Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Ремонт на моторни превознисредства (РМПС)• Структура на отрасъла– Основни търговци и франчайзери– Независими/Семеен бизнес...
Подход на органа по здравеи безопасност към РМПС• Самоотвержен екип на Органа по здраве и безопасност• Работа с отрасъла– ...
Основни опасни вещества приремонта на МПСОпасно вещество Къде се среща Риск за здраветоБои на изоциановаосноваСервизи и ре...
Изоцианати• Срещат се при бояджийските работи по МПС– втвърдител в 2-компонентни бои– използват се при някои основни покри...
Фигура 2: 10 основни агента причинители напрофесионална астма в периода 2001 – 2003 г.ИзоцианатиБрашно & ЗърноЛабораторни ...
Фигура 14: 10 основни професии с професионална астма,отчетени от лекарите по гръдния кошбояджии пръскащи автомобилипекари,...
Професионална астмаРанните симптоми на астмата включват:• повтарящи се запушвания на носа или хрема;• повтарящи се болки/в...
Професионална астма• Продължителната експозиция може дадоведе до трайна и тежка астма.• Няма лечение.• Веднъж след като ди...
Кампания 2004 - 08на HSE (Органа по здраве и безопасност на UK)• Цел: Да се намали честотата на професионалнатаастма при р...
Кампания – Други дейности• Обучение и инспекционни пакети(комплект с материали) за инспекторите потруда• Актуализации на и...
Ключови мерки за контрол (1)• Съдържание на боите – етикети иинформация• ВНИМАВАЙ – алтернативниимена– напр. 2 компонентен...
Ключови мерки за контрол (2)• Смесване на бои– Добре вентилирани (10кратна смяна навъздуха/час)– Собствена система свграде...
Ключови мерки за контрол (3)Пръскане на боя- Използване накамера/стая забоядисване
Граници за експозиция наизоцианат• Граници за експозиция на изоцианат в UK:– 20 microgram/m3(8 часа)– 70 microgram/m3(15 м...
Стаи за боядисване• Стаите имат смукателенвентилатор, обикновено настраничната стена.Въвеждането на чистиявъздух може да е...
Камери за боядисване• Камерите за боядисванеса проектирани свъвеждане и извежданена въздух през филтри попланиран начин.• ...
Експозиция на Изоцианат• Стая за боядисванеo В стаята = 1500 – 7000 ųg/m3o Автобояджия = 1000 – 5000 ųg/m3• Камера за бояд...
Диаграма на 5 минутна експозицияИзоцианатNCOμg/m3
Предназначение настаята/камерата за боядисване• Спиране разпространението на боята подформата на фин аерозол/мъгла• Намаля...
Как работят стаите/камеритеза боядисване• Създава се отрицателно налягане чрезизтегляне на въздуха – предотвратяваразпрост...
Теория на стаята за боядисванеФилтър въвврататаФилтър въввратата
Реалност на стаята за боядисванеФилтри въввратитеПриблизителнаграницанаустановимотодвижениенавъздухаот„въздушнитедюзи”нафи...
Ефект върху автобояджиятаФилтри въввратите
Теория на камерата снизходящ потокВходящ въздухИзходящ въздухФилтърФилтър
Реалност на камерата снизходящ потокВходящ въздухИзходящ въздухФилтърФилтър
Експозиция на автобояджиятаФилтърФилтърВходящ въздухИзходящ въздух
Ефект на пистолета за пръсканеФилтърФилтърВходящ въздухИзходящ въздух
Ефект върху автобояджията
Поведение на автобояджията• Необходимо е /иска дапогледне приприключване набоядисването.• Иска да свалисредството зареспир...
Обичайно време за изчистване• Камери за боядисване – време заизчистване= 1 – 5 min• Стаи за боядисване – време за изчиства...
Как да проверим времето заизчистване?• Запълнете камерата с дим, като използватемашина за дим за развлекателни дейности(па...
Боядисване на търговскопревозно средство• Камери за боядисванена търговски МПС– голям обем– необходима епрофесионалнамашин...
Покажете времето за изчистване• Поставете табела накамерата/стаята• Не посочвайтеточно – закръглетевремето.
Ключови мерки за контрол (4)• Средства за респираторна защита– видове
Неподходящи средстваза респираторна защита• Не приемайте какъвто и да е видфилтриращо средство– Лесно се претоварва, не мо...
Ключови мерки за контрол (5)• Почистване на пистолета• Почиствайте в камерата забоядисване или използвайтеподходящо оборуд...
Ключови мерки за контрол (6)• Здравно наблюдение– Ежегодно провеждане на тестза функцията на белия дроб –спирометрия– Ежег...
Ключови мерки за контрол (7)• Биологичен мониторинг:– Проба на урина приприключване на смяната;– Анализ за метаболити нади...
Експозиция на изоцианат приSMART• SMART = small/medium area repairtechnique (техника за ремонт намалки и средни повърхност...
Основните послания в резюмеБоядисване на моторни превозни средства1. Изоцианови бои се използват в почти всички сервизи2. ...
Основни опасни веществапри ремонта на МПСОпасно вещество Къде се среща Риск за здраветоБои на изоциановаосноваСервизи и ре...
Други опасни веществапри ремонта на МПС• Пълнители и прахове при работа по каросерията– 2-компоненти пълнители-реактивни– ...
Основни опасни веществапри ремонта на МПСОпасно вещество Къде се среща Риск за здраветоБои на изоциановаосноваСервизи и ре...
Други опасни веществапри ремонта на МПС• Отработени газове отМПС– въглероден оксид– дизелов дим• Локална аспирационнавенти...
Други опасни веществапри ремонта на МПСОпасно вещество Къде се среща Риск за здраветоБои на изоциановаосноваСервизи и ремо...
Други опасни веществапри ремонта на МПСЗаваряване• Дим– Астма– Пневмония• Локална аспирационнавентилация
Контрол на дима призаваряване75mm150mmНеправилно разположение
Заваряване – риск от запалване• Работа с високатемпература – опаснигорива и т.н.• Газовозаваряване/рязане– Безопасно съхра...
Основни опасни веществапри ремонта на МПСОпасно вещество Къде се среща Риск за здраветоБои на изоциановаосноваСервизи и ре...
Други опасни вещества приремонта на МПСОтработени двигателнимасла• Дерматит• Рак на кожата– Избягвайте контакт– Носете рък...
Основни опасни веществапри ремонта на МПСОпасно вещество Къде се среща Риск за здраветоБои на изоциановаосноваСервизи и ре...
Разтворители – широк кръг• Дерматит– Избягвайте контакт с кожата– Носете ръкавици– Проверявайте кожата• Вдишване– Добра ве...
Лепила/уплътнители• Някои от двукомпонентнитеимат дразнещо / сенсибилизи-ращо действие върху кожата• Дерматит– Избягвайте ...
Основни опасни веществапри ремонта на МПСОпасно вещество Къде се среща Риск за здраветоБои на изоциановаосноваСервизи и ре...
Горива на МПС – бензин, дизел, еко горива• Запалими– Безопасно източване, съхранение• Дерматит– Избягвайте контакт– Носете...
Общи• Добър стандарт на местата за миене
Обобщение на основнитепосланияСъстояния на кожата1. Дерматита се среща често при ремонта наМПС2. Материалите могат да прич...
Информация и позовавания• Пакет с информация по темата• Пръскане с изоцианат– Пакет за инспектиране– Чеклист за извършване...
Благодаря вниманиетоvdobreva@gli.government.bg
Chenmicals remont na_mps
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Chenmicals remont na_mps

507 views

Published on

Презентация на ИТ по случай Европейската кампания за оценка на риска при работа с опасни вещества 2010

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Chenmicals remont na_mps

 1. 1. Ремонт на моторни превознисредства (РМПС)• Структура на отрасъла– Основни търговци и франчайзери– Независими/Семеен бизнес– Самонаети• Структура на отрасъла– Механични дейности– Сервизи– Мобилни/ремонтни дейности на място
 2. 2. Подход на органа по здравеи безопасност към РМПС• Самоотвержен екип на Органа по здраве и безопасност• Работа с отрасъла– РМПС и форум по БЗР– Отрасъла се нуждае от разбираема конкретна информация• Ръководство– Интернет страница http://www.hse.gov.uk/mvr/index.htm– Пример за оценки на риска– COSHH Essentials - http://www.coshh-essentials.org.uk/– HSG 261 (Ръководство по БЗР при извършване на ремонтна дейност наМПС и свързаните отрасли )– INDG 356 (Намаляване на заболяванията и злополуките при ремонт наМПС –брошура), 388 (Изоцианови бои в сервизите за ремонт на МПС -брошура)
 3. 3. Основни опасни вещества приремонта на МПСОпасно вещество Къде се среща Риск за здраветоБои на изоциановаосноваСервизи и ремонтнидейности на мястоАстма, дерматитПълнители и прах приработа по каросериятаСервизиДерматит, дразнене надихателните пътища.Олово?Отработени газове отпревозното средствоМеханициДразнене на очите идихателните пътища, рак набелия дроб?Дим при заваряванеМеханици, сервизи иремонти на мястоАстма, пневмонияОтработени двигателнимаслаМеханици Дерматит, рак на кожатаРазтворители, лепила,уплътнителиМеханици, сервизи иремонти на мястоДерматит, остриреспираторни проблемиАвтомобилни горива Механици Дерматит
 4. 4. Изоцианати• Срещат се при бояджийските работи по МПС– втвърдител в 2-компонентни бои– използват се при някои основни покрития (грундове) ипочти всички лакове– също така и при много бои на водна основа• Основна причина за професионална астма вОбединеното кралство (Англия)• Работещите извършващи боядисване на МПС е 80пъти по-вероятно да получат астма, отколкотосредния работещ
 5. 5. Фигура 2: 10 основни агента причинители напрофесионална астма в периода 2001 – 2003 г.ИзоцианатиБрашно & ЗърноЛабораторни животниПрипой/колофонДървесен прахЛепила & смолиГлутаралдехидФормалдехидЛатексДруги димове призаваряванеПроцент на случаитеЛекар специалист (THOR) оценени случаиСлучаи на обезщетения за инвалидност(заболяване)
 6. 6. Фигура 14: 10 основни професии с професионална астма,отчетени от лекарите по гръдния кошбояджии пръскащи автомобилипекари, сладкарилеяри, правещи сърцевини, смъртност леяриоператори в химията и подобни процесисглобяващи (електрически уреди)търговци заварчициоператори на процеси за обработване на пластмасиоператори на процеси/производства некл. другаделабораторни техницисглобяващи и обикновени оператори некл. другадевсички професииИзчислена честота на 100 000 работещи за година
 7. 7. Професионална астмаРанните симптоми на астмата включват:• повтарящи се запушвания на носа или хрема;• повтарящи се болки/възпаления или сълзене наочите;• стягане в гърдите, често настъпващо извънработното време;• упорита кашлица;• хрипове; и• задух.
 8. 8. Професионална астма• Продължителната експозиция може дадоведе до трайна и тежка астма.• Няма лечение.• Веднъж след като дишането е засегнато,малки количества изоцианат могат дапредизвикат пристъп.• Засегнатите работещи ще трябва да сеоткажат от своята настояща работа.
 9. 9. Кампания 2004 - 08на HSE (Органа по здраве и безопасност на UK)• Цел: Да се намали честотата на професионалнатаастма при ремонтите на МПС с над 20 %• Стратегия: Осигуряване на информация зарисковете и мерките за контрол до отделнитесервизи• Основни дейности:– полудневни семинари за собственици/управители насервизи и за бояджии извършващи боядисване наавтомобили– комуникация (разпространение на информация) чрезтърговски асоциации, магазини и т.н.• Основано на доказателства за ефект, дейност,причина и решения
 10. 10. Кампания – Други дейности• Обучение и инспекционни пакети(комплект с материали) за инспекторите потруда• Актуализации на интернет страницата наHSE• 10 мита• Видео записи• Актуализирани безплатни ръководства
 11. 11. Ключови мерки за контрол (1)• Съдържание на боите – етикети иинформация• ВНИМАВАЙ – алтернативниимена– напр. 2 компонентен, 2K,
 12. 12. Ключови мерки за контрол (2)• Смесване на бои– Добре вентилирани (10кратна смяна навъздуха/час)– Собствена система свградена аспирация(ако е възможно)– Замяна на капачките(забрана за замяна)– Тави за разливи
 13. 13. Ключови мерки за контрол (3)Пръскане на боя- Използване накамера/стая забоядисване
 14. 14. Граници за експозиция наизоцианат• Граници за експозиция на изоцианат в UK:– 20 microgram/m3(8 часа)– 70 microgram/m3(15 минути)microgram (ųg) = 10-6gm• Какви са експозициите по време набоядисването?
 15. 15. Стаи за боядисване• Стаите имат смукателенвентилатор, обикновено настраничната стена.Въвеждането на чистиявъздух може да епланирано или по-често –непланирано.
 16. 16. Камери за боядисване• Камерите за боядисванеса проектирани свъвеждане и извежданена въздух през филтри попланиран начин.• Често се използва“низходящ поток”, свъздух подаван от тавана,и излизащ през пода.
 17. 17. Експозиция на Изоцианат• Стая за боядисванеo В стаята = 1500 – 7000 ųg/m3o Автобояджия = 1000 – 5000 ųg/m3• Камера за боядисванеo В камерата = 500 – 1500 ųg/m3o Автобояджия = <600 ųg/m3Граници за експозиция в UK– 20 μg/m3(8 часа)– 70 μg/m3(15 минути)
 18. 18. Диаграма на 5 минутна експозицияИзоцианатNCOμg/m3
 19. 19. Предназначение настаята/камерата за боядисване• Спиране разпространението на боята подформата на фин аерозол/мъгла• Намаляване експозицията наавтобояджията• Предотвратяване експозицията на другилица във и извън работното място• Контрол на разпространението на пари (повреме на изпичането)
 20. 20. Как работят стаите/камеритеза боядисване• Създава се отрицателно налягане чрезизтегляне на въздуха – предотвратяваразпространението нааерозоли/изпарения на работното място• “Мъглата” от пръскането се разрежда иизмества – намалявайки експозицията наостаналите работещи• Отработения въздух се филтрира илиизхвърля безопасно – предотвратява илисвежда до минимум експозицията наостаналите работещи
 21. 21. Теория на стаята за боядисванеФилтър въвврататаФилтър въввратата
 22. 22. Реалност на стаята за боядисванеФилтри въввратитеПриблизителнаграницанаустановимотодвижениенавъздухаот„въздушнитедюзи”нафилтъраграница наустановимотодвижение навъздуха,създавано отвентилатора
 23. 23. Ефект върху автобояджиятаФилтри въввратите
 24. 24. Теория на камерата снизходящ потокВходящ въздухИзходящ въздухФилтърФилтър
 25. 25. Реалност на камерата снизходящ потокВходящ въздухИзходящ въздухФилтърФилтър
 26. 26. Експозиция на автобояджиятаФилтърФилтърВходящ въздухИзходящ въздух
 27. 27. Ефект на пистолета за пръсканеФилтърФилтърВходящ въздухИзходящ въздух
 28. 28. Ефект върху автобояджията
 29. 29. Поведение на автобояджията• Необходимо е /иска дапогледне приприключване набоядисването.• Иска да свалисредството зареспираторна защита.• Колко време отнема навъздуха да изчистиаерозолите от боята?
 30. 30. Обичайно време за изчистване• Камери за боядисване – време заизчистване= 1 – 5 min• Стаи за боядисване – време за изчистване =3– 20 min
 31. 31. Как да проверим времето заизчистване?• Запълнете камерата с дим, като използватемашина за дим за развлекателни дейности(партита).• Измерете времето за изчистване, извършвайтепроверки ежегодно.
 32. 32. Боядисване на търговскопревозно средство• Камери за боядисванена търговски МПС– голям обем– необходима епрофесионалнамашина запроизводство на дим
 33. 33. Покажете времето за изчистване• Поставете табела накамерата/стаята• Не посочвайтеточно – закръглетевремето.
 34. 34. Ключови мерки за контрол (4)• Средства за респираторна защита– видове
 35. 35. Неподходящи средстваза респираторна защита• Не приемайте какъвто и да е видфилтриращо средство– Лесно се претоварва, не можете дапомиришете или усетите вкус на изоцианата
 36. 36. Ключови мерки за контрол (5)• Почистване на пистолета• Почиствайте в камерата забоядисване или използвайтеподходящо оборудване
 37. 37. Ключови мерки за контрол (6)• Здравно наблюдение– Ежегодно провеждане на тестза функцията на белия дроб –спирометрия– Ежегодно попълване навъпросник• За новоназначени работещи– При започване на работа, 6седмици, 12 седмици,годишноАко има доказателства, че садобре контролирани –въпросник.
 38. 38. Ключови мерки за контрол (7)• Биологичен мониторинг:– Проба на урина приприключване на смяната;– Анализ за метаболити надиамин.• Единственият метод запроверка дали всички меркиза контрол са работещи /ефективни.
 39. 39. Експозиция на изоцианат приSMART• SMART = small/medium area repairtechnique (техника за ремонт намалки и средни повърхности/площи)• Малък пистолет за пръскане < 2bar• Време за експозиция < 1 min• Автобояджиите ползват респираторнисредства за защита с принудителноподаване на въздух• На закрито – стая/камера = време заизчистване, или 30 минути вработилницата (извън помещениетоза боядисване)• На открито – няма експозиция приразстояние > 5-10m
 40. 40. Основните послания в резюмеБоядисване на моторни превозни средства1. Изоцианови бои се използват в почти всички сервизи2. Пръскането създава невидима мъгла – която може дабъде вдишана3. При камерите/стаите е необходимо време заизчистване – знайте времето за изчистване4. Изоцианатите причиняват професионална астма –това може да отнеме/съсипе животи5. Носете апарати за дишане с принудително подаванена въздуха6. Проверете дали мерките за контрол са работещи/ефективни7. Извършвайте редовно наблюдение наздравословното състояние
 41. 41. Основни опасни веществапри ремонта на МПСОпасно вещество Къде се среща Риск за здраветоБои на изоциановаосноваСервизи и ремонтнидейности на мястоАстма, дерматитПълнители и прах приработа покаросериятаСервизиДерматит, дразнене надихателните пътища.Олово?Отработени газове отпревозното средствоМеханициДразнене на очите идихателните пътища, рак набелия дроб?Дим при заваряванеМеханици, сервизи иремонти на мястоАстма, пневмонияОтработени двигателнимаслаМеханици Дерматит, рак на кожатаРазтворители, лепила,уплътнителиМеханици, сервизи иремонти на мястоДерматит, остриреспираторни проблемиАвтомобилни горива Механици Дерматит
 42. 42. Други опасни веществапри ремонта на МПС• Пълнители и прахове при работа по каросерията– 2-компоненти пълнители-реактивни– Втвърдители = дразнещи кожата,& някои кожни сенсибилизатори– Всичкия прах– Олово при по-стари МПС• Използвайте най-малко вреднитепълнители• Защитете кожата когато нанасяте• Минимизирайте шлайфането• Локална смукателна вентилация• Маска за прах
 43. 43. Основни опасни веществапри ремонта на МПСОпасно вещество Къде се среща Риск за здраветоБои на изоциановаосноваСервизи и ремонтнидейности на мястоАстма, дерматитПълнители и прах приработа по каросериятаСервизиДерматит, дразнене надихателните пътища.Олово?Отработени газове отпревозното средствоМеханициДразнене на очите идихателните пътища, ракна белия дроб?Дим при заваряванеМеханици, сервизи иремонти на мястоАстма, пневмонияОтработени двигателнимаслаМеханици Дерматит, рак на кожатаРазтворители, лепила,уплътнителиМеханици, сервизи иремонти на мястоДерматит, остриреспираторни проблемиАвтомобилни горива Механици Дерматит
 44. 44. Други опасни веществапри ремонта на МПС• Отработени газове отМПС– въглероден оксид– дизелов дим• Локална аспирационнавентилация• Внимание приканалите и шахтите
 45. 45. Други опасни веществапри ремонта на МПСОпасно вещество Къде се среща Риск за здраветоБои на изоциановаосноваСервизи и ремонтнидейности на мястоАстма, дерматитПълнители и прах приработа по каросериятаСервизиДерматит, дразнене надихателните пътища.Олово?Отработени газове отпревозното средствоМеханициДразнене на очите идихателните пътища, рак набелия дроб?Дим при заваряванеМеханици, сервизи иремонти на мястоАстма, пневмонияОтработени двигателнимаслаМеханици Дерматит, рак на кожатаРазтворители, лепила,уплътнителиМеханици, сервизи иремонти на мястоДерматит, остриреспираторни проблемиАвтомобилни горива Механици Дерматит
 46. 46. Други опасни веществапри ремонта на МПСЗаваряване• Дим– Астма– Пневмония• Локална аспирационнавентилация
 47. 47. Контрол на дима призаваряване75mm150mmНеправилно разположение
 48. 48. Заваряване – риск от запалване• Работа с високатемпература – опаснигорива и т.н.• Газовозаваряване/рязане– Безопасно съхранение– Затваряне навентилите / клапанитеслед употреба– Поддръжка/прегледина маркучите
 49. 49. Основни опасни веществапри ремонта на МПСОпасно вещество Къде се среща Риск за здраветоБои на изоциановаосноваСервизи и ремонтнидейности на мястоАстма, дерматитПълнители и прах приработа по каросериятаСервизиДерматит, дразнене надихателните пътища.Олово?Отработени газове отпревозното средствоМеханициДразнене на очите идихателните пътища, рак набелия дроб?Дим при заваряванеМеханици, сервизи иремонти на мястоАстма, пневмонияОтработенидвигателни маслаМеханици Дерматит, рак на кожатаРазтворители, лепила,уплътнителиМеханици, сервизи иремонти на мястоДерматит, остриреспираторни проблемиАвтомобилни горива Механици Дерматит
 50. 50. Други опасни вещества приремонта на МПСОтработени двигателнимасла• Дерматит• Рак на кожата– Избягвайте контакт– Носете ръкавици– Проверявайте кожата
 51. 51. Основни опасни веществапри ремонта на МПСОпасно вещество Къде се среща Риск за здраветоБои на изоциановаосноваСервизи и ремонтнидейности на мястоАстма, дерматитПълнители и прах приработа по каросериятаСервизиДерматит, дразнене надихателните пътища.Олово?Отработени газове отпревозното средствоМеханициДразнене на очите идихателните пътища, рак набелия дроб?Дим при заваряванеМеханици, сервизи иремонти на мястоАстма, пневмонияОтработени двигателнимаслаМеханици Дерматит, рак на кожатаРазтворители,лепила, уплътнителиМеханици, сервизи иремонти на мястоДерматит, остриреспираторни проблемиАвтомобилни горива Механици Дерматит
 52. 52. Разтворители – широк кръг• Дерматит– Избягвайте контакт с кожата– Носете ръкавици– Проверявайте кожата• Вдишване– Добра вентилация• ЗапалимиДруги опасни веществапри ремонта на МПС
 53. 53. Лепила/уплътнители• Някои от двукомпонентнитеимат дразнещо / сенсибилизи-ращо действие върху кожата• Дерматит– Избягвайте контакт– Използвайте диспенсери/инструменти за нанасяне– Носете ръкавициДруги опасни веществапри ремонта на МПС
 54. 54. Основни опасни веществапри ремонта на МПСОпасно вещество Къде се среща Риск за здраветоБои на изоциановаосноваСервизи и ремонтнидейности на мястоАстма, дерматитПълнители и прах приработа по каросериятаСервизиДерматит, дразнене надихателните пътища.Олово?Отработени газове отпревозното средствоМеханициДразнене на очите идихателните пътища, рак набелия дроб?Дим при заваряванеМеханици, сервизи иремонти на мястоАстма, пневмонияОтработени двигателнимаслаМеханици Дерматит, рак на кожатаРазтворители, лепила,уплътнителиМеханици, сервизи иремонти на мястоДерматит, остриреспираторни проблемиАвтомобилни горива Механици Дерматит
 55. 55. Горива на МПС – бензин, дизел, еко горива• Запалими– Безопасно източване, съхранение• Дерматит– Избягвайте контакт– Носете ръкавици– Проверявайте кожатаДруги опасни веществапри ремонта на МПС
 56. 56. Общи• Добър стандарт на местата за миене
 57. 57. Обобщение на основнитепосланияСъстояния на кожата1. Дерматита се среща често при ремонта наМПС2. Материалите могат да причинятпроблеми чрез дразнещо действие,изсушаване на кожата или алергия3. Отработените двигателни масла могат дапричинят рак4. Рискът от проблеми с кожата може дабъде намален по следния начин:Избягвайте контактЗащитете с подходящи ръкавициПроверявайте за ранните признаци назаболяванията
 58. 58. Информация и позовавания• Пакет с информация по темата• Пръскане с изоцианат– Пакет за инспектиране– Чеклист за извършване на проверкаhttp://www.hse.gov.uk/mvr/index.htm
 59. 59. Благодаря вниманиетоvdobreva@gli.government.bg

×