Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Wat is Open Source?

1,629 views

Published on

Introduction to open source (in dutch). Presented at the 'Second Tuesday' event in may 2007.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Wat is Open Source?

 1. 1. Waarom Open Source en hoe? Ivo Jansch <ivo@ibuildings.nl>
 2. 2. Agenda <ul><li>Intro </li></ul><ul><li>Wat is Open Source? </li></ul><ul><li>Case </li></ul><ul><li>Waarom Open Source? </li></ul><ul><li>Aanpak </li></ul><ul><li>Vragen/Discussie </li></ul>
 3. 3. Over Ibuildings.nl <ul><li>Bedrijf </li></ul><ul><ul><li>Opgericht in 1999 </li></ul></ul><ul><ul><li>40+ medewerkers in 3 kantoren (Vlissingen, Rotterdam en Sittard)‏ </li></ul></ul><ul><ul><li>Focus op (open source) technologie </li></ul></ul><ul><li>Activiteiten </li></ul><ul><ul><li>Technology & Development </li></ul></ul><ul><ul><li>Business Solutions </li></ul></ul><ul><ul><li>Dotcom products (http://www.mockatoo.com)‏ </li></ul></ul>
 4. 4. Wat is Open Source?
 5. 5. In een notendop <ul><li>Toegang tot broncode </li></ul><ul><li>Vrijheid om aan te passen </li></ul><ul><li>Vrijheid om te distribueren </li></ul><ul><li>Vrijheid om te gebruiken </li></ul><ul><li>Open Source Definition – www.opensource.org </li></ul><ul><li>Speech versus Beer </li></ul>
 6. 6. Voorbeelden <ul><li>Herken je deze? </li></ul>
 7. 7. Industry support <ul><li>Als zij het zeggen... </li></ul>
 8. 8. Historie <ul><li>< 1980 Software vrijwel altijd open </li></ul><ul><li>Jaren 80, 90 Opkomst commerciele software, EULA’s </li></ul><ul><li>1985 FSF opgericht door Richard Stallman </li></ul><ul><li>1991 Linus Torvalds’ eerste versie van Linux </li></ul><ul><li>1997 Eric Raymond’s “The Cathedral & The Bazaar” </li></ul><ul><li>1998 Netscape / Mozilla release Term ‘Open Source’ gelanceerd OSI opgericht </li></ul><ul><li>1999 Red Hat naar de beurs </li></ul><ul><li>2000-nu Verankering, adoptie door industrie </li></ul>
 9. 9. Case
 10. 10. Case Ibuildings <ul><li>Startup company </li></ul><ul><ul><li>Software is prijzig </li></ul></ul><ul><li>Open Source minded </li></ul><ul><ul><li>Ibuildings gebruikte de ‘LAMP’ omgeving </li></ul></ul><ul><li>“ Scratching an itch” </li></ul><ul><ul><li>Tijdregistratie </li></ul></ul><ul><li>Hoe werkt dat nou, dat Open Source? </li></ul><ul><li>Achievo Project Management </li></ul><ul><ul><li>Eerste open source release in april 2000 </li></ul></ul><ul><li>Spin-offs </li></ul><ul><ul><li>ATK - framework </li></ul></ul><ul><ul><li>WDE - content management </li></ul></ul>
 11. 11. Waarom Open Source?
 12. 12. Voordelen voor de gebruiker <ul><li>Kosten </li></ul><ul><ul><li>Vaak gratis, let wel op TCO </li></ul></ul><ul><li>Support </li></ul><ul><ul><li>Communities </li></ul></ul><ul><ul><li>Professionele support </li></ul></ul><ul><li>Niche applicaties </li></ul><ul><ul><li>Kosten delen bij dure investering </li></ul></ul><ul><li>Leveranciers-onafhankelijkheid </li></ul><ul><ul><li>Geen “Vendor-Lock” </li></ul></ul><ul><li>Stabiliteit </li></ul><ul><ul><li>“ Given enough eyeballs, all bugs are shallow” </li></ul></ul><ul><li>Security </li></ul>
 13. 13. Voordelen automatiseerders <ul><li>Bron: http://www.riehle.org/computer-science/research/2007/computer-2007.pdf </li></ul>
 14. 14. Voordelen automatiseerders
 15. 15. Voordelen leveranciers <ul><li>Ontwikkelkosten verlagen </li></ul><ul><ul><li>Joint development </li></ul></ul><ul><li>Kennisopbouw </li></ul><ul><li>Imago </li></ul>
 16. 16. Business Models <ul><li>Kennismodel </li></ul><ul><ul><li>Ondersteuning </li></ul></ul><ul><ul><li>Training </li></ul></ul><ul><ul><li>Maatwerk </li></ul></ul><ul><li>Licentiemodel </li></ul><ul><ul><li>Commercial license </li></ul></ul><ul><ul><li>Dual licensing </li></ul></ul><ul><li>Indirect model </li></ul><ul><ul><li>Projecten, implementatie </li></ul></ul><ul><ul><li>Motor voor andere producten </li></ul></ul><ul><ul><li>Marketinginstrument </li></ul></ul>
 17. 17. En hoe doe je dat nou?
 18. 18. Keuze licentiemodel <ul><li>GPL </li></ul><ul><ul><li>Populaire licentievorm </li></ul></ul><ul><ul><li>Wijzigingen worden gedeeld </li></ul></ul><ul><ul><li>Rechten doorgeven </li></ul></ul><ul><ul><li>Viraal </li></ul></ul><ul><li>Alles mag </li></ul><ul><ul><li>‘ BSD style’ </li></ul></ul><ul><ul><li>Commercieel gebruik </li></ul></ul><ul><ul><li>Wijzigingen hoeven niet gedeeld te worden </li></ul></ul><ul><ul><li>Gebruik in gesloten software </li></ul></ul><ul><li>Dual licensing </li></ul><ul><li>Gebruik bij voorkeur een bestaande licentie </li></ul>
 19. 19. Ontwikkelmodel <ul><li>Evolutionaire ontwikkeling </li></ul><ul><ul><li>vs. marketinggedreven ontwikkeling </li></ul></ul><ul><li>Sterke generalisatie </li></ul><ul><ul><li>Los het niet alleen voor jezelf op </li></ul></ul><ul><li>Documentatie </li></ul><ul><ul><li>Niet alleen voor gebruikers, voor andere ontwikkelaars </li></ul></ul><ul><li>Release-beleid </li></ul><ul><ul><li>Early, often, but above all, something that works </li></ul></ul><ul><ul><li>Branches </li></ul></ul><ul><li>‘ Benevolent Dictator’ </li></ul>
 20. 20. Community <ul><li>Website </li></ul><ul><li>Tools </li></ul><ul><ul><li>Forum </li></ul></ul><ul><ul><li>Broncodebeheer (SVN, CVS)‏ </li></ul></ul><ul><ul><li>Documentatie (Wiki)‏ </li></ul></ul><ul><ul><li>Ticket systeem / bugtracker </li></ul></ul><ul><ul><li>Geautomatiseerde releases </li></ul></ul><ul><li>Marketing </li></ul><ul><ul><li>Algemeen, Freshmeat, SourceForge etc. </li></ul></ul><ul><ul><li>Gericht binnen doelgroep </li></ul></ul>
 21. 21. Motivatie <ul><li>Wat drijft ontwikkelaars? </li></ul><ul><ul><li>‘ Egoboo’ </li></ul></ul><ul><ul><li>Sexy projecten </li></ul></ul><ul><ul><li>Peer review </li></ul></ul><ul><ul><li>Creativiteit </li></ul></ul><ul><ul><li>Zorg voor een ‘key personality’ die de kar trekt </li></ul></ul><ul><li>Wat drijft bedrijven? </li></ul><ul><ul><li>Joint development </li></ul></ul><ul><ul><li>Gezamelijke vijand </li></ul></ul>
 22. 22. Valkuilen <ul><li>Bij Open Sourcen van bestaande applicatie, let op: </li></ul><ul><li>Security </li></ul><ul><ul><li>Benadelen bestaande klanten </li></ul></ul><ul><li>Third party software </li></ul><ul><ul><li>Heb je wel copyright op al je software? </li></ul></ul><ul><li>Kwaliteit code </li></ul><ul><ul><li>Leesbaarheid </li></ul></ul><ul><ul><li>Onderhoudbaarheid </li></ul></ul><ul><ul><li>Leeftijd </li></ul></ul>
 23. 23. Valkuilen <ul><li>Algemene valkuilen: </li></ul><ul><li>Doodbloeden </li></ul><ul><ul><li>Onderhoud de software </li></ul></ul><ul><ul><li>Communiceer met de community </li></ul></ul><ul><li>Forks </li></ul><ul><ul><li>Projectsplitsing is voor niemand goed </li></ul></ul><ul><li>Copyrights en patenten </li></ul><ul><ul><li>Wespennest </li></ul></ul><ul><li>Free puppy </li></ul>
 24. 24. Vragen / Discussie <ul><ul><li>Meer informatie: </li></ul></ul><ul><ul><li>http://www.ibuildings.nl </li></ul></ul><ul><ul><li>http://www.achievo.org </li></ul></ul><ul><ul><li>http://www.achievo.org/blog </li></ul></ul><ul><ul><li>http://www.opensource.org </li></ul></ul>

×