Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Syrjäytymisen ehkäiseminen varhaislapsuudessa -diaesitykset

More Related Content

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Syrjäytymisen ehkäiseminen varhaislapsuudessa -diaesitykset

 1. 1. TERVETULOA SYRJÄYTYMISEN EHKÄISEMISEN MESTARIKURSSILLE #syrjäytyminen tasaarvostn.fi
 2. 2. Olli Kangas Johtaja, Tasa-arvoinen yhteiskunta -ohjelma Yhteiskuntasuhteiden johtaja, Kela, dosentti, VTT @ollikan
 3. 3. Päivän ohjelma 9–11 CHILDCARE: Tutkimusjohtaja Katja Repo, Tampereen yliopisto: Kunnan, lapsen vai vanhempien etu? Lastenhoidon ratkaisujen monet kasvot. TITA: Erikoistutkija Elina Kilpi-Jakonen, Turun yliopisto: Varhaiskasvatuksesta jokaisen lapsen velvollisuus? TITA: Tutkija Jussi Tervola, Kela: Perhepolitiikka, maahanmuuttajalapset ja syrjäytymisen uhka. APEX: Professori Andre Sourander, Turun yliopisto: Millaisia varhaisia interventioita tarvitaan? WIP: Professori Markus Jäntti, Helsingin yliopisto: Mitä voidaan tehdä kasvaneelle lapsiköyhyydelle?
 4. 4. Kunnan, lapsen vai vanhempien etu? Lastenhoidon ratkaisujen monet kasvot Katja Repo Tutkimusjohtaja, Tampereen yliopisto
 5. 5. Varhaiskasvatus- ja lastenhoitopolitiikkamme ei tunnista lasten yhtäläistä oikeutta varhaiskasvatukseen
 6. 6. 47 % alle kolmivuotiaista lapsista hoidettiin lasten kotihoidon tuella vuonna 2015. (Kela)
 7. 7. Tilanteissa, joissa perheen nuorimmasta lapsesta maksetaan lasten kotihoidon tukea, perheen muut alle kouluikäiset sisarukset ovat pääsääntöisesti kotihoidossa: vain noin viidennes sisaruksista on päiväkotihoidossa. (Kekkonen 2014)
 8. 8. Vuonna 2015 noin kaksi kolmesta 3-5 -vuotiaasta lapsesta osallistui varhaiskasvatuspalveluiden toimintaan (Sotkanet 2015). Kuva: Vapriikin kuva-arkisto, Ensio Kauppila
 9. 9. Rakenteiden tuottamat jakolinjat Järjestelmien ja arjen valintojen dialektinen suhde – valintojen mosaiikki Järjestelmien välinen suhde – palvelu versus raha Lakisääteisen ja avoimen varhaiskasvatuksen häilyvä raja
 10. 10. Moninaiset kontekstit – risteävät tavoitteet Kansallinen politiikka: kompromissit ja vapaa valinta Kunta: kustannustehokkuus ja säästöt Perheiden valinnat: hyvä vanhemmuus sekä perheen ja työn yhteensovittaminen
 11. 11. Jos tavoitteena lasten yhtäläiset oikeudet varhaiskasvatukseen… varhaiskasvatus- ja lastenhoitopolitiikkaa tulee kehittää kokonaisuutena Kokonaisuus käsittää kunnallisten palvelujen ohella markkinaehtoisen palvelutarjonnan, informaalin hoivan, avoimen varhaiskasvatuksen ja kunnalliset lastenhoidon lisäedut.
 12. 12. Kiitos! Katja Repo Tampereen yliopisto CHILDCARE-tutkimushanke @CCtutkimus
 13. 13. Varhaiskasvatuksesta jokaisen lapsen velvollisuus? Elina Kilpi-Jakonen Turun yliopisto
 14. 14. Päivähoidolla on todettu olevan suotuisia vaikutuksia myöhemmälle kouluttautumiselle, mutta suomalaislapsista suhteellisen pieni osuus on päivähoidossa Elina Kilpi-Jakonen
 15. 15. Varhaiskasvatukseen osallistuminen iän mukaan eri maissa 0 20 40 60 80 100 0–2 3 4 5 Lähde: OECD Family Database, tiedot vuodelta 2014 Elina Kilpi-Jakonen
 16. 16. Korkeammin kouluttautuneet äidit vievät lapsensa nuorempina päivähoitoon Lähde: Karhula, Erola & Kilpi-Jakonen (2017) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Peruskoulu Toinen aste Korkeakoulu Noin 1 v. Noin 2 v. Noin 3 v. Myöhemmin tai ei ollenkaan Päivähoidon aloitusikä Elina Kilpi-Jakonen
 17. 17. Varhaisemmin päivähoidon aloittaneet lapset kouluttautuvat korkeammin Lähde: Karhula, Erola & Kilpi-Jakonen (2017) 0 5 10 15 n. 1 v. n. 2 v. n. 3 v. Toisen asteen koulutuksessa (17 v.) 0 2 4 6 8 10 12 14 16 n. 1 v. n. 2 v. n. 3 v. Ylioppilas (20 v.) Ilman kontrollimuuttujia Vanhempien koulutustaso vakioitu 0 5 10 15 n. 1 v. n. 2 v. n. 3 v. Korkeakoulutuksessa (20 v.) Elina Kilpi-Jakonen
 18. 18. Eri syyt hyödyille, eri ratkaisuehdotukset • Hyöty varhaiskasvatuksesta • Varhaiskasvatusvelvollisuus tai varhaiskasvatuksen (osittainen) maksuttomuus • Hyöty sosiaalistumisesta ryhmässä • Kannustus päivähoidon varhaisempaan aloittamiseen • Hyöty vanhempien työllistymisestä • Kannustus perhevapaiden tasaisempaan jakautumiseen ja äitien nopeampaan paluuseen työelämään Elina Kilpi-Jakonen
 19. 19. Ratkaisujen ytimessä • Laadukas päivähoitoympäristö yhä suuremmalle osalle lapsista • Sosiaalisen eriarvoisuuden vähentäminen varhaiskasvatukseen osallistumisessa Elina Kilpi-Jakonen
 20. 20. Elina Kilpi-Jakonen Sosiaalitieteiden laitos Turun yliopisto elina.kilpi-jakonen@utu.fi
 21. 21. Perhepolitiikka, maahanmuuttajalapset ja syrjäytymisen uhka Suomessa Jussi Tervola, tutkija, Kela
 22. 22. Huolestuttava ristiriita? • Suomessa tuetaan kotihoitoa laajalti • Päivähoidolla positiivisia vaikutuksia ennen kaikkea pienituloisten ja maahanmuuttajaperheiden lapsille • Kielitaito, koulumenestys, kouluttautuminen, työllisyys, sosiaaliturvan käyttö 2
 23. 23. Maahanmuuttajien lapset Suomessa kaksi kouluvuotta kantaväestön tasoa jäljessä Lähde: Harju-Luukkainen ym. 2014: Avaimet osaamiseen ja tulevaisuuteen (PISA 2012)
 24. 24. Muissa Pohjoismaissa päivähoito yleisempää 0 20 40 60 80 100 0 1 2 3 4 5 %päivähoidossa Lapsen ikä Ruotsi Islanti Norja Suomi Lähde: Norden Statbank 2015
 25. 25. • Suomessa pienituloiset perheet vievät päivähoitoon myöhemmin kuin muut • Koska kotihoidon tuki • Ruotsissa pienituloiset perheet vievät päivähoitoon aikaisemmin kuin muut • Koska parempituloiset hyödyntävät joustoa ja isien vapaita enemmän Perhevapaajärjestelmän rakenne vaikuttaa eritaustaisten lasten päivähoitoikään
 26. 26. Maahanmuuttajaperheet hoitavat lapsiaan kotona kantaväestöä pidempään Suomessa 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 2 3 Kotihoidontuenkäyttö,% Lapsen ikä Pakolaisten lähtömaat Ent. NL Muut OECD Kantaväestö Lähde: Tervola 2015: Maahanmuuttajien kotihoidontuen käyttö 2000-luvulla. Yhteiskuntapolitiikka 80 (2).
 27. 27. Maahanmuuttajaperheet käyttävät kuitenkin yli 3-vuotiaan sisaruskorotusta harvemmin 2 Lähde: Tervola 2016: Vanhempi kotona , lapsipäivähoidossa? Tarkastelu lastenhoitovalinnoista maahanmuuttajaperheissä 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 3 4 5 6 Sisarukskortuksenkäyttö,% Lapsen ikä Kantaväestö Ent. NL Pakolaisten lähtömaat Muut OECD
 28. 28. Politiikkaehdotukset • Vielä voimakkaampi päivähoidon tukeminen Suomessa hyödyttäisi maahanmuuttajalapsia • Huom. kontakti kantaväestön lapsiin tärkeää -> päivähoidossa tulee välttää segregaatiota
 29. 29. Jussi Tervola, tutkija @jutervol jussi.tervola@kela.fi 020 63 41940
 30. 30. Millaisia varhaisia interventioita tarvitaan? Professori Andre Sourander, Lastenpsykiatrian tutkimuskeskus, Turun yliopisto Syrjäytymisen ehkäiseminen varhaislapsuudessa 28.3.2017
 31. 31. Lapsuuden mielenterveys yhteydessä syrjäytymiseen • aikuisiän psykiatrisia häiriöitä • rikollisuutta • itsemurhia • riskitekijöitä sairastuvuudelle Taaksepäin tarkastellen: puolet aikuisiän psykiatrisista häiriöistä alkaa ennen murrosikää
 32. 32. Ongelmat • valtaosa kustannuksista korjaaviin palveluihin • tutkimusnäyttö puutteellista • valtaosalla hoitoa tarvitsevista ei hoitokontaktia • viive huomattava • stigma • logistiset ongelmat
 33. 33. APEX-hanke • tutkimusnäyttöön perustuvat käytännöt • suunnattu perustasolle • matala kynnys • seulonta • etähoito • digitaalisuus • perhekeskeisyys Tutkimus vaikuttavuudesta - implementaatio - tutkimus implementaatiosta - jatkokehittely
 34. 34. Eri lähestymistavat Kohdennetut ohjelmat riskiryhmiin Psykoedukaatio Etävalmennus Digitaalisuus RCT-tutkimus Arviointi ennen ja jälkeen Universaalit ohjelmat koko väestölle Psykoedukaatio Digitaalisuus Arviointi ennen ja jälkeen
 35. 35. Perusterveydenhuolto • Tavoittaa koko väestön • Varhainen tunnistaminen • Matala kynnys Digitaalisessa hoitoympäristössä toteuttavat interventiot • Taustalla tutkimustieto • Internetin hyödyntäminen • Henkilökohtainen puhelin- valmennus ja koulutetut työntekijät • Kertauspuhelut • Strukturoitu ja ohjattu toiminta • Toteutetaan yhdestä keskuksesta Riskiryhmät VOIMAPERHEET-TOIMINTAMALLI Tutkimuksesta käytännön toimintaan Seulonta Palaute
 36. 36. Merkitys • Ekologian muutos • Kehityksen solmukohtiin kohdistettu hoito • lisääntynyt mielenterveystietoisuus väestössä • mielenterveysongelmien ennaltaehkäisy • avun hakemisen aikaistuminen • olemassa olevien palvelujen tehokkaampaan kohdistuminen
 37. 37. Konsortio Hanketta rahoittaa Professori Andre Sourander andre.sourander@utu.fi tel. 050 3653 447
 38. 38. Keskustelu jatkuu www.tasaarvostn.fi #syrjäytyminen Nähdään: 4.4: Syrjäytymisen ehkäiseminen nuoruudessa ja koulutuksessa 11.4: Syrjäytymisen ehkäiseminen työiässä 18.4: Syrjäytymisen ehkäiseminen eläkeiässä (Huom! klo 14–16)

×