Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Правила за провеждане на инструктажи и обучения по безопасност и здраве при работа

12,799 views

Published on

Изисквания на Наредба РД-07-2/16.12.2009 г. за провеждане на инструктажи и обучения по безопасност и здраве при работа.

Published in: Education

Правила за провеждане на инструктажи и обучения по безопасност и здраве при работа

 1. 1. ДОЦЕО Организация и документиране на дейностите по обучение и инструктажи в предприятието “Доцео” ЕООД – обучения, одити и консултации по безопасност и здраве при работа
 2. 2. НАРЕДБА № РД-07-2 от 16 декември 2009 г.за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на трудРаботодателят писменоопределя: 1. видовете обучения и инструктажи; 2.лицата, които ще бъдат обучавани и/или инструктирани; 3. програма за провеждане на обучението и/или инструктажа; 4. лицата, които ще провеждат обучението и/или инструктажа.“Доцео” ЕООД – обучения, одити и консултации по безопасност и здраве при работа
 3. 3. Начален инструктаж 1. на лицата, които постъпват на работа; 2. на работещите, предоставени им от предприятие, което осигурява временна заетост; 3. на командировани работници и служители; 4. на работещи от други предприятия, които ще работят на територията на предприятието; 5. на лица, приети за обучение или за повишаване на квалификацията; 6. на лица, с които се провежда производствена практика.“Доцео” ЕООД – обучения, одити и консултации по безопасност и здраве при работа
 4. 4. Инструктажът на работното място е практическо запознаване наработника или служителя с конкретните изисквания за безопаснотоизпълнение на трудовата дейност и се провежда на работното място,преди да му бъде възложена самостоятелна работа. Работодателят определя:  работните места и работниците и служителите, на които ще се провежда обучение и изпит;  учебната програма;  продължителността на обучението; обучаващите лица и формата на изпита. Изпитният протокол се съхранява в досието на работника или служителя. “Доцео” ЕООД – обучения, одити и консултации по безопасност и здраве при работа
 5. 5. • СПО: Начален инструктаж – 1 ден Инструктаж на работното място – 3 дни • Работа с ОХВС: Начален инструктаж – 1 ден Инструктаж на работното място – 2 дни “Доцео” ЕООД – обучения, одити и консултации по безопасност и здраве при работа
 6. 6. Ежедневен инструктаж се провежда на работещи,пряко заети в дейности с висок производствен риск,включително:в подземни, минни и геологопроучвателни обекти;в кариери;в добива на нефт и газ;в превозите в железопътния транспорт;в производството и употребата на взривни материали;в международните автомобилни превози;в автомобилните превози на опасни товари по шосе;при работа с опасни химически вещества и препарати;при строителни и монтажни работи.“Доцео” ЕООД – обучения, одити и консултации по безопасност и здраве при работа
 7. 7. Периодичният инструктаж се провежда не по-рядко от един път на три месеца за работещите, на които се провежда ежедневен инструктаж.• не по-рядко от един път годишно за всички останали работещиTематиката се определя в зависимост от характера на работата, условията на труд и резултатите от оценката на риска. “Доцео” ЕООД – обучения, одити и консултации по безопасност и здраве при работа
 8. 8. Извънреден инструктаж се провежда:1. след всяка трудова злополука, както и след пожар, промишлена авария и природно бедствие;2. при констатирани груби нарушения на правилата, нормите и изискванията по безопасност и здраве при работа;3. при промяна на технологичния процес, при въвеждане на нови машини и съоръжения, при промяна на работното място или организацията на работа;4. по предписание на контролен орган.5. с работещи, отсъствалиот работа повече от45 календарни дни. “Доцео” ЕООД – обучения, одити и консултации по безопасност и здраве при работа
 9. 9. • По преценка на работодателя или прекия ръководител: – при организиране на ремонтни или други дейности с участие на работници и специалисти с различни професии и квалификация; – при работи, изискващи специфични мерки за безопасност и здраве при работа. “Доцео” ЕООД – обучения, одити и консултации по безопасност и здраве при работа
 10. 10. • Инструктажи по безопасност и здраве при работа всички други лица, които ще посещават производствени звена на предприятието.• Инструктажите се провеждат и документират по ред, установен от работодателя. “Доцео” ЕООД – обучения, одити и консултации по безопасност и здраве при работа
 11. 11. Други инструктажи• Охранители – ежедневен инструктаж (Закон за частната охранителна дейност).• Инструктаж на водачите да спазват Регламент (ЕО) № 561/2006 (работно време и почивки) , Регламент (ЕИО) 3821/85 (тахографи) (Наредба № 33/ 03.11.1999 г.)• При експлоатация на енергообзавеждането - Освен инструктажите, предвидени по Наредба РД-07-2 се провеждат и целеви инструктажи – при еднократнии работи, при съпровождане на външни лица на територията на обекта (Наредба 16-116).• Лицето, което издава наряд или дава нареждане, e отговорно за: провеждането на извънреден инструктаж на изпълнителя на работата (Правилник за БЗР по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V) “Доцео” ЕООД – обучения, одити и консултации по безопасност и здраве при работа
 12. 12. Обучение по безопасност и здраве при работасе провежда на:- длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси - не по-рядко от веднъж на 2 години;- длъжностните лица и на специализираните служби по чл. 24 на Закона заздравословни и безопасни условия на труд - не по-рядко от веднъж на 1 година;- лицата, които са определени от работодателя да провеждат инструктажите побезопасност и здраве при работа - ежегодно;- членовете на комитета/групата по условия на труд - ежегодно; “Доцео” ЕООД – обучения, одити и консултации по
 13. 13. Обучение по безопасност и здраве при работа се провежда на:• работниците и служителите, работата на които е свързана с използване, обслужване и поддържане на машини и други технически съоръжения, за които се изисква правоспособност за работа - съгласно изискванията на съответните нормативни актове: – мотокарист – веднъж на пет години. – квалификационна група по електробезопасност (до 1000 V) – веднъж на две години. “Доцео” ЕООД – обучения, одити и консултации по безопасност и здраве при работа
 14. 14. Обучение по безопасност и здраве при работа се провежда на:• работници и служители, заети в дейности, които създават опасност за тяхното или на други лица здраве и живот - съгласно изискванията на съответните нормативни актове. – При рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа, работодателят осигурява обучение и информация за съответните предпазни мерки и действията, които трябва да се предприемат за самозащита, както и за защита на останалите работещи. – Ползвателят на съоръжения под налягане е длъжен да установи ред и да осигури и документира първоначално и периодично обучение на лицата. – Ежегоден инструктаж с проверка на знанията при работа с повдигателни съоръжения. – Шум, вибрации, ръчна работа с тежести, товаро-разтоварни работи...видеодисплей. “Доцео” ЕООД – обучения, одити и консултации по безопасност и здраве при работа
 15. 15. Работодателят писмено определя:- видовете обучения и инструктажи;- лицата, които ще бъдат обучавани и/или инструктирани;- програма за провеждане на обучението и/или инструктажа;- лицата, които ще провеждат обучението и/или инструктажа. Документацията, отнасяща се до провеждането на обучение и инструктаж по безопасност и здраве при работа, се съхранява от работодателя за срок не по-малък от 5 години. “Доцео” ЕООД – обучения, одити и консултации по безопасност и здраве при работа
 16. 16. Наредба 7/1999 г. Изисквания за инструкции за безопасна работа• При използване на работно оборудване, при което съществува риск за безопасността и здравето на работещите, работодателят осигурява прилагането на писмени инструкции.• Писмените инструкции трябва да са разбираеми за работещите, за които се отнасят, и да съдържат необходимата информация, в т. ч.:1. условията за използване на работното оборудване;2. предвидимите ненормални ситуации;3. изискванията за безопасност и здраве при работа;4. извлечените от опит заключения при използването на работното оборудване. “Доцео” ЕООД – обучения, одити и консултации по безопасност и здраве при работа
 17. 17. Изисквания за инструкции за безопасна работа• Чл. 101 (1) За всяко предприятие и работно място се води картотека за използваните опасни вещества и тяхната характеристика.• (2) За всяко опасно вещество се разработва инструкция или указание за безопасна работа.• Наредба № 11/27.12.2004 г. за минималните изисквания за осигуряване на безопасността и здравето на работещите при потенциален риск от експлозивна атмосфера. – Работодателят разработва, утвърждава и поддържа актуализирани правила за предпазване от експлозия. – Работата в места, класифицирани като опасни места, се извършва в съответствие с писмени инструкции, утвърдени от работодателя. “Доцео” ЕООД – обучения, одити и консултации по безопасност и здраве при работа
 18. 18. ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ Работник е отсъствал 52 дни от работа поради трудова злополука. Кога и какви видове инструктажи трябва да бъдат проведени?1. Извънреден инструктаж за всички работещи при завръщане на работника на работа.2. Извънреден инструктаж за всички веднага след злополуката и периодичен на работника при завръщането му на работа.3. Извънреден инструктаж за всички веднага след злополуката и извънреден на работника при завръщането му на работа. “Доцео” ЕООД – обучения, одити и консултации по безопасност и здраве при работа
 19. 19. ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ Служител е командирован за срок от 1 месец от един в друг офис на фирмата. Какво трябва да направи ръководителят на приемащия офис?1. Да извърши извънреден инструктаж, тъй като се променя работното място.2. Да извърши извънреден инструктаж за всички работещи.3. Да проведе начален инструктаж.4. Не е необходимо разпореждане на специален инструктаж, служителят се включва в поредния периодичен инструктаж за работещите, тъй като дейностите в двата офиса са идентични. “Доцео” ЕООД – обучения, одити и консултации по безопасност и здраве при работа
 20. 20. ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ В един ден се назначават двама нови работници в офиса – един счетоводител и един технически секретар. Как ще се проведе началния инструктаж?1. Едновременно на двамата, тъй като се провежда и инструктаж на работното място.2. Последователно на двамата в един ден.3. В два последователни дни, в първия ден на счетоводителя, тъй като работата му е свързана с повече рискове. “Доцео” ЕООД – обучения, одити и консултации по безопасност и здраве при работа
 21. 21. Ние знаем как се правятДОЦЕО инструктажи! “Доцео” ЕООД в интернет: http://zbut.eu – нашите услуги http://otgovori.info – нашите отговори на вашите въпроси http://edu.otgovori.info – вашият личен консултант за 30 дни

×