Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sitering referering og kildeliste

21,466 views

Published on

Opphavsrett 10. trinn

Published in: Education
 • Login to see the comments

Sitering referering og kildeliste

 1. 1. Sitering, referering og plagiering
 2. 2. Sitering, referering og plagiering Basert på “Developing good academic practices” (The Open University)
 3. 3. God akademisk praksis Alle som leser det du skriver skal lett forstå hva som er dine tanker og ideer – og hva som er andres
 4. 4. God akademisk praksis
 5. 5. Din forståelse – dine akademiske ferdigheter …og hvordan du klarer å bruke det du har lært Du skal kunne vise hva og hvor mye du har lært i faget
 6. 6. Plagiering …eller det kan bety at du ikke er flink til å sitere og referereKan bety at du bevisst jukser gjennom å bruke det andre har skrevet
 7. 7. Å skrive med egne ord
 8. 8. Skrive med egne ord Omskriving av hva andre har skrevet, f.eks. argumentasjon – hvor du bruker egne ord, egen setningsbygging og hvor du tolker innholdet på din måte.
 9. 9. Å skrive med egne ord 1. Vise hva du forstår 2. Vise hvilke ferdigheter du har 3. Gi deg mulighet til å skape mening i det du leser
 10. 10. Hvorfor er det viktig? 1. Mulig å sette karakterer på arbeidet du har levert hvis det virkelig viser hva du kan og hva du har lært – og du kan få gode tilbakemeldinger som gjør at du kan utvikle deg videre 2. Hvordan vil du føle deg hvis andre får bedre karakterer fordi de har jukset? 3. Du kan måle din egen progresjon – hvor mye du har utviklet deg sammenlignet med tidligere.
 11. 11. 4. Lettere å bruke det du har lært både i faget og i arbeidslivet 3. Lettere å forberede seg til prøver og eksamener 2. Lager fagstoffet til “ditt eget” slik at det blir lettere å huske 1. Utvikle trygghet i å bruke ideer og eksempler Andrefordeler
 12. 12. Plagiering
 13. 13. Plagiering Når man bruker andres arbeid og utgir det for å være sitt eget for på den måten få en fordel. Det reflekterer derfor ikke ens egen forståelse og/eller refleksjoner.
 14. 14. 4. Kopierer tekst fra Internett 3. Omformulerer en setning eller et avsnitt, men slik at det er veldig likt 2. Kopierer direkte ord for ord 1. Bruker setninger og avsnitt som du har funnet Plagiering
 15. 15. 8. Kopierer sitater fra tekster, videoer eller undervisning – selv om du henter dem fra dine egne notater 7. Kopierer notatene til en medelev 6. Kopierer digram, bilder, tegninger uten å fortelle hvem kilden er 5. Låner statistikk eller fakta en annen person eller kilde har samlet Plagiering
 16. 16. 1. Ikke nok tid til å besvare oppgaven og “låner” fra andre (plagiering) 2. Føler seg ikke trygg på at man skriver godt nok og kopierer andre (plagiering) 3. Får venner eller familiemedlemmer til å svare fordi de har ekspertisen (bevisst juks og en form for plagiering) 4. Finner riktig svar på et nettside og kopierer dette (bevisst plagiering) 5. Forstår ikke hva man skal gjøre og kopierer derfor tekststykker fra pensum, selv om man endrer noen ord og rekkefølger (plagiering) Plagieringseksempler
 17. 17. Samarbeid eller sammensvergelse?
 18. 18. Samarbeid (og ikke sammensvergelse) 1. Handler om å hjelpe hverandre med å forstå konsept – ikke at en elev gir andre et ferdig svar 2. Handler om å hjelpe hverandre med å finne strategier for å løse et bestemt problem – men ikke at en elev skal gi bort hele metoden eller svaret til andre 3. Svar på oppgaven skal besvares av hver enkelt elev selv om man hjelper hverandre med å forstå hva det handler om og hva som må gjøres * Når man ikke tenker på gruppeoppgaver/gruppearbeid
 19. 19. 1. Forteller til eller spør andre om hva som er riktig svar eller metode 2. Diskuterer hvordan man skal løse oppgaven på en slik måte at svaret er opplagt 3. Arbeider så tett sammen at besvarelsene er svært like (innhold, struktur og stil) 4. Deler svaret med andre for å få innspill på hva som må være med i den endelige besvarelsen I disse eksemplene er sluttproduktet ikke et resultat av den enkeltes arbeid – det inneholder bidrag fra andre og representerer derfor en gruppe Sammensvergelse
 20. 20. Allmenn kunnskap og kilder
 21. 21. Du trenger ikke oppgi kilder dersom det handler om ting som er allment kjent
 22. 22. Eksempler på allmenn kunnskap 1. Hovedstaden i Norge er Oslo 2. Maleriet “Mona Lisa” er malt av Leonardo Da Vinci 3. Norges befolkning er på ca fem millioner mennesker 4. Summen av vinklene i en trekant er 180 grader
 23. 23. Allmenn kunnskap • Er kjent av de fleste • Er lett å slå opp Er du i tvil om at noe er allmenn kunnskap; sett inn referanse
 24. 24. Allmenn kunnskap Definisjoner på begrep kan ha mange ulike betydninger – så her må du kanskje gjøre rede for hva slags definisjon du vil bruke og hvem som har kommet med den (f.eks. hva mener du med begrepet “overvekt”)
 25. 25. Sitering og referering
 26. 26. Steal with pride Hvis du bruker andres arbeid for å konstruere dine svar uten å referere til dem – da utgir du andres arbeid som ditt eget og gjør deg skyldig i plagiering
 27. 27. Sitering, referering og kildeliste Sitering er en indikator på at du bruker en annens arbeid f.eks. gjennom å bruke en fotnote eller sette forfatter i parantes i utsagnet (forfatterens navn) Referering er en detaljert beskrivelse av kilden du har brukt Kildeliste er en oversikt over alt d har brukt av materiell når du skrev oppgaven
 28. 28. Hvorfor skal vi sitere? Du viser at du har lest ulikt stoff i faget og argumentene dine vil derfor bli styrket som følge av dette Andre kan finne igjen det du har brukt av kilder, noe som gir dem mulighet til å sjekke validitet og autensitet på ditt arbeid
 29. 29. Direkte sitater Dersom sitatet er en setning kan du bruke den direkte i teksten gjennom å sette anførselstegn på begge sider av setningen (eks. Under 2. verdenskrig uttalte Churchill at «Storbritannia ……», noe som viser at Churchill mente……) Skal du bruke flere setninger eller et avsnitt er det vanlig å vise dette som et eget avsnitt, gjerne innrykket i forhold til resten av teksten – og velg om du vil bruke anførselstegn eller ikke. Det viktige er at det er tydelig at dette er et sitat og ikke noe som du har skrevet. Dersom du vil utelate deler av et lengre sitat kan du markere med […] for å vise hvor du har tatt bort noe i sitatet.
 30. 30. Sitere og referere Dersom du viser til noen andres arbeid uten at det er direkte sitat setter du forfatterens navn og årstallet dette er i fra i teksten (eks. Forsker NN (2012) hevder at… - eller Det hevdes at …..(NN, 2012). Du kan også bruke fotnote hvor du setter inn et unikt tall I teksten, enten som fotnote1 eller i parentes (1) – og hvor du nederst på siden skriver forfatter og årstall som du henviser til med dette unike tallet (eks. Forsker NN (årstall) evt bok og side) Du må i kildelista vise til forfatter, årstall, publikasjon (bok, blad, Internett, samtale, TV-program osv) og hvem som er utgiver (evt hvilken utgivelse av bok/blad).
 31. 31. Digitale kilder Finner du f.eks. noe på Internett må du oppgi nettadressen og dato for når du så eller lastet ned informasjonen (eks. [nedlastet 20.10.2013]). Dette er fordi digitale kilder lett kan bli endret.
 32. 32. Det viktigste er at det er tydelig hva som er ditt og hva som er andres arbeid – og at man kan finne tilbake til kildene du har brukt

×