Η μάχη των Πλαταιών και η ναυμαχία της Μυκάλης - Κεφάλαιο 19, Ιστορία Δ

9,299 views

Published on

Ιστορία Δ, Κεφάλαιο 19: Η μάχη των Πλαταιών και η ναυμαχία της Μυκάλης

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
9,299
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6,781
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Η μάχη των Πλαταιών και η ναυμαχία της Μυκάλης - Κεφάλαιο 19, Ιστορία Δ

 1. 1. Η μάχθ των Ρλαταιών και θ ναυμαχία Κεφάλαιο 19 Τάξθ Δτθσ Μυκάλθσ Ηλιάδθσ Ηλίασ
 2. 2. O Ξζρξθσ εγκατζλειψε τθν Ελλάδα. Άφθςε όμωσ το γαμπρό του το Μαρδόνιο ναςυνεχίςει τθν προςπάκεια για υποταγι των Ελλινων. Μια νζα ςφγκρουςθ ζγινε ςτισΡλαταιζσ (479 π.Χ.), όπου οι Ρζρςεσ και πάλι θττικθκαν. Θλιάδθσ Θλίασ
 3. 3. O Ξζρξθσ, μετά τθν ιττα ςτθ ΢αλαμίνα, αναχϊρθςε βιαςτικά για τθν πατρίδα του. Δενεγκατζλειψε όμωσ το ςχζδιό του να υποδουλϊςει τθν Ελλάδα. Για το λόγο αυτόάφθςε πίςω το γαμπρό του Μαρδόνιο με αρκετζσ χιλιάδεσ ςτρατό. Θλιάδθσ Θλίασ
 4. 4. O Μαρδόνιοσ, επειδι ερχόταν ο χειμϊνασ, ζφυγε από τθν Αττικι και πιγε ςτθ Θεςςαλία. Εκεί ιταν πιοεφκολο να βρει τροφι για το ςτρατό και το ιππικό του. ΢το διάςτθμα αυτό ετοίμαηε τα ςχζδιά του. Ζςτειλεμάλιςτα αγγελιαφόρους ςτθν Ακινα και ηιτθςε ςυμμαχία. Oι Ακθναίοι όμωσ δε δζχτθκαν τισ προτάςειστου. Μόλισ άρχιηε το καλοκαίρι (479 π. Χ.), ο Μαρδόνιοσ ξεκίνθςε για τθν Ακινα, αλλά και τοφτθ τθ φορά θπόλθ ιταν άδεια. Oι κάτοικοί τθσ τθν είχαν εγκαταλείψει αναηθτϊντασ άλλο μζροσ με περιςςότερθαςφάλεια. Θλιάδθσ Θλίασ
 5. 5. ΢το μεταξφ, πελοποννθςιακόσ ςτρατόσ με αρχθγό τον Ραυςανία ζφταςε ςτθν Αττικι. OΜαρδόνιοσ, μόλισ ζμακε τον ερχομό των Πελοποννθςίων, κινικθκε προσ τισ Ρλαταιζσ, όπουκαι ςτρατοπζδευςε.Πθγι: http://el.wikipedia.org/ Χάρτθσ τθσ αρχαίασ Βοιωτίασ Θλιάδθσ Θλίασ
 6. 6. Πθγι: http://el.wikipedia.org/Χάξηεο ηωλ Πεξζηθώλ πνιέκωλ. Με πξάζηλν ρξώκα ην Πεξζηθό Κξάηνο θαη κε θαθέ ρξώκα ηα ειιεληθά θξάηε πνπ αληηζηάζεθαλ ζηελ εηζβνιή. Τα ππόινηπα ειιεληθά θξάηε(κε ‘νπδέηεξν’ ρξώκα) έκεηλαλ νπδέηεξα ή αλαγθάζζεθαλ λα ζπληαρηνύλ κε ηνποΑζηάηεο. Η πξάζηλε γξακκή (ζπλερόκελε θαη δηαθεθνκκέλε) ζπκβνιίδεη ηελ πνξεία ηνπ ζηξαηνύ θαη ηνπ ζηόινπ ηνπ Ξέξμε.Plataea: Πιαηαηέο, Salamis: Σαιακίο, Marathon: Μαξαζώλαο, Thermopylae: Θεξκνπύιαη. Θλιάδθσ Θλίασ
 7. 7. Χάρτθσ με τθν περιοχι των Πλαταιϊν και τα ςτρατόπεδα Ελλινων και Περςϊν. Cartledge, P. (ed.), Cambridge illustratedhistory of Ancient Greece, Cambridge University Press, Cambridge 1998, ς. 174. Επεξεργαςία: Κδρυμα ΜείηονοσΕλλθνιςμοφ. Θλιάδθσ Θλίασ
 8. 8. Αποφάςιςε να δϊςει τθ μάχθ ςε μια περιοχι κοντά ςτον Αςωπό ποταμό. Διάλεξε ειδικά ζναπεδινό μζροσ, για να μπορεί να χρθςιμοποιιςει άνετα το ιππικό του. Oι Πζρςεσ επιτζκθκανπρϊτοι με όλεσ τουσ τισ δυνάμεισ. Θλιάδθσ Θλίασ
 9. 9. ΢υνάντθςαν όμωσ τθν αντίςταςθ των ενωμζνων Ελλινων και αναγκάςτθκαν ναυποχωριςουν. Ζνασ ΢παρτιάτθσ μάλιςτα ςκότωςε το Μαρδόνιο. Θλιάδθσ Θλίασ
 10. 10. Θλιάδθσ Θλίασ
 11. 11. Ζλλθνασ οπλίτθσ και Πζρςθσ ςτρατιϊτθσ μονομαχοφν. 5οσ αιϊνασ π.Χ. Θλιάδθσ Θλίασ
 12. 12. Θλιάδθσ Θλίασ
 13. 13. Πολλοί για να ςωκοφν ζτρεξαν ς ζνα ξφλινο ςτρατόπεδο που είχε ςτθκεί εκεί κοντά.Αλλά κι εκεί δεν ζνιωκαν αςφαλείσ και αποφάςιςαν να πάρουν το δρόμο τουγυριςμοφ, αφινοντασ πίςω τουσ πολλοφσ νεκροφσ. Θλιάδθσ Θλίασ
 14. 14. Μετά τθ μάχθ οι Ζλλθνεσ μοίραςαν μεταξφ τουσ τα λάφυρα και πρόςφεραν κυςίεσ ςτουσκεοφσ. Σθν ίδια μζρα, που ζγινε θ μάχθ ςτισ Πλαταιζσ, νικικθκε και ο περςικόσ ςτόλοσ ςτθΜυκάλθ τθσ Ιωνίασ. Ο ΧΑΡΣΘ΢ ΣΘ΢ ΠΕΡΙΟΧΘ΢ ΜΕ ΣΟ ΔΕΛΣΑ ΣΟΤ ΜΕΑΝΔΡΟΤ ΚΑΙ Θ ΘΕ΢Θ ΣΘ΢ ΑΚΣΘ΢ ΑΝΑ ΕΠΟΧΕ΢
 15. 15. Με τισ νίκεσ αυτζσ πζραςε οριςτικά ο περςικόσκίνδυνοσ. Oι ελλθνικζσ πόλεισ τθσ Μ. Αςίασκζρδιςαν τθν ελευκερία τουσ. Oι Ζλλθνεσ,περιφανοι για το κατόρκωμά τουσ,επζςτρεψαν ςτθν ειρθνικι ηωι, προόδευςανοικονομικά και δθμιοφργθςαν ςπουδαίακαλλιτεχνικά ζργα. Θλιάδθσ Θλίασ
 16. 16. Πρκοσ των Ελλινων ςτισ Ρλαταιζσ (479 π.Χ.)ΟΤ ΠΟΙΘ΢ΟΜΑΙ ΠΕΡΙ ΠΛΕΙΟΝΟ΢ ΣΟ ΗΘΝ ΣΘ΢ ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ΢ ΟΤΔΕ ΚΑΣΑΛΕΙΨΩ ΣΟΤ΢ΘΓΕΜΟΝΑ΢ ΟΤΣΕ ΗΩΝΣΑ΢ ΟΤΣΕ ΑΠΟΘΑΝΟΝΣΑ΢, ΑΛΛΑ ΣΟΤ΢ ΕΝ ΣΘι ΜΑΧΘΣΕΛΕΤΣΘ΢ΑΝΣΕ΢ ΣΩΝ ΢ΤΜΜΑΧΩΝ ΑΠΑΝΣΑ΢ ΘΑΨΩ. ΚΑΙ ΚΡΑΣΘ΢Α΢ ΣΩ ΠΟΛΕΜΩΣΟΤ΢ ΒΑΡΒΑΡΟΤ΢ ΣΩΝ ΜΕΝ ΜΑΧΕ΢ΑΜΕΝΩΝ ΤΠΕΡ ΣΘ΢ ΕΛΛΑΔΟ΢ ΠΟΛΕΩΝΟΤΔΕΜΙΑΝ ΑΝΑ΢ΣΑΣΟΝ ΠΟΙΘ΢Ω, ΣΑ΢ ΔΕ ΣΑ ΣΟΤ ΒΑΡΒΑΡΟΤ ΠΡΟΕΛΟΜΕΝΑ΢ΑΠΑ΢Α΢ ΔΕΚΑΣΕΤ΢Ω. ΚΑΙ ΣΩΝ ΙΕΡΩΝ ΣΩΝ ΕΜΠΡΘ΢ΘΕΝΣΩΝ ΚΑΙΚΑΣΑΒΛΘΘΕΝΣΩΝ ΤΠΟ ΣΩΝ ΒΑΡΒΑΡΩΝ ΟΤΔΕΝ ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΘ΢Ω ΠΑΝΣΑΠΑ΢ΙΝ,ΑΛΛ ΤΠΟΜΝΘΜΑ ΣΟΙ΢ ΕΠΙΓΙΓΝΟΜΕΝΟΙ΢ ΕΑ΢Ω ΚΑΣΑΛΕΙΠΕ΢ΘΑΙ ΣΘ΢ ΣΩΝΒΑΡΒΑΡΩΝ Α΢ΕΒΕΙΑ΢.Δε κα προτιμιςω τθ ηωι από τθν ελευκζρια, οφτε τουσ αρχθγοφσ μου καπαρατιςω, είτε ηωντανοφσ είτε νεκροφσ, αλλά όςουσ ςυμπολεμιςτζσ μουςκοτωκοφν ςτθ μάχθ κα τουσ κάψω. Και, νικθτισ ςτον πόλεμο κατά τωνβαρβάρων, δεν κα βλάψω καμία από τισ πόλεισ που πολζμθςαν για τθν Ελλάδα,εκείνεσ όμωσ που πιραν το μζροσ του βαρβάρου κα τισ κάνω φόρου υποτελείσ.Και κανζνα απ’ τα ιερά, που οι βάρβαροι πυρπόλθςαν ι γκρζμιςαν, δεν κ’ανοικοδομιςω αλλά κα τ’ αφιςω να μζνουν ςτουσ μεταγενζςτερουσ μνθμείατθσ βαρβαρικισ αςζβειασ.(Λυκοφργοσ, Κατά Λεωκράτουσ, 81 και Θρόδοτοσ, Η,131) Θλιάδθσ Θλίασ
 17. 17. Αλαπαξάζηαζε ηνπ τρσζούΤρίποδοσ ηων Πλαηαιών,αθηεξωκέλν ζηνπο Δελθούς,από ην έλα δέθαην ηωλ ιαθύξωλ,κεηά ηελ κάρε (479 π. Χ.). Σηαζώκαηα ηωλ ηξηώλ κπξνύηδηλωλθηδηώλ, ήηαλ ραξαγκέλα ηανλόκαηα ηωλ πόιεωλ πνπέιαβαλ κέξνο. Τα ζώκαηα ηωληξηώλ θηδηώλ ηνπ Τξίπνδνπ ηωλΠιαηαηώλ, κεηαθέξζεθαλ ζηελΚωλζηαληηλνύπνιε από ηνλαπηνθξάηνξα Κωλζηαληίλν, όπνπβξίζθνληαη έωο ζήκεξα ζηελπιαηεία ηνπ Ιππνδξνκίνπ(θωηνγξαθία δεμηά). Τα νλόκαηαηωλ πόιεωλ πνπ πήξαλ κέξνοζηελ κάρε, είλαη γξακκέλαεπάλω ζηα ζώκαηα. Θλιάδθσ Θλίασ
 18. 18. ΟΙ ΠΛΑΣΑΙΕ΢ ΢ΘΜΕΡΑ ΜΕΡΟ΢ ΣΘ΢ ΑΡΧΑΙΑ΢ ΠΟΛΕΩ΢ Θλιάδθσ Θλίασ
 19. 19. Γραμμι του χρόνου - Ρερςικοί πόλεμοιΠθγι: Δαςκάλα ΒΜ Θλιάδθσ Θλίασ
 20. 20. Σχεδιάγραμμα μακιματοσ ΠΘΓΘ: ΠΑΝΩΡΑΙΑ ΜΑΤΡΟΓΟΝΑΣΟΤ
 21. 21. ΠΘΓΘ: ΠΑΝΩΡΑΙΑ ΜΑΤΡΟΓΟΝΑΣΟΤ
 22. 22. Τετάρτθ τάξθ:http://iliadisilias.blogspot.gr/Απίκανα… τριτάκια! :http://iliadisili.blogspot.gr/Οι Ραρουςιάςεισ μου:http://www.slideshare.net/iliasili/presentationsΕκπαιδευτικά παιχνίδια:http://www.purposegames.com/profile/164915/games Θλιάδθσ Θλίασ

×