Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Основни изисквания за осветлението на работните места

1,162 views

Published on

Презентация от безплатно обучение "Основи на безопасността и здравето при работа" на Otgovori.Info, 23.01.2019 г.

Published in: Education
 • Be the first to comment

Основни изисквания за осветлението на работните места

 1. 1. ОСВЕТЕНОСТ OTGOVORI.INFO
 2. 2. Бърз достъп до експертна информация и документи, които можеш да приложиш веднага! https://zbut.eu Онлайн информационна система ЗБУТ НОРМИ И ПРАКТИКА
 3. 3. Наредба № 7 от 23.09.1999г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване Глава пета. РАБОТНА СРЕДА Раздел I. Осветление на работните места НОРМАТИВНА БАЗА Наредба № 49 от 1976 г. за изкуствено осветление на сградите Наредба № 16-116 от 8 февруари 2008 г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането Глава осемнадесета.ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ОСВЕТИТЕЛНИ УРЕДБИ
 4. 4. Наредба 7/1999 Работните места трябва да имат естествено и изкуствено осветление, което да осигурява безопасността и здравето на работещите.
 5. 5. Местата и зоните, свързани с експлоатацията и обслужването на работното оборудване, трябва да са подходящо осветени в съответствие с извършваната работа.
 6. 6. Наредба 49/1976 Базисни норми за осветеност: Работни места Складови помещения Стълбища и коридори Работни места на открито
 7. 7. ИЗМЕРВАНИЯ? Наредба 7/1999 г. Чл. 78. (1) В процеса на експлоатация се поддържат проектните, количествените и качествените показатели на осветителните уредби и на устройствата за осветление. (2) Качествените показатели на осветителните уредби и устройства се установяват с периодични измервания.
 8. 8. Наредба 16-116/2008 Най-малко един път в годината се измерват степента на осветеност в контролните точки и нивото на общата осветеност.
 9. 9. Наредба 16-116/2008 ПОДДРЪЖКА ВЕДНЪЖ ГОДИШНО Проверка на състоянието на осветителната уредба, наличие на стъкла, решетки и мрежи в осветителите. ПО ГРАФИК Почистване и подмяна на Изгорели лампи Наредба 16-116/2008
 10. 10. Цветовете на използваното изкуствено осветление не трябва да възпрепятстват или да влияят на възприемането на знаците и сигналите за безопасност и здраве при работа.
 11. 11. ЦВЕТНА ТЕМПЕРАТУРА НА СВЕТЛИНАТА
 12. 12. ИНДЕКС НА ЦВЕТОПРЕДАВАНЕ CRI
 13. 13. ДИЗАЙН НА ОСВЕТЛЕНИЕТО 1. Подходящо ниво на интензитета на светлината. 2. Балансираност на повърхностните отражения. 3. Минимум отблясъци. 4. Еднаквост на осветлението. 5. Качества на цветопредаването.
 14. 14. Светлинните източници се разполагат така, че да се избягват отраженията и сенките!
 15. 15. ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЯ ПО ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД  Обучение по ЗБУТ по Наредба РД-07- 2/16.12.2009 г. – две програми  Ръчна работа с тежести  Безопасна работа с химични агенти https://edu.otgovori.info EDU.OTGOVORI.INFO

×