; </li></ul>
 19. 19. Disa rreshta nga një Tabelë <ul><li>SELECT * </li></ul><ul><li>FROM SKU_DATA </li></ul><ul><li>WHERE Department = ' Water Sports ' ; </li></ul>
 20. 20. Kolona dhe rreshta specifike nga një Tabelë <ul><li>SELECT SKU_Description, Buyer </li></ul><ul><li>FROM SKU_DATA </li></ul><ul><li>WHERE Department = 'Climbing'; </li></ul>
 21. 21. Sorti mi i rezultateve : ORDER BY <ul><li>SELECT * </li></ul><ul><li>FROM ORDER_ITEM </li></ul><ul><li>ORDER BY OrderNumber, Price; </li></ul>
 22. 22. Dy lloje sortimesh : Rritës edhe Rënës <ul><li>SELECT * </li></ul><ul><li>FROM ORDER_ITEM </li></ul><ul><li>ORDER BY Price DESC, OrderNumber ASC; </li></ul><ul><li>Shënim : Nëse nuk specifikohet ndonjëra nga komandat ASC ose DESC, sortimi do të bëhet sipas ASC . </li></ul>
 23. 23. Opcionet e komandës WHERE : AND <ul><li>SELECT * </li></ul><ul><li>FROM SKU_DATA </li></ul><ul><li>WHERE Department = 'Water Sports' </li></ul><ul><li>AND Buyer = 'Nancy Meyers'; </li></ul>
 24. 24. Opcionet e komandës WHERE : OR <ul><li>SELECT * </li></ul><ul><li>FROM SKU_DATA </li></ul><ul><li>WHERE Department = 'Camping' </li></ul><ul><li> OR Department = 'Climbing'; </li></ul>
 25. 25. Opcionet e komandës WHERE :- IN <ul><li>SELECT * </li></ul><ul><li>FROM SKU_DATA </li></ul><ul><li>WHERE Buyer IN ('Nancy Meyers', </li></ul><ul><li>'Cindy Lo', 'Jerry Martin'); </li></ul>
 26. 26. Opcionet e komandës WHERE: NOT IN <ul><li>SELECT * </li></ul><ul><li>FROM SKU_DATA </li></ul><ul><li>WHERE Buyer NOT IN ('Nancy Meyers', </li></ul><ul><li>'Cindy Lo', 'Jerry Martin'); </li></ul>
 27. 27. Opcionet e komandës WHERE: Intervale me BETWEEN <ul><li>SELECT * </li></ul><ul><li>FROM ORDER_ITEM </li></ul><ul><li>WHERE ExtendedPrice </li></ul><ul><li>BETWEEN 100 AND 200; </li></ul>
 28. 28. Opcionet e komandës WHERE: Intervale me simbole matematikore <ul><li>SELECT * </li></ul><ul><li>FROM ORDER_ITEM </li></ul><ul><li>WHERE ExtendedPrice >= 100 </li></ul><ul><li>AND ExtendedPrice <= 200; </li></ul>
 29. 29. Opcionet e komandës WHERE: LIKE edhe Wildcards <ul><li>SQL komanda LIKE mund të kombinohet me simb o let wildcard : </li></ul><ul><ul><li>SQL 92 Standard (SQL Server, Oracle, etc.): </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>_ = Saktësisht një karakter </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>% = Bashkësi me një apo më shumë karaktere </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>MS Access ( bazuar në MS DOS) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>? = Saktësisht një karakter </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>* = Bashkësi me një apo më shumë karaktere </li></ul></ul></ul>
 30. 30. Opcionet e komandës WHERE: LIKE edhe Wildcards <ul><li>SELECT * </li></ul><ul><li>FROM SKU_DATA </li></ul><ul><li>WHERE Buyer LIKE 'Pete%'; </li></ul>
 31. 31. Opcionet e komandës WHERE: LIKE edhe Wildcards <ul><li>SELECT * </li></ul><ul><li>FROM SKU_DATA </li></ul><ul><li>WHERE SKU_Description LIKE '%Tent%'; </li></ul>
 32. 32. Opcionet e komandës WHERE: LIKE edhe Wildcards <ul><li>SELECT * </li></ul><ul><li>FROM SKU_DATA </li></ul><ul><li>WHERE SKU LIKE '%2__'; </li></ul>
 33. 33. Funksionet e integruara të SQL <ul><li>Ezistojnë pesë funksione të integruara të SQL : </li></ul><ul><ul><li>COUNT </li></ul></ul><ul><ul><li>SUM </li></ul></ul><ul><ul><li>AVG </li></ul></ul><ul><ul><li>MIN </li></ul></ul><ul><ul><li>MAX </li></ul></ul>
 34. 34. Funksionet e integruara të SQL <ul><li>SELECT SUM (ExtendedPrice) </li></ul><ul><li>AS Order3000Sum </li></ul><ul><li>FROM ORDER_ITEM </li></ul><ul><li>WHERE OrderNumber = 3000; </li></ul>
 35. 35. Funksionet e integruara të SQL <ul><li>SELECT SUM (ExtendedPrice) AS OrderItemSum, </li></ul><ul><li>AVG (ExtendedPrice) AS OrderItemAvg, </li></ul><ul><li>MIN (ExtendedPrice) AS OrderItemMin, </li></ul><ul><li>MAX (ExtendedPrice) AS OrderItemMax </li></ul><ul><li>FROM ORDER_ITEM; </li></ul>
 36. 36. Funksionet e integruara të SQL <ul><li>SELECT COUNT(*) AS NumRows </li></ul><ul><li>FROM ORDER_ITEM; </li></ul>
 37. 37. Funksionet e integruara të SQL <ul><li>SELECT COUNT </li></ul><ul><li>(DISTINCT Department) </li></ul><ul><li>AS DeptCount </li></ul><ul><li>FROM SKU_DATA; </li></ul>
 38. 38. Arit metika në k omandën SELECT <ul><li>SELECT Quantity * Price AS EP, </li></ul><ul><li>ExtendedPrice </li></ul><ul><li>FROM ORDER_ITEM; </li></ul>
 39. 39. <ul><li>PYETJE??? </li></ul>Thank You!

×