Ppp gender equality

349 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
349
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ppp gender equality

 1. 1. ບດບາດຍງ-ຊາຍ ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບ ົ ິ
 2. 2. ື້ ເນອໃນ.1. ບດບາດຍງ-ຊາຍ ແລະ ການວເຄາະບດບາດ ົ ິ ິ ົ2. ຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ ກອບການປະຕບດງານິ ັ3. ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ ກບແມຍງ ັ ໍ່ ິ4. ກນໄກແຫງຊາດຂອງການສໍ່ງເສມຄວາມກາວໜາແມຍງ ົ ໍ່ ົ ີ ື້ ື້ ໍ່ ິ5. ກອບການເຮັດວຽກຂອງສະມາຄມ ົ
 3. 3. I. ເພດ ແລະ ບດບາດຍງ-ຊາຍ. ົ ິ 1.1 ເພດ: ແມນຄວາມແຕກຕາງລະຫວາງຍງແລະຊາຍ ທາງດານ ຊວະສາດ. ໍ່ ໍ່ ໍ່ ິ ື້ ີ1. ເຊໍ່ ງເປັນສໍ່ ງທີໍ່ເກດຕາມກດເກນຂອງທາມະຊາດ. ິ ິ ີ ົ2. ເປັນມາແຕເກດ. ໍ່ ີ3. ຄກນໝດທໍ່ ວໂລກ. ັ ົ ົ4. ປຽນແປງບໍ່ ໄດ. ໍ່ ື້ 1.2. ບດບາດ: ົ ແມນການພວພນລະຫວາງຍງ-ຊາຍ ໃນສງຄມ ແລະ ວດທະນະທາ. ໍ່ ົ ັ ໍ່ ິ ັ ົ ັ1. ສງຄມ ແລະ ວດທະນະທາເປັນຜສາງຂນ. ັ ົ ັ ື້ ື້ ື້ ີ ົ ົ ໍ່ ັ2. ເກດຈາກການອບຮມ, ສງສອນຈາກສະພາບແວດລອມ. ື້3. ປຽນແປງໄດ. ໍ່ ື້
 4. 4. II. ອດທິພນ ແລະ ສະພາບແວດລອມ ທໍ່ ີມຜນຕໍ່ ິ ົ ື້ ີ ົກບບດບາດຍງ-ຊາຍ. ັ ົ ິ ການລຽງ ື້ ດອ ົບຮ ົມ ອໍ່ ນໆ ການສກສາ ສະພາບພິເສດ ຮີດຄອງ ຕາງໆ ໍ່ ປະເພນີ ສ ັງຄ ົມ, ຄານິຍ ົມ ໍ່ ຊຸມຊ ົນ ຄວາມ ເສດຖະກິດ ເຊໍ່ ອຖ ັື້ ຊ ົນຊນ
 5. 5. 2.1. ບດບາດຍງ-ຊາຍສາມາດປຽນໄດ ື້ ົ ິ ໍ່ການປຽນແປງສາມາດເກດຂນໄດດງນ: ໍ່ ີ ື້ ື້ ໍ່ ັ ີື້ ການສກສາ ການຮຽນຮ ື້ ຝກອບຮມ ົ ົ ການຝກຝນຕວຈງ ົ ົ ິ ກໍ່ ສາງຕວເອງໃຫຮບເອົາຄຸນສມບດໃໝ ໍ່ (ບຸກຄະລິກໃໝ) ທີໍ່ຕນ ື້ ົ ື້ ັ ົ ັ ໍ່ ົ ເອງຕອງການ. ື້
 6. 6. 2.2 ການວເຄາະບດບາດຍງ-ຊາຍ ິ ົ ິ2.2.1 ວເຄາະບດບາດຍງ-ຊາຍ: ິ ົ ິ ື້ ົື້ ເປັນການໄຈແຍກ, ຄນຄວາວໄຈ, ການເກບກາ ແລະ ປຸງ ື້ ິ ັແຕງຂມນ ກຽວກບສະພາບ ແລະ ການເຄໍ່ ອນໄຫວຂອງຍງ ແລະ ໍ່ ື້ ໍ່ ັ ິ ົ ັ ັ ັ ື້ຊາຍ ໃນຂງເຂດວຽກງານຂອງບນດາການຈດຕງ ຫ ໂຄງການ. ສໍ່ ງທໍ່ ີຕອງວເຄາະມ:ີ ິ ື້ ິ1. ສະຖຕແຍກເພດ ິ ິ2. ບດບາດ ົ3. ການແບງງານ ໍ່4. ເຂົື້າເຖງ ິ5. ຄວບຄຸມ6. ຄວາມຕອງການ ື້
 7. 7. 2.2.2 ສະຖຕແຍກເພດ: ິ ິ ສະແດງເຖງຂມນທໍ່ ີເປັນຕວເລກ ໃນຂງເຂດວຽກງານໃດໜໍ່ ງທໍ່ ີມ ີ ິ ື້ ົ ົ ການແຍກເພດ ຍງ-ຊາຍ ິ ໃຫເຫັນຢາງຈະແຈງໃນຮບແບບ ື້ ໍ່ ື້ ຕາຕະລາງ ຫ ເສັື້ນສະແດງ. ຄຸນປະໂຫຍດ:1. ສາມາດໃຊຕດຕາມສະພາບການ. ື້ ິ2. ວດແທກຄວາມກາວໜາຂອງຍງ-ຊາຍ. ັ ື້ ື້ ິ3. ຊວຍການດບນຫາຂອງແຕລະເພດ. ໍ່ ົ ັ ໍ່4. ຊວຍໃຫການວາງແຜນແທດເໝາະກບຕວຈງ. ໍ່ ື້ ັ ົ ິ
 8. 8.  ຕວຢາງສະຖຕບໍ່ ແຍກເພດ: ົ ໍ່ ິ ິຕວເລກອຸປະຕເຫດ (ໜງສພິມວຽງຈນໃໝ, 2000) ົ ິ ັ ັ ໍ່ ອຸປະຕເຫດໃນປີ 1999 ໃນນະຄອນຫວງ. ິ ຈານວນລວມ 1600 ກລະນ ີ (ອດຕາສງກວາໃນໂລກ). ັ ໍ່ ເວລາເກດອຸປະຕເຫດສງສຸດແມນ 21-22 ໂມງ. ີ ິ ໍ່ ເກນອາຍຸ 25-30 ປີ, ແມນປະສບອຸບດເຫດສງກວາໝ. ໍ່ ົ ັ ໍ່ ໍ່
 9. 9. ຄນເຈບດວຍໂລກເອດສທໍ່ ີປະເທດໄທ ົ ັ ື້ ໌ ແບງຕາມໝາວດອາຍຸ ແລະ ເພດ ໍ່ ອາຍຸ÷ ຈານວນລວມ ຍງ ິ ຊາຍ 0-9 ປີ 1,186 550 46% 636 54%10-19 ປ ີ 279 142 51% 137 49%20-49 ປ ີ 15,380 1,755 11% 13,625 89%50+ ປ ີ 992 72 7% 920 93% ລວມ 17,884 2,525 17% 15,357 83%
 10. 10. ການສາຫວດສະພາບຂອງແມຍງ ໍ່ ິ ັ ື້ ພາບສງລວມຂມນກຽວກບດນ 4255 ຕອນ ໍ່ ັ ິ ແຫງທຼ່ ີມາຂອງດນ ຼ່ ິ ການອອກຊຼ່ ໃນເອກະສານ ຈານວນ % ຈານວນ %ມູນຂອງຜວ ົ 798 18 ຊຼ່ ຜວ ົ 2470 58ມູນຂອງຂອງເມຍ 1254 30 ຊຼ່ ເມຍ 696 16ສນສມສາງ ິ ົ ້ 2203 52 ຊຼ່ ທງສອງ ັ 279 7 ຜູອຼ່ ນໆ ້ 300 7 ບຼ່ ທນມເອກະສານ ັ ີ 510 12ລວມ 4255 100 ລວມ 4255 100
 11. 11. III. ບດບາດ: ົ ເປັນການເຄໍ່ ອນໄຫວໃນປະຈາວນ ກວມໄປເຖງໜາທໍ່ ີ ແລະ ຄວາມ ັ ິ ື້ຮບຜິດຊອບຂອງຍງ ແລະ ຊາຍ. ັ ິ ີ ັ ິ ົ ໍ່ ັ ື້ີ ບດບາດມຄວາມສາພນຂອງຍງ-ຊາຍໃນ 3 ບດບາດດງນ: ົ 1. ການດແລຄອບຄວ ແລະ ຖະນຸບາລຸງຊບພະຍາກອນມະນຸດ ົ ັ 2. ການຜະລິດ (ສາງສາເສດຖະກດ) ື້ ິ 3. ເພໍ່ ອຊຸມຊນ ົ3.1 ບດບາດປຽນແປງໄດຍອນ: ົ ໍ່ ື້ ື້- ສະພາບເສດຖະກດ ິ- ຄານຍມ ໍ່ ິ ົ- ຈດສານກ ິ- ຄວາມຕອງການື້
 12. 12. 3.2 ການແບງງານ: ໍ່1. ເປັນການຮວມງານທີໍ່ເຄໍ່ ອນໄຫວກນຢາງຈະແຈງລະຫວາງ ຍງ- ໍ່ ັ ໍ່ ື້ ໍ່ ິ ຊາຍ.2. ການແບງງານແຕກຕາງກນໄປຕາມແຕລະຊນເຜົໍ່າ, ໍ່ ໍ່ ັ ໍ່ ົ ແຕລະຊຸມ ໍ່ ຊນ, ສງຄມ ແລະ ແຕລະຊວງໄລຍະຂອງການພດທະນາ. ົ ັ ົ ໍ່ ໍ່ ັ3.3 ການເຂົື້າເຖງ: ິ ມໂອກາດໄດຊມໃຊ ື້ ສໍ່ ງໃດສໍ່ ງໜໍ່ ງ. ີ ື້ ົ ິ ິ1. ອຸປະກອນການຜະລດ. ິ2. ເຕັກໂນໂລຊີ (ວທະຍາການ). ິ3. ສໍ່ ງອານວຍຄວາມສະດວກຂອງສງຄມເຊໍ່ ັ ນ: ຖະໜນຫນທາງ ິ ັ ົ ົ ົ ື້ , ໂຮງຮຽນ, ໂຮງໝ, ນາສະອາດ, ໄຟຟື້າ, ຕະລາດ, ໂທລະສບ, ພາຫະນະຂນສໍ່ງ. ັ ົ ົ4. ຖານະ, ຕາແໜງ, ສດອານາດດານຕດສນບນຫາ ໍ່ ິ ັ ິ ັ
 13. 13. 3.4 ການຄວບຄຸມ:- ແມນການຄວບຄຸມ, ການບນຊາ ໍ່ ັ ົື້ ົື້- ການເປັນເຈາຂອງ, ການເປັນເຈາການ- ການຕດສນໃຈ, ການຕດສນບນຫາ ັ ິ ັ ິ ັ- ພະລງອານາດພາຍໃນຂອງຄນ ຫ ຄວາມສາມາດການ ັ ົ ຈດວາງເຫດການ ຫ ເຄໍ່ ອນໄຫວເພໍ່ ອເຮັດໃຫຈດປະສງ ັ ື້ ຸ ົ ເປົື້າໝາຍຂອງຕນບນລຸຜນເປັນຈງ ົ ັ ົ ິ- ການສໍ່ງຜນສະທອນໃນການຕດສນໃຈຂອງຕນເອງໄປ ົ ົ ື້ ັ ິ ົ ຍງຜອໍ່ ນ ເພໍ່ ອເຮັດໃຫຜປະຕບດຕາມເພໍ່ ອບນລຸຈປະສງ ັ ື້ ື້ ື້ ິ ັ ັ ຸ ົ ັ ັ ື້ ອນນນ (ການນາພາ)
 14. 14. IV ຄວາມຕອງການ: . ື້ເປັນສໍ່ ງຈາເປັນສາລບການດາລງຊວດ ິ ັ ົ ີ ິຄວາມຕອງການແມນໃນ 2 ຮບແບບ ື້ ໍ່- ທາງຍຸດທະສາດ- ທາງປະຕບດ ິ ັ
 15. 15. GEMS toolkit-ILO 4.1 ຄວາມຕອງການທາງປະຕບດ: ື້ ິ ັ ແມນຄວາມຕອງການທາງດານ ໍ່ ື້ ື້ ປດໃຈພື້ນຖານໃນການດາລງຊວດ ຫ ເພໍ່ ອຄວາມຢລອດ. ຕວຢາງ: ຄວາມ ັ ົ ີ ິ ໍ່ ົ ໍ່ ຕອງການດານອາຫານ, ນາ, ທໍ່ ີພກອາໄສ, ລາຍຮບ, ເຄໍ່ ອງນຸງຮໍ່ມ ແລະ ການ ື້ ື້ ື້ ັ ັ ໍ່ ົ ຮກສາສຸຂະພາບ. ຄວາມຕອງການທາງດານປະຕບດ ແມນກຽວຂອງເຖງການບໍ່ ັ ື້ ື້ ິ ັ ໍ່ ໍ່ ິ ມເງໍ່ ອນໄຂທໍ່ ີພຽງພໃນການດາລງຊວດ ແລະ ການເຮັດວຽກຂອງຍງ ແລະ ີ ົ ີ ິ ິ ຊາຍ.
 16. 16. 4.2 ຄວາມຕອງການທາງດານຍຸດທະສາດ: ແມນຄວາມຕອງການເພໍ່ ອ ື້ ື້ ໍ່ ື້ ື້ ີ ື້ ື້ໃຫມຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ ສາງຄວາມເຂັມແຂງໃຫແກທງຍງ ແລະຊາຍ. ື້ ໍ່ ັ ິຕວຢາງ: ການແບງປນຄວາມຮບຜິດຊອບ ແລະ ການຕດສນໃຈໃນຄອບຄວ, ົ ໍ່ ໍ່ ັ ັ ັ ິ ົການໄດເຂົື້າເຖງການສກສາ ແລະ ຝກອບຮມຢາງເທໍ່ ົ າທຽມກນ. ຄວາມຕອງການ ື້ ິ ົ ົ ໍ່ ັ ື້ທາງຍຸດທະສາດ ແມນກຽວຂອງເຖງຄວາມບໍ່ ສະເໝີພາບລະຫວາງຍງ ແລະ ຊາຍ. ໍ່ ໍ່ ື້ ິ ໍ່ ິ
 17. 17. V ສະຫຸ ບທດສະນະພື້ນຖານຂອງທິດສະດີ ການ . ັວເຄາະບດບາດຍງ-ຊາຍ. ິ ົ ິ ສະຖິຕຍງ ແລະ ິ ິ ໍ່ ັ ັື້ ື້ ດງນນຕອງໄຈແຍກລະອຽດວາໃຜ ື້ ໍ່ ຊາຍ ມີບ ົດບາດ • ເຮັດຫຍ ັງ? ແລະ ການແບງ ໍ່ • ຢໃສ, ເວລາໃດ? ໍ່ ງານຕາງກ ັນ ໍ່ • ເພໍ່ ອຫຍ ັງ? ການເຂົື້າເຖິງ ດງນນຈໍ່ ງຕອງໄຈແຍກລະອຽດວາ: ໍ່ ັ ັື້ ື້ ື້ ໍ່ ແລະ • ໃຜເຂົື້າເຖິງຫຍ ັງ? ຄວບຄຸມຕາງກ ັນ ໍ່ • ໃຜຄວບຄຸມຢໃນລະດ ັບໃດ? ໍ່ • ແມນຫຍ ັງເປັນອຸປະສ ັກ? ໍ່ • ໃຜຕອງການຫຍ ັງ? ື້ ດງນນຈໍ່ ງມີ ໍ່ ັ ັື້ • ຄວາມຕອງການທາງປະຕິບ ັດ ື້ ຄວາມຕອງການ ື້ • ຫ ຍຸດທະສາດ ຕາງກ ັນ ໍ່ • ຫ ທັງສອງອ ັນພອມກ ັນ ື້
 18. 18. ື້VI. ເນອແທຄວາມສະເໝີພາບຍງ-ຊາຍ ື້ ິອງຕາມກດໝາຍສາກນ ວາດວຍການລບລາງທຸກຮບການ ີ ົ ົ ໍ່ ື້ ົ ື້ ຈາແນກຕໍ່ ກບແມຍງ ັ ໍ່ ິ CEDAW
 19. 19. 6.1 ການຈາແນກຕໍ່ ແມຍງ ໍ່ ິ ໝາຍເຖິງທຸກໆການແບງແຍກ, ການກີດກນ ຫ ການກາກ ັດ ເນໍ່ ອງຈາກເຫດຜ ົນທາງ ໍ່ ັື້ ເພດ ຊໍ່ ງມີຜນ ແລະ ຄວາມມຸງຫວ ັງທີໍ່ທາລາຍ ຫ ເຮັດໃຫເຊໍ່ ອມເສຍການຍອມຮ ັບ, ົ ື້ ື້ ການໄດຊ ົມໃຊ ື້ ຫ ການໃຊສດຂອງແມຍິງໂດຍບໍ່ ເລອກຖານະດານການສ ົມລ ົດ ບ ົນ ື້ ື້ ິ ໍ່ ື້ ພື້ນຖານຄວາມສະເໝີພາບ ຍິງ-ຊາຍ, ສິດທິມະນຸດ ແລະ ເສລີພາບທາງດານ ື້ ການເມອງ, ເສດຖະກິດ, ສ ັງຄ ົມ ແລະ ວ ັດທະນະທາຫດານອໍ່ ນໆ ື້6.2 ສດສະເໝີພາບຍງ-ຊາຍ ິ ິ ແມນການຮບຮ ື້ ແລະ ປະກາດສດທິເທໍ່ ົ າທຽມກນລະຫວາງຍງ-ຊາຍໃນທາງ ໍ່ ັ ິ ັ ໍ່ ິ ື້ ກດ ໝາຍ, ໃນນະໂຍບາຍ, ຂການດກດລະບຽບຕາງໆ ແລະ ການປະຕບດ ົ ົ ົ ໍ່ ິ ັ ຕວຈງ ການຮບຮສດທິເທໍ່ ົ າທຽມກນລະຫວາງ ຍງ-ຊາຍ ຕາມຮບແບບທາງ ົ ິ ັ ື້ ິ ັ ໍ່ ິ ການ6.3 ຄວາມທຽງທາລະຫວາງຍງ-ຊາຍ ໍ່ ໍ່ ິ ຜນໄດຮບຕວຈງທໍ່ ີແມຍງ ແລະ ຜຊາຍໄດຮບຢາງເປັນທາຄກນ, ໄດຮບຜນ ົ ື້ ັ ົ ິ ໍ່ ິ ື້ ື້ ັ ໍ່ ັ ື້ ັ ົ ປະໂຫຍດຄກນຈາກການແບງປນຊບພະຍາກອນຢາງເປັນທາຄກນ. ັ ໍ່ ັ ັ ໍ່ ັ ຄມ ຮວມກ ັນຮຽນສິດທິມະນຸດຂອງແມຍິງ, UNIFEM ໍ່ ໍ່ ໍ່
 20. 20. ຮບແບບຄວາມສະເໝີພາບທາງການ (ຄກນ, ອນດຽວກນ) ັ ັ ັ
 21. 21. ຄວາມສະເໝີພາບແບບປກປອງ (ຄວາມແຕກຕາງ) ົ ື້ ໍ່
 22. 22. ຄວາມສະເໝີພາບຕາມຄວາມເປັນຈງ (ດດສມ) ິ ັ ົ
 23. 23. ກນໄກການສາງຄວາມສະເໝີພາບ ົ ື້ແຕກຕາງ ໍ່ ຊຸກຍ ື້ ເທໍ່ ົ າທຽມມາດຕາການພິເສດ ແລະ ມາດຕາການພິເສດຊໍ່ວຄາວ ົ
 24. 24. VII. ສດສະເໝີພາບລະຫວາງຍງ-ຊາຍ ິ ໍ່ ິ ມໂອກາດຄກນ ີ ັ ໄດເຂົື້າເຖງຄກນ ື້ ິ ັ “ ເປັນຄນຄກນໄດຮບ ົ ັ ື້ ັ ໄດຜນອອກ, ຜນຮບ ຫ ຜນ ື້ ົ ົ ັ ົ ປະໂຫຍດຄກນ ັ ສດທິຄກນ” ິ ັ ມສດເທໍ່ ົ າທຽມກນ ີ ິ ັ ຫີກລຽງ ສດທິບໍ່ ຄກນ ໍ່ ິ ັ “ ເພດຕາງກນ ໄດຮບ ໍ່ ັ ື້ ັ ຫີກລຽງການໄດປຽບຫເສຍປຽບ ໍ່ ື້ ການປະຕບດສດ ຕາງ ິ ັ ິ ໍ່ ກນ” ັ
 25. 25. VIII. ການເຊໍ່ ອມບດບາດຍງ-ຊາຍ ົ ິ ແມນຍຸດທະສາດ ໍ່ ແລະ ທງແມນຂະບວນການພດທະນາແບບຕໍ່ ັ ໍ່ ັ ເນໍ່ ອງ, ແບບຍາວນານ ແລະ ເປັນກາວໆທໍ່ ີນາເອົາຄວາມເຂົື້າໃຈ ື້ ແລະ ຜນຂອງການວເຄາະບດບາດ ຍງ-ຊາຍ ເຊໍ່ ອມເຂົື້າໃນ ົ ິ ົ ິ ົ ັ ັື້ ລະບບການຈດຕງ ແລະ ວຽກງານຂອງທຸກຂງເຂດ ົ1. ວຽກງານປຸກລະດມຂນຂວາຍ (advocacy), ົ ົ2. ການສາງເຄອຂາຍປະສານງານ (Networking)​, ື້ ໍ່ ື້ ື້3. ການຄຸມຄອງຂມນຂາວສານ ແລະ ຄວາມຮ ື້ (knowledge ໍ່ management) ​4. ການວເຄາະບດບາດຍງ-ຊາຍ (Gender analysis). ິ ົ ິ
 26. 26. ສາມາດເບໍ່ ງເປັນ 3 ຂງເຂດ ຫ 3 ລະດບ ິ ົ ັ ຂງເຂດ1ລະບບການ ົ ົ ັ ັ ື້ ຈດ ຕ ງ : ອງປະກອບ1-6 ົ ຂງເຂດທີ2 ຂງເຂດທີ3 ຜນ ົ ົ ົ ໂຄງການ: ກະທບ, ຜນໄດື້ ົ ົ ຮບ: ອງປະກອບ ັ ົ ອງປະກອບ 7-9 ົ 10-14
 27. 27.  ົ ົ ັ ັ ື້ ຂງເຂດທີ 1 ລະບບການຈດຕງ1. ມນະໂຍບາຍຢາງຈະແຈງ ີ ໍ່ ື້ ທໍ່ ີຮບຊອບຕໍ່ ຄວາມສະເໝີພາບ. ັ2. ຍຸດທະສາດ ທີໍ່ມການດເວລາ ໃນການຈດຕງປະຕບດນະໂຍບາຍ. ີ ົ ັ ັື້ ິ ັ3. ການພດທະນາຊບພະຍາກອນມະນຸດ ັ ັ ທໍ່ ີເອົາໃຈໃສຕໍ່ ຄວາມ ໍ່ ຕອງການ ແລະ ສດຜນປະໂຫຍດຂອງບຸກຄະລາກອນທງຊາຍ ື້ ິ ົ ັ ແລະ ຍງ. ິ4. ຄວາມສາມາດໃນການຕດຕາມກວດກາ. ິ5. ມການຈດຕງທີໍ່ຮບຜິດຊອບຊນາ ີ ັ ັື້ ັ ື້ີ ນາພາຂະບວນການເຊໍ່ ອມ ບດບາດ ຍງ-ຊາຍ ໂດຍລວມ. ົ ິ6. ມເຄອຂາຍພະນກງານທີໍ່ຮບຜິດຊອບເລໍ່ ອງຄວາມສະເໝີພາບ. ີ ໍ່ ັ ັ
 28. 28.  ົ ົ ັ ັ ື້ ຂງເຂດທີ 2 ໂຄງການ/ແຜນງານຂອງອງການຈດຕງ1. ການປກສາຫາລກບປະຊາຊນ ຊາວກະສກອນຜຜະລິດທງຍງແລະ ັ ົ ິ ື້ ັ ິ ຊາຍ.2. ຄະນະບລິຫານຄຸມຄອງໂຄງການທີໍ່ມຄວາມສາມາດທາງດານວຊາ ື້ ີ ື້ ິ ການ.3. ມລະບບການຕດຕາມທີໍ່ມປະສດທິຜນ ແລະ ມການລາຍງານ. ີ ົ ິ ີ ິ ົ ີ
 29. 29.  ຂງເຂດທີ 3 ຜນໄດຮບ/ຜນກະທບ. ົ ົ ື້ ັ ົ ົ1. ໃນຄວາມກາວໜາ ື້ ື້ ທາງດານການຕອບສະໜອງ ຄວາມຕອງ ການ ື້ ື້ ທາງປະຕບດ ແລະ ຍຸດທະສາດໃຫແມຍງ ິ ັ ື້ ໍ່ ິ2. ລະດບຄວາມສະເໜີພາບບດບາດຍງ-ຊາຍ (ທງ2​ຢາງ: ທາງການ ັ ົ ິ ັ ໍ່ ແລະ ຕວຈງ) ຢໃນລະດບຊຸມຊນ ຊໍ່ ງໂຄງການໄດໄປຮບໃຊ ື້ ົ ິ ໍ່ ັ ົ ື້ ັ3. ມການວເຄາະບດບາດຍງ​-ຊາຍ. ີ ິ ົ ິ4. ມຂມນພື້ນຖານ ແລະ ມຄາດໝາຍທີໍ່ເໝາະສມ ແລະ ຕວຊບອກ. ີ ື້ ີ ົ ົ ີື້5. ປກສາຫາລກບຊຸມຊນ ທີໍ່ກຽວຂອງເພໍ່ ອກວດກາ. ັ ົ ໍ່ ື້6. ມລະບບກນໄກການລາຍງານຢາງຈະແຈງ. ີ ົ ົ ໍ່ ື້7. ມການພວພນເປັນຢາງດກບສໍ່ ມວນຊນ​, ກບຄວາມຄດເຫັນຂອງຜນາ. ີ ົ ັ ໍ່ ີ ັ ົ ັ ິ ື້
 30. 30. ກນໄກການຈດຕງປະຕບດຂະບວນການ ເຊໍ່ ອມ ົ ັ ັ ື້ ິ ັ ສານບດບາດຍງ-ຊາຍ ົ ິລ ັດຖະບານ ຄະນະກາມາທິການແຫງຊາດເພໍ່ ອສໍ່ງເສີມຄວາມ ໍ່ ົ ກາວໜາຂອງແມຍິງ ື້ ື້ ໍ່ ກະຊວງ ຄະນະຮ ັບຜິດຊອບ ໜວຍງານວິຊາສະເພາະຮ ັບຜິດຊອບວຽກງານ ໍ່ຫອງການກະຊວງ ື້ ບ ົດບາດຍິງ-ຊາຍ ຜປະສານງານ ຜປະສານງານ ື້ ຜປະສານງານ ື້ ຜປະສານງານ ື້ ື້ ພະນ ັກງານເປັນ ພະນ ັກງານເປັນ ພະນ ັກງານເປັນ ພະນ ັກງານເປັນ ສະມາຊິກເຄໍ່ ອຂາຍ ໍ່ ສະມາຊິກເຄໍ່ ອຂາຍ ໍ່ ສະມາຊິກເຄໍ່ ອຂາຍ ໍ່ ສະມາຊິກເຄໍ່ ອຂາຍ ໍ່
 31. 31. ຂຂອບໃຈ

×