Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Η μάχη του Μαραθώνα 490 π.Χ. - Κεφάλαιο 16: Ο περσικός κίνδυνος

19,501 views

Published on

Ιστορία Δ, Κεφάλαιο 16: Ο περσικός κίνδυνος - Η μάχη του Μαραθώνα, 490 π.Χ.

Published in: Education
 • Be the first to comment

Η μάχη του Μαραθώνα 490 π.Χ. - Κεφάλαιο 16: Ο περσικός κίνδυνος

 1. 1. Η μάχη του Μαραθϊνα Τάξη Δ Κεφ. 16 Θλιάδθσ Θλίασ
 2. 2. Oι Πζρςεσ επικυμώντασ να μεγαλώςουν το κράτοσ τουσ ςτράφθκαν εναντίον των Ελλινων. Στθν αρχι πζτυχαν να υποτάξουν τθ Μακεδονία, ενώ απζτυχαν ςτο Μαρακώνα (490 π.Χ.), όπου γνώριςαν μεγάλθ ιττα από τουσ Ακθναίουσ.Πθγι:www.el.wikipedia.org Θλιάδθσ Θλίασ
 3. 3. Τθν εποχι αυτι οι Πζρςεσ προςπακοφςαν να μεγαλώςουν ακόμθ πιο πολφ το κράτοστουσ. Ιρκαν ςε ςφγκρουςθ με τουσ Ζλλθνεσ. Βρικαν μάλιςτα ωσ αφορμι τθ βοικειαπου είχαν ςτείλει οι Ακθναίοι και οι Ερετριείσ ςτουσ Ζλλθνεσ τθσ Μ. Αςίασ. Ο Κφροσ Β’ ενώνει όλεσ τισ περςικζσ φυλζσ (559 π.Χ.) και ζτςι ξεκινάει θ δθμιουργία τθσ περςικισ αυτοκρατορίασ. Υποτάςςονται ςταδιακά τα βαςίλεια των Μθδών, των Λυδών, θ Αραχωςία, θ Αρία, θ Σογδιανι, θ Βακτριανι, τα Γανδαρίδα, τα βαςίλεια τθσ Βαβυλώνασ αλλά και τθσ Αιγφπτου. Τα επόμενα χρόνια ο Δαρείοσ κα προςαρτιςει ςτο περςικό κράτοσ τθ βορειοανατολικι Ινδία, τα νθςιά του Αιγαίου αλλά και ευρωπαϊκά εδάφθ φτάνοντασ μζχρι το Δοφναβθ. Χάρτεσ με τθν επζκταςθ τθσ Περςικισ αυτοκρατορίασ Θλιάδθσ Θλίασ
 4. 4. Πθγι πλθροφόρθςθσ: http://el.wikipedia.org Θλιάδθσ Θλίασ
 5. 5. • φδφδΤμιμα τθσ Ηωφόρου των Τοξοτών ςτο παλάτι του Δαρείου Α’ ςτα Σοφςα. Πίνακασ από εφυαλωμζνεσ πλίνκουσ, περίπου το 510 π.Χ. Παρίςι Μουςείο Λοφβρου Θλιάδθσ Θλίασ
 6. 6. Φτερωτζσ ςφίγγεσ κάτω από το φτερωτό δίςκο, ζμβλθμα του κεοφ Αχοφρα – Μάηνα από τα Σοφςα. Περίπου το 510 π.Χ. Παρίςι, Μουςείο Λοφβρου Θλιάδθσ Θλίασ
 7. 7. Πζρςθσ τοξότθσ που φορά καπζλο από δζρμα αλεποφσ και πολφχρωμο ζνδυμα, ενώ ετοιμάηεται να ρίξει βζλοσ με το τόξο του. Αττικι ερυκρόμορφθ κφλικα του Φειδίππου περίπου το 510 π.Χ. , Λονδίνο, Βρετανικό Μουςείο. Θλιάδθσ Θλίασ
 8. 8. Για το ςκοπό αυτό προετοίμαςαν μεγάλθ εκςτρατεία. Στρατόσ και ςτόλοσ ετοιμάςτθκαν γριγορα και μεαρχθγό το Μαρδόνιο κινικθκαν κατά τθσ Ελλάδασ (492 π.Χ.). O ςτρατόσ πζραςε τον Ελλήςποντο καιζφταςε ςτθ Μακεδονία. O ςτόλοσ ζπλεε ςτο Αιγαίο ζχοντασ τθν ίδια κατεφκυνςθ. Θ Μακεδονίαυποτάχθηκε ςτουσ Πζρςεσ, αλλά ο ςτόλοσ τουσ ζπακε μεγάλη καταςτροφή ςε καλαςςοταραχι πουξζςπαςε κοντά ςτα παράλια του Άθω. Μετά το γεγονόσ αυτό ο Μαρδόνιοσ αναγκάςτηκε να γυρίςει ςτθνΠερςία. Θλιάδθσ Θλίασ
 9. 9. O βαςιλιάσ των Περςών, ο Δαρείοσ, αποφάςιςε να ςυνεχίςει τον πόλεμο. Πιο πολφ όμωσικελε να τιμωρήςει τουσ Αθηναίουσ και τουσ Ερετριείσ. Το 490 π.Χ. ο ςτόλοσ των Περςών μεαρχηγοφσ το Δάτη και τον Αρταφζρνη πλζοντασ ςτο Αιγαίο πζλαγοσ ζφταςε ςτθν Ερζτρια καιτθν κατζςτρεψε. Στθ ςυνζχεια κατευκφνκθκε ςτα παράλια του Μαραθϊνα, όπουαγκυροβόλθςε. Oι Ακθναίοι ανθςφχθςαν πολφ. Ζκαναν σύσκεψη, και αποφάςιςαν νααμυνθοφν ςτο Μαραθϊνα. Δεν ικελαν να αφιςουν τουσ Πζρςεσ να πληςιάςουν ςτην Αθήνα. Θλιάδθσ Θλίασ
 10. 10. Δζκα χιλιάδεσ Αθηναίοι και χίλιοι Πλαταιείσ παρατάχτηκαν με αρχηγό το Μιλτιάδη απζναντιαπό τουσ Πζρςεσ. O Μιλτιάδθσ εφάρμοςε ζνα ςπουδαίο ςχζδιο.Πθγι πλθροφόρθςθσ: http://el.wikipedia.org Θλιάδθσ Θλίασ
 11. 11. Οπλίτθσ και Πζρςεσ τοξότεσ, από μελανόμορφθ λικυκο περίπου 490-480 π.Χ. , Εκνικό Αρχαιολογικό Μουςείο Θλιάδθσ Θλίασ
 12. 12. Παράςταςθ τθσ μάχθσ από τθν προθγοφμενθ μελανόμορφθ λικυκο. Θ επαναλαμβανόμενθ μορφι του τοξότθ αλλά και θ απειλθτικι παρουςίακαι το μζγεκοσ του βζλουσ δίνουν τθν ζντονθ αίςκθςθ τθσ αμεςότθτασ τθσ μάχθσ που ζηθςαν δραματικά οι Ακθναίοι ςτθ μάχθ του Μαρακώνα. Θλιάδθσ Θλίασ
 13. 13. Παρζταξε το ςτρατό του ςε κατηφορικό ζδαφοσ ςε μικρή απόςταςη από τονπερςικό, ζχοντασ ενιςχφςει περιςςότερο τα πλάγια τησ παράταξησ. Στο κζντρο ζβαλελιγότερουσ ςτρατιώτεσ. Θλιάδθσ Θλίασ
 14. 14. Oι Ακθναίοι δεν είχαν τόξα. Ζπρεπε λοιπόν να τρζξουν για να γλιτϊςουν από τα βζλη.Όταν δόκθκε θ διαταγι για επίκεςθ, όρμθςαν προσ τουσ Πζρςεσ, οι οποίοι ςτθν αρχιτουσ πζραςαν για τρελοφσ. Θ υπεροχι του οπλιςμοφ των οπλιτών είναι φανερι ςε αυτι τθν παράςταςθ. Ο Ζλλθνασ πολεμιςτισ, καλά προςτατευόμενοσ από τθν αςπίδα, τον κώρακα και το κράνοσ του τραυματίηει με τθν λόγχθ του τον Πζρςθ , ο οποίοσ δεν μπορεί να τον πλιξει με το ξίφοσ του. Ερυκρόμορφοσ αμφορζασ, περίπου 480- 470 π.Χ. Νζα Υόρκθ, Μθτροπολιτικό Μουςείο Θλιάδθσ Θλίασ
 15. 15. Μονομαχία δφο οπλιτών από μελανόμορφθ λικυκο, περίπου 500 π.Χ. Θλιάδθσ Θλίασ
 16. 16. Θ ςφγκρουςθ ζγινε ςϊμα με ςϊμα και ς αυτό οι Αθηναίοι ιταν καλφτεροι. Τα δφοάκρα τθσ ελληνικήσ παράταξησ κατάφεραν να νικήςουν γρήγορα και άρχιςαν νακυκλϊνουν το περςικό κζντρο. Θλιάδθσ Θλίασ
 17. 17. Θλιάδθσ Θλίασ
 18. 18. Oι Πζρςεσ υποχϊρηςαν, ζτρεξαν προσ τα πλοία και βιάςτηκαν να φφγουν. Oι Αθηναίοιπζτυχαν λαμπρή νίκη. Ζνασ ςτρατιώτθσ τρζχοντασ μετζφερε τθ χαροφμενθ είδθςθ ςτθν Ακινα. Το κράνοσ του Μιλτιάδθ περςικό κράνοσ Θλιάδθσ Θλίασ
 19. 19. Χρονολογία Αφγουςτοσ - Σεπτζμβριοσ 490 π.Χ Τόποσ Μαραθϊνασ Ζκβαςη Αποφαςιςτικι νίκθ των Ελλινων, λιξθ τθσ πρώτθσ περςικισ ειςβολισ ςτθν Ελλάδα Μαχόμενοι Ακινα,Πλαταιζσ Περςικι Αυτοκρατορία ΑρχηγοίΜιλτιάδθσ,Καλλίμαχοσ Δάτθσ,Αρταφζρνθσ Δυνάμεισ9.000 – 10.000 Ακθναίοι,1.000 Πλαταιείσ 20.000 – 100.000 πεηοί και 1.000 ιππείσ 600 πλοία, 200.000 – 600.000 πεηοί, και 10.000 ιππείσ (αρχαίεσ πθγζσ) Απϊλειεσ192 Ακθναίοι, 11 Πλαταιείσ (Θρόδοτοσ) 6.400 νεκροί 7 κατεςτραμμζνα πλοία (Θρόδοτοσ) Πθγι πλθροφόρθςθσ: http://el.wikipedia.org Θλιάδθσ Θλίασ
 20. 20. Ο Τφμβοσ των Ακθναίων, ο επονομαηόμενοσ Σωρόσ Θλιάδθσ Θλίασ
 21. 21. Θλιάδθσ Θλίασ
 22. 22. Ο Μαρακώνασ αποτελεί πθγι ζμπνευςθσ για όλουστουσ Ζλλθνεσ. Αποτελεί ςφμβολο τθσ δθμοκρατίασ καιτθσ ειρινθσ και μασ διδάςκει με τθν ιςτορία του τθςθμαςία των ςυγκεκριμζνων αξιών για τθ χώρα μασ.Κάρολος ΠαπούλιαςΠρόεδρος Ελληνικής Δημοκρατίας Θλιάδθσ Θλίασ
 23. 23. Τετάρτη τάξη:http://iliadisilias.blogspot.gr/Απίθανα… τριτάκια! :http://iliadisili.blogspot.gr/Οι Παρουςιάςεισ μου:http://www.slideshare.net/iliasili Θλιάδθσ Θλίασ

×