Profeet Jezus in de Heilige Koran

323 views

Published on

Profeet Jezus in de Heilige Koran

  • Be the first to comment

Profeet Jezus in de Heilige Koran

  1. 1. In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.Profeet Jezus volgens de HEILIGEKoran
  2. 2. 45 - Toen de engelen zeiden: "O, Maria, waarlijk, Allah geeft u blijdetijding door Zijn woord: Zijn naam zal zijn: de Messias, Jezus, zoonvan Maria, geëerd in deze wereld en in de volgende en hij zal tot henbehoren die in Gods nabijheid zijn.Het Huis van Imraan (Al-i Imran)
  3. 3. 84 - Zeg: "Wij geloven in Allah en in hetgeen ons werd geopenbaard enhetgeen werd geopenbaard aan Abraham, Ismaël, Izaäk, Jacob, en destammen en hetgeen aan Mozes en Jezus en de profeten door hunHeer werd gegeven. Wij maken geen onderscheid tussen wie dan ookvan hen. Aan Hem alleen onderwerpen wij ons.Het Huis van Imraan (Al-i Imran)
  4. 4. 171 - Zeg: "Wij geloven in Allah en in hetgeen ons werd geopenbaard en O, mensen van hetBoek, overdrijft in uw godsdienst niet en zegt van Allah niets dan de waarheid. Voorwaar, deMessias, Jezus, zoon van Maria was slechts een boodschapper van Allah en Zijn woord totMaria gegeven als barmhartigheid van Hem. Gelooft dus in Allah en Zijn boodschappers enzegt niet: "Drie (één God)." Houdt op, dat is beter voor u. Voorwaar, Allah is de enige God. Hetis verre van Zijn heiligheid, dat Hij een zoon zou hebben. Aan Hem behoort wat in de hemelenen op aarde is en Allah is als Bewaarder afdoende.De Vrouwen (An-Nisa)
  5. 5. 46 - En Wij deden Jezus, zoon van Maria in hun voetsporen treden,vervullende, hetgeen vóór hem in de Torah was (geopenbaard), en Wijgaven hem het Evangelie, dat licht en leiding bevatte, bevestigendehetgeen daarvoor in de Torah was en een leiding en een vermaningvoor de godvrezenden.Het Tafel (Al-Maide)
  6. 6. 110 - Wanneer Allah zal zeggen: "O Jezus, zoon van Maria, gedenk Mijn gunst aan uen uw moeder, toen Ik u met de geest van heiligheid versterkte, dat gij als baby enop middelbare leeftijd tot het volk sprak en toen Ik u het Boek en de wijsheid en deTorah en het Evangelie onderwees en toen gij door Mijn gebod uit klei de vorm vaneen vogel maakte, dan er in blies en het een vogel werd door Mijn gebod; en toen gijde blinden en de melaatsen door Mijn gebod hebt genezen en de doden opgewekt;en toen Ik de kinderen Israëls er van weerhield, (u te doden), toen gij met duidelijketekenen tot hen kwam en degenen onder hen die verwierpen, zeiden: "Dit is niets,dan klaarblijkelijke tovenarij."Het Tafel (Al-Maide)
  7. 7. 116 - En wanneer Allah zal zeggen: "O Jezus, zoon van Maria, hebt gijtot de mensen gezegd: Beschouwt mij en mijn moeder als tweeGoden naast Allah,? zal hij antwoorden: "Heilig zijt Gij! Ik zou nooitkunnen zeggen, waarop ik geen recht had. Indien ik het had gezegd zouGij het zeker hebben geweten. Gij weet, wat in mijn innerlijk is en ikweet niet, wat in U is. Gij zijt de Kenner van het onzienlijke.Het Tafel (Al-Maide)
  8. 8. 6 - En toen Jezus, zoon van Maria, zei: "O kinderen vanIsraël, Ik ben Allahs boodschapper voor u, datgenebevestigend wat vóór mij in de Torah was, en een blijdetijding gevende van een boodschapper die na mij komenzal, zijn naam zal Ahmed zijn." En als hij tot hen komen zalmet duidelijke bewijzen zullen zij zeggen: "Dit is louterbedrog."De Strijdplaats (A-Saff)
  9. 9. - GODS WOORD IS WAARHEID -Yunus Türkyılmaz17 April 2013 / Gorinchemwww.diyanet.nl

×