Helena Masarić -Financiranje lokalnog djelokruga

1,982 views

Published on

Published in: News & Politics, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,982
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10
Actions
Shares
0
Downloads
19
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Rok se možda čini dugačak, ali vidjet ćemo da to baš i nije tako.
 • Mandat počinje danom proglašenja službenih rezultata izbora – članak 5. Zakona o izborima
 • Helena Masarić -Financiranje lokalnog djelokruga

  1. 1. INSTITUT ZA JAVNU UPRAVU <ul><li>SAVJETOVANJE </li></ul><ul><li>KAKVA REFORMA LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE? </li></ul><ul><li>Praktični problemi i nova rješenja u financiranju lokalnog djelokruga </li></ul><ul><li>Zagreb, 22. travnja 2010. </li></ul>
  2. 2. GRADOVI I OPĆINE NA RUBU STEČAJA? <ul><li>Njemačke općine su u utorak ponovo upozorile na njihovu tešku novčanu situaciju i naglasile da ih je velik broj na rubu stečaja. </li></ul><ul><li>Njemačka Zajednica općina i gradova računa s deficitom od 12 milijardi eura ove godine, najviše nakon rata. </li></ul><ul><li>Novi list , 03. veljače 2010. </li></ul>
  3. 3. OSNOVNE ODREDNICE <ul><li>Gradovi i općine imaju svoje odgovarajuće prihode kojima u okviru samoupravnog djelokruga slobodno raspolažu </li></ul><ul><li>Prihodi moraju biti razmjerni njihovim ovlastima </li></ul><ul><li>Sustavi financiranja prihoda moraju biti razvojni i evolutivni kako bi mogli slijediti promjene stvarnih troškova obavljanja lokalnih vlasti </li></ul>
  4. 4. <ul><li>ZAKONODAVNI OKVIR </li></ul><ul><li>Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) </li></ul><ul><li>Zakon o proračunu (NN 87/08) </li></ul><ul><li>Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 117/93,69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01,107/01,117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07-Odluka Ustavnog suda RH i 73/08), </li></ul>
  5. 5. Nastavak <ul><li>Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske koji se donosi za tekuću godinu </li></ul><ul><li>Posebni zakoni i programi kojima su utvrđene poticajne mjere za obnovu i razvoj: </li></ul><ul><li>-Zakon o otocima – NN 34/99, 32/02 i 33/06, </li></ul><ul><li>Zakon o područjima od posebne državne skrbi – NN 86/08, </li></ul><ul><li>Zakon o brdsko planinskom području – NN 80/08) </li></ul><ul><li>Zakon o obnovi i razvoju Grada Vukovara-NN 44/01, 90/05 i 38/09) </li></ul>
  6. 6. Nastavak <ul><li>Posebni zakoni kojima se uređuju poslovi iz djelokruga jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave: </li></ul><ul><li>Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09), </li></ul><ul><li>Zakon o pomorskom dobru (NN 158/03, 141/06 i 38/09), </li></ul><ul><li>Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/90, 151/03, 157/03 i 87/09), </li></ul><ul><li>Zakon o financiranju vodnog gospodarstva (NN 153/09), </li></ul>
  7. 7. <ul><li>Nastavak </li></ul><ul><li>Zakon o boravišnoj pristojbi (NN 152/08 i 59/09-ispravak), </li></ul><ul><li>Zakon o šumama (NN 14/05, 82/06 i 129/08), </li></ul><ul><li>Zakon o poljoprivrednom zemljištu (152/08 i 21/10), </li></ul><ul><li>Zakon o lovstvu (NN 140/05 i 75/09), </li></ul><ul><li>Zakon o rudarstvu (NN 75/09). </li></ul>
  8. 8. PROGRAM GOSPODARSKOG OPORAVKA – TRAVANJ 2010. <ul><li>FISKALNA POLITIKA Aktivnosti-kratki rok – do kraja 2010. </li></ul><ul><li>1. ukidanje kriznog poreza na dohotke iznad 6.000 kuna od 1. studenoga 2010. </li></ul><ul><li>2. ukidanje svih poreznih olakšica u sustavu poreza na dohodak, osim poreznih poticaja za istraživanje i razvoj </li></ul>
  9. 9. NASTAVAK <ul><li>6. osnivanje središnjeg regulatornog tijela za vodne, komunalne i slične naknade u nadležnosti lokalne samouprave </li></ul><ul><li>5. smanjenje, odnosno uklanjanje neporeznih davanja (prioriteti: vodni doprinos, doprinos za Hrvatske šume, doprinos HTZ-a, spomenička renta, uz davanje preporuke lokalnoj samoupravi za umanjenje neporeznih davanja iz njezine nadležnosti) </li></ul>
  10. 10. JAVNA UPRAVA CILJ- racionalizacija javne uprave <ul><li>7. prijenos dijela poslova sa središnje na niže razine vlasti, kao i na tijela izvan sustava državne uprave (prenošenje javnih ovlasti) – do kraja 2010. </li></ul><ul><li>3. provedba funkcionalne i fiskalne decentralizacije – do ulaska u EU </li></ul><ul><li>1. teritorijalni preustroj te funkcionalna i fiskalna decentralizacija na manjem broju jedinica lokalne samouprave –dugi rok – do 2020. </li></ul>
  11. 11. UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM <ul><li>4. učinkovito upravljanje nekretninama u državnom vlasništvu – do ulaska u EU </li></ul><ul><li>2. priprema plana privatizacije trgovačkih društava u državnom vlasništvu – do kraja 2010. uz * preporuku i jedinicama lokalne i regionalne (područne) samouprave da učine isto </li></ul>
  12. 12. NOVINE U SUSTAVU FINANCIRANJA OD 1993.-2010. <ul><li>2001. – decentraliziran dio funkcija u djelatnostima školstva, zdravstva, socijalne skrbi i vatrogastvo </li></ul><ul><li>2006. – 0d 01.01. 2007. –porez na dohodak se dijeli između općina, gradova i županija </li></ul><ul><li>2007. – odlukom Ustavnog suda RH ukinute odredbe Zakona o financiranju…o porezu na neizgrađeno građevinsko zemljište, na neobrađene poljoprivredne površine i neiskorištene poduzetničke nekretnine </li></ul>
  13. 13. <ul><li> u 000 kn I </li></ul><ul><li>Izvor: analiza Udruge gradova RH </li></ul>UČINCI IZMJENE ZAKONA Lokalna i područna ® samouprava Središnja država Dohodak Dobit Ukupno Dohodak Dobit Ukupno 2007. 2.128.632 -2.584.538 -455.906 -2.128.632 2.584.538 455.906 2008. 2.537.217 -3.103.951 -566.734 -2.537.217 3.103.951 566.734
  14. 14. <ul><li>Udio prihoda proračuna lokalnih jedinica u ukupnim javnim prihodima u 2008. godini iznosi 10,95 % (izvor: Financijska održivost lokalnih jedinica –stanje i moguće inovacije, Šimović J. et al.) </li></ul><ul><li>„ Temeljni cilj strategije fiskalne decentralizacije da se postepeno, a najkasnije u proračunu za 2011. godinu dođe do odnosa da je prihod poslovanja JLP®S najmanje 20% prihoda poslovanja središnjeg proračuna…“ (Program Vlade Republike Hrvatske za mandat 2009-2011;23) </li></ul>
  15. 15. Struktura prihoda proračuna gradova i općina u PGŽ
  16. 16. Porezni prihodi u proračunima gradova i općina u PGŽ
  17. 17. PROBLEMI: <ul><li>1. Određenost namjene prihoda (komunalna naknada, komunalni doprinos, spomenička renta, naknade od koncesija, udio u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije, boravišna pristojba, naknada za razvoj i dr.) </li></ul><ul><li>2. Nedostatna autonomija u određivanju poreznih stopa (potpuna autonomija samo kod određivanja porezne stope za korištenje javnih površina) </li></ul>
  18. 18. PROBLEMI: <ul><li>3. Gubitak imovine temeljem odredbe članka 77. Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (poslovni prostori i po toj osnovi gubitak prihoda od zakupa) </li></ul><ul><li>4. Gubitak imovine temeljem članka 16. Zakona o šumama (nemogućnost raspolaganja zemljištem unutar granica građevinskih područja) </li></ul>
  19. 19. ?????? <ul><li>Da li su sustavi financiranja razvojni i </li></ul><ul><li>evolutivni ? </li></ul><ul><li>Da li prihodi mogu slijediti stvarne </li></ul><ul><li>troškove obavljanja lokalnih poslova? </li></ul>
  20. 20. Struktura rashoda proračuna gradova i općina u PGŽ
  21. 22. <ul><li>OPĆI UVJETI ZADUŽIVANJA UREĐENI SU: </li></ul><ul><li>Zakonom o proračunu (NN 87/08) </li></ul><ul><li>Pravilnikom o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinicama lokalne samouprave (NN 55/09) </li></ul><ul><li>Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna za 2010. godinu (NN 151/09) </li></ul>
  22. 23. <ul><li>OGRANIČENJA: </li></ul><ul><li>1. Ukupna godišnja obveza može iznositi najviše 20% ostvarenih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje. </li></ul><ul><li>2. Uključen je iznos za dana jamstava i suglasnosti za zaduživanje pravnih osoba u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu jedinice lokalne samouprave i ustanova čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave, te dospjele nepodmirene obveze iz prethodnih godina. </li></ul>
  23. 24. <ul><li>3. JLS, ustanove čiji je osnivač JLS i trgovačka društva u većinskom vlasništvu JLS mogu sklopiti ugovor o javno-privatnom partnerstvu ako ukupan godišnji iznos svih naknada , koje javni partner na temelju svih ugovora o javno-privatnom partnerstvu plaća privatnim partnerima ne prelazi 25% ostvarenog proračunskog prihoda prethodne godine umanjenog za kapitalne prihoda, uz mišljenje Ministarstva financija i drugih tijela prema posebnim propisima koji uređuju javno-privatno partnerstvo </li></ul>
  24. 25. DODATNA OGRANIČENJA <ul><li>Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna RH za 2010. godinu propisano je dodatno ograničenja - jedinice lokalne samouprave mogu se zaduživati najviše do 2,3% ukupno ostvarenih prihoda poslovanja svih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 01.01. do 31.12. 2009. godine. </li></ul><ul><li>Dug Grada Zagreba u 2003. godini je iznosio 885 mil.kn., što u ukupnom dugu lokalnih jedinica čini 45%. </li></ul>
  25. 26. NEFISKALNI INSTRUMENTI FINANCIRANJA 1. Zaduživanje izdavanjem vrijednosnih papira 2. Javno privatno partnerstvo 3. Sredstva pretpristupnih fondova EU
  26. 27. ZADUŽIVANJE IZDAVANJEM VRIJEDNOSNIH PAPIRA <ul><li>Uređeno je: </li></ul><ul><li>Zakonom o tržištu vrijednosnih papira (NN 84/02 i 138/06) </li></ul><ul><li>Pravilnikom o obliku, vrsti i broju primjeraka obveznih priloga uz zahtjev za odobrenje prospekta, kao i o obveznom sadržaju tog zahtjeva ( NN 4/09) </li></ul>
  27. 28. TKO JE DO SADA IZDAO OBVEZNICE ? <ul><ul><li>Istarska županija 1995. (2.000.000 DEM) i 1996. (2.800.000 DEM) </li></ul></ul><ul><ul><li>Grad Opatija 1997. (14.000.000 kn) </li></ul></ul><ul><ul><li>Grad Koprivnica 2004. (60.000.000 kn) </li></ul></ul><ul><ul><li>Grad Zadar 2004. (18.500.000 EUR-a) </li></ul></ul><ul><ul><li>Grad Rijeka 2006. ( 180.000.000 kn) </li></ul></ul><ul><ul><li>Grad Osijek 2007. (25.000.000 kn) </li></ul></ul><ul><ul><li>Grad Split 2006. i 2007. (12.100.000 EUR-a </li></ul></ul><ul><ul><li>Grad Vinkovci 2007. (42.000.000 kn) </li></ul></ul>
  28. 29. JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO <ul><ul><li>Uređeno je: </li></ul></ul><ul><ul><li>Zakonom o javno-privatnom partnerstvu (NN 129/08) </li></ul></ul><ul><ul><li>Zakonom o koncesijama (NN 125/08) </li></ul></ul><ul><ul><li>Zakonom o javnoj nabavi (NN 110/07 i 125/08) </li></ul></ul><ul><ul><li>Uredbom o kriterijima ocjene i odobravanja projekata javno-privatnog partnerstva (NN 56/09) </li></ul></ul><ul><ul><li>Uredbom o sadržaju ugovora o javno-privatnom partnerstvu (NN 56/09) </li></ul></ul><ul><ul><li>Uredbom o nadzoru provedbe projekata javno-privatnog partnerstva (NN 56/09) </li></ul></ul>
  29. 30. Iz priopćenja Europske komisije EC COM Pokretanje privatnog i javnog ulaganja za oporavak i dugoročnu strukturalnu promjenu <ul><ul><li>“ Kako bi se osiguralo da JPP-ovi nastave imati ključnu ulogu u dugoročnom pogledu, pet je postupaka posebno neophodno u 2010.: </li></ul></ul><ul><ul><li>Komisija će uspostaviti grupu za JPP pozivajući relevantne dioničare kako bi se raspravilo o njihovim brigama i daljnjim idejama vezanim uz JPP-ove. Gdje je prikladno, dat će vodstvo i pomoć državama članicama u smanjenju administrativnog tereta i kašnjenja u provedbi JPP-ova: u ovom će kontekstu istražiti načine olakšavanja i ubrzanja davanja dopusnica za planiranje projektima JPP-a. </li></ul></ul>
  30. 31. DOPRINOS DRŽAVE OŽIVLJAVANJA GOSPODARSTVA <ul><li>(iz PROGRAMA GOSPODARSKO OPORAVKA) </li></ul><ul><li>9. financiranje projekata prvenstveno privatnim kapitalom i sredstvima fondova EU-a, a manjim dijelom iz proracuna i kroz javna poduzeca – DO KRAJA 2010. </li></ul>
  31. 32. PRIPREME ZA KORIŠTENJE STRUKTURNIH FONDOVA I KOHEZIJSKOG FONDA EU <ul><ul><li>EU sredstava namijenjena regionalnom razvoju </li></ul></ul><ul><ul><li>potrebna priprema projektne dokumentacije (u slučaju velikih investicijskih projekata može iznositi do 5 % ukupne vrijednosti projekta), </li></ul></ul><ul><ul><li>korisnici bespovratnih sredstava moraju osigurati i vlastito sufinanciranje (ako se radi o velikim investicijskim projektima od 30 do 40% ukupne vrijednosti projekta). </li></ul></ul>
  32. 33. Što nam je za činiti? <ul><ul><li>1. Da središnja vlast uvaži preporuke Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe iz listopada 2007.: </li></ul></ul><ul><li>Da poboljša financiranje onih jedinica lokalne samouprave koje zbog svoje nedostatne veličine ne mogu obavljati poslove iz samoupravnog djelokruga; </li></ul><ul><li>Da poveća ukupnu razinu financiranja za lokalne i regionalne vlasti; </li></ul>
  33. 34. Što nam je za činiti? <ul><li>da znatno poveća raspoloživost vlastitih financijskih sredstava o razini kojih su lokalne i regionalne vlasti ovlaštene same odlučivati; </li></ul><ul><li>razmotriti (često) određivanje namjene sredstava koja su na raspolaganju županijama i velikim gradovima za pružanje glavnih „decentraliziranih usluga“. </li></ul><ul><li>2. Da se izmijene Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine i Zakon o šumama </li></ul>
  34. 35. <ul><li>HVALA NA PAŽNJI </li></ul><ul><li>Helena Masarić, pročelnica Ureda </li></ul><ul><li>Grada Opatije </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul>

  ×