Advertisement
Advertisement

More Related Content

Slideshows for you(20)

Advertisement

More from nino abuladze(20)

თამარ მეფე . ოქროს ხნა .

 1. 1179 წელს გიორგი მესამემ თანამოსაყდრედ აკურთხა თამარი
 2. შეკითხვები : • რატომ მოიქცა გიორგი მესამე ასე? • რა საფრთხეს ხედავდა საქართველოს მეფე? • მიგაჩნიათ თუ არა სწორად გიორგი მეფის გადაწყვეტილება
 3. 1184 წელს გარდაიცვალა გიორგი მესამე , თამარ მეფე ერთიპიროვნული მმართველი ხდება საქართველოსი .
 4. • ყუბასარი გადააყენა თანმდებობიდან, მაგრამ ბოლომდე შეუნარჩუნა პატივი • უგვარო აფრიდონი კი ”მოიშალა და დაიმხო” ფეოდალთა შორის დაიწყო ბრძოლა გათავისუფლებული თანამდებობესათვის ;
 5. შეკითხვები : • რამდენად მართებულად მიგაჩნიათ თამარ მეფის საქციელი? • მსგავს სიტუაციაში როგორ იქცეოდნენ გაერთიანებული საქართველოს მეფეები? • თუ არ შეასრულებდა თამარი დიდგვაროვანთა სურვილს , რა შეიძლება მომხდარიყო?
 6. • წერილობითი წყაროს მიხედვით , გთხოვთ გამოთქვათ საკუთარი მოსაზრებები ”ყუთლუ-არსლან (საქართველოს მეჭურჭლეთუხუცესმა) ითხოვა კარავი დადგმად ველსა ისანისასა და სანახებსა საღოდებლისასა და თქუა ”დასხდომილნი მუნ შიგა , განმგებელნიმიცემისა და მიღებისა, წყალობისა და შერისხვისანი, ვჰკადრებდეთ და ვაცნობებდეთ თამარს , მეფესა და დედოფალსა ; მაშინღა სრულ იქმნებოდეს განგებულნი ჩვენი” (ისანი -დღ. ავლაბარი; საღოდებელი -დღ. მეტეხის მიმდ. ტერიტორია; მიცემისა და მიღებისა -წყალობის, განსასჯელი და მაღალი თანამდებობის გაცემა -ჩამორთმევა ;)
 7. ”ისნის კარვის ” ფუნქცია იქნებოდა მეფის დასწრების გარეშე უმაღლესი არისტოკრატიის წარმომადგენლები და ასევე სხვადასხვა ფენის წარმომადგენლები აღასრულებდნენ სახელმწიფოს მართვა-გამგეობას ”წყალობა-შერისხვის” ფუნქციას ; ”წარმომადგენლობითი ორგანოს”მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას თამარ მეფე მხოლოდ დაამტკიცებდა
 8. • რას ნიშნავს წარმომადგენლობითი ორგანო? • რომელ ქვეყნებში იცით მსგავსი ტიპის ორგანოები (მე12-მე14 ს.ს) • გაამართლებდა თუ არა ”ისნის კარავი ”?
 9. შედეგად - ”ისნის კარვის ” მომხრეებმა გადაწყვიტეს დაპირისპირებოდნენ თამარ მეფეს ; სამეფო კარმა გაადწყვიტა კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარება შუამავლები - ორი საპატიო ქალბატონი კრავაი ჯაყელი და ხოაშაქ ცოქალი ამბოხებულების მოთხოვნა: ყუთლუ არსლანის გათავისუფლება და სხვათა დაუსჯელობა . თამარმა შეასრულა პირობა . ყურთლუ არსლანი ამის შემდეგ აღარ ჩანს სამეფო კარზე ”უცხო მოსაგონებელი” კოფლიქტი ჩაცხრა.
 10. • თუ ყუთლუ-არსლანის დასელები დიდგვაროვნები იყვნენ , მაშინ მათი მოძრაობის მიზანი იყო საგვარეულო ინტერესთა შემდგომი გაფართოება • თუ ყუთლუ-არსლანის დასელები იყვნენ ”უგვანოები”, ანუ მესამე წოდების წარმომადგენლები , მაშინ მათი მოთხოვნის მთავარი საგანი იქნებოდა ხელისუფლების დანაწილება
 11. ყურთლუ არსლანის გამოსვლის შემდეგ დარბაზის უფლებები საგრძნობლად გაფართოვდა . სახელმწიფოს მართავს -მეფე , ხელმწიფის კარის უმაღლეს მოხელეთა , უხუცეს ვაზირთა და საქვეყნოდ გამრიგე მოხელეების მეშვეობით
 12. სახელმწიფო მმართველობის მოდელი მეფე ყველა ვაზირი , მათი ხელქვეითი, საქვეყნო გამრიგე დიდი მოხელეები, სასულიერო მესვეურები სავაზირო (6ვაზირი) I ვაზირი მწიგნობართუ ხუცეს - ჭყონდიდელი სამთა ვაზირთა ჯგუფი ათაბაგი ამირსპასალარი მანდატურთუხუცესი ორთა ვაზირთა ჯგუფი მეჭურჭლეთუხუცესი მსახურთუხუცესი დარბაზი
 13. მწიგნობართუხუცეს -ჭყონდიდელი-ანტონ გნოლისთავისძე ამირსპასალარი -სარგის მხარგრძელი; მანდატურთუხუცესი ჭიაბერი; მეჭურჭელთუხუცესი -კახაბერ ვარდანისძე მსახურთუხუცესი -ვარდან დადიანი ათაბაგი -ივანე მხარგრძელი , ლაშა-გიორგის აღმზრდელი
Advertisement