Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Uporaba službene kreditne kartice v knjižnici

223 views

Published on

Majda Gominšek, Verlag Dashöfer: Uporaba službene kreditne kartice v knjižnici

Published in: Economy & Finance
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Uporaba službene kreditne kartice v knjižnici

  1. 1. Uporaba službene kreditne kartice v knjižnici MAJDA GOMINŠEK, VERLAG DASHÖFER
  2. 2. PROGRAM •Zakonske podlage •Postopki v javnem zavodu •Uporaba kartic in omejitve pri poslovanju •Vprašanja in odgovori
  3. 3. Zakonska podlaga • plačilni sistem se v JZ opravlja v skladu z 25. členom Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike - račune EZR preko UJP •JZ lahko odpirajo samo posebne račune z ničelnim stanjem •JZ lahko uporablja plačilne kartice
  4. 4. •Pred uporabo plačilne kartice mora JZ sprejeti poseben akt – pravilnik oziroma pravila o materialnem in finančnem poslovanju •Ta pravila sprejme svet zavoda •V teh pravilih JZ natančno določi pravila uporabe plačilne kartice: (določimo osebe, ki bodo uporabljale te kartice, za katere namene bo uporaba (materialni stroški, stroški na službeni poti, plačila preko interneta,…)
  5. 5. Interni akt - vsebina •Določiti limit uporabe po osebi – mesečno •Plačila morajo biti ustrezno dokumentirana •Kaj se zgodi, če uporabnik prekorači limit ali neupravičeno –ni dokumentov za uporabo? – bremeni uporabnika ob prvi naslednji plači
  6. 6. Pozornost na …. •Poraba plačilne kartice mora biti predvidena v finančnem planu JZ – zagotovljena finančna sredstva za poravnavo •Pozornost pri izbiri ponudnika PK (glede višine provizije)
  7. 7. Računovodsko evidentiranje •Prejem računa: strošek 46, ddv/ račun dobavitelja •Plačilo dobavitelju: dobavitelj/obveznost do izdajatelja PK (v skupini 26) •Po izpisku EZR(priloga obvestila izdajatelja PK): obveznost do izdajatelja PK(26)/110
  8. 8. •Vaša vprašanja: •majda.gominsek@siol.net

×