Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentacio slidshare fran_j_r

223 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentacio slidshare fran_j_r

 1. 1. Sistemesempresarials degestió dinformacióFrancisco Jiménez Reyes
 2. 2. Objectius bàsics:• Els sistemes informàtics s’han implantat amb dos objectius bàsics:facilitar les tasques als treballadors i facilitar les preses de decisionsdels dirigents.• Facilitació de les tascques:
 3. 3. Presa de decisions:• Una de les funcions determinants de les empreses és extreureinformació a partir de les dades que pugui recollir però s’hi had’afegir un factor important: aquesta informació ha d’estardisponible en el moment oportú.• Per programari empresarial; s’entén qualsevol tipus deprogramari que ajudi a mesurar o millorar la seva activitat.Podem dividir el programari que es fa servir per gestionar unaempresa en aplicacions genèriques, programari amesura, programari estàndard i ERP.- Evolució dels SIE:
 4. 4. Programari a mida i estandard• Programari a mida:El programari a mida consisteix a desenvolupar un nou programainformàtic que permeti informatitzar l’activitat de l’empresa.• programari estàndard:El programari estàndard de gestió d’empreses és un programaridesenvolupat específicament per poder funcionar en la majoriad’organitzacions.
 5. 5. Les aplicacions genèriquesLes aplicacions genèriques són aplicacions que no estandesenvolupades específicament per a la gestió de l’empresa sinóque són de caràcter més general.El programari a mesura consisteix a desenvolupar un nou programainformàtic que permeti informatitzar l’activitat de l’empresa.
 6. 6. ERP:• Els ERP són sistemes integrals per a la gestió de l’empresa. Es tractad’un programa integrat que permet avaluar i gestionar el negoci.Són sistemes de gestió d’informació que automatitzen moltes de lestasques d’operació i producció dels negocis d’una empresa
 7. 7. Característiques dels ERP:• Es produeix una illa informàtica quan en una empresa hi hadiferents departaments que tenen les seves dades pròpies i nomésen comparteixen una part amb la resta de l’empresa.• Característiques dels ERP:Un ERP a grans trets està format per una base de dadescentralitzada i un grup de mòduls o aplicacions.
 8. 8. Tipus dERP:• Un ERP vertical és una solució amb totes les funcionalitatsestàndard, com control de magatzem, compres, vendes ofinances, però a més s’hi afegeixen les necessitats concretes d’unsector determinat i s’hi adapten.• Un ERP horitzontal és una aplicació pensada per poder funcionaren qualsevol empresa.• Tot i que els més usats són ERP de codi privatiu també hi ha ERPde codi obert.• Els ERP estan evolucionant per oferir més serveis i per adaptar-seals nous requisits que demanen els usuaris.
 9. 9. ERP en núvol• Aquesta característica permet:• Fer servir el programa sense haver d’instal·lar cap programari,• fer cap mena de despesa en infraestructura de maquinari
 10. 10. Informàtica en núvolFrancisco Jiménez Reyes
 11. 11. La informàtica en núvol fa referència a un conjunt de tecnologiesque permeten emmagatzemar tots els recursos a Internet.• Quan es parla d’informàtica en núvol es defineix un sistemad’obtenció de serveis o recursos sense necessitat de saber en quinlloc es troben.• Els proveïdors dels serveis s’organitzen per aprofitar al màxim lesseves infraestructures i proveir servei a múltiples usuaris alhora;d’aquesta manera els clients poden aconseguir serveis ques’adaptin perfectament a les seves necessitats sense haver de ferdespeses en infraestructura informàtica.
 12. 12. Informàtica en núvol• Infraestructura informàtica:-> Un PC controla el núvol
 13. 13. Ubiqüitat• Accés des de qualsevol lloc i amb qualsevol dispositiu:
 14. 14. Informàtica en núvol• La informàtica en núvol parteix de l’evolució d’aquestestecnologies i d’altres com la virtualització, l’increment de lesvelocitats d’accés a Internet, o la proliferació de dispositius mòbils.• La tecnologia de màquines virtuals fa que els clients puguin anardimensionant els recursos virtuals que volen fer servir segons lesnecessitats de cada moment.
 15. 15. Infraestructura informàtica:• El cloud computing fa que no calgui una gran infraestructurainformàtica en l’organització i permet que no calgui fer gransdespeses en maquinari ni renovar els equips: n’hi ha prou decontractar més recursos.• Reducció de costos:Com que els proveïdors el que fan és revendre capacitat quealtrament no farien servir, han optat per fer que els clients noméspaguin per l’ús que facin dels serveis.
 16. 16. Classificació segons tipus:• Tot i els avantatges que aporta la informàtica en el núvol encara hiha aspectes que fan que molta gent es resisteixi a adoptar-la, comels dubtes sobre la seguretat i disponibilitat de les dades, la por aser totalment dependent d’un proveïdor o fins i tot aspectes legals.• Segons qui té la propietat del núvol es poden classificar els núvolsen núvols públics, núvols privats i núvols híbrids.• Es consideren núvols públics tots aquells núvols que sónadministrats per un proveïdor i no pel client que en fa ús.
 17. 17. Informàtica en núvol• Els núvols híbrids es basen a disposar una part de lainfraestructura en núvols públics i una altra en privats, de maneraque es tingui una part de la informàtica fora de l’empresa i unaaltra a dins.• Núvols Privats s’aconsegueix aprofitar millor els recursos de quèes disposa en la xarxa local i s’aconsegueixen part dels avantatgesde la informàtica en núvol, sense perdre mai el control del’aplicació ni les seves dades, sense dependre de tercers i mantenintel control total sobre els recursos.
 18. 18. Clasificació: Públic, Privat, Hibrid.
 19. 19. Captivitat en el proveïdor• Un dels problemes que té actualment la informàtica en núvol ésque no sempre tots els núvols són compatibles entre si. En aquestmoment no existeix un estàndard d’interoperativitat entre núvols iper tant cada proveïdor fa les coses a la seva manera.• Aspectes LegalsLa LOPD estableix que no es poden fer transferènciesinternacionals de dades a països que no tinguin una legislacióinternacional semblant a la que hi ha a l’Estat espanyol.

×