Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Индустриалнопочистване
Въведение• Услугите по почистване са една от най-динамично развиващите области накорпоративните услуги на Европа и продълж...
Въведение• Основната дейност по почистването се извършва вкачеството на договорно почистване, къдетопочистващите работници...
Въведение• Почистването в редица случаи се извършваизвън обикновеното работно време, честорано сутринта, вечерта или нощта...
Въведение• Това може да доведе до липса наосведоменост за опасностите и рисковете,свързани с почистването и извършванетона...
Идентифициране на химичнитевещества на работното място повреме на индустриалното почистванеОбщите опасности, рискове и здр...
Кой може да бъде засегнат?Фирмата за индустриално почистване, работещаофшорно често е въвлечена:• в почистването на затвор...
Кой може да бъде засегнат?• За идентификацията на свързаните сработното място условия (условията натруд) се изследват уста...
Дейности поиндустриално почистване
Опасни вещества и рискове заздравето, свързани с дейностив индустриалното почистванеНатриевия хидроксид (натриеватаоснова)...
Опасни вещества и рискове заздравето, свързани с дейностив индустриалното почистванеНатриев хидроксид• Той е много вреден ...
Опасни вещества и рискове заздравето, свързани с дейностив индустриалното почистванеНатриев хидроксид• Дразнещото действие...
Опасни вещества и рискове заздравето, свързани с дейностив индустриалното почистване• Водородния прекис е изключителнодраз...
Опасни вещества и рискове заздравето, свързани с дейностив индустриалното почистване• В индустриалнотопочистване запалимит...
Определяне на меркитеТук са дадени приоритетите за защитните мерки съгласнозаконодателството по БЗР относно химичните аген...
Елиминиране или намаляванена опасността чрез употребатана неопасни веществаИма много алтернативи наперхлоретилена:• наприм...
Изолиране на опасността• чрез избор на работен процес сниски емисии, напр. чрезизползване на затворени системи(газове, пар...
Изтегляне на отделенитеопасни веществапри източника на отделянеили изтичане• извършване на чистенето вдобре вентилиранипом...
Неподходяща вентилация• Чистият въздух пренася замърсителите в зонатана дишане на работещия
Подходяща вентилация• Равномерно разпределен в зоната въздух.
Мерки за осигуряване наместна смукателна вентилация• за допълнителноизвличане при източникана появяване (доставянена възду...
ЛПС• Лични предпазнисредства, например:предпазни ръкавици,предпазно облекло,средства за респираторназащита
ЛПС• ЛПС следва да имат маркировка CEи да са сертифицирани, както и даимат символ за защита срещухимичен рискHand protecti...
МеркиТези мерки могат да изложат работещите на:• риск от злополуки (напр. чрез опасна работа соборудването),• химичен риск...
Почистване назатворени пространстваНеобходимо е да бъдат взети някои специфичнимерки• Когато възникне необходимост за рабо...
Почистване на затворенипространства• Работещите са в постоянен контакт с тези,които работят в затвореното пространство,• Н...
ЛПС• Конкретните мерки във връзка с оценката нариска, включително личните предпазни средства(ЛПС), които следва да бъдат и...
Лоша практика:• Работещите почистватвътрешността на контейнера/съоръжението/ без да бъдатвзети каквито и да е мерки. Товам...
Лоша практика:• Използват се стари или лошо поддържанимашини.• Те не са в съответствие с машиннатадиректива;• те не могат ...
Лоша практика:• Работещите неизползват ЛПС илиизползваните отработещите ЛПС неса подходящи поотношение нахимичния риск.• М...
Първа помощ• Много важно е да се осигури също така правилнапърва помощ• Как да бъде предоставена първа помощ – това е даде...
Обучение на работещите• Тенденцията за възлагане дейносттапо почистването на външни фирмиможе да доведе до недостатъчниинв...
Обучение на работещитеПри възлагане на дейността попочистването на външна фирма севземат следните мерки:• Изберете вашата ...
Обучение на работещитеПри възлагане на дейността попочистването на външна фирма севземат следните мерки:• разглеждайте поч...
Практически ръководства от SLICотнезадължителенхарактер зазащита по БРЗ наработещите отриска свързан схимичните агентипри ...
Документи на работна група Chemex към SLICAKTUÁLNE OTÁZKY BEZPEČNOSTI PRÁCE / NEW TRENDS IN SAFETY AND HEALTHXXII. MEDZINÁ...
Работни групи на ISSAChemical hazard
Документи наЕвропейската агенция по БЗР (OSHA)
OSHA Експертна прогноза за увеличаване нахимичните рискове свързани с безопасносттаи здравето при работа
OSHA Безопасност и здраве приработа на почистващите работници
OSHA презентация Опасни вещества иоценка на рискаЕвропейска кампания по оценката на рискаDangerous SubstancesandRisk Asses...
Благодаря за Вашето вниманиеvdobreva@gli.government.bg
Опасни вещества при индустриалното чистене 2
Опасни вещества при индустриалното чистене 2
Опасни вещества при индустриалното чистене 2
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Опасни вещества при индустриалното чистене 2

693 views

Published on

Презентация на ИТ по случай Европейската кампания за оценка на риска при работа с опасни вещества 2010

 • Be the first to comment

Опасни вещества при индустриалното чистене 2

 1. 1. Индустриалнопочистване
 2. 2. Въведение• Услугите по почистване са една от най-динамично развиващите области накорпоративните услуги на Европа и продължаватда се увеличават.• Секторът се състои главно от малки и многомалки фирми. Почистване се извършва на всякоработно място.• В някои отрасли, като хранителнатапромишленост, лошото почистване може дадоведе бизнеса до провал.
 3. 3. Въведение• Основната дейност по почистването се извършва вкачеството на договорно почистване, къдетопочистващите работници са наети от почистващафирма, но работят в помещенията на една илиповече “фирма домакин”.• Работната сила се състои предимно от жени (77 %)и Повечето от работещите полагат труд нанепълно време (70 %).• В Европа се смята, че около 30 % от работещитеизвършващи дейности по почистване саработници мигранти, въпреки че това вероятно еподценено.
 4. 4. Въведение• Почистването в редица случаи се извършваизвън обикновеното работно време, честорано сутринта, вечерта или нощта.• Работещите могат да бъдат наети нанепълно работно време и на временнидоговори и често работят повече от еднаработа. Такива работни модели могат даувеличат риска за здравето ибезопасността на работещите.
 5. 5. Въведение• Това може да доведе до липса наосведоменост за опасностите и рисковете,свързани с почистването и извършванетона адекватна оценка на риска, както иизпълнението на защитни мерки.• Работата по почистването рядко серазглежда като основна дейност в бизнеса.
 6. 6. Идентифициране на химичнитевещества на работното място повреме на индустриалното почистванеОбщите опасности, рискове и здравнирезултати включват:• експозиция на опасни съставки впочистващите препарати,• експозиция на почиствани опаснивещества,• опасно взаимодействие междунесъвместими химични вещества привлязат в контакт помежду си.
 7. 7. Кой може да бъде засегнат?Фирмата за индустриално почистване, работещаофшорно често е въвлечена:• в почистването на затворени пространства врезервоари и съдове,• в отстраняването на мазни замърсявания, лакове,• в отстраняването на прах от работните места,• в отстраняването на отпадъци от работните места,• в почистването на промишлени съоръжения.
 8. 8. Кой може да бъде засегнат?• За идентификацията на свързаните сработното място условия (условията натруд) се изследват установените на мястотехнически, организационни и свързани сработещите условия.• Това следва да бъде направено всътрудничество с работещите и съответнияръководен персонал.
 9. 9. Дейности поиндустриално почистване
 10. 10. Опасни вещества и рискове заздравето, свързани с дейностив индустриалното почистванеНатриевия хидроксид (натриеватаоснова) е силно корозивен.• Причинява тежки изгаряния накожата, изгаряния нахраносмилателната и дихателнатасистеми.• Този агент може да причини сериознитрайни увреждания на очите. Можеда причини слепота, химическиконюнктивит и увреждания нароговицата.
 11. 11. Опасни вещества и рискове заздравето, свързани с дейностив индустриалното почистванеНатриев хидроксид• Той е много вреден при поглъщане. Следпоглъщане може да причини тежки и трайниувреждания на храносмилателния тракт. Причиняваизгаряния на стомашно-чревния тракт. Агента можеда причини перфорация на храносмилателниятракт.• Този хидроксид е опасен при контакт с кожата илипри вдишване на прах. Причинява силна болка,гадене, повръщане, диария и шок.
 12. 12. Опасни вещества и рискове заздравето, свързани с дейностив индустриалното почистванеНатриев хидроксид• Дразнещото действие може да доведе до химичнапневмония и белодробен оток. Хидроксидапричинява тежко възпаление на горнитедихателни пътища с кашлица, изгаряния,затруднено дишане и възможна кома.• Продължителния или повтарящ се контакт скожата може да причини дерматит. Ефектът можеда се прояви по-късно. (Използва се напр. прииндустриалното почистване в хранителнатапромишленост).
 13. 13. Опасни вещества и рискове заздравето, свързани с дейностив индустриалното почистване• Водородния прекис е изключителнодразнещ за очите и дихателните пътища.• При вдишване той дразни (причинявавъзпаление на) лигавицата и дихателнитепътища.• Контактът с кожата може да причинидразнене/възпаление. Контакт с окотоможе да причини дразнене, парене(усещане за изгаряне или сълзене).• При поглъщане може да причиниувреждане чрез разширение (раздуване)на стомаха и може да причини гадене,повръщане или вътрешни кръвоизливи.
 14. 14. Опасни вещества и рискове заздравето, свързани с дейностив индустриалното почистване• В индустриалнотопочистване запалимитевещества се използватнапример за почистване насмазки (обезмасляване съсспрей, обезмасляване чрезпотапяне, обезмасляване съсспрей с разтворител).
 15. 15. Определяне на меркитеТук са дадени приоритетите за защитните мерки съгласнозаконодателството по БЗР относно химичните агенти:Елиминиране или намаляване на опасността чрез използване нанеопасни веществаИзолиране на опасността чрез избор на работен процес с ниски емисииИзтегляне на отделяните опасни веществаМерки за осигуряване на местна смукателна вентилацияЛични предпазни средства
 16. 16. Елиминиране или намаляванена опасността чрез употребатана неопасни веществаИма много алтернативи наперхлоретилена:• например технология за почистванесъс сух лед, която използвавъглероден диоксид и нискатемпература,• алтернативи на перхлоретилена навъглеводородна основаНека да посетим тази интернет страница, зада получим повече информация:http://www.worldwatch.org/node/4131
 17. 17. Изолиране на опасността• чрез избор на работен процес сниски емисии, напр. чрезизползване на затворени системи(газове, пари или дим не следва дабъдат отделяни и контактът с кожатаследва да бъде елиминиран• Необходимо е да се избереподходящо оборудване и същото дабъде добре поддържано, за да сеосигури безопасност на работещитедобро състояние на оборудването.Много важно е поддържането итестването за плътност.
 18. 18. Изтегляне на отделенитеопасни веществапри източника на отделянеили изтичане• извършване на чистенето вдобре вентилиранипомещения и т.н.
 19. 19. Неподходяща вентилация• Чистият въздух пренася замърсителите в зонатана дишане на работещия
 20. 20. Подходяща вентилация• Равномерно разпределен в зоната въздух.
 21. 21. Мерки за осигуряване наместна смукателна вентилация• за допълнителноизвличане при източникана появяване (доставянена въздух и извеждане навъздух за добър баланс)
 22. 22. ЛПС• Лични предпазнисредства, например:предпазни ръкавици,предпазно облекло,средства за респираторназащита
 23. 23. ЛПС• ЛПС следва да имат маркировка CEи да са сертифицирани, както и даимат символ за защита срещухимичен рискHand protection equipmentКогато са необходими индивидуалнимерки за защита, определете в детайликоя екипировка ще осигури адекватна иподходяща защита (това трябва да сенаправи в съответствие с приложимитеCEN стандарти).Вижте част 8.2.1. Контрол на експозицията в работнатасреда от приложение № 2 на REACH
 24. 24. МеркиТези мерки могат да изложат работещите на:• риск от злополуки (напр. чрез опасна работа соборудването),• химичен риск (напр. при необходимост от работас опасни химични вещества, когато е наразположение по-безопасна възможност),• биологичен риск (напр. поради липса наобучение за риска при работа),• повишен риск от насилие (ако почистващитеработници е необходимо да работят самипоради ниски нива на персонала).
 25. 25. Почистване назатворени пространстваНеобходимо е да бъдат взети някои специфичнимерки• Когато възникне необходимост за работещите да влязатв затворени пространства, за да извършат дейности заиндустриално почистване, първото по значение нещо,което следва да се разгледа е безопасността на всичкиработещи, които участват в тази работа.• Работещите в затворени пространства на резервоари исъдове са осигурени с помощ/поддръжка от обучени иквалифицирани екипи за управление на поддръжката,които се намират извън затвореното пространство.
 26. 26. Почистване на затворенипространства• Работещите са в постоянен контакт с тези,които работят в затвореното пространство,• Необходимо е ситуацията да бъдеконтролирана и да бъдат давани правилнисъвети.• Те също така следят качеството надоставяния въздух до работещите взатвореното пространство, които следва даносят дихателни апарати.
 27. 27. ЛПС• Конкретните мерки във връзка с оценката нариска, включително личните предпазни средства(ЛПС), които следва да бъдат използвани, сенамират в Информационния лист по безопасност(ИЛБ) на почистващия агент или в сценариите заекспозиция (приложение към ИЛБ), разработениот вносителите или производителите нахимичните вещества.• например, предпазни очила, препоръчани отпроизводителя неопренови или РVС ръкавици заработа с натриев хидроксид.
 28. 28. Лоша практика:• Работещите почистватвътрешността на контейнера/съоръжението/ без да бъдатвзети каквито и да е мерки. Товаможе да увреди технитереспираторни системи, кожатаи т.н. Това може да се случи вмного от малките частни фирми,в които работещите извършватпочистване на вътрешността нарезервоари (например припроизводството на бира).
 29. 29. Лоша практика:• Използват се стари или лошо поддържанимашини.• Те не са в съответствие с машиннатадиректива;• те не могат да гарантират, че химичнитевещества не могат да постъпят въввъздуха на работните места.
 30. 30. Лоша практика:• Работещите неизползват ЛПС илиизползваните отработещите ЛПС неса подходящи поотношение нахимичния риск.• Материалът не можеда реагира схимичнитевещества.
 31. 31. Първа помощ• Много важно е да се осигури също така правилнапърва помощ• Как да бъде предоставена първа помощ – това е дадено вИнформационните листове за безопасностShowers and eye washunitsВижте т.4 МЕРКИ ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ отПриложение № 2 на REACH
 32. 32. Обучение на работещите• Тенденцията за възлагане дейносттапо почистването на външни фирмиможе да доведе до недостатъчниинвестиции в обучението и другидейности по управлението, които са отсъществено значение за защитата наработещите.
 33. 33. Обучение на работещитеПри възлагане на дейността попочистването на външна фирма севземат следните мерки:• Изберете вашата почистваща служба постойността, не цената,• Преминете към почистване през деня,• ценете почистващите работници и работата,която те извършват – ако се направипогрешно, това може да коства бизнеса,
 34. 34. Обучение на работещитеПри възлагане на дейността попочистването на външна фирма севземат следните мерки:• разглеждайте почистването като същественазадача, която може да изложи работещите наспецифични опасности и рискове,• оценете риска за почистващите работници иприложете защитни мерки преди да започнепочистването,• споделяйте знанията си с всички заинтересованистрани, включително фирмите клиенти,изпълнителя на почистването (почистващатафирма) и самите работници.
 35. 35. Практически ръководства от SLICотнезадължителенхарактер зазащита по БРЗ наработещите отриска свързан схимичните агентипри работа
 36. 36. Документи на работна група Chemex към SLICAKTUÁLNE OTÁZKY BEZPEČNOSTI PRÁCE / NEW TRENDS IN SAFETY AND HEALTHXXII. MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA 18.- 20. 11. 2009, HOTEL PATRIA, ŠTRBSKÉ PLESO, VYSOKÉ TATRY, SLOVAK REPUBLICCommittee of Senior Labour InspectorA framework foran EU REACH RegulationEnforcement Model forNational Labour InspectoratesCommittee of Senior Labour InspectorTensions and synergiesbetween REACH andOSH ‘Chemicals Directives
 37. 37. Работни групи на ISSAChemical hazard
 38. 38. Документи наЕвропейската агенция по БЗР (OSHA)
 39. 39. OSHA Експертна прогноза за увеличаване нахимичните рискове свързани с безопасносттаи здравето при работа
 40. 40. OSHA Безопасност и здраве приработа на почистващите работници
 41. 41. OSHA презентация Опасни вещества иоценка на рискаЕвропейска кампания по оценката на рискаDangerous SubstancesandRisk AssessmentA European campaignon Risk Assessment
 42. 42. Благодаря за Вашето вниманиеvdobreva@gli.government.bg

×