Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Fagoppgave i MRK 2914               29.10.2009                    Studentnummer:0899631 ...
Fagoppgave i MRK 2914      29.10.2009Innholdsfortegnelse            Side 2
Fagoppgave i MRK 2914                           29.10.2009InnledningNetcom i dag er Norges stør...
Fagoppgave i MRK 2914                            29.10.2009 inntektene, påvirke direkte salg og...
Fagoppgave i MRK 2914                           29.10.2009adopsjonsprosess. Adopsjon er et indiv...
Fagoppgave i MRK 2914                             29.10.2009For å identifisere målgruppe må vi...
Fagoppgave i MRK 2914                            29.10.2009overleve, oppnå maksimal nåværende f...
Fagoppgave i MRK 2914                            29.10.2009En pris på 1300 kroner vil ha en ett...
Fagoppgave i MRK 2914                           29.10.2009Vi må også ta hensyn til konkurrenten...
Fagoppgave i MRK 2914                           29.10.2009etterspørselen lavere. I regnearket (...
Fagoppgave i MRK 2914                         29.10.2009KilderLitteraturliste og kildebrukBøkerKot...
Fagoppgave i MRK 2914                        29.10.2009Nettressurser:http://www.digi.no/801088/osl...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Case 2 netcom helt ferdig

979 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Case 2 netcom helt ferdig

 1. 1. Fagoppgave i MRK 2914 29.10.2009 Studentnummer:0899631 Studentnummer:0893813 Studentnummer:0889053 Fagoppgave ved Handelshøyskolen BI - Netcom case- MRK 2914 – Markedsføring 23.09.2009 BI Nydalen Side 1
 2. 2. Fagoppgave i MRK 2914 29.10.2009Innholdsfortegnelse Side 2
 3. 3. Fagoppgave i MRK 2914 29.10.2009InnledningNetcom i dag er Norges største mobiloperatør som tilbyr mobile kommunikasjonsløsninger. Selskapet eies av svenskfinske konsernet TeliaSonera, som er Nordensledende kommunikasjonsselskap. Netcom har hatt en sterk og jevn vekst siden1993. I 2008 hadde Netcom en omsetning på 7,5 milliarder. Netcom har over 98prosent dekning der folk bor og ferdes. Netcom skal i 2010 lansere et mobiltbredbånd med ekstrem overføringskapasitet basert på det nye 4G nettet.4G/LTE(Long Term Evolution) er en ny generasjons mobilt nettverk som er enforbedring av dagens Turbo 3G nett. Dette er altså ingen erstatning. 4G skal bidratil å øke nettverk hastighetene mye mer enn det vi er vant til i dag. Dagensopp/nedlastnings hastighet ligger i gjennomsnitt rundt 3-5 Mbit/s på vanligeNorske ADSL modemer. 4G vil tilby(teoretisk sett) en hastighet på opptil 100-160Mbit/s, men på grunn av at dette er i likhet med 3G en delt ressurs(brukere somsamtidig laster opp eller ned filer, vil dele den totale kapasiteten) kan kundenederfor forvente en opplastningshastighet på 15-20 Mbit/s. Dette er allikevelomtrent ti ganger raskere enn det vi er vant til i dag.4G bidrar til at overføring av store datamengder vil skje raskere. Det vil bli lettereå laste ned/opp filer eller sider på nettet, spill , fildeling og andrekapasitetskrevende oppgaver vil fungere raskere . Netcom ønsker å være endrivskraft i utviklingen av den mobile fremtiden. Det nye høyhastighetsnettet vilvære tilgjenglig først og fremst i Oslo i starten av 2010. Ledelsen har bedt oss omen utredning og anbefaling med hensyn til hvilken pris de bør sette på produktet.Prisen skal være begrunnet i blant annet forventet utvikling i markedet,konkurrenter, distributører og segmenter.Vi ønsker først å foreta oss en SWOT-analyse (se vedlegg 1) for å få et best muliginntrykk av markedet og dets muligheter. (Kotler & Keller kap. 2)PrisFor å kunne sette riktig pris på det nye produktet er det vitkig å vite hva en prisegentlig er. Prisen man tar for et produkt er den delen av markedsføringsmiksensom skaffer bedriften inntekter, mens alle de andre delene er kostnadsdrivendeelementer. Prisen er ikke bare hva vi finner på en prislapp, prisen for en vare ellertjeneste kan ha andre former, blant annet pris direkte oppgitt i kroner og øre,renter på et banklån, gebyr på en bomstasjon, avgifter på et semester og premierpå for eksempel forsikring. Prisen har en viktig funksjon, som går ut på å generere Side 3
 4. 4. Fagoppgave i MRK 2914 29.10.2009 inntektene, påvirke direkte salg og fortjeneste, regulere etterspørsel i tid, gi kunden kvalitetsforventninger og hindre tilgjengeligheten for noen segmenter. Bedriften bestemmer prisen ut i fra kostnadene, konkurrentene og kundene. Kunden vurder prisen i forhold til hva han/hun har råd til, andre produkter i markedet, sosiale behov og kvalitet. Derfor er prisen representert som et krysningspunkt mellom selgerens og kjøperens verdioppfatning, og hvis de kommer overens, skjer det et bytteforhold, det vi kaller for salg. For kunden henger pris og kvalitet veldig tett sammen. Den fastsatte prisen sier ofte noe om kvaliteten. For å forstå hvordan kundene oppfatter prisen, kan vi se på tre ulike punkter: 1-Referanse priser, 2-Pris – kvalitets slutninger, 3-PriscueReferanse priser er når en kunde ser på ulike produkter og har ofte en referansepris i hodet. Denne referanseprisen har oppstått ved at kunden har f. eks sett pådagens priser, tidligere priser eller andre forhold rundt kjøpet.Pris – kvalitets slutningerPrisen og kvalitet henger ofte sammen, i de situasjonene hvor kunden ikke kanevaluere produktet før kjøpet, brukes pris som en indikator på kvalitet. Foreksempel: en billig bil, er en bil med dårlig kvalitet. Kunden forventer at kvalitetskal koste og tenker at ting er ikke billige uten grunn.PriscueKundens oppfatning av en pris er også påvirket av alternative prissettings strategier.Eksempler kan være; Fra venstre mot høyre prising (499 Vs 500), Oddetalloppleves som avslag, like tall assosieres med verdi, avslutte prisene med 0 og 5 ogsalg skrevet ved siden av prisen.INNOVASJONER (nyvinninger)Salget av produktet avhenger også mye av hvor nytt dette produktet er. Er det ethelt nytt produkt (new to the world), om det er en ny produktlinje, et tillegg,forbering, reposisjonering eller kostnadsreduksjon. Som nevnt, er 4G en forbedringav 3G nett, dermed er dette ett kjent produktmerke i fra før. Kundene har kjennskaptil det mobile nettverket, samt har de skapt assosiasjoner for Netcom somleverandør generelt. Dette kan da påvirke kunden til å adoptere det nye produktet.Se også (tabell 20.2 s 614 Philip Kotler, Kevin Lane Keller, Marketingmanagement, 13th edition) for å få et inntrykk av hvilke prosess nye produkter mågjennom før de slippes ut på markedet. Suksessen av produktet avhenger mye avforbrukernes oppmerksomhet og interesse rundt produktet. Da snakker vi om Side 4
 5. 5. Fagoppgave i MRK 2914 29.10.2009adopsjonsprosess. Adopsjon er et individs beslutning om å bli en regulær bruker avet produkt ( Kotler Keller). Vi kan skille mellom kundenes kjøpsprosess ogadopsjonsprosess, hvor kjøpsprosessen går ut på en teori for hvordan en kundetenker hver gang den handler. Adopsjonsprosess er en teori som bygger på hvordanet menneske tenker hver gang han skal kjøpe et helt nytt produkt for første gang.Forbrukernes kjøpsprosess består av1) Oppmerksomhet(om kunden er klar over at det nye produktet er på vei)2) Interesse (fanger interessen, sjekker ut nærmere), 3) Evaluering(“skal jeg kjøpe det produktet?” Liker produktet) 4) Prøve (prøveversjon) 5)Adopsjon (bestemmer seg for kjøp).( Awareness, Interest, Evaluation, Trial,Adoption) Videre kan vi se på en modell( FIG 20.8 s 633 Philip Kotler, Kevin LaneKeller, Marketing management, 13th edition). Den forklarer hvilke kategorier det ersom kjøper mest. Vi skiller mellom: Innovatører : de som er interessert i nyteknologi, og er ute lenge før alle andre. De liker å fikle med nye produkter og erdristige etter å prøve ut nye ting. Som oftest adopterer de produktet før det lanseresog prøver det for å gi tilbakemelding til befolkningen før lansering. Earlyadopters: De som er tidlig ute med å kjøpe det nye produktet, som ikke bryr seg såmye om prisen, men heller ønsker å få dekket sitt behov Early Majority De somventer med å kjøpe produktet til det har blitt valgt en standard på markedet. Latemajority Skeptiske , prissensetive, teknologi skye, og våger ikke å risikere.Laggards tradisjonelle, ikke interesserte, kjøper hvis de må, vil ta vare på detgamle gode. 4G er ett produkt som ligger innenfor introduksjonsfasen. Den harennå ikke blitt sluppet ut. Dermed er det helt sikkert en del innovatører som haranskaffet seg produktet(prøveversjon) som er i gang med å gi tilbakemeldinger tilresten av verden. De som er opptatt av teknologi, vet hvor de finner innovatøreneog deres tilbakemeldinger. Salget avhenger da av kundenes oppmerksomhet oginteresse for produktet, samt inntrykket de får av 4G før det blir sluppet ut. Nårproduktet vårt går videre fra introduksjonsfasen, antar vi at Early Majority blir denfasen som kjøper mest. De er ikke så opptatt av prisen, men innovasjonen. 4G netter ikke ett produkt alle har behov for, derfor må vi velge en målgruppe som vi skalforholde oss til.Segmentering Side 5
 6. 6. Fagoppgave i MRK 2914 29.10.2009For å identifisere målgruppe må vi segmentere. Uten å velge ut de riktigemålgruppene, er det umulig å utvikle presise markedsføringstiltak og å utvikleprodukter som tilfredsstiller kundenes behov. Vi skal ta for oss deler av markedet,og benytte både privat og bedrift markedet. Per i dag er det et stort antall sombruker internett, og mange av de benyttere seg av mobilt bredbånd. Halvparten avforbrukere av Turbo 3G mobilt bredbånd, er i dag missfornøyde med hastigheten.Det nye 4G nettet vil da være et godt alternativ for disse. Derfor regner vi med atde som allerede bruker mobilt bredbånd per i dag, og ikke er fornøyd medhastigheten, vil kunne benytte seg av produktet vårt. Her kommer også bedriftforbrukere inn. De er avhengig av å komme rask i gang på nett, og 4G vil være etfint alternativ for disse, som kan bidra til å gjøre bedriften mer effektiv.Målgruppen vil da være de som allerede benytter seg av 3G, fordi disse har skaffetseg 3G med ønske om å oppnå en høy hastighet. Derfor skal vi prøve å realiserederes behov. En annen målgruppe vil være bedrifter. Som vi antar vil utgjøre engod del av markedet.Vi har valgt å benytte oss av ”Brand Resonance Pyramiden”for å kartlegge hvor sterkt kunden føler for merket, og dermed å vite hvilketmarkedsføringstiltak Netcom kan benytte. (se vedlegg 5.)Vi foreslår at Netcom bruker modellen The new produkt Development DecisionProsess , (FIG 20.2 s 614 Philip Kotler, Kevin Lane Keller, Marketingmanagement, 13th edition), før de markedsfører produktet. Når Netcom hargjennomført de 4 første stegene, frem til punkt 5; Business analyses. Da kan vistarte med prissetting.Det er mange faktorer en bedrift må ta hensyn til i sin prissetting. I de følgendeavsnittene skal vi gjøre rede for en sekstrinnsprosedyre, vi velger å bruke dennemodellen fordi den tar for seg trinnene en bedrift går gjennom når prisen skal settespå et produkt. Sekstrinnsprosedyre for prissetting som består av 1) bestemme måletfor prissettingspolitikken, 2) beregne etterspørselen, 3) foreta en kostnadskalkyle,4) analysere konkurrentens kostnader, pris og tilbud, 5) velge metode for prissetting(kotler og Keller) (se vedlegg 2)Bestemme målet for prissettingspolitikkenBedriften bestemmer først hvor den ønsker å posisjonere seg i det aktuellemarkedet. Jo klarere mål bedriften har, desto enklere er det å fastsette prisen. Enbedrift kan bruke prissetting som et middel til å oppnå et av de fem hovedmålene: Side 6
 7. 7. Fagoppgave i MRK 2914 29.10.2009overleve, oppnå maksimal nåværende fortjeneste, oppnå maksimal markedsandel,skumme markedet eller bli ledende på produkt utvalg (Kotler og Keller).Vi velger to ulike mål for prissetting: maksimere fortjeneste og å skumme markedet. Viønsker å maksimere fortjenesten til Netcom, fordi de har muligheten til å oppnå enrelativ høy fortjeneste, så lenge de lanserer et helt nytt produkt som ingen andre påmarkedet tilbyr. Det er det samme som å skumme markedet. Det vil si sette en høypris på produktet, fordi vi er alene på markedet.Beregne etterspørselFor å beregne etterspørsel i denne sammenheng er vi avhengige av en delsekundærdata som allerede har blitt testet. Vi vet at mobilt bredbånd med 3G nett iseg selv er en POP(, men samtidig er det viktig å legge merke til at 4G nettet kun eren forbedring av det eksisterende bredbåndet med hensyn til de nye funksjonenesom følger. Siden det foreløpig ikke har blitt gjort noen lokale undersøkelser omproduktets posisjonering i kundens sinn, så velger vi å ta utgangspunkt i Netcomsmarkedsandel i nåværende tidspunkt. Det menes også at Netcom er avhengig av enreklamekampanje for å posisjonere seg i kundens hode og tiltrekke seg mest muligkunder. Vi har fått oppgitt i oppgaveteksten at de faste kostnadene er på 20millioner som vi antar skal dekke markedsføringsarbeidet på minst 500 000 kroner.En undersøkelse gjort av PT(Post Teletilsynet, fra første halvåret 2009) viser atNetcom står for 31,7 prosent av abonnementene for mobilt bredbånd i hele landet,dette er noe som tilsvarer omtrent 110 000 kunder, ettersom det er 350 000 brukeretotalt i hele Norge. Vi har beregnet etterspørselen for 4G slik: Vi antar at 30 % avnåværende forbrukere av 3G (Netcom sitt nett), vil gå over til 4G nett. Dette utgjørca 33 000 mennesker. Vi antar også at ved hjelp av reklamekampanjer ogannonseringer, vil vi også tiltrekke oss minst 30 000 nye forbrukere. Vi tar ogsåmed i betraktning at Oslo er hovedstaden og kjernen i bedriftsmarkedet. Dette erogså målgruppen vi har valgt som vi ønsker å nå. Dermed forutsetter vi at ogsådisse velger 4G. Til sammen får vi derfor 65000.Beregne priselastitetVi har laget et regneark som illustrerer bedriftens prisfølsomhet ved endringer avetterspørsel (se vedlegg 3). Vi har derfor brukt elastisitetsformelen som ble gitt ioppgavens vedlegg for å beregne priselastisiteten. Vi har også brukt en LPAundersøkelse(Se vedlegg 4), der vi satt inn prisantydninger i regnearket ut ifra hvormye kundene var villige til å betale. Ut ifra disse beregningene ser vi klart hvilkenpris som gir mest volum og dekningsbidrag. Side 7
 8. 8. Fagoppgave i MRK 2914 29.10.2009En pris på 1300 kroner vil ha en etterspørsel på ca 600 kunder. Denneproduksjonsmengden står i tillegg for lavest dekningsbidrag. Dersom vi redusererprisen ned til 1200, så vil produksjonsmengden øke til ca 4680, ogdekningsbidraget får en økning med ca 4.4 millioner kroner. Vi kan derfor bekrefteat etterspørselen er meget prissensitiv, med andre ord er det en elastisk etterspørselsom er følsom for prisendringer. Vi vet at kunder er mindre prisfølsomme jovanskeligere det er å sammenlikne med kvaliteten til substitutter. Vi vet at 3G ersubstitutten i vår sammenheng, og at det er vanskelig å sammenligne kvalitet fordi4G rett og slett er et unikt produkt med bedre funksjoner. Derfor er det normalt å laprisen være høy inntil det dukker opp konkurrenter på markedet. Vi ser klartgjennom regnearket at en pris på 700 kroner står for mest volum og samtidig høyestdekningsbidrag. Det er omtrent denne prisen Netcom bør benytte seg av for å dekkesine mål. 700 kr er en høy pris til å sammenligne med nåværende 3G, derfor ser viogså at målet med maks markedsskumming blir oppfylt. Samtidig oppfyller vi ogsåmaks markedsandel, som også kunne ha vært et mål for Netcom. Vi ser at vi får enmeget høy salgsvolum på denne mengden med ganske lave enhetskostnader, derprisen oppfattes lav fordi produktet er unikt. Det er ved denne prisen vi også fårmaksimal fortjeneste og vi kan si at maksimal kortsiktig overskudd blir oppfylt.Vurdere kostnadeneFor å foreta en kostnadskalkyle, er det etterspørselen som setter ofte et tak påhvilken pris en bedrift kan ta for produktet sitt, mens kostnadene setter den nedregrensen. Målet for en bedrift er å kunne ta en pris som dekker alle kostnadene ved åtilvirke, distribuere og selge produktet, samtidig som man sitter igjen med enrimelig fortjeneste. ( Kotler og Keller) For å kunne sette en fornuftig pris må vi vitehvordan kostnadene varier ved ulike produksjonsnivåer Vi har fått oppgitt atvariable kostnader er på kr 100 per enhet og siden vi antar at dette er proporsjonalevariable kostnader, det vil si at selve kostnaden forblir uforandret, mens totalt vil devariere etter produksjonsmengden. Vi har faste kostnader på 20 mill., som redusereshvis produksjonsmengden øker. (Se vedlegg 3) Ut i fra regnearket(vedlegg 3) kanvi hente tall hvor vi har størst og minst fortjeneste. Den minste prisen vi kan ta, erdet de totale kostnadene for produksjonen kommer på. Ved en etterspørsel på 54885, får vi totale kostnader på kr 464,-, dette er den nedre grensen vi kan setteprisen på, for å ikke gå i underskudd. Pris på 700,- vil gi oss størst fortjeneste. Analysere konkurrentenes pris, tilbud og kostnader Side 8
 9. 9. Fagoppgave i MRK 2914 29.10.2009Vi må også ta hensyn til konkurrentens pris på markedet. Netcom er kjent for åvære først ute med innovasjoner. De var først ute med å tilby 3G, Fri Familie, ognå enda en gang ønsker de å satse på ny innovasjon, 4G mobilt bredbånd, somlanseres først i starten av 2010. Netcom vil være alene på markedet med 4Gnettet, dermed er det ingen konkurrenten som kan slåss med de om pris. Netcommå allikevel ta hensyn til de andre konkurrenter og deres priser. Dissekonkurrentene er Telenor og ICE, som begge tilbyr Turbo-3G. Hvis vi ser på ogsammenligner priser som er på markedet i dag, ser vi at prisene ligger rundt 50-399-, pr måned. Prisene er tilrettelagt forskjellige målgrupper, slik at hver kundeskal kunne klare å finne frem til det abonnementet som passer de best. 4G mobiltbredbånd kommer til å tilby kundene mye mer for pengene. Blant annet hastighetopptil 10 ganger raskere enn dagens Turbo-3G. Det vil si at Netcom bør ta enhøyere pris enn det bredbånd abonnementet ligger på i dag.Velge metode for prissettingGitt at vi har fått oversikt over kundenes etterspørselfunksjon, kostnadsfunksjonog konkurrentenes priser, er bedriften nå klar til å fastsette prisen. Da må vioppsummere de tre viktigste forholdene bedriften må ta hensyn til ved enprissetning. Kostnaden bestemmer minsteprisen. Konkurrentens priser og prisenpå substituttprodukter gir en pekepinn om hva prisen bør være. Kundensvurdering av unike produktegenskaper angir pris taket. En bedrift velger enmetode for å fastsette prisen som inkluderer ett eller flere av disse tre hensynene.Vi velger å bruke påslagsmetoden, fordi det er den mest elementære metoden forprissetting og vi mener at det blir den beste og enkleste metoden å bruke, for åfastsette den endelige prisen.Ved å bruke påslagsmetoden viser den at i praksis vil enhetskostnadene reduseresmed (akkumulert) volum – erfaringskurven (eller læringskurven) (Akkumulertproduksjon). Vi viser også til at det finnes flere metoder for prisfastsetting:Prising basert på forventet avkastning, Pris basert på opplevd nytteverdi,Verdiprising, Markedsbasert prissetting, Prissetting basert påAuksjonsprinsippet.Fastsette den endelige prisenEtter påslagsmetoden(Se vedlegg nr 3B ) har vi fått en grunnleggende pris på 618kr. Denne prisen kan vi justere om vi mener at den kan påvirkes av de fire P-ene(markedsmiksen). Hvis prisen blir lavere, så blir fortjenesten vår mindre, menetterspørselen vil økes. Hvis prisen blir høyre, blir fortjenesten større, men Side 9
 10. 10. Fagoppgave i MRK 2914 29.10.2009etterspørselen lavere. I regnearket ( som vedlegg 3), ser vi hvor dekningsbidrageter størst. ved bruk av påslagsmetoden finner vi den rimeligste prisen ved å ha enbruttofortjeneste på 30%. Produktet er unikt og alene på markedet. Vårpåvirkning av kundene vil komme av nettbutikken og kundeservicen til Netcom.Annonsering skjer gjennom aviser, diverse mediekanaler, nettbutikker, samteksisterende kunder vil bli oppdatert. Produktet kjøpes hos distributørene påstedet, med en fast månedskostnad. I dag er det ikke så veldig populært med enfast pris i måneden.Vi har oftest mulighet til å velge en abonnement som passer hver enkelt forbruker,til forskjellige priser. Dette er noe Netcom kan vurdere senere.Vi kan eventueltogså vurdere bedriftsrabatter, så lenge de bestiller store pakker.Når vi gjør det, måvi passe på at Netcom har kapasitet til dette. Hvis 4G blir senere utviklet til størreområder, vil sannsynligvis prisen synke og etterspørselen vil økes. Så lengeproduktet kommer først og fremst ut kun i Oslo områdene, vil prisensannsynligvis være høy, og etterspørselen lav, så lenge den blir mindretilgjengelig for befolkningen.Oppsummering den endelige prisen:I følge regnearket vi har satt opp for å finne den maksimale fortjenesten, har vifått en pris på kr 700. Ved bruk av påslagsmetoden har vi fått en pris på kr 618.Vi mener at en pris på 618 kr vil være noe lav til å være en innovasjon på kun ettangitt område. En pris på kr 700 vil dermed høres litt høy ut. Målene vi har sattoss, var å maksimere fortjenesten og å skumme markedet mens det er mulig.Dermed velger vi en pris som vil gi oss høyest mulig fortjeneste og som også errelevant på markedet, også i forhold til konkurrentene. En pris på kr 699,- bådeser og virker rimelig ut ifra kundenes perspektiv. En pris på kr 700,- vil fåkundene til å reagere i motsatt retning og de kan fort mene at det ser litt dyrt ut.Her tar vi i bruk fra venstre mot høyre prising, som fungerer psykologisk påmennesker. Kundene kan tenke seg at de nå betaler (ca) 399,- pr måned for noesom har en ti ganger dårligere funksjonalitet. En pris på kr 699,- vil derfor væreakseptabel på markdet, samt gi oss maksimal fortjeneste og mulighet til å skummemarkedet på det beste.PRIS 699,- Side 10
 11. 11. Fagoppgave i MRK 2914 29.10.2009KilderLitteraturliste og kildebrukBøkerKotler, Philip og Kevin Lane Keller.. Marketing Management 13e. Oslo: Prentice-Hall.Zigler, Christian Oxholm og Bitte Skaug Paulsen. 2006. Markedsføringsledelse.Kort og godt. Oslo: Universitetsforlaget. Kapitler i bøkerPhilip Kotler og Kevin Lane Keller. Marketing Management 13. “CapturingMarketing Insight”Philip Kotler og Kevin Lane Keller. Marketing Management 13. “Designing andManaging Intergrated Marketing Cimmunication”Philip Kotler og Kevin Lane Keller. Marketing Management 13. “IndentifyingMarket Segments and Targets”Philip Kotler og Kevin Lane Keller. Marketing Management 13. “ManagingMass Communication: Advertising, Sales, Promotions, Events and Experiencesand Public Relations.Philip Kotler og Kevin Lane Keller. Marketing Management 13. “.developingpricing strategies and programs”Philip Kotler og Kevin Lane Keller. Marketing Management 13. “.Creating brandequity”Zigler, Christian Oxholm og Bitte Skaug Paulsen. 2006. ”Identifisering avmarkedssegmenter og valg av målgrupper.” I Markedsføringsledelse. Kort oggodt. Oslo: Universitetsforlaget. Side 11
 12. 12. Fagoppgave i MRK 2914 29.10.2009Nettressurser:http://www.digi.no/801088/oslo-faar-verdens-forste-4g-netthttp://www.digi.no/823885/svensk-4g-nett-i-farehttp://www.digi.no/823579/gir-netcom-to-aars-forsprang-paa-4ghttp://gigaom.com/2008/02/26/10-things-you-need-to-know-about-lte/#commentshttp://www.aftenposten.no/forbruker/digital/nyheter/mobil/article3129254.ecewww.netcom.nowww.telenor.nowww.tele2.nowww.ICE.nohttp://www.ssb.no/folkendrkom/tabeller/tab/0301.htmlhttp://www.npt.no/ikbViewer/Content/107328/PNA03253_reduced.pdfhttp://www.npt.no/ikbViewer/Content/107095/Det_norske_ekommarkedet_Q1-08.pdfhttp://www.tu.no/it/article172412.ecehttp://www.npt.no/portal/page/portal/PG_NPT_NO_NO/PAG_NPT_NO_HOME/_PAG_NPT_NO_VIS_NYHET?p_d_i=-121&p_d_c=&p_d_v=112460 Side 12

×