Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Motasanphamdichvu icel longv_2009

1,336 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Motasanphamdichvu icel longv_2009

  1. 1. HỆ THỐNG SẢN PHẨM - DỊCH VỤ ideas for business!  Tƣ vấn quản lý kinh doanh, đầu tƣ  Đào tạo phát triển kinh doanh  Giải pháp phần mềm doanh nghiệp “ICEL tích hợp đồng thời các dịch vụ từ 3 mảng hoạt động tƣ vấn, đào tạo, phần mềm quản lý, giúp tạo ra cơ chế hỗ trợ theo hệ thống trong suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp khách hàng. Qua đó họ có thể SME tiếp nhận những giải pháp tối ưu cá biệt, được đào tạo và hướng dẫn tác nghiệp, được chia sẻ kinh nghiệm chuyên gia, được cung cấp các công cụ thực hiện cụ thể với từng công việc để từng bước phát triển đều dựa trên nền Business development services tảng bền vững”. Th.S Vũ Long Giám đốc Giá trị doanh nghiệp có đƣợc từ hệ thống dịch vụ và hoạt động của ICEL 1 Cập nhật và vận dụng chính sách về kế toán, thuế, quản lý tài chính, hải quan với doanh nghiệp 2 Kỹ năng lãnh đạo, quản lý, điều hành doanh nghiệp, xây dựng môi trường kinh doanh nội bộ 3 Các hoạt động kết nối kinh doanh, hợp tác đầu tư, chia sẻ kinh nghiệm, diễn đàn ngành nghề 4 Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý doanh nghiệp, quản lý tài chính, kế toán… 5 Hệ thống nội bộ vững mạnh, kế toán, kiểm toán nội bộ, soát xét, mô hình quản trị hiệu quả 6 Nhân lực và quản lý nguồn nhân lực, nguồn vốn và quản trị vốn đầu tư 7 Học tập nâng cao kiến thức, kỹ năng, thông tin qua các khóa đào tạo ngắn hạn 8 Chuyên nghiệp hóa và hiệu quả kinh doanh, phát triển bền vững Nâng cao năng lực doanh nghiệp - website: icel.vn; smartkey.vn
  2. 2. HỆ THỐNG SẢN PHẨM - DỊCH VỤ ICEL-ICC TƢ VẤN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ internal control consultancy Mục tiêu: Nghiên cứu – thiết kế - soạn thảo làm cơ sở ban hành cho đơn vị yêu cầu một hệ thống nội bộ vững mạnh. Hệ thống này cụ thể hóa các quy trình nghiệp vụ bằng các mẫu biểu theo quy chuẩn nội bộ, các phương pháp tính, quy trình cấp phát, lưu chuyển nguồn lực nội tại thể hiện trên các mẫu biểu phù hợp với đặc thù ngành nghề, quy mô và quan điểm quản trị của người lãnh đạo đơn vị yêu cầu. Từ đó, ngăn ngừa những rủi ro trong quản lý kinh tế doanh nghiệp, lành mạnh hóa hoạt động, chuyên biệt và chuyên nghiệp trong một hệ thống thông suốt theo từng cấp độ chia việc, chia quyền, trao quyền và trách nhiệm thực hiện theo mảng nghiệp vụ, bộ phận tổ chức… tạo ra hệ thống thông tin tài chính – kế toán mạch lạc, chủ động, liên tục để nhà quản lý có đủ căn cứ chắc chắn nhất cho mỗi quyết định của mình trong kinh doanh. Phƣơng thức: Khảo sát thực tế, ghi nhận thông tin, đánh giá yếu kém, lượng hóa yêu cầu cho quản lý hiệu quả theo đặc thù Đề xuất giải pháp với các quy trình, mẫu biểu thực hiện trên cơ sở nghiệp vụ phát sinh thực tế và yêu cầu quản trị nội bộ Họp bàn, đánh giá tính khả thi, dự kiến kết quả kỳ vọng, thống nhất giải pháp và kế hoạch thực hiện, đánh giá rủi ro Soạn thảo hệ thống kiểm soát, ban hành, thử nghiệm. Đào tạo và chuyển giao phương thức thực hiện tại đơn vị yêu cầu Nghiệm thu, bàn giao hệ thống. Logic hóa tổng thể trong nội bộ và yêu cầu quản lý. Lập kế hoạch nâng cấp, bổ trợ. Kết quả: Hệ thống kiểm soát và vận hành theo nghiệp vụ, bộ phận, hoạt động hiệu quả Hỗ trợ: Đào tạo kỹ năng, business tookit, phần mềm tác nghiệp, cập nhật chính sách Minh chứng:  Hệ thống tính lương, quy định trách nhiệm theo đặc thù  Lập, kiểm soát kế hoạch tài chính và dòng tiền  Kiểm soát quá trình mua hàng, bán hàng, công nợ, thanh toán  Kiểm soát tài sản, thiết bị, công cụ, nguồn lực, đánh giá hiệu quả  Hệ thống đánh giá công việc, kiểm soát văn phòng, .v.v…  Những nội dung theo đặc thù và yêu cầu cụ thể…. Nâng cao năng lực doanh nghiệp - website: icel.vn; smartkey.vn
  3. 3. HỆ THỐNG SẢN PHẨM - DỊCH VỤ SOÁT XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ “SỨC KHỎE” DOANH NGHIỆP ICEL-MED medicine for SMEs Mục tiêu: Soát xét, đánh giá tính hữu hiệu trong mọi hoạt động vận hành của doanh nghiệp mà trọng điểm là các hoạt động kiểm soát, quản lý tài chính, kế toán doanh nghiệp. Từ đó phát hiện những sai xót (trọng yếu hoặc sai xót thông thường) xét cả trên quan điểm tài chính kế toán doanh nghiệp và quan điểm thực thi các nghĩa vụ của doanh nghiệp với Nhà nước. Phƣơng thức: Khảo sát lần đầu để thu thập thông tin theo đặc thù hoạt động của đơn vị yêu cầu, đánh giá tính phức tạp, yêu cầu quản lý riêng biệt Thực hiện soát xét, đánh giá qua hồ sơ của đơn vị yêu cầu gồm có: hồ sơ pháp lý, hồ sơ tài sản, hồ sơ kế toán, sổ sách, chứng từ… Biên bản ghi nhận những công việc đã thực hiện soát xét, nêu lên những vấn đề trọng yếu được phát hiện, giải trình và thảo luận Báo cáo kết quả, tư vấn và đề xuất các giải pháp nghiệp vụ để xử lý những vấn đề yếu kém trong hệ thống, những tồn tại, định hướng… Thực hiện định kỳ hoặc vụ việc một lần tùy theo yêu cầu cụ thể của đơn vị. Hợp đồng dịch vụ sẽ quy định cụ thể thời gian và cách thức Kết quả: Đơn vị yêu cầu thấy rõ được những tồn tại, yếu kém, rủi ro, sai xót trong vận hành hệ thống nội bộ, quản lý tài chính kế toán, thực thi chính sách thuế Hỗ trợ: Đào tạo kỹ năng, business tookit, phần mềm tác nghiệp, cập nhật chính sách Minh chứng:  Đánh giá và hoàn thiện hồ sơ pháp lý, góp vốn từ khi thành lập hoặc các động thái liên doanh, liên kết, thay đổi thành viên, chia tách…  Hồ sơ tài sản cố định, công cụ, nghiệp vụ khấu hao, phân bổ chi phí  Hồ sơ nhân sự, chi phí tiền lương, tiền công, thuế thu nhập  Hệ thống các phương pháp tính, đánh giá, hạch toán giá trị  Nguyên tắc nghiệp vụ và vận dụng chính sách mới theo hướng có lợi cho công tác tài chính của đơn vị.  Hệ thống chứng từ, chứng minh nghiệp vụ trong quan hệ logic ngành nghề, tác nghiệp cũng như yêu cầu hạch toán, lưu trữ…  Yêu cầu đặc thù khác (Đặc thù ngành hàng, đặc thù quản lý) Nâng cao năng lực doanh nghiệp - website: icel.vn; smartkey.vn
  4. 4. HỆ THỐNG SẢN PHẨM - DỊCH VỤ ICEL-SUP CHƢƠNG TRÌNH TẬP HUẤN NÂNG CAO NĂNG LỰCTRONG VIỆC CẬP NHẬT VÀ VẬN DỤNG CHÍNH SÁCH MỚI VỚI DOANH NGHIỆP support for SMEs Mục tiêu  Cung cấp nội dung văn bản mới về kế toán, tài chính, thuế dạng tổng hợp và hướng dẫn áp dụng cho doanh nghiệp.  Cơ hội cho doanh nghiệp nghe các chuyên gia trong ngành phân tích những điểm khác biệt, điểm mới, quyền lợi và nghĩa vụ khi áp dụng với mỗi văn bản chính sách mới về kế toán, thuế  Tạo ra cơ hội tham vấn, tư vấn tập trung theo địa phương, lĩnh vực hoạt động cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa  Nâng cao kỹ năng cho đối tượng kế toán, quản lý tài chính trong các doanh nghiệp trong công tác hạch toán, quản lý kinh tế trong quan hệ phù hợp với chính sách của nhà nước và quản lý hiệu quả tài chính doanh nghiệp Phƣơng thức  Cung cấp văn bản có phân tích và khuyến cáo áp dụng dạng bản tin  Cung cấp văn bản có phân tích và khuyến cáo áp dụng dạng tài liệu online  Các khóa tập huấn tập trung cho doanh nghiệp tại các địa phương hoặc nhóm cùng ngành nghề  Hội nghị tư vấn tập trung những vấn đề thực tế mắc phải, tồn đọng của doanh nghiệp trong việc thực thi chính sách thuế, tài chính, kế toán đồng thời hướng dẫn các thủ tục và giải pháp khắc phục Kết quả  Nâng cao năng lực trong việc quản lý tài chính, kế toán, vận dụng chính sách thuế dưới góc nhìn chuyên gia theo hướng có lợi cho công tác tài chính kế toán doanh nghiệp, bảo vệ quyền lợi doanh nghiệp và phù hợp với chính sách Giá trị mở rộng  Đào tạo kỹ năng xử lý nghiệp vụ trong quản lý tài chính, kế toán, hỗ trợ kiến thức nâng cao và kinh nghiệm trong kiểm soát thông tin kế toán. Cung cấp các giải pháp phần mềm quản lý và tác nghiệp tại doanh nghiệp. Tham gia cộng đồng ngành nghề của ICEL, Business-networking Chuyên gia  Các chuyên gia cao cấp hành nghề độc lập về quản lý tài chính, dự án, kế toán  Các chuyên gia nguyên là cán bộ tuyên truyền và hỗ trợ đối tượng nộp thuế  Thành viên từ các doanh nghiệp tham gia cộng đồng ICEL  Chuyên gia nghiên cứu và phát triển các dịch vụ phát triển doanh nghiệp SME Nâng cao năng lực doanh nghiệp - website: icel.vn; smartkey.vn
  5. 5. HỆ THỐNG SẢN PHẨM - DỊCH VỤ SkeySME GIẢI PHÁP PHẦN MỀM KẾ TOÁN ĐA DỤNG Smartkey software for SMEs Giải pháp 1. Công cụ hạch toán kế toán theo các chế độ hiện hành - tự động 2. Kết nối và tích hợp hỗ trợ kê khai với phần mềm hỗ trợ kê khai thuế 3. Tích hợp công nghệ tạo mã vạch, kết nối máy quét mã vạch tự động 4. Kiểm tra mã số thuế không hợp lệ, tra cứu hóa đơn thuế không hợp lệ 5. Kiểm soát chi phí hợp lý, hợp lệ và doanh thu chưa hạch toán 6. Quản lý lô hàng, hạn sử dụng, hình ảnh trong danh mục 7. Ngôn ngữ giao diện chuẩn Unicode, bảo vệ dữ liệu bởi Bkavpro2009 8. Cập nhật chương trình mới, tính năng mới, thay đổi chính sách online Phƣơng thức  Không hạn chế số máy nhánh, số người sử dụng  Hoàn toàn miễn phí nếu không yêu cầu hỗ trợ và tư vấn áp dụng  Cung cấp đa phương thức: trực tiếp, online, qua đối tác nhượng quyền  Dịch vụ đào tạo, tư vấn kiểm soát kế toán trên máy tính đi kèm  Mạng lưới đào tạo và hỗ trợ rộng khắp các địa phương  Sản phẩm đóng gói, tài liệu đầy đủ, ấn phẩm media đa dạng đi kèm Hỗ trợ  Cập nhật chính sách mới, đào tạo kỹ năng, cơ sở dữ liệu online  Giá trị bổ sung từ các hoạt động hỗ trợ doanh nghiêp của ICEL  Tham gia cộng đồng ICEL và Smartkey, Business-networking Quyền lợi KH  Sở hữu thẻ Smartkey kèm Activecode cho các mục đích: tham gia các chương trình tập huấn về kế toán, thuế, QL tài chính chuyên nghiệp  Giảm giá 10% cho dịch vụ thứ 2, giảm giá khi mua sách chuyên ngành  Cập nhật thường xuyên tính năng mới, hệ thống dữ liệu về mã số thuế, hóa đơn tài chính  Tham gia thành viên hệ thống đào tạo E-learning Tính bền vững Đơn vị sử dụng không phụ thuộc vào nhà cung cấp. Sản phẩm có khả năng nâng cấp lên cho mô hình đa cơ sở, tổng công ty, miễn phí hoàn toàn cho cộng đồng Smartkey và ICEL Nâng cao năng lực doanh nghiệp - website: icel.vn; smartkey.vn

×