Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Основни изисквания, свързани с микроклимата

1,103 views

Published on

Презентация от обучението "Основи на безопасността и здравето при работа" на Otgovori.Info, 23.01.2019 г..

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Основни изисквания, свързани с микроклимата

 1. 1. OTGOVORI.INFO МИКРОКЛИМАТ OTGOVORI.INFO
 2. 2. OTGOVORI.INFO Бърз достъп до експертна информация и документи, които можеш да приложиш веднага! https://zbut.eu Онлайн информационна система ЗБУТ НОРМИ И ПРАКТИКА
 3. 3. OTGOVORI.INFO Какъв е климатът в Бургас?
 4. 4. OTGOVORI.INFO Микроклимат на върха
 5. 5. OTGOVORI.INFO Микроклимат в закрити помещения
 6. 6. OTGOVORI.INFO ПАРАМЕТРИ
 7. 7. OTGOVORI.INFO ТОПЛИННОО БЛЪЧВАНЕ/ ИНФРАЧЕРВЕНО ЛЪЧЕНИЕ
 8. 8. OTGOVORI.INFO ПРЕГРЯВАЩ МИКРОКЛИМАТ ПРЕОХЛАЖДАЩ МИКРОКЛИМАТ
 9. 9. OTGOVORI.INFO ДИНАМИЧЕН МИКРОКЛИМАТ
 10. 10. OTGOVORI.INFO СТАТИЧЕН МИКРОКЛИМАТ
 11. 11. OTGOVORI.INFO
 12. 12. OTGOVORI.INFO Наредба № РД-07-3 от 18 юли 2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места НОРМАТИВЕН ДОКУМЕНТ
 13. 13. OTGOVORI.INFO  ОПТИМАЛНИ НОРМИ за климатизирани помещения  ДОПУСТИМИ НОРМИ за други помещения  МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ за защита на работещите ВЪВЕЖДА:
 14. 14. OTGOVORI.INFO  Физическото натоварване  Периода от годината  Вида на работното място ДОПУСТИМИТЕ НОРМИ ЗАВИСЯТ ОТ:
 15. 15. OTGOVORI.INFO ФИЗИЧЕСКО НАТОВАРВАНЕ OTGOVORI.INFO Лека физическа работа: работа, която се извършва в седнало положение, в стоящо положение или в движение, но не изисква системно физическо напрежение или повдигане и пренасяне на тежести при енергоразход до 210 W.
 16. 16. OTGOVORI.INFO Средно тежка физическа работа работа, свързана с постоянно ходене, пренасяне на неголеми тежести (до 10 kg) и дейности, които се извършват непрекъснато в стоящо положение при енергоразход от 210 W до 350 W. OTGOVORI.INFO ФИЗИЧЕСКО НАТОВАРВАНЕ
 17. 17. OTGOVORI.INFO Тежка физическа работа е работата, свързана със системно физическо натоварване, с постоянно придвижване и пренасяне на значителни (повече от 10 kg) тежести при енергоразход над 350 W. OTGOVORI.INFO ФИЗИЧЕСКО НАТОВАРВАНЕ
 18. 18. OTGOVORI.INFO ПЕРИОД НА ГОДИНАТА • „Топъл период“ - средноденонощна температура на външния въздух 10 °С и повече. • „Студен период“ - средноденонощна температура на външния въздух, по­ниска от 10 °С. OTGOVORI.INFO
 19. 19. OTGOVORI.INFO ВИД НА РАБОТНОТО МЯСТО • Постоянно работно място: – мястото, където се предвижда извършването на работата в помещения или на което и да е място на територията на предприятието, или до което работещият има достъп във връзка с изпълняваната работа за повече от половината от законоустановеното работно време. OTGOVORI.INFO
 20. 20. OTGOVORI.INFO ОПТИМАЛНИ НОРМИ ЗА ТЕМПЕРАТУРА, [0С] КАТЕГОРИЯ РАБОТА СТУДЕН ПЕРИОД ТОПЪЛ ПЕРИОД 1 2 3 от 20 до 23 от 17 до 20 от 16 до 18 от 22 до 25 от 20 до 23 от 18 до 21
 21. 21. OTGOVORI.INFO ДОПУСТИМИ НОРМИ СТУДЕН ПЕРИОД Категория работа Температура, оС Постоянни места Непостоянни работни места 1 от 18 до 25 от 15 до 26 2 от 15 до 23 от 13 до 24 3 от 13 до 19 от 12 до 19
 22. 22. OTGOVORI.INFO ДОПУСТИМИ НОРМИ ТОПЪЛ ПЕРИОД Категория работа Температура, оС Постоянни места Непостоянни работни места 1 от 18 до 28 от 15 до Tв+3 2 от 15 до 28 от 13 до Tв+3 3 от 13 до 26 от 12 до Tв+3
 23. 23. OTGOVORI.INFO ТОПЪЛ ПЕРИОД ИЗКЛЮЧЕНИЕ Когато температурата на външния въздух в 14 ч. през топлия период на годината превишава: → 25°C при 1 и 2 категория – Тmax=31 → 23°C при 3 категория – Tmax=29
 24. 24. OTGOVORI.INFO ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТОДАТЕЛЯ • Да оцени риска и при необходимост - измервания. • Да предприеме мерки.
 25. 25. OTGOVORI.INFO ИЗМЕРВАНИЯ? Необходимостта от измервания се определя след консултации с представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 от Кодекса на труда и с КУТ/ГУТ.
 26. 26. OTGOVORI.INFO Измервания • В два последователни дни съответно през топлия и през студения период на годината. • Допуска се измерванията да се извършват в един ден, но при най­неблагоприятни микроклиматични условия.
 27. 27. OTGOVORI.INFO Консултации 2 При измерване в един ден, най- неблагоприятните условия се определят след консултации с: – КУТ/ГУТ – представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 КТ:
 28. 28. OTGOVORI.INFO Измервания Когато работните места не са с еднотипно оборудване и не са с едно и също разположение спрямо преградните стени на помещението и източниците на топлина, влага и въздушни течения, измерванията се извършват за всяко работно място поотделно.
 29. 29. OTGOVORI.INFO
 30. 30. OTGOVORI.INFO
 31. 31. OTGOVORI.INFO • Съответствие с нормите • Източници на топлина, влага и въздушни течения • Работещи под закрила • Специално работно облекло и ЛПС за защита ОЦЕНКА НА РИСКА
 32. 32. OTGOVORI.INFO • Други методи на работа • Почивки • Организация на работните места • Изолиране на процеса в отделно помещение • Вода • Стаи/кътове с нормален микроклимат МЕРКИ
 33. 33. OTGOVORI.INFO • Вентилация • Климатизация • Прегради • Екрани • Изолации КОЛЕКТИВНИ СРЕДСТВА ЗА ЗАЩИТА
 34. 34. OTGOVORI.INFO Как стои въпроса с колективните средства за защита…
 35. 35. OTGOVORI.INFO Как стои въпроса с колективните средства за защита…
 36. 36. OTGOVORI.INFO
 37. 37. OTGOVORI.INFO 37 Въздушни завеси
 38. 38. OTGOVORI.INFO НОРМИ ЗА ПРОМИШЛЕНО ПРОЕКТИРАНЕ НА ОБСЛУЖВАЩИ СГРАДИ И ПОМЕЩЕНИЯ КЪМ ПРОМИШЛЕНИ ПРЕДПРИЯТИЯ Отопляеми коридори Не по-ниска с повече от 6о С от най-високата температура в работните помещения. Гардеробни Най-малко 16оС Помещения за почивки Най-малко 20оС Тоалетни Най-малко 14оС
 39. 39. OTGOVORI.INFO ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЯ ПО ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД  Обучение по ЗБУТ по Наредба РД-07- 2/16.12.2009 г. – две програми  Ръчна работа с тежести  Безопасна работа с химични агенти https://edu.otgovori.info EDU.OTGOVORI.INFO

×