Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Call for Submission (not strictly a contest): "Anagnorisis" A Collection of Poetry, Photography, Short Stories and Essays on Peace

2,589 views

Published on

Guidelines for submitting entries:

1) Poetry
2) Photography
3) Essay
4) Short Story

The publication gives the limelight to the young generation's aspirations and musings on peace. It aims to explore the youth's apathy towards armed conflict in the Philippines as well as the youth's roles and reflections on peace. What makes an uninitiated and apathetic youth turn into a staunch advocate for peace? When you think peace, what exactly are you thinking of?

From the superficial to the abysmally grounded peace-losophies to the artistique, we'd like to read your piece or join you in your peace journey to "Anagnorisis"

=======================
Anagnorisis:
Greek word meaning "recognition"
in a literary work, the startling discovery that produces a change from ignorance to knowledge. In this context, the recognition from war to peace, the moment of awakening that the enemy is your brother; the knowledge that we were apathetic of armed conflict and violence in the country, but are now reflecting upon, contemplating, even advocating, peace.

Published in: Entertainment & Humor
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Call for Submission (not strictly a contest): "Anagnorisis" A Collection of Poetry, Photography, Short Stories and Essays on Peace

  1. 1. Generation Peace Youth Network Anagnorisis: Isang Pagtuklas at Pagkamulat sa Kapayapaan - 01 A Call for Submission: Essay, Poetry, Short Story and Photography Introduction (laktawan ito at dumiretso sa pahina 3 kung ayaw mong gumulo pa ang iyong buhay) Generation Peace Youth Network (GenPeace) encourages young writers and photographers (15- 30 years old) to submit photography and literary works for a published collection on peace. Your nose can provide a befitting and comic analogy for the youth’s notions on peace. It is so close to your eyes, and something very important for your survival and yet you do not see it most of the time. You take it for granted, unless it runs or clogs or the cosmos conspires against your nose by sticking an enormous zit on top of it (then you notice and try to look at it for a long time).
  2. 2. Generation Peace Youth Network Anagnorisis: Isang Pagtuklas at Pagkamulat sa Kapayapaan - 02 For most of the youth in the country today, peace is ironically both a closely familiar and distantly alien concept. Familiar because pop culture had romanticized it since the hippie 70s: the anti-nuke symbol which became popularized as the peace symbol, the “no to war” campaigns the world over, the peace songs like “Imagine” by John Lennon and that kapayapaan song by Tropical Depression , and so on. And yet, peace is also very abstract and distant for most of the Filipino youth. Peace is seen as simply the absence of war. Since a vast majority of youth in the Philippines do not experience wars firsthand nor even keep abreast of national current/historical events such as the four decades of self-determination struggle of the Bangsamoro and another four decades of the Communist struggle, peace as a beyond war concept is rarely reflected upon. We, as the young generation, need to reflect on and re- imagine our notions of peace. In 2009, GenPeace spearheaded the Philippine celebration of the International Day of Peace on the 21st of September, where a youth documentary was created. For this year’s celebration, we invite YOUth to send us your perspectives on peace through POETRY, ESSAYS, SHORT STORIES and PHOTOS. There are many faces of peace and unpeace as there are many faces of youth. GenPeace believes that peace is not just the absence of war but is defined by something much bigger. In the Philippine context this may mean: jobs, justice, food and freedom. Or the 6 Paths to Peace popular among peace advocates. Or it may mean addressing historical injustices. Or simply being able to eat three square meals a day. We encourage you to define, understand and present peace in your own way. Isang mapayapang pagbati sa ating lahat!
  3. 3. Generation Peace Youth Network Anagnorisis: Isang Pagtuklas at Pagkamulat sa Kapayapaan - 03 A Call for Submissions: Essay, Poetry, Short Story and Photography Theme: Ang tema para sa iba’t ibang categories ay lahat ng mga bagay na hindi kasya sa iyong ilong. (Nilampasan mo kasi ang intro, kaya hindi mo nagets ito) Ang nais ng GenPeace ay mapahinto ka at ang mga mambabasa at makapagmuni-muni ng: “Ano nga ba ang kapayapaan? Anong ibig sabihin nito sa akin? Ano ang karahasan o giyera? Pano ko ito naranasan, naramdaman, nakita o naisip? May nais ba akong mensahe sa mga kapwa ko kabataan? Iba ba ang kapayapaan para sa akin at para sa ibang tao? Paano ba ako nagising at namulat na kailangan ako sa pagbabago ng lipunan? Ano ba ang wish ko para sa Pilipinas?” Ang lahat o ilan (o wala) sa mga katanungang ito ang dapat lamanin ng iyong isusulat o lilitratuhan, ang mahalaga ay: 1) iyong repleksyon sa kapayapaan o karahasan; 2) ang kaugnayan ng iyong ideya sa pagkamit (o di-pagkamit) ng kapayaan. Kahit ang iyong ilong (at lahat ng hindi nagkakasya dito) ay maaaring simula ng iyong repleksyon sa kapayapaan o bakit wala nito. Categories: Ang mga entries para sa Essay, Short Story, Poetry at Photography (para sa captions) ay maaring Ingles o Filipino. Maaari din isumite ang mga entries sa ibang wika (halimbawa: Ilokano, Bisaya, Maranaw, Maguindanaw, at iba pa) basta may kaakibat na pagsasalin sa Ingles o Filipino. 1. Sanaysay/Essay (2000 words max) 2. Maikling Kwento/Short Story (3000 words max) 3. Tula/Poetry (500 words max) 4. Photography/Litrato (analog o digital, raw or manipulated) Who can participate: Mga estudyante, propesyunal, out-of-school youth (OSY), community-based youth na may edad mula 15 hanggang 30 taong gulang. Contest Deadline: Ang huling araw ng pagpapadala ng entries ay sa Setyembre 5, 2010.
  4. 4. Generation Peace Youth Network Anagnorisis: Isang Pagtuklas at Pagkamulat sa Kapayapaan - 04 Guidelines: Judging Criteria: Ang mga submissions ay ire-review ng GenPeace Management Committee base sa mga sumusunod: Nilalaman/Content (40%) Maliwanag ba ang mga argumento ng sanaysay? Maayos ba ang istruktura ng Maikling Kwento? Akma ba ang daloy ng tula? Malinaw bang naisalarawan ba ng litrato ang mensahe? Creativity and Originality (40%)Mayroon bang elementong/mga ideya/execution na bago, malikhain, kakaiba o hinog sa entry? Youth’s Role (20%) Malinaw bang naipakita ang gaps o papel o hamon sa kabataan upang maging peace advocate? Nailarawan ba ang kahalagahan o problema ng kabataan sa solusyong pangkapayapaan? Submission: Ang mga electronic copies ng entries ay dapat ipadala sa: generationpeacenetwork@gmail.com, at i-carbon copy (padalan ng kopya) ang GenPeace Secretariat kay: bevorozco@gmail.com Ilagay lamang sa subject line ang iyong pangalan, organisasyon, telepono, address at category ng inyong entry. Maaring magsumite ang isang kalahok ng tig-iisang entry sa bawat category. Photography entries should be resized ideally as attachments, but hi-res versions should be available if chosen for publication. Kung talagang walang e-copy, maaring isulat sa malinis na papel ang entry at ipadala sa: Generation Peace Secretariat c/o GZO Peace Institute 2nd Floor Hoffner Building, Ateneo de Manila University Loyola Heights, Quezon City 1108 Philippines Winning Entries: Ang mga napiling entries ay mai-pupublish ng GenPeace para sa paggunita ng International Day of Peace (Pandaigdigang Araw ng Kapayapaan) sa ika-21 ng Setyembre. Ang mga mapipiling
  5. 5. Generation Peace Youth Network Anagnorisis: Isang Pagtuklas at Pagkamulat sa Kapayapaan - 05 entries para sa Sanaysay, Maikling Kwento, Tula at Litrato ay padadalhan ng email at ipo-post sa http://genpeace.tk/ sa Araw ng Kapayapaan. May surprise prizes ang mga mapipiling entries. Shempre, hindi ko sasabihin, dahil surprise nga e. At… diba OK ma-publish ng libre? Mayroong certificates ang mga naglathala ng mapipiling entries. Pag-aari pa rin ng may-akda ang mga entries ngunit pinapahintulutan ang GenPeace para sa Creative Commons (tingnan ang link na ito ng cc by-nc-sa) na copyright upang maipalimbag ang mga entries sa isang aklat. Ang aklat na ito ay magsisilbing popularization at advocacy tool ng Generation Peace Youth Network.

×