SlideShare a Scribd company logo
1 of 26
Narodnostne razmere v Slovenskih goricah
pred nastankom Kraljevine SHS
13. sociološka delavnica
SPOMIN NA PRETEKLOST
ČASOVNOST NEČASOVNEGA
Kamnik 29, marec 2007
Slovenske gorice
 Večidel nacionalno precej homogene
 stanovsko razvejane
– kmetje
– kajžarji, (žalarji, kočarji)
– viničarji (vajncerli)
– hlapci, dekle
– obrtniki in trgovci le v trgih
Občevalni jezik v slovenjegoriških
občinah leta1910
0
200
400
600
800
1000
1200
Selnica
ob
M
uri
PlačCeršak
PesniškidvorG
rišova
Jarenina
Sp.Jakob.DolPernica
Šentilj
Jurijob
Pesn.
Vukovskidol
Zgornja
K
ungota
Zg.Jakobskidol
Korena
Krem
berg
Senarska
Sp.Voličina
Sv.Trojica
Sv.A
ntonBenedikt
Sv.Jurijv
Slg.Lenart
Trije
K
ralji
Zg.R
očica
Zg.Voličina
Zg.PorčičLjutom
er
Jeruzalem
O
rm
ož
Velika
N
edelja
nemški j.
slovenski j.
Razmerje med slovenskim in nemškim
občevalnim jezikom v nekaterih krajih
Ceršak Jarenina
Lenart Ormož
Druga polovica XIX. stoletja
 Slovenci in Nemci žive sprva “dokaj složno”
 razcvet slovenskega narodnega gibanja
 Taffejeva vlada
 pojav nemških “obrambnih organizacij
 razvoj “mladeniškega gibanja
Ustanovitve bralnih društev ob
severni meji
 1887 Videm ob Ščavnici
 1890 Jarenina, Voličina
 1891 Vitomarci, Kapela
 1893 Šentilj
 1894 Cekvenjak, Negova, Gor. Radgona
 1896 Korena
 1897 Velka
 1899 Sv. Ana, Benedikt sklene se veriga bralnih društev od Šentilja do Ljutomera.
 1902 Jurovski dol
 1903 Malečnik
 1904 Trnovska vas
 1906 Jakobski dol, Apače
 1907 Vurberk, Sv. Martin
 1908 Sv Trojica, Lenart
Deutscher Schulverein
 Ustanovljen 1880 na Dunaju;
 Abwehrkampf na narodnostnih mejah,
sprva dokaj liberalno društvo, ki se v
90-h radikaizira
 Ustanavlja šole
 Sep. 1880 20.000 članov.
 Leta 1904 : 70.000 članov.
 Leta 1911: 190.000 članov
 1910 : 1.108.919 K dohodkov
 Do leta 1914 zgradi 17 šol, v 26 krajih
podpira gradnjo nemških šol
 Vzdrževal 13 šol, 6 vrtcev, 100 šol
prejema finančno podporo.
 V 24 krajih je naselil nemške sirote, da
je zagotovila dovolj šolarjev
Šole, ki jh je Deutscher
Schulverein izgradil ali
podpiral v Slov. goricah
Südmark
 Nemško obrambno
društvo ustanovljeno v
Gradcu 24. novembra 1889
 Nudi gospodarsko pomoč
Nemcem na narodnostno
mešanih ozemljih
Štajerske, Koroške,
Kranjske idr.
 Kupuje zemljišča, kmetije
in naseljuje nemške
družine
 Finančno podpira kmete,
obrtnike in njihovo
sodelovanje
Südmark II.
 1906 Südmarka kupi v Šentilju 200
oralov zemlje in naseli tri nemške
družine (26 oseb)
 Do leta 1914 naseli svoje ljudi še v Stari
gori pri Šentilju, Cirknici,v Dobrenju,
Svečini, Slatinski dol, Plač, Zg Kungota,
Kaniža, Ranca, Pesniški dvor, Jurij ob
Pesnici, Pesniški vrh, Krnica, Ceršak,
Košaki, Kamnica
 Na 5127 oralih naseljenih 64 družin (368
oseb)
Štajercijanstvo
 Nasprotuje spreminjanju deželnih meja
 Korenine že v drugi pol XIX. stoletja, a v
Slovenskih goricah najbolj razširjeno v začetku
XX. stoletja
 Leta 1900 na pobudo ptujskega župana Josefa
Orniga začno izdajati slovensko pisani tednik
Štajerc
 Do leta 1907 “Štajerc Partei” zmaga na 15.
občinskih volitvah
 Januarja 1907 se organizira kot napredna zveza
in postane pomemben politični dejavnik
Družba Sv. Cirila in Metoda
 Ustanovljena leta 1885 kot odgovor na Deutscher
Schulverein
 Do 1907 slogaška organizacija “z liberalnim
navdihom”, nato odkrito liberalna organizacija s
primesjo narodnega radikalizma
 Organizira Slovenske šole in vrtce. Na
štajerskem je ustanovila šolo na Muti in 5 vrtcev
(Celje, Maribor, Gabrje, Ormož, Središče)
Lenart v Slovenskih goricah
okoli leta 1910
 102 hiši, 9 trgovin, 3 pekarne,
2 mesariji, 2 čevljarja, 2
mizarja, 2 kleparja, 1 krojač,
brivec, lončar, medičar,
svečar, sedlar, zidar,
ključavničar, kolar in urar
 8 gostiln (1 slovenska)
 Sedež občine, župnije in
sodnega okraja, davkarija,
pošta, pet-razredna ljudska
šola, žandarmarijska postaja
 2 odvetnika, 2 zdravnika,
notar, živinozdravnik
Pogled na trg Lenart skozi
nacionalna očala:
 Županstvo – nemško
 Župnišče - vedno
slovensko
 Od aprila 1888 okrajni
zastop v Slovenskih
rokah
 Šola do 1906 nemška
potem slovenska.
Schulverein leta 1909
ustanovi svojo šolo
 Pošta – nemška
Pogled na kraj skozi nacionalna
očala II.
 Davkarija – večji del Nemška
 Okrajno sodišče: nemško, od 1889 se začne
pri sodnih postopkih uporabljati tudi
slovenščina
 Advokati Slovenci po letu 1903
 Notar - oportunist
Društva
 SLOVENSKA:
 -čitalnica
 Podružnica Ciril-
Metodove družbe
 Sokolsko društvo (od
1908)
 NEMŠKA:
 Deutscher
Männergesangverein
 Podružnica Südmarke
 Požarna bramba
Banke
 Nemško posojilno društvo
(Vorschussverein)
 Okrajna posojilnica
 Glavna hranilnica in posojilnica
Slovenskih goric
 Ptujska Sparkassa
Majhne osebe – veliki prepiri
 advokat Milan Gorišek
 notar Franjo Štupica (lib. - kler. - Nemci)
 zdravnik Franc Tiplič (liberalec – klerikalec)
 Sodni uradnik Ožbalt Ilaunig
Nemškutarstvo
 Karl Radey - sin slovenskega notarja in deželnega
poslanca Franca Radeja se je štel za Nemca
 Ambros Petrowitsch – sin narodno zavednega
začetnika slovenskega uradovanja na sodišču
Ivana Petroviča
Alojz Kraigher:
“Kontrolor Škrobar”
 Pisatelj opazuje renegatstvo
davčnega kontrolorja Arnošta
Škrobarja, ki je prišel s Kranjskega v
obmejno nemškutarsko gnezdo k
Sveti Trojici v Slovenskih goricah.
 Arnošt je brez trdne narodne zavesti,
jeguljast, prilagodljiv uradniček, ki si
je štel za posebno junaštvo, če je v
uradnem aktu kdaj narisal slovensko
strešico.
 S trgovin,lokalov in ustanov se
bleščijo nemški napisi, uslužbenci
govorijo nemško, po nemško se pači
tudi trška gostilničarka. Nemškutarji
popravljajo svoja imena po nemškem
pravopisu, govorijo in pojejo pa v
popačeni nemščini.
Rudolf Hans Bartsch:
“Das deutsche Leid”
“…piše o Slovencih
kot o barbarskem
ljudstvu brez
kulture, ki ogroža
nemškega duha.
Zanj je Štajerska
avtohtono
nemška dežela,
ki so jo preplavili
Slovani itd.”
Deutscher Schulverein pri Lenartu
 leta 1909 zgrajena
šola
 v šolo se ob nemških
vpišejo tudi
slovenski otroci,
zlasti viničarski
 iz Dunajske
sirotišnice so v
Lenart poslali 20-30
sirot
 spori in pretepi med
otroci
 spori zaradi petja pri
“cesarski” maši
Čas vojne (1914-1918)
 Aretacije in preganjanje narodno zavednih
Slovencev (ovadbe)
 Mobilizacija na vzhodno fronto
 Ogromno žrtev (50/1000) prebivalcev
Čas miru – Maistrov prevzem oblasti
 Razsajanje španske gripe, ogromno mrtvih
 Pomoč Maistru, pri oskrbi s hrano in z denarjem lenarške
hranilnice
 3. novembra ustanovljen Narodni svet
 13. nov. Gorišek prevzame vodenje narodnega sveta
 17. novembra ključe izroči župan Sollag
 19. novembra pošto zapusti nemški poštar
 20. novembra izobesijo na lenarški cerkvi slovensko trobojnico
 2. decembra konec pouka v “nemški šoli”
 5. decembra – nemški napisi na trgovinah prepovedani
 14. decembra proslava “ujedinenja”
 Mnogo prebivalstva “apatičnega”
 Zabavljanje čez novo državo, kadar je česa
primanjkovalo.
 “Mišljenje in srce šlo je še vedno za staro
Avstrijo. Sreča je bila, da tu ni prišlo do
plebiscita – Slovenske gorice bi bile
izgubljene kakor divni Korotan”
Čez 23 let pa…

More Related Content

More from Igor Zemljič

More from Igor Zemljič (20)

Maja Kek: ˝En komad internega komuniciranja, prosim˝
Maja Kek: ˝En komad internega komuniciranja, prosim˝Maja Kek: ˝En komad internega komuniciranja, prosim˝
Maja Kek: ˝En komad internega komuniciranja, prosim˝
 
Zgodovinska knjižnica prof. dr.Gerhard A. Rittera na Inštitutu za novejšo zgo...
Zgodovinska knjižnica prof. dr.Gerhard A. Rittera na Inštitutu za novejšo zgo...Zgodovinska knjižnica prof. dr.Gerhard A. Rittera na Inštitutu za novejšo zgo...
Zgodovinska knjižnica prof. dr.Gerhard A. Rittera na Inštitutu za novejšo zgo...
 
Oris nabavnih poti knjižničnega gradiva v knjižnici Inštituta za novejšo zgod...
Oris nabavnih poti knjižničnega gradiva v knjižnici Inštituta za novejšo zgod...Oris nabavnih poti knjižničnega gradiva v knjižnici Inštituta za novejšo zgod...
Oris nabavnih poti knjižničnega gradiva v knjižnici Inštituta za novejšo zgod...
 
Vojka Vuk Dirnbek: Sklepanje pogodb za dobavo knjižničnega gradiva: praksa Dr...
Vojka Vuk Dirnbek: Sklepanje pogodb za dobavo knjižničnega gradiva: praksa Dr...Vojka Vuk Dirnbek: Sklepanje pogodb za dobavo knjižničnega gradiva: praksa Dr...
Vojka Vuk Dirnbek: Sklepanje pogodb za dobavo knjižničnega gradiva: praksa Dr...
 
Uporaba službene kreditne kartice v knjižnici
Uporaba službene kreditne kartice v knjižniciUporaba službene kreditne kartice v knjižnici
Uporaba službene kreditne kartice v knjižnici
 
Racionalizacija javnih naročil tujih revij?
Racionalizacija javnih naročil tujih revij?Racionalizacija javnih naročil tujih revij?
Racionalizacija javnih naročil tujih revij?
 
Vloga bibliotekarja pri javnem naročilu v Centralni pravosodni knjižnici
Vloga bibliotekarja pri javnem naročilu v Centralni pravosodni knjižniciVloga bibliotekarja pri javnem naročilu v Centralni pravosodni knjižnici
Vloga bibliotekarja pri javnem naročilu v Centralni pravosodni knjižnici
 
Podobe z dunajske razstave "Goldene Zeiten"
Podobe z dunajske razstave "Goldene Zeiten"Podobe z dunajske razstave "Goldene Zeiten"
Podobe z dunajske razstave "Goldene Zeiten"
 
Knjiga: »Historia Della Vltima Gverra Nel Friuli« : kot zanimiv pričevalec zg...
Knjiga: »Historia Della Vltima Gverra Nel Friuli« : kot zanimiv pričevalec zg...Knjiga: »Historia Della Vltima Gverra Nel Friuli« : kot zanimiv pričevalec zg...
Knjiga: »Historia Della Vltima Gverra Nel Friuli« : kot zanimiv pričevalec zg...
 
dr. Alenka Kavčič Čolić, Narodna in univerzitetna knjižnica: Revija Knjižnic...
 dr. Alenka Kavčič Čolić, Narodna in univerzitetna knjižnica: Revija Knjižnic... dr. Alenka Kavčič Čolić, Narodna in univerzitetna knjižnica: Revija Knjižnic...
dr. Alenka Kavčič Čolić, Narodna in univerzitetna knjižnica: Revija Knjižnic...
 
Paketni vpisi bibliografskih zapisov v COBIB in vodenje povezav za e-vire
Paketni vpisi bibliografskih zapisov v COBIB in vodenje povezav za e-virePaketni vpisi bibliografskih zapisov v COBIB in vodenje povezav za e-vire
Paketni vpisi bibliografskih zapisov v COBIB in vodenje povezav za e-vire
 
Organizacija dostopa do specializiranih podatkovnih zbirk, Martina Petan, Cen...
Organizacija dostopa do specializiranih podatkovnih zbirk, Martina Petan, Cen...Organizacija dostopa do specializiranih podatkovnih zbirk, Martina Petan, Cen...
Organizacija dostopa do specializiranih podatkovnih zbirk, Martina Petan, Cen...
 
Smernice licenciranja konzorcija COSEC, Karmen Štular Sotošek
Smernice licenciranja konzorcija COSEC, Karmen Štular SotošekSmernice licenciranja konzorcija COSEC, Karmen Štular Sotošek
Smernice licenciranja konzorcija COSEC, Karmen Štular Sotošek
 
Praktični vidiki nabave e-virov, Tatjana Intihar
Praktični vidiki nabave e-virov, Tatjana IntiharPraktični vidiki nabave e-virov, Tatjana Intihar
Praktični vidiki nabave e-virov, Tatjana Intihar
 
Kako je nastajal, nastal in v prvih petih letih deloval Zgodovinski indeks ci...
Kako je nastajal, nastal in v prvih petih letih deloval Zgodovinski indeks ci...Kako je nastajal, nastal in v prvih petih letih deloval Zgodovinski indeks ci...
Kako je nastajal, nastal in v prvih petih letih deloval Zgodovinski indeks ci...
 
Digitalizacija zgodovinskih virov v Sloveniji
Digitalizacija zgodovinskih virov v Sloveniji Digitalizacija zgodovinskih virov v Sloveniji
Digitalizacija zgodovinskih virov v Sloveniji
 
Kratek pregled osamosvajanja Slovenije
Kratek pregled osamosvajanja SlovenijeKratek pregled osamosvajanja Slovenije
Kratek pregled osamosvajanja Slovenije
 
Založništvo med drugo svetovno vojno
Založništvo med drugo svetovno vojnoZaložništvo med drugo svetovno vojno
Založništvo med drugo svetovno vojno
 
»Moj pogled na prihodnost specialnih knjižnic v digitalni dobi« : predavanje ...
»Moj pogled na prihodnost specialnih knjižnic v digitalni dobi« : predavanje ...»Moj pogled na prihodnost specialnih knjižnic v digitalni dobi« : predavanje ...
»Moj pogled na prihodnost specialnih knjižnic v digitalni dobi« : predavanje ...
 
Digitalizacija na INZ
Digitalizacija na INZDigitalizacija na INZ
Digitalizacija na INZ
 

Narodnostne razmere v Slovenskih goricah pred nastankom Kraljevine SHS

 • 1. Narodnostne razmere v Slovenskih goricah pred nastankom Kraljevine SHS 13. sociološka delavnica SPOMIN NA PRETEKLOST ČASOVNOST NEČASOVNEGA Kamnik 29, marec 2007
 • 2. Slovenske gorice  Večidel nacionalno precej homogene  stanovsko razvejane – kmetje – kajžarji, (žalarji, kočarji) – viničarji (vajncerli) – hlapci, dekle – obrtniki in trgovci le v trgih
 • 3. Občevalni jezik v slovenjegoriških občinah leta1910 0 200 400 600 800 1000 1200 Selnica ob M uri PlačCeršak PesniškidvorG rišova Jarenina Sp.Jakob.DolPernica Šentilj Jurijob Pesn. Vukovskidol Zgornja K ungota Zg.Jakobskidol Korena Krem berg Senarska Sp.Voličina Sv.Trojica Sv.A ntonBenedikt Sv.Jurijv Slg.Lenart Trije K ralji Zg.R očica Zg.Voličina Zg.PorčičLjutom er Jeruzalem O rm ož Velika N edelja nemški j. slovenski j.
 • 4. Razmerje med slovenskim in nemškim občevalnim jezikom v nekaterih krajih Ceršak Jarenina Lenart Ormož
 • 5. Druga polovica XIX. stoletja  Slovenci in Nemci žive sprva “dokaj složno”  razcvet slovenskega narodnega gibanja  Taffejeva vlada  pojav nemških “obrambnih organizacij  razvoj “mladeniškega gibanja
 • 6. Ustanovitve bralnih društev ob severni meji  1887 Videm ob Ščavnici  1890 Jarenina, Voličina  1891 Vitomarci, Kapela  1893 Šentilj  1894 Cekvenjak, Negova, Gor. Radgona  1896 Korena  1897 Velka  1899 Sv. Ana, Benedikt sklene se veriga bralnih društev od Šentilja do Ljutomera.  1902 Jurovski dol  1903 Malečnik  1904 Trnovska vas  1906 Jakobski dol, Apače  1907 Vurberk, Sv. Martin  1908 Sv Trojica, Lenart
 • 7. Deutscher Schulverein  Ustanovljen 1880 na Dunaju;  Abwehrkampf na narodnostnih mejah, sprva dokaj liberalno društvo, ki se v 90-h radikaizira  Ustanavlja šole  Sep. 1880 20.000 članov.  Leta 1904 : 70.000 članov.  Leta 1911: 190.000 članov  1910 : 1.108.919 K dohodkov  Do leta 1914 zgradi 17 šol, v 26 krajih podpira gradnjo nemških šol  Vzdrževal 13 šol, 6 vrtcev, 100 šol prejema finančno podporo.  V 24 krajih je naselil nemške sirote, da je zagotovila dovolj šolarjev
 • 8. Šole, ki jh je Deutscher Schulverein izgradil ali podpiral v Slov. goricah
 • 9. Südmark  Nemško obrambno društvo ustanovljeno v Gradcu 24. novembra 1889  Nudi gospodarsko pomoč Nemcem na narodnostno mešanih ozemljih Štajerske, Koroške, Kranjske idr.  Kupuje zemljišča, kmetije in naseljuje nemške družine  Finančno podpira kmete, obrtnike in njihovo sodelovanje
 • 10. Südmark II.  1906 Südmarka kupi v Šentilju 200 oralov zemlje in naseli tri nemške družine (26 oseb)  Do leta 1914 naseli svoje ljudi še v Stari gori pri Šentilju, Cirknici,v Dobrenju, Svečini, Slatinski dol, Plač, Zg Kungota, Kaniža, Ranca, Pesniški dvor, Jurij ob Pesnici, Pesniški vrh, Krnica, Ceršak, Košaki, Kamnica  Na 5127 oralih naseljenih 64 družin (368 oseb)
 • 11. Štajercijanstvo  Nasprotuje spreminjanju deželnih meja  Korenine že v drugi pol XIX. stoletja, a v Slovenskih goricah najbolj razširjeno v začetku XX. stoletja  Leta 1900 na pobudo ptujskega župana Josefa Orniga začno izdajati slovensko pisani tednik Štajerc  Do leta 1907 “Štajerc Partei” zmaga na 15. občinskih volitvah  Januarja 1907 se organizira kot napredna zveza in postane pomemben politični dejavnik
 • 12. Družba Sv. Cirila in Metoda  Ustanovljena leta 1885 kot odgovor na Deutscher Schulverein  Do 1907 slogaška organizacija “z liberalnim navdihom”, nato odkrito liberalna organizacija s primesjo narodnega radikalizma  Organizira Slovenske šole in vrtce. Na štajerskem je ustanovila šolo na Muti in 5 vrtcev (Celje, Maribor, Gabrje, Ormož, Središče)
 • 13. Lenart v Slovenskih goricah okoli leta 1910  102 hiši, 9 trgovin, 3 pekarne, 2 mesariji, 2 čevljarja, 2 mizarja, 2 kleparja, 1 krojač, brivec, lončar, medičar, svečar, sedlar, zidar, ključavničar, kolar in urar  8 gostiln (1 slovenska)  Sedež občine, župnije in sodnega okraja, davkarija, pošta, pet-razredna ljudska šola, žandarmarijska postaja  2 odvetnika, 2 zdravnika, notar, živinozdravnik
 • 14. Pogled na trg Lenart skozi nacionalna očala:  Županstvo – nemško  Župnišče - vedno slovensko  Od aprila 1888 okrajni zastop v Slovenskih rokah  Šola do 1906 nemška potem slovenska. Schulverein leta 1909 ustanovi svojo šolo  Pošta – nemška
 • 15. Pogled na kraj skozi nacionalna očala II.  Davkarija – večji del Nemška  Okrajno sodišče: nemško, od 1889 se začne pri sodnih postopkih uporabljati tudi slovenščina  Advokati Slovenci po letu 1903  Notar - oportunist
 • 16. Društva  SLOVENSKA:  -čitalnica  Podružnica Ciril- Metodove družbe  Sokolsko društvo (od 1908)  NEMŠKA:  Deutscher Männergesangverein  Podružnica Südmarke  Požarna bramba
 • 17. Banke  Nemško posojilno društvo (Vorschussverein)  Okrajna posojilnica  Glavna hranilnica in posojilnica Slovenskih goric  Ptujska Sparkassa
 • 18. Majhne osebe – veliki prepiri  advokat Milan Gorišek  notar Franjo Štupica (lib. - kler. - Nemci)  zdravnik Franc Tiplič (liberalec – klerikalec)  Sodni uradnik Ožbalt Ilaunig
 • 19. Nemškutarstvo  Karl Radey - sin slovenskega notarja in deželnega poslanca Franca Radeja se je štel za Nemca  Ambros Petrowitsch – sin narodno zavednega začetnika slovenskega uradovanja na sodišču Ivana Petroviča
 • 20. Alojz Kraigher: “Kontrolor Škrobar”  Pisatelj opazuje renegatstvo davčnega kontrolorja Arnošta Škrobarja, ki je prišel s Kranjskega v obmejno nemškutarsko gnezdo k Sveti Trojici v Slovenskih goricah.  Arnošt je brez trdne narodne zavesti, jeguljast, prilagodljiv uradniček, ki si je štel za posebno junaštvo, če je v uradnem aktu kdaj narisal slovensko strešico.  S trgovin,lokalov in ustanov se bleščijo nemški napisi, uslužbenci govorijo nemško, po nemško se pači tudi trška gostilničarka. Nemškutarji popravljajo svoja imena po nemškem pravopisu, govorijo in pojejo pa v popačeni nemščini.
 • 21. Rudolf Hans Bartsch: “Das deutsche Leid” “…piše o Slovencih kot o barbarskem ljudstvu brez kulture, ki ogroža nemškega duha. Zanj je Štajerska avtohtono nemška dežela, ki so jo preplavili Slovani itd.”
 • 22. Deutscher Schulverein pri Lenartu  leta 1909 zgrajena šola  v šolo se ob nemških vpišejo tudi slovenski otroci, zlasti viničarski  iz Dunajske sirotišnice so v Lenart poslali 20-30 sirot  spori in pretepi med otroci  spori zaradi petja pri “cesarski” maši
 • 23. Čas vojne (1914-1918)  Aretacije in preganjanje narodno zavednih Slovencev (ovadbe)  Mobilizacija na vzhodno fronto  Ogromno žrtev (50/1000) prebivalcev
 • 24. Čas miru – Maistrov prevzem oblasti  Razsajanje španske gripe, ogromno mrtvih  Pomoč Maistru, pri oskrbi s hrano in z denarjem lenarške hranilnice  3. novembra ustanovljen Narodni svet  13. nov. Gorišek prevzame vodenje narodnega sveta  17. novembra ključe izroči župan Sollag  19. novembra pošto zapusti nemški poštar  20. novembra izobesijo na lenarški cerkvi slovensko trobojnico  2. decembra konec pouka v “nemški šoli”  5. decembra – nemški napisi na trgovinah prepovedani  14. decembra proslava “ujedinenja”
 • 25.  Mnogo prebivalstva “apatičnega”  Zabavljanje čez novo državo, kadar je česa primanjkovalo.  “Mišljenje in srce šlo je še vedno za staro Avstrijo. Sreča je bila, da tu ni prišlo do plebiscita – Slovenske gorice bi bile izgubljene kakor divni Korotan”
 • 26. Čez 23 let pa…