Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

אם אג׳ייל כזה כיף אז למה התור במשרד למשאבי אנוש?

אם כולם אומרים שאג׳ייל כל כך כיף אז איך זה שמתלוננים על אג׳ייל אצלכם בארגון?
במצגת הזו אני מסביר סיבות אפשריות, וגם חמישה טיפים פרקטיים לצוותי הנהלה להתמודד עם זה.

 • Login to see the comments

אם אג׳ייל כזה כיף אז למה התור במשרד למשאבי אנוש?

 1. 1. ‫נפלא‬ ‫כך‬ ‫כל‬ ‫אג׳ייל‬ ‫אם‬ !?‫האנוש‬ ‫משאבי‬ ‫של‬ ‫במשרד‬ ‫התור‬ ‫למה‬ ‫אז‬
 2. 2. ‫כיף‬ ‫זה‬ ‫אג׳ייל‬ ‫כמה‬ ‫על‬ ‫מספרים‬ ‫כולם‬ Source: https://www.flickr.com/photos/hackny/5685368856/
 3. 3. ‫זלזל‬ ‫לו‬ ‫צנח‬ ?‫הכוונה‬ ‫למה‬
 4. 4. ‫ההנחה‬ - ‫ביון‬ ‫הבסיסית‬ DEPENDENCY FIGHT FLIGHT PAIRING
 5. 5. DEPENDENCY FIGHT-FLIGHT PAIRINGDEPENDENCY
 6. 6. DEPENDENCY-‫ל‬ ‫דוגמאות‬ •…‫החדש‬ ‫השרת‬ ‫כשיגיע‬ •…‫החדש‬ ‫הצוות‬ ‫ראש‬ ‫כשיגיע‬ •…‫את‬ ‫יעשו‬ ‫השני‬ ‫כשבצוות‬ ‫נתחיל‬ •…‫תשתית‬ ‫שתהיה‬ ‫ברגע‬
 7. 7. DEPENDENCY FIGHT-FLIGHT PAIRINGFIGHT-FLIGHT
 8. 8. FIGHT-FLIGHT-‫ל‬ ‫דוגמאות‬ •‫אפקטיביות‬ ‫ולא‬ ‫ארוכות‬ ‫ישיבות‬ •‫קשורים‬ ‫לא‬ ‫נושאים‬ ‫על‬ ‫בעיקר‬ ‫סוערים‬ ‫ויכוחים‬ •‫בפגישות‬ ‫טאבלטים‬ ,‫לפטופים‬ ,‫טלפונים‬ •‫פעוטים‬ ‫אירועים‬ ‫על‬ ‫אוכל‬ ‫של‬ ‫״פריסה״‬
 9. 9. DEPENDENCY FIGHT-FLIGHT PAIRINGPAIRING
 10. 10. PAIRING •‫בישיבות‬ ‫בעיקר‬ ‫קורה‬ •‫ביניהם‬ ‫מדברים‬ ‫משתתפים‬ ‫שני‬ •‫צופים‬ ‫רק‬ ‫השאר‬ ‫כל‬ •‫האנושי‬ ‫הקיום‬ ‫סוג‬ ‫את‬ ‫נגלה‬ ‫שאוטוטו‬ ‫תחושה‬ ‫יש‬ •‫קורה‬ ‫לא‬ ‫דבר‬ ‫שום‬ ‫ותכל׳ס‬
 11. 11. ‫ואג׳ייל‬ ‫הבסיסית‬ ‫ההנחה‬ •‫מתארך‬ ‫הדיילי‬ •‫ספרינט‬ ‫כל‬ ‫רטרו‬ ‫צריכים‬ ‫לא‬ ‫אנחנו‬ •…‫כי‬ ,‫פלנינג‬ ‫להתחיל‬ ‫אפשר‬ ‫אי‬ •‫אבל‬ ,(‫בדברים‬ ‫להתמקד‬ ‫)חשוב‬ ‫כן‬ •‫שותקים‬ ‫השאר‬ ‫וכל‬ ‫דיון‬ ‫חצי‬ ‫תופסים‬ SM-‫וה‬ PO-‫ה‬
 12. 12. ‫לביאליק‬ ‫חזרה‬ ?‫לומר‬ ‫מתכוונים‬ ‫הם‬ ‫מה‬
 13. 13. ‫הם‬ ‫ובעצם‬ ,‫אג׳ייל‬ ‫אומרים‬ ‫הם‬ …‫לומר‬ ‫מתכוונים‬ …‫באג׳ייל‬…‫ואצלנו‬ ‫גבוהה‬ ‫משמעת‬ ‫צריך‬?‫משמעת‬ ‫זה‬ ‫מה‬ ‫לי‬ ‫תזכירו‬ ‫מיד‬ ‫מתגלה‬ ‫בינוניות‬?‫בכלל‬ unit tests ‫צריך‬ ‫למה‬ ‫מולטידיסציפלינרי‬ ‫הצוות‬ ‫מאיפה‬ ‫מושב‬ ‫לנו‬ ‫אין‬ ‫להתחיל‬ ‫תוכנה‬ ‫הוא‬ ‫העיקרי‬ ‫המדד‬ ‫עובדת‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫בשנה‬ ‫פעם‬ ‫מדידה‬ ‫רציני‬
 14. 14. ?‫זה‬ ‫עם‬ ‫לעשות‬ ‫אפשר‬ ‫מה‬ ‫אז‬ .‫יופי‬ ‫נו‬ ‫אג׳ילית‬ ‫להטמעה‬ ‫הבכיר‬ ‫למנהל‬ ‫הטיפים‬ ‫חמשת‬ ‫מוצלחת‬
 15. 15. ?‫קיימים‬ ‫אנחנו‬ ‫מה‬ ‫לשם‬
 16. 16. ‫משמעת‬
 17. 17. ‫הנהלה‬ ‫צוות‬
 18. 18. ‫ההנהלה‬ ‫לצוות‬ ‫הקצר‬ ‫השאלון‬ ?‫וכתובה‬ ‫מנוסחת‬ ‫מטרה‬ ,‫כצוות‬ ,‫לנו‬ ‫יש‬ ‫האם‬ ?‫קבועה‬ ‫בשעה‬ ‫ביום‬ ‫פעם‬ ,‫כצוות‬ ,‫נפגשים‬ ‫אנחנו‬ ‫האם‬ ‫באופן‬ ‫מעדכנים‬ ‫שאנחנו‬ ‫תוכנית‬ ,‫כצוות‬ ,‫לנו‬ ‫יש‬ ‫האם‬ ?‫עקבי‬ ‫באופן‬ ‫ביעדים‬ ‫שלנו‬ ‫העמידה‬ ‫את‬ ‫בודקים‬ ‫אנחנו‬ ‫האם‬ ?‫ותכוף‬ ‫שוטף‬ ?‫קרובות‬ ‫לעתים‬ ‫כצוות‬ ‫עלינו‬ ‫פידבק‬ ‫מבקשים‬ ‫אנחנו‬ ‫האם‬
 19. 19. ‫״גמבה״‬ ‫סיורי‬
 20. 20. ‫רטרוספקטיבה‬
 21. 21. ‫כיף‬ ‫זה‬ ‫אג׳ייל‬ ‫כמה‬ ‫על‬ ‫מספרים‬ ‫כולם‬ Source: https://www.flickr.com/photos/hackny/5685368856/

×