Spirituality

364 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Spirituality

 1. 1. ການຝຶກອ ົບຮ ົມ: ຈິດອາສາ ັັ້ ຄງວ ັນທີ 7-9 ມງກອນ 2013 ທີີ່ ວິທະຍາໄລຊ ົງສີ, ເມືອງ ໄກສອນພົມວິຫານ, ແຂວງ ສະຫວ ັນນະເຂດ. ັ ********************* ັ້ ມືທີ 1:ກິດຈະກາທີ1: ການຝຶກທາສະມາທິ1. ເລີີ່ ມຈາກການຝຶກສະມາທິເພືີ່ ອຄິດເຖິງອາດີດທີີ່ ຜານມາຕງແຕເລີີ່ ມຈືີ່ ຄວາມໄດບີ່ ວາຈະເປັນຄວາມຊ ົງຈາກຽວກ ັບໝຄໃນ ີ່ ັ ັ້ ີ່ ັ້ ີ່ ີ່ ີ່ ີ່ ໂຮງຮຽນ, ຄອບຄ ົວ ສະຖານທີີ່ ເຄີຍຫລີັ້ນ...ຈ ົນມາເຖີີ່ງປັດຈຸບ ັນ. ັ ັ້2. ຫລ ັງຈາກນນກແຕມຮບໃນສີີ່ ງທີີ່ ຢາກຈະແຕມສິີ່ ງທີີ່ ຕ ົນຈືີ່ໄດ. ັ້ ັ້ ັ້3. ເລາະເບີີ່ ງຮບຂອງແຕລະຄ ົນວາແຕລະຄ ົນແຕມຫຍ ັງ? ີ່ ີ່ ີ່ ັ້ 1
 2. 2. 4. ໃຫຈ ັບຄກ ັບຜທີ່ ີແຕມຮບທີີ່ ຕ ົນຮສກວາມກ ແລະ ສ ົນໃຈໃນຮບນນ (ເບິີ່ ງຮບນນແລວປະທັບໃຈໃນສິີ່ ງໃດສິີ່ ງໜຶີ່ ງ) ັ້ ີ່ ັ້ ັ້ ັ້ ຶ ີ່ ັ ັ ັ້ ັ ັ້ ັ້5. ເລົີ່ າເລືີ່ ອງກຽວກ ັບຮບທີີ່ ຕ ົນແຕມໃຫຄຂອງຕ ົນຟັງໂດຍປີ່ຽນກ ັນເລົີ່ າປຽີ່ນກ ັນຟັງ ໂດຍມີການກຳນ ົດວາ ຜຟງບີ່ ຄວນເວົັ້າ ີ່ ັ້ ັ້ ີ່ ີ່ ັ້ ັ ຫລື ຖາມຈ ົນກວາຜເວົັ້າຈະເວົັ້າຈ ົບ ຜທີໜີ່ ຶງເລົີ່ າຈ ົນກວາຄຝຶກຈະຕີລະຄ ັງ (ເວລາເລົີ່ າປະມານ 10 ນາທີ) ເພືີ່ ອປີ່ຽນໃຫ ັ້ ີ່ ັ້ ັ້ ີ່ ຜທີ່ ີຟັງເລົີ່ າຄືນໃນສິີ່ ງທີີ່ ຜທີໜີ່ ຶງເລົີ່ າ ປະມານ 5 ນາທີ ຜທີ 2 ເລົີ່ າ ຜທີ 1 ຟັງໂດຍມີການ ົດກະຕິກາແບບເກົີ່ າ. ັ້ ັ້ ັ້ ັ້ ີ່ ີ່ ັ6. ໂຮມກຸມຈາກສອງຄ ົນເປັນສີີ່ ໂດຍນງເປັນຮບວ ົງມນວາງສິີ່ ງໃດໜຶີ່ ງໄວກາງວ ົງ (ສ ົມມຸດວາໃຊບກຂຽນເປັນສິີ່ ງຂອງໃນ ົ ັ້ ີ່ ັ້ ິ ກາງວ ົງ) ໂດຍມີກະຕິກາວາຜທີ່ ີຈ ັບສາມາດເວົັ້າໄດພຽງຄ ົນດຽວ ສວນສາມຄ ົນເປັນຜຟງ, ຜຟງຫາມຖາມ ຫລື ເວົັ້າ ຈ ົນ ີ່ ັ້ ັ້ ີ່ ັ້ ັ ັ້ ັ ກວາຜເລົີ່ າຈະເລົີ່ າຈ ົບ, ແຕຜທີ່ ີເລົີ່ າຕອງຄຳນຶງເຖິງຜຟງໂດຍບີ່ ຄວນເວົັ້າສນຫລືຍາວເກີນໄປ ຫລ ັງ ຈາກເວົັ້າຈ ົບແລວ ີ່ ັ້ ີ່ ັ້ ັ້ ັ້ ັ ັ ັ້ ັ້ ໃຫວາງບິກລ ົງ ເພືີ່ ອໃຫຜຟງທັງສາມ ໄດຈ ັບບິກເພືີ່ ອເວົັ້າ. ັ້ ັ້ ັ້ ັ ັ້7. ຫລ ັງຈາກນນກີ່ ລວມກ ັນເປັນກມອີກ ຈາກ 4 ລວມກ ັນເປັນ 8 ໃນຮບແບບນີມກະຕິກາວາ ໃຫເລົີ່ າໂດຍບີ່ ມີສີ່ ງຂອງໃດ ັ ັ້ ີ່ ັ້ ີ ີ່ ັ້ ິ ໃດໃຫຈ ັບ ຈະໃຊພາກສວນຂອງຮາງກາຍເປັນສິີ່ ງທີີ່ ເຮັດໃຫຜອີ່ ນໄດຮ ັບຮວາຕ ົນຈະເວົັ້າເຊັີ່ ນວາ: ຍ ົກມືເພືີ່ ອຂເວົັ້າ ແລະ ັ້ ັ້ ີ່ ີ່ ັ້ ັ້ ື ັ້ ັ້ ີ່ ີ່ ເມືີ່ ອເວົັ້າຈ ົບຄວນເວົັ້າຄາວາ (ຂຈ ົບ) ຫລື ຄາເວົັ້າໃດທີີ່ ຈະສາມາດສະແດງໃຫເຫັ ນວາຕ ົນເວົັ້າຈ ົບແລວ ເພາະບາງຄ ົນໃຊ ັ້ ີ່ ັ້ ີ່ ັ້ ເວລາໃນການຄິດດ ົນຈືີ່ງເຮັດໃຫຢດເວົັ້າໃນຊວງຫນືີ່ ງ ເຊິີ່ ງອາດຈະເຮັດໃຫຜຟງເຂົັ້າໃຈຜິດວາຕ ົນເວົັ້າຈ ົບ. ັ້ ຸ ີ່ ັ້ ັ້ ັ ີ່ 2
 3. 3. ກິດຈະກາທີ2: ຄວາມກຽວຂອງກ ັນຂອງ 4 ທິດ, ສ ັດ ແລະ ບຸກຄະລິກຂອງຄ ົນ. ີ່ ັ້ໃນຫ ົວຂນແມນການສະແດງທິດທັງ 4 ທິດ, ສ ັດສີີ່ປະເພດ ເພືີ່ ອປຽບທຽບກ ັບບຸກຄະລິກຂອງຄ ົນ, ໂດຍມີລາຍລະອຽດດງ ັ້ ັ້ີ ີ່ ີ່ ັ ີ່ ັ້ລຸມນີ: ທິດເໜືອ ( ທາດໄຟ) ສ ັດທີີ່ເປັນກີ່ ຄ: ກະທິ ງ ື ບຸກຄະລິກ: ໄວ ຈິງຈ ັງ ໃຈຮອນ ັ້ ບີ່ ຮອບຄອບ ຮ ັກຄວາມຢຸດຕິທາ ທິດໃຕ ັ້ ( ທາດນາ ) ສ ັດທີີ່ເປັນກີ່ ຄ: ໜ ັ້ ື ບຸກຄະລິກ: ໄປເລືັ້ອຍໆ ບີ່ ມກໃຫຄ ົນຜິດຖຽງກ ັນ ັ ັ້ ຫວງໃຍມີເມດຕາ ີ່ ປະຕິເສດບີ່ ເປັນ ເຮັດວຽກຄ ົນອືີ່ນດີກວາວຽກຕ ົນເອງ ີ່ ທິດຕາເວັນອອກ (ທາດລ ົມ) ສ ັດທີີ່ ເປັນກີ່ ຄ: ນ ົກອິນຊີ ື ບຸກຄະລິກ: ເບີີ່ ງໄກ ເຫັ ນໄກ ັ້ ເຈົາຄວາມຄິດ ມີຄວາມຄິດດີແຕບີ່ ຄອຍເຮັດ ີ່ ີ່ ບີ່ ຄອຍລ ົງລາຍລະອຽດກ ັບວຽກງານ ີ່ ມີຄວາມຄິດລອຍໄປລອຍມາ ມີຄວາມສາມາດຊວນຄ ົນອືີ່ນເຊືີ່ ອໄດ ັ້ ເປັນຄ ົນເບືີ່ອງາຍ, ບີ່ ອ ົດທົນ. ີ່ ທິດຕາເວັນຕ ົກ (ທາດດິນ) ສ ັດທີີ່ ເປັນກີ່ ຄ: ໝີ ື ມກຢຄ ົນດຽວ ັ ີ່ ມີຄວາມເປັນສວນຕ ົວສງ ີ່ ບີ່ ມກປຽນ ັ ີ່ ສາມາດລ ົງລາຍລະອຽດໄດ ັ້ ບີ່ ຄອຍຊຸມແຊວກ ັບຄ ົນອືີ່ນ ີ່ ຊ ັດເຈນ, ໃສໃຈເລືີ່ ອງລາຍລະອຽດສງ. ີ່ 3
 4. 4. ຫລ ັງຈາກທີີ່ຂຽນບອກທິດທາງໃສໃນເຈຍເພີີ່ ນກີ່ ເອົ າເຈຍແຕລະທິດໄປຕິດໃສຝາແລວກີ່ ໃຫແຕລະຄ ົນເລືອກ ທິດທີີ່ ຖືກ ີ່ ັ້ ັ້ ີ່ ີ່ ັ້ ັ້ ີ່ກ ັບບຸກຄະລິກຂອງຕ ົນທີີ່ສຸດ ເພືີ່ ອຈ ັບກຸມສ ົນທະນາກຽີ່ວກ ັບບຸກຄະລິກຂອງແຕລະຄ ົນ ຈາກນນໃຫຈ ັດກຸມເປັນ 8 ກຸມ ເພືີ່ ອ ີ່ ີ່ ັ ັ້ ັ້ ີ່ ີ່ເວົັ້າເຖິີ່ ງຜ ົນດີແລະ ຜ ົນຮາຍຂອງໂຕເຮົາທີີ່ ມີຕີ່ ອ ົງກອນໂດຍໃຊເວລາ 30 ນາທີ. ັ້ ັ້ ກຸມອິນຊີ ີ່ ກຸມໜ ີ່ 4
 5. 5. ັ້ ມືທີ 2:1. ເລີີ່ ມຈາກການນງສະມາທິ ໃຫນກເຖິີ່ ງວາຕ ົນເອງນງໃນຫອງປະຊຸມນີັ້ ີ່ ັ ັ້ ຶ ີ່ ີ່ ັ ັ້2. ໃຫທກຄ ົນກມໜາແລວກີ່ ຢາງໄປມາຕາມສະບາຍຫ ັງຈາກນນກີ່ ໃຫທກຄ ົນກາງແຂນອອກແລວກີ່ ແກວງໄປມາເພືີ່ ອໃຫ ັ້ ັ້ ຸ ົັ້ ັ້ ັ້ ີ່ ັ ັ້ ັ້ ຸ ັ້ ີ່ຜອນຄາຍ 5 ນາທີ ແລວກີ່ ໃຫທກຄ ົນກມໜາແລວກີ່ ຍາງອີກເທືີ່ ອ 1 ໃຫຢາງໄວຂືນກວາເກົີ່ າ. ີ່ ັ້ ັ້ ຸ ັ້ົ ັ້ ັ້ ີ່ ັ້ ີ່ ັ້ ີ່ ກິດຈະກາທີ3: ເກມປັ້ອງກ ັນເລົັ້ າເຂົັ້າຈາກເປັດ ກິດຈະກາເປັດຂືນເລົັ້ າ ໂດຍມີກະຕິກາວາ: ັ້ ີ່ 1. ຫາມແຕະຕອງເປັດ ັ້ ັ້ 2. ຫາມຂວາງທາງເປັດ ັ້ 3. ເມືີ່ ອຜຫລິັ້ນຢາງອອກຈາກເຈຍແລວຫາມຢາງກ ັບຄືນມາບອນເກົີ່ າ (ໄປຢຶນບອນໃໝແລວຈຶີ່ ງສາມາດກ ັບມາໄດ). ັ້ ີ່ ັ້ ັ້ ັ້ ີ່ ີ່ ີ່ ີ່ ັ້ ັ້ວິທີຫລິັ້ນ: ໃຊເຈຍ 1 ໃບສາລ ັບ 1 ຄ ົນເພືີ່ອໃຫທກຄ ົນຢືນຢຽບເຈຍ (ເຈຍສະແດງເຖິງເລົັ້ າເຂົັ້າ) ແຕຈະມີເຈຍເຫລືອຢີ່ 1 ັ້ ັ້ ັ້ ຸ ັ້ ັ້ ີ່ ັ້ໃບເພືີ່ ອໃຫທກຄ ົນປົກປອງບີ່ ໃຫເປັດມາຂີໃສ ີ່ ໂດຍມີໜີ່ ຶງຄ ົນສະແດງເປັນຕ ົວແທນຂອງເປັດເພືີ່ ອຢາງໄປຫາຂີໃສເລົັ້ າ (ເຈຍ) ັ້ ຸ ັ້ ັ້ ັ້ ີ່ ັ້ ີ່ ັ້ແລະ ໃນການຫລິັ້ນແຕລະຄງຈະມີກາມະການຈ ັບເວລາເພືີ່ອໃຫຮວາ ທຸກຄ ົນສາມາດປົກປອງໄດດ ົນປານໃດໃນແຕລະຄງ. ີ່ ັ ັ້ ັ້ ັ້ ີ່ ັ້ ັ້ ີ່ ັ ັ້ ຫ ັງຈາກຫິັ້ນຈ ົບໃຫແຕລະຄ ົນຈ ັບກຸມກ ັນກຸມລະ 2 ຄ ົນແລວປີີ່ ນໜາໃສ ັ້ ີ່ ີ່ ີ່ ັ້ ັ້ ກ ັນແລວກີ່ ປຶກສາຫາລືກ ັນວາໃນກິດຈະກາເປັດຂຶນເລົັ້ າເຂົັ້າທີີ່ ຜານມາ ັ້ ີ່ ັ້ ີ່ ີ່ ນນເຮົາເຮັດຫຍ ັງໄດດທີ່ ີສຸດ ັ ັ້ ັ້ ີ 5
 6. 6. ກິດຈະກາທີ4: ຕີນຕິດກ ັນໂດຍມີກະຕິກາວາ: ີ່ 1. ຫາມໃຫຕນລຸດອອກແຕກ ັນ ັ້ ັ້ ີ ີ່ 2. ເວລາເຂົັ້າເສັ ັ້ນໄຊໃຫປາຍຕີນເຂົັ້າພອມກ ັນ ັ້ ັ້ວິທີການຫລິັ້ນ:ໃຫແຕລະຄ ົນຈ ັບກຸມກ ັນໂດຍບຈາກ ັດຈານວນຄ ົນແລວໃຫແຕລະຄ ົນໃຊປາຍຕີນຢຽບຕີນຂອງກ ັນ ແລະ ກ ັນ ແລວກີ່ ພາກ ັນ ັ້ ີ່ ີ່ ັ້ ັ້ ີ່ ັ້ ັ້ຍາງໄປໃຫເຖີີ່ ງເສັ ັ້ນໄຊທີີ່ ການ ົດໄວ ັ້ ີ່ ັ້ ຫລ ັງຈາກນນໃຫແຕລະຄ ົນຈ ັບກຸມກ ັນກຸມລະສີີ່ ຄ ົນເພືີ່ອປຶ ກສາກ ັນວາມີຫ ັຍງແດເກີດຂືນກ ັບຕ ົວເອງຫລ ັງຈາກເຂົັ້າເສັ ັ້ນ ັ ັ້ ັ້ ີ່ ີ່ ີ່ ີ່ ີ່ ັ້ໄຊ. 6
 7. 7. ກິດຈະກາທີ5: ທິດສະດີໄຂດາວ ີ່ເວົັ້າເຖິງທິດສະດີໄຂດາວ ຫລື ພືັ້ນທີີ່ ທີີ່ ສະບາຍຂອງຕ ົນເອງ ແລະ ພືັ້ນທີີ່ ທີີ່ ຢາກຮຽນຮເພີີ່ ມເຕີມ ີ່ ັ້1. ໃຫແຕມຮບໄຂດາວ ຫລື ລະບາຍພືັ້ນທີີ່ ຂອງແຕລະຄ ົນຂືນມາ ໂດຍວ ົງໃນຂອງຮບແມນສາລບຂຽນສິີ່ ງທີີ່ ັ້ ັ້ ີ່ ີ່ ັ້ ີ່ ັ ເຮັດໃຫຕ ົນເອງຮສກສະບາຍ ແລະ ຜອນ ຄາຍທີີ່ ສຸດ ຍ ົກເວັ ນ: ນອນ, ຫອງນ ັ້າ...ບອນທີີ່ ເປັນສວນຕ ົວ. ັ້ ັ້ ຶ ີ່ ັ້ ີ່ ີ່ ສວນວ ົງນອກແມນຂຽນສິີ່ ງທີີ່ ຕ ົນເອງຢາກຈະຮຽນຮເພີີ່ ມເຕີມ. ີ່ ີ່ ັ້ ສິີ່ ງທີີ່ ຕອງການຮຽນຮເພີີ່ ມເຕີມ ັ້ ັ້ ສະຖານທີີ່ ຫລື ສິີ່ ງທີີ່ ເຮັດໃຫຮສກຜອນຄາຍ ັ້ ັ້ ຶ ີ່ ແລະ ຮສກດີທີ່ ີສຸດ ັ້ ຶ2. ຈາກນນໃຫແຕລະຄ ົນຖືເຈຍໄຂດາວທີີ່ ຂຽນໄວຢາງໄປມາໃຫຜອີ່ ນໄດເຫັ ນແລວຈ ັບຄກ ັນເພືີ່ອປຶ ກສາເຖິີ່ ງພືັ້ນ ັັ້ ັ້ ີ່ ັ້ ີ່ ັ້ ີ່ ັ້ ັ້ ື ັ້ ັ້ ີ່ ັ ັ້ ີ່ ທີີ່ ທີີ່ ນເອງໄດຂຽນລ ົງໄປນນວາເປັນແນວໃດ. ັ້ 7
 8. 8. ກິດຈະກາທີ6: ຮບສາມຫຽມ ີ່ 1. ໃຫແຕລະຄ ົນເລືອກຄ ົນທີີ່ຕ ົນເອງເລືອກ 2 ຄ ົນທີີ່ຕ ົນເອງຄິດວາໄດລ ົມກ ັນໜອຍທີີ່ ສຸດໃຫເລືອກໃນໃຈ. ັ້ ີ່ ີ່ ັ້ ັ້ ັ້ 2. ໃຫຢືນເປັນຮບສາມຫຽມຈະຕຸລ ັດ (ສາມຫຽມສະເໝີ) ກ ັບຜທີຕ ົນເລືອກໄວ ັ້ 2 ຄ ົນ ໂດຍຫາມບອກໃຫໃຜຮ, ໃຫ ັ້ ັ້ ີ່ ີ່ ັ້ ັ້ ັ້ ັ້ ພະຍາຍາມຢືນເປັນຮບສາມແຈສະເໝີປະມານ 10 ນາທີແລວຢຸດ. ັ້ 3. ໃນເກມນີຈະມີຄ ົນທີີ່ສາມາດຢືນເປັນຮບສາມຫຽມໄດພດີ ແລະ ບີ່ ສາມາດຢືນເປັນຮບສາມຫຽມໄດ. ັ້ ີ່ ັ້ ັ້ ຜທີ1 ັ້ ຜທີ3 ັ້ ຜທີ2 ັ້ ບ ົດສະຫຸ ບຂອງກິດຈະກາຮບສາມຫຽມນີແມນ ທຸກໆການກະທາຂອງຄ ົນໜຶີ່ງຈະມີຜນຕີ່ ຄ ົນອືີ່ນ. ີ່ ັ້ ີ່ ົ ກິດຈະກາທີ7: ພາວະດານບວກ ແລະ ດານລ ົບ ັ້ ັ້ ປົກກະຕິ ປົກປັ້ອງ  ຈະເລີນເຕີບໂຕ  ຊີວດຈະບີ່ ຈະເລີນເຕີບໂຕ ິ  ສອມແປງສວນທີີ່ ຊຸດໂຊມ ັ້ ີ່  ຢຸດສອມແປງ ັ້  ຄືນຄວາມສ ົດໃສ  -ຊມເສົັ້ າ ື  ກາ ັ້  ບີ່ ຮຽນຮ ັ້  ຍານ ັ້1. ໃນກິດຈະກຳນີັ້ ໃຫຄິດວາແມນຫຍ ັງທີີ່ຕ ົນຍ ັງຢໃນພາວະປົກປັ້ອງ ແລະ ແມນຫຍ ັງທີີ່ຕ ົນຢໃນພາວະປົກກະຕິ. ັ້ ີ່ ີ່ ີ່ ີ່ ີ່2. ໃຫເລືອກ 1 ຄ ົນທີີ່ ຕ ົນຄິດວາໄດລ ົມກ ັນໜອຍທີີ່ ສຸດ ແລະ ນງລ ົມກ ັນວາ ແມນຫຍ ັງທີີ່ຕ ົນຍ ັງຢໃນພາວະປົກປັ້ອງ ແລະ ແມນຫຍ ັງທີີ່ ັ້ ີ່ ັ້ ັ້ ີ່ ັ ີ່ ີ່ ີ່ ີ່ ຕ ົນຢໃນພາວະປົກກະຕິ. ີ່3. ໃຫລວມກຸມເປັນ 4 ຄ ົນຕີ່ ໜຶີ່ ງກຸມ ແລະ ໃຫເວົັ້າວາຕ ົນຈະເຮັດແນວໃດເພືີ່ ອການປັບຕ ົນເອງຈາກພາວະປົກປັ້ອງ ມາເປັນ ປົກກະຕິ ັ້ ີ່ ີ່ ັ້ ີ່ 8
 9. 9. ັ ັ້ ກິດຈະກາທີ8: ສະໝອງແບງອອກເປັນສາມຊນ ີ່1. ໃຫແຕລະຄ ົນຈ ັບກຸມກ ັນກຸມລະສີີ່ ຄ ົນປິ ນໜາເຂົັ້າຫາກ ັນແລວປຶ ກສາກ ັນວາຕ ົວເອງນນສຢໃນ ັ້ ີ່ ີ່ ີ່ ັ້ ັ້ ີ່ ັັ້ ີ່ mode ໃດຈາກນນໃຫແຕລະກຸມສີ່ງຕ ົວແທນອອກມາກຸມລະໜຶີ່ ງຄ ົນໂດຍໃຫຄ ົນນນເປັນຫົວໜາກຸມແລວໃຫຄ ົນຈາກກຸມອືີ່ ນຍາຍ ັັ້ ັ້ ີ່ ີ່ ົ ີ່ ັ້ ັ ັ້ ັ້ ີ່ ັ້ ັ້ ີ່ ັ້ມາຢແລວໃຫແຕລະຄ ົນເວົັ້າເລືັ້ອງທີີ່ ຕ ົນເອງໄດຍິນໃນກຸມມາກອນນນ. ີ່ ັ້ ັ້ ີ່ ັ້ ີ່ ີ່ ັັ້2. ໃຫແຕລະຄ ົນປຶ ກສາຫາລືກ ັນວາຊິເຮັດແນວໃດເຮົາຈຶີ່ ງທີີ່ ຈະຢໃນກຸມປົກກະຕິຫລາຍທີີ່ ສຸດຫລ ັງຈາກນນກີ່ ສີ່ ງຕ ົວ ັ້ ີ່ ີ່ ີ່ ີ່ ັັ້ ົແທນອອກມາກຸມລະໜືີ່ ງຄ ົນແລວໃຫຕ ົວແທນຂອງແຕລະກຸມນງອອມເພືີ່ ອສະຫຸ ບເລືີ່ ອງທີີ່ ແຕລະກຸມນນເວົັ້ າກ ັນ ີ່ ັ້ ັ້ ີ່ ີ່ ີ່ ັ ັ້ ີ່ ີ່ ັ ັ້ສວນຄ ົນທີີ່ເຫືອກີ່ ນງອອມເປັນວ ົງມນອີກຊນໜືີ່ ງ. ີ່ ີ່ ັ ັ້ ົ ັ ັ້ ັັ້ ົັ້ ສະໝອງຊນຕນ. ັັ້ ສະໝອງຊນກາງ 14 -ຫາ 18 ປີ ສະໝອງພວມເລີີ່ ມຂະຫຍາຍຕ ົວ. ັ ັ້ ສະໝອງຊນນອກແມນສວນທີີ່ ເປັນຄວາມຄິດ. ີ່ ີ່ 9
 10. 10. ັ້ ກິດຈະກາທີ9: ຄືນສະໝອງ ັ້ ຄືນສະໝອງຂອງຄ ົນເຮົາຈະແບງອອກເປັນ ີ່ 4 ັ້ ຄືນ ັ້ ເຊິີ່ ງແຕລະຄືນມີການເຮັດວຽກທີີ່ ແຕກຕາງກ ັນ. ີ່ ີ່ 1.Beta wave: ຄືນນີຈະຢຊນນອກສຸດຂອງຄືັ້ນສະໝອງ ັ້ ັ້ ີ່ ັ ັ້ ເຊິີ່ ງມີຮອບວຽນ 14-40 ຮອບ/ວິນາທີ , ັ້ ັ້ ັ້ເປັນຄືນສະໝອງທີີ່ ເກີດຂຶນໃນສະພາວະປັກກະຕິສະໝອງຈະຮ ັບຂມນຕາງໆຈາກພາຍນອກເປັນຈານວນຫລາຍ ີ່ຈ ົນກີ່ ໃຫເກີດຄວາມສ ັບສ ົນວຸນວາຍ ຄືນສະໝອງທີີ່ ເກດີຂນໃນຊວງນີຈະມີຄວາມຖີີ່ ສງ ເຊິີ່ ງມີຄວາມຖີີ່ ປະມານ 14 ັ້ ັ້ ັ້ ັ້ຶ ີ່ ັ້-40 ຮອບຕໍ່ ວິນາທີ ຍິໍ່ ງຄື້ນຄວາມຖີໍ່ ສງຂນເທົໍ່ າໃດ ຈິດໃຈຂອງຄ ົນເຮົາກໍ່ ຈະສ ັບສ ົນວນວາຍຫລາຍເທົໍ່ ານນ ພາວະ ໍ່ ູ ື້ ື້ ັ ື້ ັ້ເຊັີ່ ນນີຈະຮສກງດງິດ ັ້ ຶ ຸ ປະສິດທິ ພາບໃນການຄິດຕ ັດສິນໃຈບີ່ ດີ ເຮັດໃຫເກີດອາລ ົມດານລ ົບຫາຍ ັ້ ັ້ ຄ ົນທີີ່ ບີ່ ຝຶກສະມາທິຈະມີຄືັ້ນສະໝອງເບຕາຫາຍກວາຄ ົນທີີ່ຝຶກສະມາທິ . ັ້ ີ່ 2. Alpha wave: ເປັນຄືນສະໝອງທີີ່ ເກີດຂຶນໃນສະພາວະຂອງຄ ົນທີີ່ ມີຈດໃຈສະງ ົບ ເອີັ້ນວາ “ຄືນອ ັນ ັ້ ັ້ ິ ີ່ ັ້ຟາ” ເຊິີ່ ງມີຄວາມຖີີ່ ປະມານ 7-14 ຮອບ/ວິນາທີ ຈະມີຈ ັງຫວະທີີ່ ຊາກວາ ມີຂະໜາດໃຫຍກວາ ແລະ ມີ ັ້ ີ່ ີ່ ີ່ ີ່ ັ້ພະລ ັງງານຫລາຍກວາຄືນເບຕາ ັ້ ັ້ ັ້ ີ່ ຄືນອ ັນຟັ້ານີຊວຍໃຫຄວາມສ ັບສ ົນວຸນວາຍໃນສະໝອງ ັ້ ັ້ ແລະ ຈິດໃຈລ ົດລ ົງ ັ້ຈິດໃຈຈຶີ່ ງສະງ ົບຂຶນ ເຊິີ່ ງພ ພອມທີີ່ ຈະເຮັດກິດຈະກາຕາງໆ ຢາງມີປະສິດທິ ພາບ. ັ້ ີ່ ີ່ 3. Theta wave: ຄືັ້ນເທຕາ ເມືີ່ ອຄືັ້ນອ ັນຟາຄອຍໆ ປີ່ຽນເປັນຄືນທີີ່ ມີຈ ັງຫວະຊາລ ົງເລືັ້ອຍໆ ແຕມ ີ ັ້ ີ່ ັ້ ັ້ ີ່ພະລ ັງງານສງຂຶນ ຖາຄືັ້ນສະໝອງຂອງຄ ົນເຮົາມີຄວາມຖີີ່ 4-7 ຮອບ/ວິນາທີ ຈະສີ່ ງຄືນເທຕາ ອອກມາ ຄືັ້ນເທ ັ້ ັ້ ົ ັ້ ັ້ ັ້ ັ້ ັ ັ້ ັ ັ້ຕາເປັນຄືນສະມອງຊະນິດໜຶີ່ ງເຊິີ່ ງປາກ ົດຂຶນພຽງຊວງເວລາທີີ່ ສນໆ ພຽງແວບດຽວເທົີ່ ານນ ເປັນແວບສຸດທາຍທີີ່ ຢີ່ ັ້ ີ່ ັ້ໃນລ ັກສະນະເຄິີ່ງຫລ ັບເຄິີ່ງຕືີ່ ນ 4. Delta wave: ເປັນຄືນທີີ່ ເກີດຂຶນ ໃນສະພາວະຂອງຄ ົນນອນຫລ ັບ ເປັນຄືນສະໝອງທີີ່ ມີຄວາມຖີີ່ ັ້ ັ້ ັ້ ີ່ຂອງສະໝອງທີີ່ ຕາທີີ່ ສຸດ ແຕມພະລ ັງງານສງ ຈະຢໃນລະຫວາງ 0-4 ຮອບ/ວິນາທີ ີ່ ີ ີ່ ີ່ ັ້ທີີ່ ມາຂອງຂມນ http://www.expert2you.com/view_article.php?art_id=2594 10
 11. 11. ກິດຈະກາທີ10: ຝາກຊີວດໄວກ ັບເພືີ່ອນຮວມງານ ິ ັ້ ີ່ວິທີການຫລິັ້ນ:1. ໃຫເລືອກຄທີ່ ີຕ ົນໄດລ ົມກ ັນໜອຍທີີ່ ສຸດເວລາເຮັດວຽກ ຫລື ບີ່ ເຄີຍລ ົມກ ັນມາກອນ. ັ້ ີ່ ັ້ ັ້ ີ່2. ໃຫຄ ົນໜຶີ່ງຫລ ັບຕາ ແລະ ອີກຄ ົນໜຶີ່ງມືນຕາ. ັ້3. ຄ ົນທີີ່ຫລ ັບຕາຍືນຢດານໜາ ສວນຄ ົນທີີ່ບີ່ ໄດຫລ ັບຍືນດານຫລ ັງ. ີ່ ັ້ ັ້ ີ່ ັ້ ັ້ ໃນເກມນີແມນຜທີ່ ີຫລ ັບຕາຈະໃຫຜທີ່ ີມືນຕາ ພາຍາງໄປມາ ຜທີ່ ີຫລ ັບຕາຄວນປີ່ອຍໂຕຕາມສະບາຍຫາມບ ັງຄ ັບ ັ້ ີ່ ັ້ ັ້ ັ້ ີ່ ັ້ ັ້ການເຄືີ່ ອນໄຫວຂອງຕ ົນເອງ ເມືີ່ ອຍາງໄດປະມານ 10 ນາທີ ໃຫປີ່ຽນກ ັນພາຍາງ. ີ່ ັ້ ັ້ ີ່ຫລ ັງຈາກປຽນກ ັນແລວໃຫລ ົມກ ັນເບິີ່ງວາຕ ົນເອງຮສກແນວໃດ ແລະ ຍອນຫຍ ັງ? ຫລ ັງຈາກເວົັ້າເຖິງຄວາມຮສກແລວໃຫ ັ້ ີ່ ັ້ ັ້ ີ່ ັ້ ຶ ັ້ ັ້ ຶ ັ້ ັ ັ້ເຮັດແບບເກົີ່ າອີກຄງໜຶີ່ ງ ຈະເຫັ ນວາຄວາມຍານຈະລ ົດລ ົງ. ີ່ ັ້ 11
 12. 12. ກິດຈະກາ11: ປົກປັ້ອງເພືີ່ອນຮວມງານ ີ່ວິທີການຫລິັ້ນ:1. ໃຫຈ ັດກຸມກຸມລະ 5 ເຖິງ 6 ຄ ົນ. ັ້ ີ່ ີ່2. ຍືນເປັນວ ົງມນນອຍ ໃຫຄ ົນໜຶີ່ງຍືນກາງວ ົງ ົ ັ້ ັ້ ໃນເກມນີຜທີ່ ີຢກາງວ ົງຕອງຫລ ັບຕາ ແລະ ເຮັດໃຫໂຕເອງແຂງຄືຕກກະຕາລມລຸກປີ່ອຍໂຕຕາມສະບາຍ ໃຫຄວາມ ັ້ ັ້ ີ່ ັ້ ັ້ ຸ ົັ້ ັ້ເຊືີ່ ອໝນໝວາໝຈະຕອງປົກປັ້ອງເຮົາໄດແນນອນ ຜທີ່ ີຢອອມຂາງຖາຮ ັບຜທີ່ ີຢກາງວ ົງເພືີ່ອປົກປັ້ອງບີ່ ໃຫຜກາງວ ົງລມ ັ ັ້ ີ່ ີ່ ີ່ ັ້ ັ້ ີ່ ັ້ ີ່ ັ້ ັ້ ັ້ ັ້ ີ່ ັ້ ັ້ ັ້ົລ ົງພືັ້ນ. ຫລ ັງຈາກຜທີ່ ີຢກາງວ ົງເຊືີ່ອໝນເພືີ່ ອນອອມຂາງແລວໃຫປຽນຄ ົນທີີ່ຢືນອອມວ ົງມາເປັນຕຸກກະຕາລມລຸກ ໃຫປຽນຄ ົນ ັ້ ີ່ ັ ັ້ ັ້ ັ້ ັ້ ັ້ ີ່ ັ້ ົັ້ ັ້ ີ່ ໝດທຸກຄ ົນ. ົ ຫລ ັງຈາກປຽນກ ັນແລວໃຫລ ົມກ ັນເບິີ່ງວາຕ ົນເອງຮສກແນວໃດ ແລະ ຍອນຫຍ ັງ? ຫລ ັງຈາກເວົັ້າເຖິງຄວາມຮສກ ີ່ ັ້ ັ້ ີ່ ັ້ ຶ ັ້ ັ້ ຶ ັ້ ັ ັ້ ແລວໃຫເຮັດແບບເກົີ່ າອີກຄງໜຶີ່ ງ ຈະເຫັ ນວາຄວາມຍານຈະລ ົດລ ົງ. ັ້ ີ່ ັ້ 12
 13. 13. ກິດຈະກາ12: ຈິດອາສາ: Socially Engaged Spirituality ການຮຈ ັກຕ ົນເອງ: ັ້ ຮທນກິເລດ ັ້ ັ ແບບແຜນ / ຮອງອາລ ົມ ີ່ ສ ັກກະຍະພາບ ຈຸດອອນ - ຈຸດແຂງ ີ່ ເຫັ ນຄຸນຄາຂອງຊີວດ: ີ່ ິ ຄຸນປະໂຫຍດຂອງຊີວດ ິ ຄຸນຄາໂດຍທາມະຊາດ ີ່ ເມດຕາ, ເຂົັ້າໃຈ, ອອນນອມ, ເຊືີ່ ອໝນ, ຍຸດຕິທາ ແລະ ການເຕີບໂຕ ີ່ ັ້ ັ ັ້ ຈິດບີ່ ອາສາ ການບີ່ ຮຈ ັກຕ ົນເອງ: ັ້ ຄວາມເຫັ ນແກຕ ົວ ີ່ ໂລບ, ຄວາມຢາກຮາຍ, ຫລ ົງ ັ້ ອ ັດຕາ ການບີ່ ເຫັ ນຄຸນຄາຂອງຊີວດ: ີ່ ິ ຍ ົດຖາບ ັນດາສ ັກ, ສ ັນລະເສີນ, ກຽດ, ຖານະ, ອານາດ, ກ ັງວ ົນ ແລະ ຊືມເສົັ້ າ ການບີ່ ເຕີບໂຕ / ການໃຫຍແຕພາຍນອກ: ີ່ ີ່ 13
 14. 14. ກິດຈະກາ13: ບດສະຫຸ ບຂອງການເວົັ້າຂອງພະນກງານ. ົ ັ 14

×