Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

PfCongrez 2007 Zend Studio Overview

An overview of Zend Studio that I did at the PFCongrez 2007 (http://www.pfcontrez.nl) on april 14th, 2007.

 • Login to see the comments

PfCongrez 2007 Zend Studio Overview

 1. 1. Zend Studio Ivo Jansch Pfcongrez - April 2007
 2. 2. Agenda <ul><li>Over Zend en over Ibuildings </li></ul><ul><li>Positionering Zend Studio </li></ul><ul><li>Historie </li></ul><ul><li>Product Overview / Demo </li></ul><ul><li>Verschillende edities </li></ul><ul><li>De concurrentie </li></ul><ul><li>PHP IDE en Zend Neon </li></ul><ul><li>De Toekomst – Roadmap </li></ul>
 3. 3. Wie is Zend? <ul><li>Zend is ‘the PHP company’ </li></ul><ul><ul><li>De oprichters van Zend, Ze ev Suraski and A nd i Gutmans, zijn de architecten van PHP </li></ul></ul><ul><ul><li>Sinds 1999 bezig met ontwikkeling en evangelisatie van PHP </li></ul></ul><ul><ul><li>Meer dan 20,000 klanten wereldwijd </li></ul></ul><ul><ul><li>Strategische partnerships: IBM, Oracle, MySQL, SAP en Intel </li></ul></ul><ul><ul><li>Zend wereldwijd : kantoren in de VS (HQ), Israel (R&D) , Europa (Sales & PS), Japan en Rusland (Sales & PS) </li></ul></ul><ul><li>Mission statement: </li></ul><ul><ul><li>“ Zend guides enterprises through all technology stages related to deploying PHP, from initial assessment, through development, and all the way to production and future planning” </li></ul></ul>
 4. 4. Wie is Ibuildings? <ul><li>Development met PHP sinds 1999 </li></ul><ul><li>Vlissingen, Rotterdam, Sittard </li></ul><ul><li>43 personeelsleden, waarvan 18 ZCE </li></ul><ul><ul><li>[email_address] </li></ul></ul><ul><li>‘ Official Representative’ van Zend in de Benelux: </li></ul><ul><ul><li>Uitrol van Zend portfolio in Nederland </li></ul></ul><ul><ul><li>Ondersteunen van bedrijven bij de adoptie van PHP </li></ul></ul><ul><ul><li>Professionaliseren van PHP in Nederland </li></ul></ul><ul><li>Professional Services </li></ul><ul><ul><li>Consulting voor PHP projecten, applicaties en infrastructuur </li></ul></ul><ul><ul><li>Ontwikkelmethodologie & software processen </li></ul></ul><ul><ul><li>Application auditing (scalability, performance, security) </li></ul></ul><ul><ul><li>Zend Onsite Training (PHP, Products) </li></ul></ul>
 5. 5. Positionering
 6. 6. Zend Portfolio
 7. 7. Zend Portfolio (2)
 8. 8. Zend Studio - Doel “ Deliver the best Integrated Development Environment (IDE) available for PHP developers, that encompass all the development components necessary for the full PHP application lifecycle. ”
 9. 9. De Markt <ul><li>Totaal aantal PHP ontwikkelaars wereldwijd: 4.6M </li></ul><ul><li>Gemiddelde klant is bedrijf van 2-6 developers </li></ul><ul><li>Sterke community </li></ul><ul><ul><li>1000+ feedbacks voor Studio 5 </li></ul></ul><ul><ul><li>Zend Studio is multiplatform: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Windows – 72% </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Linux – 20% </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mac – 8% </li></ul></ul></ul>
 10. 10. Historie
 11. 11. History <ul><li>Studio 1.0 - 2001 </li></ul><ul><li>Studio 2.0 - 2002 </li></ul><ul><li>Studio 3.0 - September 2003 </li></ul><ul><li>Studio 3.5 - Juni 2004 </li></ul><ul><li>Studio 4.0 - Januari 2005 </li></ul><ul><li>Studio 5.0 – November 2005 </li></ul><ul><li>Studio 5.5 – December 2006 </li></ul>
 12. 12. Studio 1.0
 13. 13. Studio 2.0
 14. 14. Studio 2.5
 15. 15. Studio 4.0
 16. 16. Product Overview / Demo
 17. 17. Zend Studio – Wat zit erin? <ul><li>Zend Studio Client </li></ul><ul><ul><li>Zend Development Environment </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Interne Debugger </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>PHP Manual </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Toolbars voor IE, Mozilla en Firefox </li></ul></ul><ul><li>Zend Platform </li></ul><ul><ul><li>Remote Debugger </li></ul></ul><ul><ul><li>Apache </li></ul></ul><ul><ul><li>PHP </li></ul></ul><ul><ul><li>Monitoring </li></ul></ul><ul><ul><li>Java Bridge </li></ul></ul>
 18. 18. Zend Studio <ul><li>De Integrated Development Environment (IDE) bevat: </li></ul><ul><ul><li>Ontwikkeling </li></ul></ul><ul><ul><li>Debugging </li></ul></ul><ul><ul><li>Management </li></ul></ul><ul><ul><li>Optimalisatie </li></ul></ul><ul><ul><li>Deployment </li></ul></ul>Alles wat je nodig hebt tijdens de ontwikkeling van PHP applicaties binnen 1 omgeving.
 19. 19. <ul><li>Syntax Highlighting </li></ul><ul><li>Auto Code Completion </li></ul><ul><li>Real-Time Syntax Errors </li></ul><ul><li>PHP Code Inspection </li></ul><ul><li>Code Templates & Snippets </li></ul><ul><li>PHPDOC & PHPDocumentor Integratie </li></ul>Ontwikkel Debug Manage Optimise Zend Studio - [Ontwikkeling] Deploy
 20. 20. <ul><li>Interne en remote debugging </li></ul><ul><li>Secure remote debugging </li></ul><ul><li>Debugging vanuit de browser </li></ul><ul><li>Code analyzer </li></ul>Zend Studio - [Debugging] Ontwikkel Debug Manage Deploy Optimise
 21. 21. <ul><li>Project Wizard / Browser </li></ul><ul><li>Code Management via CVS/SVN </li></ul><ul><ul><li>Versies vergelijken </li></ul></ul><ul><ul><li>Label decoratie </li></ul></ul><ul><li>Database/SQL integratie (MySQL, PostgreSQL, SQLite, Oracle, etc.) </li></ul><ul><li>Template Export/Import </li></ul>Zend Studio - [Management] Ontwikkel Debug Manage Deploy Optimise
 22. 22. <ul><li>Code Analyser </li></ul><ul><li>Visual Profiler </li></ul>Zend Studio - [Optimalisatie] Ontwikkel Debug Manage Deploy Optimise
 23. 23. <ul><li>FTP & Secure FTP direct vanuit Zend Studio </li></ul><ul><li>Transparant bewerken van lokale & remote bestanden </li></ul><ul><li>Code debuggen op het deployment platform </li></ul><ul><li>Code deployment via CVS/SVN </li></ul>Zend Studio - [Deployment] Ontwikkel Debug Manage Deploy Optimise
 24. 24. Verschillende edities
 25. 25. Zend Studio 5 Standard <ul><li>Doelgroep: Nieuwe PHP ontwikkelaars, hobbyisten </li></ul><ul><li>Belangrijkste kenmerken: </li></ul><ul><li>Prijs: EUR 75 </li></ul><ul><li>Code Inspectors </li></ul><ul><li>Code Templates </li></ul><ul><li>Code Snippets </li></ul><ul><li>Interne debugger </li></ul><ul><li>Krachtige code editor </li></ul><ul><li>voor PHP en HTML </li></ul><ul><li>Code Completion </li></ul><ul><li>Syntax Highlighting </li></ul>
 26. 26. Zend Studio 5 Professional <ul><li>Doelgroep: Professionele ontwikkelaars </li></ul><ul><li>Belangrijkste kenmerken: </li></ul><ul><li>Prijs: </li></ul><ul><ul><li>EUR 225 </li></ul></ul><ul><ul><li>EUR 75 (studenten) </li></ul></ul><ul><ul><li>EUR 32 (Education Initiative) </li></ul></ul><ul><li>CVS/SVN Integratie </li></ul><ul><li>PHPDocumentor </li></ul><ul><li>FTP (gewoon + secure) </li></ul><ul><li>Zend Platform Integratie </li></ul><ul><li>Zelfde als Standard, met: </li></ul><ul><li>Remote Debugging </li></ul><ul><li>Remote Profiling </li></ul><ul><li>Database/SQL Integratie </li></ul><ul><li>PHP Code Analyzer </li></ul>
 27. 27. De concurrentie
 28. 28. Veel competitie <ul><li>Gratis open source editors en IDEs </li></ul><ul><ul><li>Vi, Notepad, PHPEdit, PHPeclipse </li></ul></ul><ul><li>Commerciele producten zoals: </li></ul><ul><ul><li>Macromedia Dreamweaver, Cold Fusion </li></ul></ul><ul><ul><li>Nusphere (phpEd), Komodo, Maguma, Xored TruStudio </li></ul></ul>
 29. 29. Zend Studio Voordelen/Nadelen <ul><li>Voordelen </li></ul><ul><ul><li>Eenvoud </li></ul></ul><ul><ul><li>Award winning Debugger </li></ul></ul><ul><ul><li>Beste Code Completion </li></ul></ul><ul><ul><li>Zend </li></ul></ul><ul><li>Nadelen </li></ul><ul><ul><li>Soms relatief slechte performance </li></ul></ul><ul><ul><li>Geen native Look&Feel </li></ul></ul>
 30. 30. PHP IDE
 31. 31. Eclipse PHP IDE <ul><li>Wat is Eclipse? Gratis open source platform –onafhankelijk software framework </li></ul><ul><li>PHP IDE - Open source project </li></ul><ul><li>Committers, newsgroup en website - http://www.eclipse.org/php/ </li></ul><ul><li>Meer dan 800 downloads per dag (Eclipse.org, Zend.com en update site) </li></ul><ul><li>PHP Editor (vergelijkbaar met Standard Edition) </li></ul>
 32. 32. PHP IDE
 33. 33. De Toekomst – Roadmap
 34. 34. Doelen voor de toekomst <ul><li>De meest complete ontwikkelomgeving voor PHP </li></ul><ul><li>Ontwikkelaars ondersteunen in hele software lifecycle </li></ul><ul><li>De route uitstippelen tussen huidige Studio en PHP IDE </li></ul><ul><li>Verschillende producten voor verschillende behoeften </li></ul><ul><li>Bouwen van een community rond Studio en PHP IDE </li></ul><ul><li>Zwakke punten aanpakken (performance) </li></ul>
 35. 35. Nog even dit…
 36. 36. Nog even dit… <ul><li>26 april – PHP Business Seminar </li></ul><ul><ul><li>Met o.a.: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Zeev Suraski & Mark de Visser (Zend), </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Koen Kam (Hyves) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bret Kelly (Marktplaats) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>David Boloker (IBM) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Voor: ICT managers </li></ul></ul><ul><ul><li>http://www.phpseminar.nl </li></ul></ul><ul><li>16 juni – Dutch PHP conference </li></ul><ul><ul><li>Call for papers – joni@ibuildings.nl </li></ul></ul>
 37. 37. Vragen?
 38. 38. Bedankt! Meer info: http://www.ibuildings.nl/zend http://www. zend .com/studio [email_address]

×