Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Опасни вещества
и
Оценка на риска
Европейска инициатива
за оценка на риска
Какво представляват опасните вещества?
Опасни вещества (ОС):
• Това са всички течни, газови или твърди вещества, които
съз...
Опасни вещества и нараняване
Ако рисковете за използване на ОВ не са
правилно оценени, здравето на работниците
може да бъд...
Последици за здравето
ОВ могат да предизвикат различни здравни последици,
включително:
Сериозни последици: натравяния, зад...
Опасни вещества - законодателство
• Законодателството в тази област включва нормативни актове
относно защитата на работниц...
Друго законодателство по въпроса
• REACH
Регламент (ЕО) № EC 1907/2006 създава, единна система за
регистрация, оценка и ра...
• Според закона работодателите в ЕС трябва да
предприемат необходимите мерки за защита на
своите работници от ОВ на работн...
Какво представлява оценката на риска?
• Оценката на риска е процес на проучване на
рисковете за безопасността и здравето н...
Оценка на риска (ОР) за опасни вещества (ОВ)
• ОР за ОВ включва същите основни принципи и
процеси, както при останалите пр...
Стъпка 1: Определяне на опасностите и
застрашените лица (1)
• Проверете веществата, които потенциално могат да причинят
ув...
Стъпка 1: Определяне на опасностите и
застрашените лица (2)
За да улесните идентифицирането на опасностите:
• Направете сп...
Стъпка 2 : Оценка и определяне на
приоритетите при рискове
• Оценка на излагането на работници на ОС, които вече са били
и...
Следване на последователността от мерки за предпазване или
намаляване на излагането на работниците на ОС:
• Елиминиране – ...
• Контрол - ако едно вещество или процес не могат да бъдат
елиминирани или заменени
► Предотвратяване или намаляване на из...
Замяна – работен процес
• Започнете с вещества и работен процес, които:
► вече са създавали проблеми във вашето предприяти...
Замяна – вещества
• Въпросните вещества включват такива, които:
► увеличават риска от пожар и експлозии
► са летливи, напр...
Канцерогенни вещества и мутагени
• Регламентите за канцерогенните вещества и
мутагените налагат по-стриктни изисквания:
►к...
Стъпка 4 : предприемане на действия
• Прилагане на превантивни и защитни мерки
• Ефективното изпълнение включва разработва...
Стъпка 5 : Контрол и преглед
• Ефективността на превантивните мерки трябва да бъде
контролирана
• Оценката трябва да бъде ...
Документиране на оценката
• Оценката на риска трябва да бъде документирана,
като заключенията от нея могат да бъдат
използ...
Съвети за работниците
• За да няма последици от опасните вещества, работниците
трябва да бъдат информирани за:
►Резултатит...
Съвети към работодателите:
комуникация
• Добрата комуникация между работодателите и
работниците включва:
► Наличие на спис...
http://hw.osha.europa.eu
Добре за вас. Добре за бизнеса.
Европейска инициатива
за Оценка на риска
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Опасни вещества - Европейска кампания 2010

2,892 views

Published on

Презентация на Европейската агенция за БЗР във връзка с кампанията "Опасни вещества и оценка на риска".

А ние правим обучение „Безопасност при работа с химични агенти“ и „Съхранение на опасни химични вещества и смеси“

Виж: http://otgovori.info/trainings/

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Опасни вещества - Европейска кампания 2010

 1. 1. Опасни вещества и Оценка на риска Европейска инициатива за оценка на риска
 2. 2. Какво представляват опасните вещества? Опасни вещества (ОС): • Това са всички течни, газови или твърди вещества, които създават риск за здравето или сигурността на работниците • Могат да бъдат намерени на почти всяко работно място, включително в МСП (земеделски предприятия, фризьорски салони, сервизи за автомобили, болници, училища…) • Включват химикали, а така също и биологични агенти (бактерии, вируси, дрожди и хумус, паразити...) • Включват вещества, които се отделят при създаване на вторични продукти, както и първични суровини (пушек при заваряванe, дизелови изпарения, дървесни стърготини, брашно за производство на хлебни изделия…).
 3. 3. Опасни вещества и нараняване Ако рисковете за използване на ОВ не са правилно оценени, здравето на работниците може да бъде застрашено по различни начини: • Чрез кратко, еднократно излагане на опасности • Чрез многократно излагане • Чрез многократно натрупване на вещества в организма
 4. 4. Последици за здравето ОВ могат да предизвикат различни здравни последици, включително: Сериозни последици: натравяния, задушавания, обгаряния • Дългосрочни последици, например: ► Дихателни болести (реакции на дихателните пътища и белите дробове) като астма, ринит, азбестоза и силикоза ► Професионални ракови заболявания (левкемия, рак на белите дробове, мезотелиома, рак на носната кухина) • Здравни последици, които могат едновременно да бъдат тежки и продължителни: ► Кожни заболявания, репродуктивни проблеми и раждане с дефекти, алергии • Някои вещества могат да се натрупват в организма • Някои вещества могат да имат ефект на натрупване • Някои вещества могат да проникват през кожата
 5. 5. Опасни вещества - законодателство • Законодателството в тази област включва нормативни актове относно защитата на работниците от рискове, свързани с: ► Химически агенти ► Биологически агенти ► Канцерогенни и мутагенни вещества (включително азбест и дървен прах) • Нормативните актове относно класификация и етикетиране са също важни, но не се отнасят до всички опасни вещества (например, химикали, използвани във фризьорството, фармацевтични продукти) • Наложени са ограничения по отношение на употребата и пускането на пазара на някои вещества и работни процедури По отношение на използването на ОВ на работното място, трябва да се запознаете със спецификата на националното законодателство, приложимо за вас.
 6. 6. Друго законодателство по въпроса • REACH Регламент (ЕО) № EC 1907/2006 създава, единна система за регистрация, оценка и разрешаване на химикали: ► Има за цел да увеличи защитата на околната среда и здравето на потребителите ► Засилва отговорността на индустрията относно управлението на рисковете от употреба на химикали и дава надеждна информация за веществата на всички, които ги произвеждат или използват. ► Повече информация за REACH търсете на : http://echa.europa.eu • GHS – Глобална хармонизирана система на ООН за класификация и етикиране на химикали – също ще има въздействие върху здравето на работниците ► Повече за GHS можете да намерите на: http://ec.europa.eu/enterprise/reach/ghs_en.htm
 7. 7. • Според закона работодателите в ЕС трябва да предприемат необходимите мерки за защита на своите работници от ОВ на работното място. • За да защитят работниците от ОВ, работодателите са задължени от закона да извършват Оценки за риска (ОР). Работниците би трябвало да участват в този процес. Накратко…
 8. 8. Какво представлява оценката на риска? • Оценката на риска е процес на проучване на рисковете за безопасността и здравето на работниците, произтичащи от работната среда. Това е систематична проверка на всички аспекти на работата, която включва: ►възможности за причиняване на нараняване или увреждане ►възможности за отстраняване на опасностите, както и ►ефективно или планирано въвеждане на предварителни или предпазни мерки с цел контрол на риска ►ОР за риска е основа за успешно управление за здравето на работниците и тяхната безопасност. Тя е също ключ за намаляване на трудовите злополуки и болести.
 9. 9. Оценка на риска (ОР) за опасни вещества (ОВ) • ОР за ОВ включва същите основни принципи и процеси, както при останалите професионални рискове • Който и да провежда ОР е изключително важно да се извършват консултации с работниците и те да бъдат приобщени към процеса. Работниците: ►познават работното си място ►са тези, които трябва осъществят каквито и да е промени в работните условия/практики. ►Съществуват различни методи, но за повечето търговски дейности има общ подход за ОР, включващ пет стъпки.
 10. 10. Стъпка 1: Определяне на опасностите и застрашените лица (1) • Проверете веществата, които потенциално могат да причинят увреждания и идентифицирайте всички работници, които могат да бъдат изложени на опасност от тези вещества • Особено внимание трябва да се обърне на онези групи работници, които могат да бъдат изложени на засилен риск, например: ►млади работници ►бременни жени и кърмачки ►работници мигранти ►необучен или неопитен персонал ►работници по поддръжката и случайни граждани. Запомнете: опасност може да бъде всеки фактор – материал, оборудване, методи на работа или практики – който може да причини увреждане.
 11. 11. Стъпка 1: Определяне на опасностите и застрашените лица (2) За да улесните идентифицирането на опасностите: • Направете списък на веществата, които се използват или се намират на работното място • Съберете информация за тези вещества, например, увреждания, които могат да причинят и как това може да се случи ► Стандартизираните предупредителни етикети, рисковите символи и информационните листове за безопасност safety data sheets (SDS), които могат да бъдат доставени от доставчика на химикалите, са важни източници на информация • Проверка на пределно допустимите експозиции на опасни вещества (OEL) ► OEL помага за контрол на ОС на работното място, чрез максимално насищане на веществата с въздух • Проверете дали става дума за използването на канцерогенни вещества или мутагени, за които се прилагат по-строги изисквания • За повече информация вижте: Фактологична справка 33 и Фактологична справка 35
 12. 12. Стъпка 2 : Оценка и определяне на приоритетите при рискове • Оценка на излагането на работници на ОС, които вече са били идентифицирани, предвид на вида, интензивността, продължителността и повторяемостта на излагане на работниците на тези опасни вещества • Проверете какви работни процеси са били използвани • Преценете излагането на разновидни вещества • Преценете комбинираните последици с други рискове, например: ► риск от пожар в близост до запалителни вещества ► тежък физически труд, който може да увеличи поемането на химически вещества ► трудова дейност в условия на влажност, която може да увеличи негативните последици на химическите вещества върху кожата • Набелязаните въпроси могат да послужат за създаване на план за действие Запомнете: рискът представлява по-голяма или по-малка вероятност дадено лице да получи увреждане поради опасност.
 13. 13. Следване на последователността от мерки за предпазване или намаляване на излагането на работниците на ОС: • Елиминиране – най-добрият начин за намаляване на рисковете, свързани с ОС ►премахване на нуждата от използване на ОС чрез промяна на процеса или чрез използване на продукти, които не съдържат опасни вещества • Замяна – ако елиминирането не е възможно ►замяна на ОС с безвредни или с по-малко вредни вещества Стъпка 3 : Решение за предприемане на превантивни действия (1)
 14. 14. • Контрол - ако едно вещество или процес не могат да бъдат елиминирани или заменени ► Предотвратяване или намаляване на излагането на ОВ чрез: • Изолиране на процеса, който води до излъчване на ОВ • Контролиране на източника на излъчване на вредни вещества • По-добро управляване на процесите • Технически решения за намаляване на излагането на рискове • Намаляване на броя на работниците, изложени на опасни вещества, както и продължителността и интензивността на излагането на рискове • Когато излагането на опасност не може да бъде предотвратено по друг начин, осигурете на работниците подходящи предпазни средства или необходимото обучение. Стъпка 3 : Решение за предприемане на превантивни действия (2)
 15. 15. Замяна – работен процес • Започнете с вещества и работен процес, които: ► вече са създавали проблеми във вашето предприятие (здравословни проблеми, злополуки или други инциденти) ► правят редовния здравен контрол на работниците (като медицинските изследвания) задължителен ► са обхванати от конкретни национални нормативни актове, които налагат ограничения в използването им на работното място ► водят до високо ниво на експозиция на риск на някои работници или на излагането на риск на много работници • Въпросните работни процеси включват: ► отворени процеси, например, боядисването на големи пространства, смесването/комбинирането на отворени контейнери/съдове ► процеси, които генерират прах, дим, отделяне на миризми или разпръскване на течни вещества във въздуха (например, заваряване, боядисване със спрей).
 16. 16. Замяна – вещества • Въпросните вещества включват такива, които: ► увеличават риска от пожар и експлозии ► са летливи, например, органични разтворители или такива, които се разпръскват във въздуха (аерозол, прах) ► причиняват сериозни здравословни рискове, например, натравяния и възпаления ► създават хронични здравословни проблеми, например, алергени, вещества, които засягат репродукцията ► създават професионални болести ► могат да бъдат абсорбирани от кожата ► налагат задължително използването на лични предпазни средства (например, против вдишване на опасни вещества). • За повече информация виж: Фактологична справка 34
 17. 17. Канцерогенни вещества и мутагени • Регламентите за канцерогенните вещества и мутагените налагат по-стриктни изисквания: ►канцерогенните вещества и мутагените трябва да бъдат заменяни, ако това е технически възможно ►включването на процеса на емисия на вредните вещества е задължително, ако това е технически възможно ►достъпът на работниците трябва да бъде ограничен ►повече подробни данни за излагането на работниците на риск трябва да бъдат съхранявани за по-дълго ►на работниците трябва да бъде дадена повече информация за излагането им на опасност и за мониторинга за здравето • По отношение на използването на работното място на ОВ следва да се потърси по-подробна информация в конкретното национално законодателство, приложимо в дадения случай.
 18. 18. Стъпка 4 : предприемане на действия • Прилагане на превантивни и защитни мерки • Ефективното изпълнение включва разработване на план, в който се определя: ►Кой какво прави? ►Къде и каква задача трябва да се изпълни? ►Какви средства са отпуснати за прилагане на мерките? ►Кога ще бъде преразгледана оценката и от кого? • Изключително важно е всяка работа за отстраняване, заместване или за контрол на риска да подчертава приоритетите.
 19. 19. Стъпка 5 : Контрол и преглед • Ефективността на превантивните мерки трябва да бъде контролирана • Оценката трябва да бъде преразгледана, когато се забележат значителни промени в организацията: ►когато има промени в работните процедури ►когато са въведени нови химически и работни процеси ►когато станат здравни проблеми или инциденти ►периодично, за да се гарантира, че заключенията от оценката на риска продължават да са валидни.
 20. 20. Документиране на оценката • Оценката на риска трябва да бъде документирана, като заключенията от нея могат да бъдат използвани за: • Предаване на информацията на засегнатите работници ►Оценка дали необходимите мерки са въведени ►Доказателства за контролните органи ►Преразглеждане на мерките при промяна на обстоятелствата.
 21. 21. Съвети за работниците • За да няма последици от опасните вещества, работниците трябва да бъдат информирани за: ►Резултатите от оценката на риска ►Опасностите, на които са изложени ►Какви могат да бъдат последиците? ►Какво трябва да правят, за да предпазят себе си и останалите? ►Какво трябва да направят в случай на инцидент или когато нещата рискуват да се влошат? ►Как да разберат, че нещата се влошават? ►На кого трябва да докладват, ако забележат проблеми? ►Какво да направят при извършване на поддръжка? ►Резултатите от наблюдаването на здравето или на излагането на опасност.
 22. 22. Съвети към работодателите: комуникация • Добрата комуникация между работодателите и работниците включва: ► Наличие на списък от опасни вещества, които се използват или генерират в процеса на работа ► Наличие на инструкции за сигурност и документация за всяко опасно вещество ► Изработване на инструкции за работа въз основа на информацията за опасните вещества ► Обезпечителни мерки, че контейнерите за опасни вещества са ясно обозначени ► Информиране за резултатите от оценката за риска ► Редовни проучвания сред работниците за евентуални проблеми, свързани с безопасните и здравословни условия на труд ► Запознаване на работниците с цялата налична информация, инструкции и курсове на обучения за опасните вещества на работното място.
 23. 23. http://hw.osha.europa.eu Добре за вас. Добре за бизнеса. Европейска инициатива за Оценка на риска

×