Situation in lao on gender 2012 by sigi day1

485 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Situation in lao on gender 2012 by sigi day1

 1. 1. ສະພາບການກຽວກບແມຍງ ແລະ ການສ່ງເສມ ່ ັ ່ ິ ີ ຄວາມກາວໜາແມຍງ ້ ້ ່ ິ ໃນ ສປປ ລາວ ສະມາຄມພດທະນາບດບາດຍງ-ຊາຍ ັ ິ
 2. 2. ສະພາບການກຽວກບແມຍງ ່ ັ ່ ິ • ປະຊາກອນ 6.2 ລານ ້ (ຍູເອັນ-2012) • ປະຊາກອນແມຍງ 50.2 ່ ິ (SIGI) • ແມຍງອາຍຸຍນສະເລຍ ່ ິ ື ່ 65.8 (SIGI) • ຜູຊາຍອາຍຸຍນສະເລຍ ້ ື ່ 63.0 (SIGI) • ພາວະໄວຂະເລີນພນ 3.2 ັ (SIGI)The Social Institutions andGender Index (SIGI)
 3. 3. ສະພາບການກຽວກບແມຍງ ່ ັ ່ ິ -ອ ັດຕາການຮູໜງສື ຂອງແມຍິງ ້ ັ ່ -ອດຕາການຮູໜງສື ຂອງຜູຊາຍ ັ ້ ັ ້ -ອດຕາການຄຸມກາເນດ ັ ີ -ແມຍງໃນ ສະມາຊກສະພາ ່ ິ ິ -ອດຕາການຫາລາຍຮບຂອງຍງແລະຊາຍ ັ ັ ິ
 4. 4. ແມຍງນາໃຊເວລາ 2.3 ຊ່ວໂມງ ໃນວຽກງານກະສກາ, ໃນຂະນະທ່ ີຜູ້ ່ ິ ້ ິຊາຍເຮັດວຽກພຽງ 2.5 ຊ່ວໂມງ ຕ່ ວນ. ແຕແມຍງໄດນາໃຊ ້ 2.6 ຊ່ວໂມງ ັ ່ ່ ິ ້ເຮັດວຽກໃນຄອບຄວໃນຂະນະທ່ ີຜູຊາຍນາໃຊພຽງແຕ ່ 0.6 ຊ່ວໂມງ ້ ້
 5. 5. ້ ັ ື ່ ິ ັ ່ອດຕາການຮູໜງສຂອງແມຍງຍງຕາກວາຜູຊາຍ. ພຽງ 63% ຂອງແມຍງຮູໜງ ັ ່ ້ ່ ິ ້ ັສໃນຂະນະທ່ ີຜູຊາຍກວມເອາອດຕາຮູໜງສແມນ 83% ື ້ ັ ້ ັ ື ່
 6. 6. ອດຕາການຕາຍຂອງແມຍງສູງ (405 ຄນຕ່ 100,000 ທ່ ີໄດເກດ) ັ ່ ັ ້ ີ
 7. 7. ໜອຍກວາ 10% ແມຍງປະກອບສວນ ໃນຈານວນຕາແໜງ ຂນ ້ ່ ່ ິ ່ ່ ັ້ລດຖະມນຕີ ແລະ ຫວໜາຫອງການ, ເຖງຢາງໃດກ່ ຕາມ ຈານວນຂອງ ັ ້ ້ ີ ່ແມຍງ ໃນສະມາຊກສະພາແຫງຊາດ ກ່ ກວມເຖງ 25%. ່ ິ ິ ່ ິ
 8. 8. ສປປ ລາວ ສາມາດບນລຸ ເປ້າໝາຍແຫງສະຫດສະຫວດ? ັ ່ ັ ັ 2010
 9. 9. ເປ້າໝາຍສະຫະສະຫວດເພ່ ືອການພດທະນາ (MDGs) ັ ັ ສ່ ງເສີມບດບາດຍິງ-ຊາຍລຶບລາງຄວາມທຸກຍາກ ໃຫທຄນໄດຮ ັບການສຶກສາ ້ ຸ ້ ້ ແລະ ສາງຄວາມເຂັມແຂງ ້ ຫຸ ດຜອນອ ັດຕາການເສຍ ່ ້ ແລະ ໄພອຶດຫິວ ຂນປະຖມຢາງທ່ ວເຖິງ ັ້ ່ ໃຫແກແມຍິງ ້ ່ ່ ຊີວດຂອງເດັກນອຍ ິ ້ ້ ຕານກ ັບເຊືອພະຍາດ ້ ສາງຄູຮວມມືດານການ ້ ່ ່ ້ ຮ ັບປະກ ັນຄວາມຍືນຍງ HIV / AIDS, ມາເລເລຍ ພັດທະນາປັບປຸງສຸຂະພາບຂອງແມ ່ ດານສິ່ ງແວດລອມ ້ ້ ໃນຂອບເຂດທ່ ວໂລກ ້ ແລະ ເຊືອພະຍາດອື່ ນໆ
 10. 10. ສະເພາະໃນ ສປປ ລາວ. • ຫຸ ດຜອນຜນກະທບຈາກ ່ ລະເບດທ່ ີບ່ ທນແຕກ ີ ັ
 11. 11. ເປ້າໝາຍ 3: ສ່ງເສມຄວາມສະເໝີພາບຍງ-ຊາຍ ີ ິ ແລະ ສາງຄວາມ ້ ້ເຂັມແຂງໃຫແມຍງ ້ ່ ິລາຍງານຂອງລັດຖະບານກຽວກ ັບແຜນໜ້າ ່ ສ່ງເສມ/ເພ່ ີມຈານວນແມຍງ ສະມາຊກສະພາ ີ ່ ິ ິ 100 On track 80 60 40 30 25 20 6 -
 12. 12. ບນດານຕກາຕານການຈາແນກ ັ ິ ິ ້ສາກນ ພາຍໃນ• ສນທິສນຍາສາກນວາດວຍ ັ ່ ້ • ນະໂຍບາຍສ່ງເສມຄວາມກາວ ີ ້ ການລບລາງທຸກຮູບການ້ ໜາຂອງແມຍງ-NSAW 2011- ້ ່ ິ ຈາແນກຕ່ ແມຍງ-CEDAW ່ ິ 2015• ສນທິສນຍາສາກນວາດວຍ ັ ່ ້ • ການສ່ງເສມຄວາມກາວໜາ ີ ້ ້ ສດທິເດັກ-CRC ິ ແມຍງເຂ້າມາໃນທຸກ ່ ິ• ເປ້າໝາຍສະຫະສະຫວດເພ່ ືອ ັ ັ ັ້ ການຈດຕງຂອງລດ-GM to ັ ການພດທະນາ-MDGs ັ all government sectors• ສດທິມະນຸດອາຊຽນ-ADHR ິ • ກດໝາຍພດທະນາ ແລະ ປກ ັ• ສນທິສນຍາວາດວຍການລບ ັ ປ້ອງແມຍງ-Law women ່ ິ ່ ້ ລາງການຈາແນກແມຍງ ແລະ ້ ່ ິ • ກາລງຮາງກດໝາຍຕານການ ັ ່ ້ ເດັກນອຍ-EVAW/EVAC ້ ໃຊຄວາມຮຸນແຮງຕ່ ກບແມຍງ ້ ັ ່ ິ
 13. 13. ປດໃຈຂອງການເອາໃຈໃສບດບາດ ຍງ-ຊາຍ ັ ່ ິ• ຈານວນແມຍງ ຫາຍກວາຜູຊາຍ. ່ ິ ່ ້• ອດຕາການຮູໜງສຂອງແມຍງໜອຍ. ັ ້ ັ ື ່ ິ ້• ຫາກຫາຍທາງຊນເຜ່ າ ແລະ ຮດຄອງປະເພນ. ີ ີ• ປະເດັນ ບດບາດຍງ-ຊາຍ ຍງຖເປັນ ປະເດັນຂອງແມຍງ ບ່ ແມນ ິ ັ ື ່ ິ ່ ປະເດັນຮວມ. ່
 14. 14. ສ່ ງທາທາຍ ິ ້• ອງຕາມນຕກາ ແລະ ນະໂຍບາຍ ແມຍງແມນມສດທິເຕັມທ່ ີໃນ ີ ິ ິ ່ ິ ່ ີ ິ ການເຄ່ ອນໄຫວ ແຕສ່ ງທ່ ີເປັນອນກດຂວາງແມນ ຮດຄອງປະເພນ ີ ື ່ ີ ັ ີ ່ ີ ຂອງຊນເຜ່ າ ເຊ່ ັ ນ: ສດໃນການເຂ້າເຖງສບສມບດ, ທ່ ີດນ ແລະ ິ ິ ັ ັ ິ ອ່ ນໆ. ື• ກດໝາຍອາຍາ ຍງບ່ ທນໄດລະບຸຮບແບບຄວາມຮຸນແຮງ ຕ່ ກບ ັ ັ ້ ູ ັ ແມຍງ, ໂດຍສະເພາະ ການຂ່ມຂນ ຂອງຄູຜວເມຍ. ່ ິ ຶ ່• ການແຕງງານກອນໄວຮຽນຂອງເດັກຍງ. ່ ່ ິ• ການມສວນຮວມຂອງແມຍງໃນທຸກຂງເຂດວຽກງານ, ໂດຍສະເພາະ ີ ່ ່ ່ ິ ການເມອງ. ື
 15. 15. ສ່ ງທາທາຍ ີ ້• ການສກສາຂອງແມຍງ ໂດຍສະເພາະໃນຂນສູງ. ຶ ່ ິ ັ້• ຄວາມເຂ້າໃຈ ແລະ ການໂຄສະນາກຽວກບ ນະໂຍບາຍ, ກດໝາຍ ່ ັ ແລະ ການປະຕບດຕວຈງ ຂອງຜູປະຕບດ. ິ ັ ິ ້ ິ ັ• ວຽກງານບດບາດຍງ-ຊາຍ ແມນເປັນການປະຕບດໄລຍະຍາວ. ິ ່ ິ ັ

×