Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Η Αθήνα γίνεται η πιο ισχυρή πόλη - Κεφάλαιο 20, Ιστορία Δ

9,591 views

Published on

Ιστορία Δ, Κεφάλαιο 20: Η Αθήνα γίνεται η πιο ισχυρή πόλη
Παρουσίαση μαθήματος

Published in: Education
 • Follow the link, new dating source: ♥♥♥ http://bit.ly/2Q98JRS ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ❤❤❤ http://bit.ly/2Q98JRS ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Η Αθήνα γίνεται η πιο ισχυρή πόλη - Κεφάλαιο 20, Ιστορία Δ

 1. 1. Η Ακινα γίνεται θ πιο Ιςτορία Τάξθ Δϋ Κεφάλαιο 20ιςχυρι πόλθ Ηλιάδθσ Ηλίασ
 2. 2. Oι Ζλλθνεσ, πολεμϊντασ γενναία, νίκθςαν τουσ Πζρςεσ. Ενκουςιαςμζνοιαπό το κατόρκωμά τουσ ςυνζχιςαν τον πόλεμο. ΢κζφτθκαν μάλιςτα ναεπιτεκοφν οι ίδιοι αυτι τθ φορά εναντίον των Περςϊν. Ζτςι κα γλίτωνανοριςτικά από τον περςικό κίνδυνο. Ηλιάδθσ Ηλίασ
 3. 3. Πθγι:el.wikipedia.org Χάρτθσ των αρχαίων βαςιλείων τθσ ΚφπρουO ελλθνικόσ ςτόλοσ με αρχθγό τον Παυςανία ελευκζρωςε πρϊτα πολλζσπόλεισ τθσ Κφπρου και μετά τα ςτενά του Ελλθςπόντου. Ηλιάδθσ Ηλίασ
 4. 4. O επικετικόσ πόλεμοσ όμωσ των Ελλινων δε κα διαρκζςει για πολφ. Γριγορα φάνθκεότι οι Σπαρτιάτεσ δεν ιταν πρόκυμοι να ςυνεχίςουν τον αγϊνα εναντίον τωνΠερςϊν. Είχαν πολλά προβλιματα ςτο ίδιο τουσ το κράτοσ, αλλά και ςτθνΠελοπόννθςο. Ηλιάδθσ Ηλίασ
 5. 5. Πολλζσ πόλεισ τότε, για να αντιμετωπίςουν τον περςικό κίνδυνο, ηιτθςαν βοικειααπό τθν Ακινα. O ιςχυρόσ τθσ ςτόλοσ αποτελοφςε γι αυτζσ μεγάλθ αςφάλεια. Ζτςιζγινε θ Α Ακθναϊκι ςυμμαχία (478 π. Χ.), ςτθν οποία ζλαβαν μζροσ πολλζσπαρακαλάςςιεσ και νθςιωτικζσ πόλεισ. Ηλιάδθσ Ηλίασ
 6. 6. Πθγι:el.wikipedia.org Σα ερείπια τθσ Διλου, πρωτεφουςασ τθσ ςυμμαχίασ μζχρι το 454 π.Χ.Η Συμμαχία ζβαλε ωσ ςτόχο τθσ να προςτατεφςει τθν ελευκερία των πόλεων πουανικαν ς αυτι. Για να το πετφχει όμωσ αυτό, χρειαηόταν χριματα. Κάκε πόλθζπρεπε να δίνει χριματα ι πλοία για το ςυμμαχικό ςτόλο. Oι αντιπρόςωποι τωνπόλεων ςυνεδρίαηαν ςτο ιερό νθςί τθσ Διλου. Γι αυτό θ ΢υμμαχία ονομάςτθκεΔθλιακι. Ηλιάδθσ Ηλίασ
 7. 7. Πθγι:el.wikipedia.orgΗ Ακινα και θ αυτοκρατορία τθσ το 431 π.Χ. Η Ακθναϊκι Ηγεμονία ιταν άμεςοσ απόγονοσ τθσ Δθλιακισ ΢υμμαχίασ Ηλιάδθσ Ηλίασ
 8. 8. Χάρτθσ μαχϊν τθσ Δθλιακισ ΢υμμαχίασ από το 477 μζχρι το 450 π.ΧΠθγι:el.wikipedia.org Ηλιάδθσ Ηλίασ
 9. 9. Αριςτείδθσ ο Δίκαιοσ.Σα χριματα τα διαχειρίηονταν 10 Ακθναίοι που ονομάηονταν ελλθνοταμίεσ. OΑριςτείδθσ ανζλαβε να κανονίςει τισ υποχρεϊςεισ που κα είχε θ κάκε πόλθ. Σακατάφερε τόςο καλά, που καμιά δεν είχε παράπονο. Όλεσ ιταν ίςεσ. Από τότε οΑριςτείδθσ ονομάςτθκε δίκαιοσ. Ηλιάδθσ Ηλίασ
 10. 10. Ο Ευρυμζδοντασ Ποταμόσ, κοντά ςτον Άςπενδο Πθγι:el.wikipedia.orgO ςυμμαχικόσ ςτόλοσ με αρχθγό τον Κίμωνα ςτράφθκε εναντίον των Περςϊν, τουσοποίουσ τελικά νίκθςε ςτον Ευρυμζδοντα ποταμό (465 π. Χ.). Ηλιάδθσ Ηλίασ
 11. 11. Ηλιάδθσ Ηλίασ
 12. 12. Λίγα χρόνια αργότερα ςε μια εκςτρατεία ςτθ Κφπρο, ο Κίμωνασ ςκοτϊκθκεπολεμϊντασ εναντίον των Περςϊν. Oι Ακθναίοι, χωρίσ τον αρχθγό τουσ, ςυνζχιςαντθ μάχθ και νίκθςαν. Oι Πζρςεσ υπζγραψαν ειρινθ (448 π. Χ.), με τθν οποία οιελλθνικζσ πόλεισ τθσ Μικράσ Αςίασ εξαςφάλιςαν τθν ελευκερία τουσ. Ηλιάδθσ Ηλίασ
 13. 13. Η δφναμθ τθσ Ακινασ ςυνεχϊσ αυξανόταν. Σα ακθναϊκά πλοία ζπλεαν ς όλθ τθΜεςόγειο. O Πειραιάσ ζγινε το πιο μεγάλο λιμάνι. Αυτά ζκαναν τουσ Ακθναίουσ ναμθ ςυμπεριφζρονται με καλό τρόπο ςτουσ ςυμμάχουσ τουσ. Μετζφεραν μάλιςτα τοταμείο τθσ ΢υμμαχίασ από τθ Διλο ςτθν Ακινα. Oι ςφμμαχοι άρχιςαν να ζχουνπαράπονα. Ήταν φανερό ότι θ Συμμαχία είχε καταλιξει να είναι θγεμονία τθσΑκινασ. Ηλιάδθσ Ηλίασ
 14. 14. Η Σπάρτθ, βλζποντασ τθ δφναμθ τθσ Ακινασ να μεγαλϊνει, κζλθςε να πάρειμε το μζροσ τθσ τισ δυςαρεςτθμζνεσ πόλεισ. Ηλιάδθσ Ηλίασ
 15. 15. Πθγι: Δαςκάλα ΒΜ
 16. 16. Πθγι: Κρανίδθ Φωτεινι
 17. 17. Αριςτείδθσ "Ο Δίκαιοσ" Τπιρξε επιφανισ πολιτικόσ και ςτρατθγόσ των Ακθναίων. ΢τθ μάχθ του Μαρακϊνα ιταν ζνασ απ` τουσ 100 Ζλλθνεσ ςτρατθγοφσ και ςτθ ςυνζχεια ανακθρφχκθκε Άρχοντασ των Ακθνϊν. Εκτόσ από τθ μεγάλθ ςωφροςφνθ και φιλοπατρία του, τον διζκρινε μια αυςτθρότατθ προςιλωςθ ςτο πνεφμα τθσ δικαιοςφνθσ γι` αυτό και θ Ιςτορία, δίπλα ςτο όνομά του, πρόςκεςε τον χαρακτθριςμό "Ο Δίκαιοσ". Γεννικθκε ςτθν Ακινα, όπου και πζκανε πάμπτωχοσ το 468 π.Χ., ςε θλικία 72 ετϊν. Επειδι είχε αντιταχκεί ςτο ναυτικό πρόγραμμα του Θεμιςτοκλι, οι τότε κρατοφντεσ τον εξόριςαν. ΢ε λίγο, όμωσ, ξαναγφριςε και πιρε μζροσ ενεργό και ζνδοξο ςτθ ναυμαχία κατά των Περςϊν ςτθ ΢αλαμίνα. (Μεταξφ των άλλων κατζλαβε τότε και το νθςί Ψυτάλλεια). Σο 473 π.Χ. ςτρατιγθςε των Ακθναίων ςτθ ςπουδαία μάχθ τουσ ςτισ Πλαταιζσ. Η παράδοςθ μασ διζδωςε και το εξισ περιςτατικό, που δείχνει τθν ποιότθτα του εκλεκτοφ αυτοφ τζκνου τθσ Ακινασ: Όταν τζκθκε ςε ψθφοφορία θ πρόταςθ των Αρχόντων για να εξοριςτεί ο Αριςτείδθσ, ζνασ αγράμματοσ πολίτθσ, που δεν τον γνϊριηε οφτε ςτθν όψθ του, ςυναντϊντασ τον Αριςτείδθ κακοδόν, του ηιτθςε να γράψει πάνω ςτο όςτρακο το όνομα "Αριςτείδθσ". Οπότε, χωρίσ καν να του φανερωκεί εκείνοσ, τον ρϊτθςε τι κακό είχε κάνει ο Αριςτείδθσ και ηθτοφςε να τον «ΑΡΙ΢ΣΕΙΔΗ΢ ΛΤ΢ΙΜΑΧΟΤ» εξορίςουν. Τότε ο πολίτθσ του απάντθςε πωσΖνα από τα "όςτρακα" (κραφςματα αγγείων)με τα οποία τίποτε μεν δεν είχε κάνει το κακό, αλλά εξοςτράκιςαν και εξόριςαν τον Αριςτείδθ τον Δίκαιο. κουράςτθκε να ακοφει ςυνζχεια να τον λζνε όλοι Ακινα, Μουςείο Αρχαίασ Αγοράσ. «δίκαιο, δίκαιο». Και ο Αριςτείδθσ, μετά από αυτό, χωρίσ κακόλου να διςτάςει, ζγραψε επάνω ςτο όςτρακο το όνομά του. Ηλιάδθσ Ηλίασ
 18. 18. Τετάρτθ τάξθ:http://iliadisilias.blogspot.gr/Απίκανα… τριτάκια! :http://iliadisili.blogspot.gr/Οι Παρουςιάςεισ μου:http://www.slideshare.net/iliasili/presentationsΕκπαιδευτικά παιχνίδια:http://www.purposegames.com/profile/164915/games Ηλιάδθσ Ηλίασ

×