Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

სასწავლო პროექტი

 • Login to see the comments

სასწავლო პროექტი

 1. 1. თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენების მნიშვნელობა სასწავლო პროექტში; სასწავლო პროექტის ორგანიზება ისტ-ის გამოყენებით შეფასება; რეკომენდაციები;
 2. 2. საგანთა შორის კავშირი შემოქმედებითი და ინოვაციური მიდგომების განვითარება; თვალსაჩინოების შექმნა;
 3. 3. ციფრული წიგნიერება მოსწავლეთა მოტივაციის ამაღლება ; თანამშრომლობა;  რეალურ ცხოვრებაში პრობლემების გადაჭრა; შემოქმედებითობა; თვითრეგულირება; კრიტიკული აზროვნება
 4. 4. მინდა წარმოგიდგინოთ სტრატეგია ”მე ვიკვლევ” ჩემს მიერ განხორციელებული პროექტების მაგალითზე . ესენია : მე ვარ ქართველი და მაშასადამე, ვარ ევროპელი; ”ჰომო გეორგიკუს”; ”ჩვენი სოლოლაკი”; ”რაა მამული?!
 5. 5. “დღეს ყველა აღნიშნავს, რომ სწავლა-სწავლების პროცესში საჭიროა ცვლილებების შეტანა. დროის ცვლილებასთან ერთად იცვლება თაობაც და მათი მოთხოვნილებებიც, ამიტომაც აუცილებელი ხდება ინოვაციური სწავლების დანერგვა სასწავლო პროცესში” მოსწავლეებმა აქტიურად გამოიყენონ თანამედროვე ტექნოლოგიები მოსწავლეებში ჩამოყალიბდეს ის უნარ-ჩვევები, რომელიც მათ ხელს შეუწყობს 21-საუკუნის კომპეტენციების გამომუშავებას
 6. 6. პროექტზე დაფუძნებული სწავლება გვაძლევს საშუალებას გავცდეთ ჩარჩოში ჩასმულ გაკვეთილებს და შევთავაზოთ მოსწავლეებს ახალი ინოვაციები -როგორ დავგეგმოთ და და განვახორციელოთ სასწავლო პროექტი იმგვარად, რომ სიღმისეული შემეცნებისა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების დაუფლებას შეუწყოს ხელი? -უპირველეს ყოვლისა , მასწავლებელის დახმარებით მოსწავლეები ირჩევენ საინტერსო თემას. კვლევის ობიექტი მოსწავლეებისათვის საინტერესო თემა კვლევის პროცესი ინტენსიურად ვეძებთ მასალას ინტერნეტში ვქმნით თვალსაჩინოებებს ისტ-ის დახმარებით შედეგი ვქმნით ბლოგს , სადაც ჩანს ჩვენი კვლევის შედეგი
 7. 7. თემა და პრობლემა დაგეგმვა მასალის შეგროვება, ანალიზი, მეთოდები; შეფასება და თვითშეფასება კვლევის შედეგი
 8. 8. o”გონებრივი იერიშით” შერჩეული თემის ინტეგრირება საინფორმაციო ტექნოლოგიებში; oსამოდელო გაკვეთილების ჩაატრება; oკვლევა ისტ-ის დახმარებით ; oსასწავლო რესურსების შექმნა : oშეფასების სქემის შექმნა ;
 9. 9. თვითშეფასები სქემები-მასწავლებელს შეუძლია შეადგინოს კითხვარი, სქემა ისტ-ის გამოყენებით და შეავსებინოს მოსწავლეს რა მასწავლა პროექტმა? რითი განსხვავდებოდა ჩვეულებრივი სასწავლო პროცესისგან? რა უნარ-ჩვევები გამომიშუავდა? რამდენად მეხმარება ისტ-ის გამოყენება პროექტზე მუშაობის პროსესში
 10. 10. აქტივობები ყველა პროექტში მუშაობისას ციფრული კამერისა და დიქტოფონის გამოყენებით მოსწავლეებმა შექმნეს დამხმარე სასწავლო რესურსები, გადაიღეს ფოტო-ვიდეო მასალა და ჩაიწერეს რესპოდენტთა პასუხები, გადაიღეს სიუჟეტები აქტიურად იყენებდნენ სოციალურ ქსელს მაგ. Skype, facebook-ი, იყენებდნენ ელექტრონულ ფოსტას, ინტერნეტ სივრცეში ეძებდნენ სიახლეებს , სტუმრობდნენ wikipedia-ს, აკვირდებოდნენ, მუზეუმებში სტუმრობისას მათ შეძლეს როგორც არქეოლოგიური მასალის ნახვა , ასევე ფილმის ნახვა ;
 11. 11. ჩვენ ერთობლივად ვაყალიბებთ გეგმას , სადაც აღწერილია პროექტის ფაზების ყველა ნაბიჯი მოსწავლეები : აგროვებენ ინფორმაციას; კონსტრუირების მიზნით აჯერებენ ცოდნას ; (იწყებენ ჩანაწერების კეთებას, ჯგუფურ მუშაობას, თანამშრომლობას მსჯელობას, აქტიურობას ; მივდივართ პროექტის ანგარიშის ბოლო ფაზებამდე; (შემაჯამებელი სამუშაო , კონფერენცია, ბლოგის პრეზენტაცია აქტიურად ვიყენებეთ ისტ-ს რესურსების შესაქმნელად და ვიზუალური მხარის უკეთ დასანახად
 12. 12. კომპიუტერი მიკროფონი ციფრული კამერა სკანერი ვიდეო კამერა პროექტორი ვებ-კამერა ხმის გამაძლიერებელი
 13. 13.  მოსწავლეები ინტენსიურად ეძებდნენ ინფორმაციას ინტერნეტში შექმნეს პრეზენტაციები; ჩაწერეს სიუჟეტები;  მოამზადეს ინტერვიუ; შექმნეს ბუკლეტები; ერთად შევქმენით ბლოგები და საინფორმაციო გვერდი facebook-ზე
 14. 14. კრიტერიუმები საშუალო კარგი საუკეთესო ინფორმაციის მოძიება და ორგანიზება; მცირე მასალა მოიძია მოძებნა მასალა და მეგობრებს მიუტანა მოძიებული მასალა მეგობრებთან ერტად დაამუშავა . პრეზენტაციის უნარი; დაეუფლა ელემენტარულ დონეზე ასრულებს უმეტეს სამუშაოს სრულად ფლობს სამუშაოს მსჯელობა; უჭირს მსჯელობა კარგად მსჯელობს მსჯელობს გააზრებულად , პასუხობს კითხვებს ისტ-ის გამოყენება ცუდად ფლობს კარგად ფლობს კარგად ფლობს და სხვებსაც ასწავლის
 15. 15. ჰოლისტური შეფასების სქემა პროექტზე მუშაობის პროცესში მოსწავლე მონაწილეობას იღებს პროექტის თემის შერჩევაში, ასაბუთებს თემის აქტუალურობას 1 სასწავლო პროექტზე მუშაობის პროცესში ეძებს საინტერესო მასალას, აგროვებს და ახარისხებს ინფორმაციას 1 ფლობს საკომუნიკაციო უნარებს , მუშაობის პროცესში ჩანს მისი კრიტიკული და შემოქმედებითი აზროვნება ; გამოყოფს საკვლევ ობიექტს , თანამედროვე ტექნოლოგიების საშუალებით თვალსაჩინოებას ქმნის და პრეზენტაციას აკეთებს 1 აქტიურად არის ჩართული სამუშაო პროცესში, ჯგუფური მუშაობის უნარებს ფლობს 1 ასაბუთებს მოკვლეული მასალის აქტუალურობას , ადარებს წინარეცოდნას და გამოყოფს ახლის აქტუალურობას; შემოიფარგლება კონკრეტული თემით , ერთი მასალის შესრულების შემდეგ აქტიურად ერთვება ახალი მასალის მოძიებაში თანაგუნდელებს უზიარებს საკუთარ გამოცდილებას , მათთან ერთად ქმნის თვალსაჩინოებებს, შეხვედრების დროს აქტიურად არის ჩართული დისკუსიაში 2 1 2
 16. 16. ყველა ის უნარ-ჩვევა, რომლებსაც ბავშვები პროექტში მუშაობისას იღებენ, პრაქტიკულად გამოიყენეს და განიმტკიცეს; მოსწავლე აღარ იყო პასიური მსმენელი და მან თავად გაართვა თავი დასახულ მიზანს ჯგუფის წევრებთან ერთად; სასწავლო პროცესი მოსწავლეთათვის უფრო მიმზიდველი და საინტერესო გახდა.
 17. 17. აუცილებელია პედაგოგებს შორის გამოცდილების გაზიარება და თანამშრომლობა, ამისათვის შექმნილი მაქვს ჯგუფი ”მოხეტიალე ისტორიკოსი”-სადაც განვიხილავთ ახალ სასწავლო მეთოდებს ისტის დახმარებით; შექმნილი მაქვს სასწავლო-შემეცნებითი გვერდი ვისწავლოთ ისტორია მოსწავლეებისათვის; პროექტზე მუშაობისას ვქმნი ჯგუფებს მოსწავლეებთან , სადაც განვიხილავთ ჩვენი სამუშაო გეგმის დეტალებს, მაგ. ”ჩვენი სოლოლაკი”

×