Rezultati vprašalnika „Delovne skupine za strokovna priporočila za specialne knjižnice”

Igor Zemljič
Igor ZemljičLibrarian at Institute for contemporary history
KRATKO POROČILO O DELU DELOVNE SKUPINE ZA
PRIPRAVO STROKOVNIH PRIPOROČIL ZA
SPECIALNE KNJIŽNICE
Alenka Kavčič Čolić
Vodja Delovne skupine za pripravo strokovnih priporočil za specialne knjižnice NSKD
Alenka.Kavcic@nuk.uni-lj.si
DAN SPECIALNIH KNJIŽNIC
Ljubljana, 25. 5. 2017
DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO STROKOVNIH
PRIPOROČIL ZA SPECIALNE KNJIŽNICE
Nacionalni svet za knjižnično dejanvost (NSKD) je marca 2016
imenoval Delovno skupino v predlagani sestavi:
1. dr. Alenka Kavčič-Čolić (vodja delovne skupine), Narodna in
univerzitetna knjižnica, Ljubljana,
2. mag. Angela Čuk, Center za strokovno informatiko, Krka, d.d.,
Novo mesto,
3. mag. Tjaša Obal, Knjižnica Banke Slovenije, Ljubljana,
4. mag. Helena Pečko Mlekuš, Narodna in univerzitetna
knjižnica, Ljubljana,
5. dr. Luka Šušteršič, Institut »Jožef Stefan«, Ljubljana,
6. Maja Vavtar, Centralna pravosodna knjižnica, Ljubljana,
7. Igor Zemljič, Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana.
8. Katja Kranjc, Mestna galerija Ljubljana – pridružila l. 2017
A . K a v č i č Č o l i ć , 2 5 . 5 . 2 0 1 7 2
PREGLEDANA PODROČJA
• Veljavnost Meril in standardov za organizacijo
in delovanje specialnih knjižnic iz leta 2000 in
Standardov iz leta 1990 (dalje: Standardi) ter
drugih domačih smernic za specialne knjižnice
• Trenutno stanje specialnih knjižnic v Sloveniji in
uporabnost Standardov
• Profil sodobnega specialnega knjižničarja
• Pregled mednarodnih standardov in smernic za
delovanje specialnih in raziskovalnih knjižnic
A . K a v č i č Č o l i ć , 2 5 . 5 . 2 0 1 7 3
ŠTEVILO SPECIALNIH KNJIŽNIC (2011-2016)
(Vir: Slovenske knjižnice v številkah. Poročilo za leto 2010-2015; Slovenske knjižnice v številkah
2016 [v pripravi], Center za razvoj knjižnic NUK)
4
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
društva 3 3 3 3 4 3 1
industrija 22 19 16 16 16 13 12
kultura 34 34 34 34 35 35 35
vlada 23 20 20 19 19 20 15
znanost 25 22 21 19 20 20 15
zdravstvo 11 11 11 11 11 9 8
cerkvene knj. 27 27
drugo 8 9 10 10 10 10 10
SKUPAJ:
153
(168)*
145
(167)*
115
(155)*
112
(151)*
115
(147)*
109
(141)*
96
(129)*
* Število izposojevališč
STANJE SPECIALNIH KNJIŽNIC
• Prihodki specialnih knjižnic padajo
• Specialne knjižnice se soočajo s pomanjkanjem prostora
oz. izgubljajo svoj prostor
• Status specialne knjižnice v matični organizaciji ni
dovolj jasen
• Specialni knjižničarji se vse manj izobražujejo
• Število zaposlenih se manjša – večinoma en zaposleni v
knjižnici
• Klasične storitve izgubljajo prevladujočo vlogo v
specialnih knjižnicah in vse večji pomen se daje novim
trendom in novim zahtevam uporabnikov.
A . K a v č i č Č o l i ć , 2 5 . 5 . 2 0 1 7 5
UGOTOVITVE DELOVNE SKUPINE
• Potrebujemo nove kazalce za prikaz uspešnosti specialnih
knjižnic glede na spremembe v njihovem okolju. Pri tem bi
lahko upoštevali najnovejša priporočila tujih in
mednarodnih združenj (priporočila SLA dajejo večji pomen
na znanja oz. sposobnosti specialnega knjižničarja –
informacijskega strokovnjaka; IFLA je razvilo priporočila za
različne vrste specialnih knjižnic).
• Poleg vsebinske prenove bo potrebna tudi terminološka
uskladitev Standardov z novo knjižničarsko zakonodajo.
A . K a v č i č Č o l i ć , 2 5 . 5 . 6
SKLEPNA UGOTOVITEV DELOVNE SKUPINE
Glede na obstoječe kazalce uspešnosti delovanja
specialne knjižnice v grobem uresničujejo Merila
in standarde za organizacijo in delovanje
specialnih knjižnic iz leta 2000. Vendar pa
omenjena Merila ne predstavljajo strokovnega
standarda ali dokumenta, iz katerega bi
knjižničarji lahko izhajali pri svoji praksi.
A . K a v č i č Č o l i ć , 2 5 . 5 . 2 0 1 7 7
NALOGE DELOVNE SKUPINE
1. Priprava novih strokovnih priporočil za specialne
knjižnice v skladu z določili Smernic za oblikovanje,
sprejem, spremljanje, spreminjanje in preklic
področnih strokovnih priporočil (NSKD, 2015, URL:
http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploa
ds/Ministrstvo/Direktorat_za_kulturno_dediscino/Knji
znicna_dejavnost/2015/smernice_oblikovanje_pripor
ocil_2015.pdf).
2. Nova strokovna priporočila za specialne knjižnice bi
bila predvidoma sestavljena iz dveh temeljnih delov:
Splošni del (prenovljena Merila)
Posebni del s kazalci uspešnosti delovanja za različne
vrste knjižnic
A . K a v č i č Č o l i ć , 2 5 . 5 . 2 0 1 7 8
PRIDOBIVANJE PODATKOV O STANJU
SPECIALNIH KNJIŽNIC
• Statistika Centra za razvoj knjižnic NUK
(kvantitativna analiza)
• Anketi – za vodje specialnih knjižnic in za
direktorje matičnih organizacij (marca in
aprila 2017) (kvalitativna analiza) – 114 knj.
• Dobili smo odgovore:
• 91 vodij specialnih knjižnic (70 popolni in 21
delni)
• 13 direktorjev matičnih ustanov (12 popolni)
A . K a v č i č Č o l i ć , 2 5 . 5 . 2 0 1 7
9
PREGLED NEKATERIH
REZULTATOV ANKET ZA
VODJE SPECIALNIH
KNJIŽNIC (MAREC-APRIL
2017)
(V NASLEDNJIH MESECIH BO
IZVEDENA NATANČNEJŠA
ANALIZA)
A . K a v č i č Č o l i ć , 2 5 . 5 . 2 0 1 7
10
• Specialna knjižnica je neposredno
podrejena direktorju matične
organizacije (33 – 36%)
• Specialna knjižnica je podrejena vodji
sektorja ali službe (13 – 14%)
• Vodja knjižnice je član kolegija
vodstva (17 – 19%)
• Število zaposlenih je ustrezno za
izpolnjevanje potreb uporabnikov
(38 – 42%)!
STATUS SPECIALNE KNJIŽNICE
A . K a v č i č Č o l i ć , 2 5 . 5 . 2 0 1 7 11
Število
zaposlenih
v spec. knj
Število
odgovorov
0 4
0,2 2
0,5 3
1 37
1,5 1
2 9
2,5 2
3 3
4 2
5 3
7 1
NAJPOMEMBNEJŠE VEŠČINE IN ZNANJA V
SPECIALNI KNJIŽNICI
A . K a v č i č Č o l i ć , 2 5 . 5 . 2 0 1 7 12
28
29
30
31
31
31
32
32
33
36
38
44
44
45
46
50
52
0 10 20 30 40 50 60
občutek enakovrednosti z raziskovalci in strokovnimi…
strokovno obvladovanje področja dejavnosti matične…
sposobnost hitrega razmišljanja in sprejemanja pravilnih…
sposobnost kritičnega razmišljanja -
sposobnost jasnega predstavljanja idej sodelavcem in…
pozitiven odnos do svojih dosežkov in dosežkov drugih -
kreativno razmišljanje -
sposobnost samozavestnega in prepričljivega pogajanja z…
pozitiven odziv na stresne situacije -
prilagodljivost na spremembe -
nenehna pripravljenost deliti pridobljeno znanje in…
komunikativnost -
ustvarjanje okolja medsebojnega spoštovanja in zaupanja -
pripravljenost za sodelovanje -
razgledanost -
večopravilnost -
strokovnost -
DEJAVNOSTI, KI JIH SPEC. KNJ. IZVAJAJO
A . K a v č i č Č o l i ć , 2 5 . 5 . 13
22
24
24
25
25
27
28
37
38
40
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
informacijska podpora pri različnih dejavnostih
organizacije
gradnja digitalnih zbirk organizacije
organizacija dogodkov v prostorih knjižnice
zagotavljanje oddaljenega dostopa do licenciranih
elektronskih informacijskih virov
SDI
urejanje spletne strani knjižnice
svetovanje glede avtorskih pravic
svetovanje pri objavah brošur, letnega poročila,
strategije in drugih publikacij matične organizacije
sodelovanje pri ustvarjanju publikacij matične
organizacije
urejanje osebnih bibliografij raziskovalcev
• Skušate predvideti informacijske potrebe sodelavcev v organizaciji
in jih redno obveščati; izobražujete uporabnike pri iskanju in
uporabi informacijskih virov in skrbite, da je knjižnica čim bolj vpeta
v procese organizacije; informacije prilagajate potrebam vsakega
posameznika v organizaciji. (32 – 35%)
• Skušate predvideti informacijske potrebe manjšega dela sodelavcev
v organizaciji in jih redno obveščati; preostalemu delu sodelavcev
ste na voljo, ko vas ti izrecno prosijo za pomoč in jim ponudite
seznam virov iz katerih morajo sami ugotoviti kaj potrebujejo. (18 –
20%)
• Čakate, da se sodelavci obrnejo na vas; sodelavci lahko samostojno
uporabljajo gradivo v knjižnici in ne potrebujejo vaše pomoči; v
primeru, da vas prosijo za pomoč, jim ponudite seznam virov, iz
katerih morajo sami ugotoviti, kaj potrebujejo. (11 – 12%)
VLOGA KNJIŽNICE V MATIČNI
ORGANIZACIJI
A . K a v č i č Č o l i ć , 2 5 . 5 . 2 0 1 7 14
• Natančnejša analiza rezultatov anket in pridobivanje
dodatnih potrebnih podatkov za prikaz dejanskega
stanja specialnih knjižnic
• Izbiro pomembnejših kazalcev za različne tipe
specialnih knjižnic, ki bodo predstavljali smernice za
njihovo delovanje
• Priprava osnutka novih smernic/priporočil do konca
leta 2017
• Strokovna recenzija
• Javna razprava
PREDVIDENE DEJAVNOSTI DELOVNE
SKUPINE
A . K a v č i č Č o l i ć , 2 5 . 5 . 2 0 1 7 15
NA JLEPŠA HVALA ZA
POZORNOST!
16
Alenka Kavčič-Čolić
Alenka.kavcic@nuk.uni-lj.si
1 of 16

Recommended

Kako je nastajal, nastal in v prvih petih letih deloval Zgodovinski indeks ci... by
Kako je nastajal, nastal in v prvih petih letih deloval Zgodovinski indeks ci...Kako je nastajal, nastal in v prvih petih letih deloval Zgodovinski indeks ci...
Kako je nastajal, nastal in v prvih petih letih deloval Zgodovinski indeks ci...Igor Zemljič
293 views25 slides
»Moj pogled na prihodnost specialnih knjižnic v digitalni dobi« : predavanje ... by
»Moj pogled na prihodnost specialnih knjižnic v digitalni dobi« : predavanje ...»Moj pogled na prihodnost specialnih knjižnic v digitalni dobi« : predavanje ...
»Moj pogled na prihodnost specialnih knjižnic v digitalni dobi« : predavanje ...Igor Zemljič
327 views52 slides
Warsawpredstavitev by
WarsawpredstavitevWarsawpredstavitev
Warsawpredstavitevnanaturk
387 views229 slides
Dialog knjižnice z okoljem by
Dialog knjižnice z okoljemDialog knjižnice z okoljem
Dialog knjižnice z okoljemKnjiznicaLjubljana
324 views26 slides
Stiki Z Uporabniki Pri ReferenčNem Delu by
Stiki Z Uporabniki Pri ReferenčNem DeluStiki Z Uporabniki Pri ReferenčNem Delu
Stiki Z Uporabniki Pri ReferenčNem Deluguest6bc792
598 views74 slides
Uroš Kunaver, Miro Pušnik: Znanost za vsakogar: pomen knjižnic pri populariza... by
Uroš Kunaver, Miro Pušnik: Znanost za vsakogar: pomen knjižnic pri populariza...Uroš Kunaver, Miro Pušnik: Znanost za vsakogar: pomen knjižnic pri populariza...
Uroš Kunaver, Miro Pušnik: Znanost za vsakogar: pomen knjižnic pri populariza...Igor Zemljič
325 views12 slides

More Related Content

More from Igor Zemljič

Breda Karun: Zagovorništvo v knjižnici by
Breda Karun: Zagovorništvo v knjižnici Breda Karun: Zagovorništvo v knjižnici
Breda Karun: Zagovorništvo v knjižnici Igor Zemljič
216 views15 slides
Maja Kek: ˝En komad internega komuniciranja, prosim˝ by
Maja Kek: ˝En komad internega komuniciranja, prosim˝Maja Kek: ˝En komad internega komuniciranja, prosim˝
Maja Kek: ˝En komad internega komuniciranja, prosim˝Igor Zemljič
463 views51 slides
Zgodovinska knjižnica prof. dr.Gerhard A. Rittera na Inštitutu za novejšo zgo... by
Zgodovinska knjižnica prof. dr.Gerhard A. Rittera na Inštitutu za novejšo zgo...Zgodovinska knjižnica prof. dr.Gerhard A. Rittera na Inštitutu za novejšo zgo...
Zgodovinska knjižnica prof. dr.Gerhard A. Rittera na Inštitutu za novejšo zgo...Igor Zemljič
129 views23 slides
Oris nabavnih poti knjižničnega gradiva v knjižnici Inštituta za novejšo zgod... by
Oris nabavnih poti knjižničnega gradiva v knjižnici Inštituta za novejšo zgod...Oris nabavnih poti knjižničnega gradiva v knjižnici Inštituta za novejšo zgod...
Oris nabavnih poti knjižničnega gradiva v knjižnici Inštituta za novejšo zgod...Igor Zemljič
337 views39 slides
Vojka Vuk Dirnbek: Sklepanje pogodb za dobavo knjižničnega gradiva: praksa Dr... by
Vojka Vuk Dirnbek: Sklepanje pogodb za dobavo knjižničnega gradiva: praksa Dr...Vojka Vuk Dirnbek: Sklepanje pogodb za dobavo knjižničnega gradiva: praksa Dr...
Vojka Vuk Dirnbek: Sklepanje pogodb za dobavo knjižničnega gradiva: praksa Dr...Igor Zemljič
470 views18 slides
Uporaba službene kreditne kartice v knjižnici by
Uporaba službene kreditne kartice v knjižniciUporaba službene kreditne kartice v knjižnici
Uporaba službene kreditne kartice v knjižniciIgor Zemljič
440 views8 slides

More from Igor Zemljič(20)

Breda Karun: Zagovorništvo v knjižnici by Igor Zemljič
Breda Karun: Zagovorništvo v knjižnici Breda Karun: Zagovorništvo v knjižnici
Breda Karun: Zagovorništvo v knjižnici
Igor Zemljič216 views
Maja Kek: ˝En komad internega komuniciranja, prosim˝ by Igor Zemljič
Maja Kek: ˝En komad internega komuniciranja, prosim˝Maja Kek: ˝En komad internega komuniciranja, prosim˝
Maja Kek: ˝En komad internega komuniciranja, prosim˝
Igor Zemljič463 views
Zgodovinska knjižnica prof. dr.Gerhard A. Rittera na Inštitutu za novejšo zgo... by Igor Zemljič
Zgodovinska knjižnica prof. dr.Gerhard A. Rittera na Inštitutu za novejšo zgo...Zgodovinska knjižnica prof. dr.Gerhard A. Rittera na Inštitutu za novejšo zgo...
Zgodovinska knjižnica prof. dr.Gerhard A. Rittera na Inštitutu za novejšo zgo...
Igor Zemljič129 views
Oris nabavnih poti knjižničnega gradiva v knjižnici Inštituta za novejšo zgod... by Igor Zemljič
Oris nabavnih poti knjižničnega gradiva v knjižnici Inštituta za novejšo zgod...Oris nabavnih poti knjižničnega gradiva v knjižnici Inštituta za novejšo zgod...
Oris nabavnih poti knjižničnega gradiva v knjižnici Inštituta za novejšo zgod...
Igor Zemljič337 views
Vojka Vuk Dirnbek: Sklepanje pogodb za dobavo knjižničnega gradiva: praksa Dr... by Igor Zemljič
Vojka Vuk Dirnbek: Sklepanje pogodb za dobavo knjižničnega gradiva: praksa Dr...Vojka Vuk Dirnbek: Sklepanje pogodb za dobavo knjižničnega gradiva: praksa Dr...
Vojka Vuk Dirnbek: Sklepanje pogodb za dobavo knjižničnega gradiva: praksa Dr...
Igor Zemljič470 views
Uporaba službene kreditne kartice v knjižnici by Igor Zemljič
Uporaba službene kreditne kartice v knjižniciUporaba službene kreditne kartice v knjižnici
Uporaba službene kreditne kartice v knjižnici
Igor Zemljič440 views
Racionalizacija javnih naročil tujih revij? by Igor Zemljič
Racionalizacija javnih naročil tujih revij?Racionalizacija javnih naročil tujih revij?
Racionalizacija javnih naročil tujih revij?
Igor Zemljič426 views
Vloga bibliotekarja pri javnem naročilu v Centralni pravosodni knjižnici by Igor Zemljič
Vloga bibliotekarja pri javnem naročilu v Centralni pravosodni knjižniciVloga bibliotekarja pri javnem naročilu v Centralni pravosodni knjižnici
Vloga bibliotekarja pri javnem naročilu v Centralni pravosodni knjižnici
Igor Zemljič432 views
Podobe z dunajske razstave "Goldene Zeiten" by Igor Zemljič
Podobe z dunajske razstave "Goldene Zeiten"Podobe z dunajske razstave "Goldene Zeiten"
Podobe z dunajske razstave "Goldene Zeiten"
Igor Zemljič291 views
Knjiga: »Historia Della Vltima Gverra Nel Friuli« : kot zanimiv pričevalec zg... by Igor Zemljič
Knjiga: »Historia Della Vltima Gverra Nel Friuli« : kot zanimiv pričevalec zg...Knjiga: »Historia Della Vltima Gverra Nel Friuli« : kot zanimiv pričevalec zg...
Knjiga: »Historia Della Vltima Gverra Nel Friuli« : kot zanimiv pričevalec zg...
Igor Zemljič494 views
dr. Alenka Kavčič Čolić, Narodna in univerzitetna knjižnica: Revija Knjižnic... by Igor Zemljič
 dr. Alenka Kavčič Čolić, Narodna in univerzitetna knjižnica: Revija Knjižnic... dr. Alenka Kavčič Čolić, Narodna in univerzitetna knjižnica: Revija Knjižnic...
dr. Alenka Kavčič Čolić, Narodna in univerzitetna knjižnica: Revija Knjižnic...
Igor Zemljič556 views
Paketni vpisi bibliografskih zapisov v COBIB in vodenje povezav za e-vire by Igor Zemljič
Paketni vpisi bibliografskih zapisov v COBIB in vodenje povezav za e-virePaketni vpisi bibliografskih zapisov v COBIB in vodenje povezav za e-vire
Paketni vpisi bibliografskih zapisov v COBIB in vodenje povezav za e-vire
Igor Zemljič494 views
Organizacija dostopa do specializiranih podatkovnih zbirk, Martina Petan, Cen... by Igor Zemljič
Organizacija dostopa do specializiranih podatkovnih zbirk, Martina Petan, Cen...Organizacija dostopa do specializiranih podatkovnih zbirk, Martina Petan, Cen...
Organizacija dostopa do specializiranih podatkovnih zbirk, Martina Petan, Cen...
Igor Zemljič511 views
Smernice licenciranja konzorcija COSEC, Karmen Štular Sotošek by Igor Zemljič
Smernice licenciranja konzorcija COSEC, Karmen Štular SotošekSmernice licenciranja konzorcija COSEC, Karmen Štular Sotošek
Smernice licenciranja konzorcija COSEC, Karmen Štular Sotošek
Igor Zemljič470 views
Praktični vidiki nabave e-virov, Tatjana Intihar by Igor Zemljič
Praktični vidiki nabave e-virov, Tatjana IntiharPraktični vidiki nabave e-virov, Tatjana Intihar
Praktični vidiki nabave e-virov, Tatjana Intihar
Igor Zemljič750 views
Digitalizacija zgodovinskih virov v Sloveniji by Igor Zemljič
Digitalizacija zgodovinskih virov v Sloveniji Digitalizacija zgodovinskih virov v Sloveniji
Digitalizacija zgodovinskih virov v Sloveniji
Igor Zemljič330 views
Kratek pregled osamosvajanja Slovenije by Igor Zemljič
Kratek pregled osamosvajanja SlovenijeKratek pregled osamosvajanja Slovenije
Kratek pregled osamosvajanja Slovenije
Igor Zemljič637 views
Poti in stranpoti prenove knjižnice Inštituta za novejšo zgodovino by Igor Zemljič
Poti in stranpoti prenove knjižnice Inštituta za novejšo zgodovinoPoti in stranpoti prenove knjižnice Inštituta za novejšo zgodovino
Poti in stranpoti prenove knjižnice Inštituta za novejšo zgodovino
Igor Zemljič443 views
Založništvo med drugo svetovno vojno by Igor Zemljič
Založništvo med drugo svetovno vojnoZaložništvo med drugo svetovno vojno
Založništvo med drugo svetovno vojno
Igor Zemljič606 views

Rezultati vprašalnika „Delovne skupine za strokovna priporočila za specialne knjižnice”

 • 1. KRATKO POROČILO O DELU DELOVNE SKUPINE ZA PRIPRAVO STROKOVNIH PRIPOROČIL ZA SPECIALNE KNJIŽNICE Alenka Kavčič Čolić Vodja Delovne skupine za pripravo strokovnih priporočil za specialne knjižnice NSKD Alenka.Kavcic@nuk.uni-lj.si DAN SPECIALNIH KNJIŽNIC Ljubljana, 25. 5. 2017
 • 2. DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO STROKOVNIH PRIPOROČIL ZA SPECIALNE KNJIŽNICE Nacionalni svet za knjižnično dejanvost (NSKD) je marca 2016 imenoval Delovno skupino v predlagani sestavi: 1. dr. Alenka Kavčič-Čolić (vodja delovne skupine), Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana, 2. mag. Angela Čuk, Center za strokovno informatiko, Krka, d.d., Novo mesto, 3. mag. Tjaša Obal, Knjižnica Banke Slovenije, Ljubljana, 4. mag. Helena Pečko Mlekuš, Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana, 5. dr. Luka Šušteršič, Institut »Jožef Stefan«, Ljubljana, 6. Maja Vavtar, Centralna pravosodna knjižnica, Ljubljana, 7. Igor Zemljič, Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana. 8. Katja Kranjc, Mestna galerija Ljubljana – pridružila l. 2017 A . K a v č i č Č o l i ć , 2 5 . 5 . 2 0 1 7 2
 • 3. PREGLEDANA PODROČJA • Veljavnost Meril in standardov za organizacijo in delovanje specialnih knjižnic iz leta 2000 in Standardov iz leta 1990 (dalje: Standardi) ter drugih domačih smernic za specialne knjižnice • Trenutno stanje specialnih knjižnic v Sloveniji in uporabnost Standardov • Profil sodobnega specialnega knjižničarja • Pregled mednarodnih standardov in smernic za delovanje specialnih in raziskovalnih knjižnic A . K a v č i č Č o l i ć , 2 5 . 5 . 2 0 1 7 3
 • 4. ŠTEVILO SPECIALNIH KNJIŽNIC (2011-2016) (Vir: Slovenske knjižnice v številkah. Poročilo za leto 2010-2015; Slovenske knjižnice v številkah 2016 [v pripravi], Center za razvoj knjižnic NUK) 4 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 društva 3 3 3 3 4 3 1 industrija 22 19 16 16 16 13 12 kultura 34 34 34 34 35 35 35 vlada 23 20 20 19 19 20 15 znanost 25 22 21 19 20 20 15 zdravstvo 11 11 11 11 11 9 8 cerkvene knj. 27 27 drugo 8 9 10 10 10 10 10 SKUPAJ: 153 (168)* 145 (167)* 115 (155)* 112 (151)* 115 (147)* 109 (141)* 96 (129)* * Število izposojevališč
 • 5. STANJE SPECIALNIH KNJIŽNIC • Prihodki specialnih knjižnic padajo • Specialne knjižnice se soočajo s pomanjkanjem prostora oz. izgubljajo svoj prostor • Status specialne knjižnice v matični organizaciji ni dovolj jasen • Specialni knjižničarji se vse manj izobražujejo • Število zaposlenih se manjša – večinoma en zaposleni v knjižnici • Klasične storitve izgubljajo prevladujočo vlogo v specialnih knjižnicah in vse večji pomen se daje novim trendom in novim zahtevam uporabnikov. A . K a v č i č Č o l i ć , 2 5 . 5 . 2 0 1 7 5
 • 6. UGOTOVITVE DELOVNE SKUPINE • Potrebujemo nove kazalce za prikaz uspešnosti specialnih knjižnic glede na spremembe v njihovem okolju. Pri tem bi lahko upoštevali najnovejša priporočila tujih in mednarodnih združenj (priporočila SLA dajejo večji pomen na znanja oz. sposobnosti specialnega knjižničarja – informacijskega strokovnjaka; IFLA je razvilo priporočila za različne vrste specialnih knjižnic). • Poleg vsebinske prenove bo potrebna tudi terminološka uskladitev Standardov z novo knjižničarsko zakonodajo. A . K a v č i č Č o l i ć , 2 5 . 5 . 6
 • 7. SKLEPNA UGOTOVITEV DELOVNE SKUPINE Glede na obstoječe kazalce uspešnosti delovanja specialne knjižnice v grobem uresničujejo Merila in standarde za organizacijo in delovanje specialnih knjižnic iz leta 2000. Vendar pa omenjena Merila ne predstavljajo strokovnega standarda ali dokumenta, iz katerega bi knjižničarji lahko izhajali pri svoji praksi. A . K a v č i č Č o l i ć , 2 5 . 5 . 2 0 1 7 7
 • 8. NALOGE DELOVNE SKUPINE 1. Priprava novih strokovnih priporočil za specialne knjižnice v skladu z določili Smernic za oblikovanje, sprejem, spremljanje, spreminjanje in preklic področnih strokovnih priporočil (NSKD, 2015, URL: http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploa ds/Ministrstvo/Direktorat_za_kulturno_dediscino/Knji znicna_dejavnost/2015/smernice_oblikovanje_pripor ocil_2015.pdf). 2. Nova strokovna priporočila za specialne knjižnice bi bila predvidoma sestavljena iz dveh temeljnih delov: Splošni del (prenovljena Merila) Posebni del s kazalci uspešnosti delovanja za različne vrste knjižnic A . K a v č i č Č o l i ć , 2 5 . 5 . 2 0 1 7 8
 • 9. PRIDOBIVANJE PODATKOV O STANJU SPECIALNIH KNJIŽNIC • Statistika Centra za razvoj knjižnic NUK (kvantitativna analiza) • Anketi – za vodje specialnih knjižnic in za direktorje matičnih organizacij (marca in aprila 2017) (kvalitativna analiza) – 114 knj. • Dobili smo odgovore: • 91 vodij specialnih knjižnic (70 popolni in 21 delni) • 13 direktorjev matičnih ustanov (12 popolni) A . K a v č i č Č o l i ć , 2 5 . 5 . 2 0 1 7 9
 • 10. PREGLED NEKATERIH REZULTATOV ANKET ZA VODJE SPECIALNIH KNJIŽNIC (MAREC-APRIL 2017) (V NASLEDNJIH MESECIH BO IZVEDENA NATANČNEJŠA ANALIZA) A . K a v č i č Č o l i ć , 2 5 . 5 . 2 0 1 7 10
 • 11. • Specialna knjižnica je neposredno podrejena direktorju matične organizacije (33 – 36%) • Specialna knjižnica je podrejena vodji sektorja ali službe (13 – 14%) • Vodja knjižnice je član kolegija vodstva (17 – 19%) • Število zaposlenih je ustrezno za izpolnjevanje potreb uporabnikov (38 – 42%)! STATUS SPECIALNE KNJIŽNICE A . K a v č i č Č o l i ć , 2 5 . 5 . 2 0 1 7 11 Število zaposlenih v spec. knj Število odgovorov 0 4 0,2 2 0,5 3 1 37 1,5 1 2 9 2,5 2 3 3 4 2 5 3 7 1
 • 12. NAJPOMEMBNEJŠE VEŠČINE IN ZNANJA V SPECIALNI KNJIŽNICI A . K a v č i č Č o l i ć , 2 5 . 5 . 2 0 1 7 12 28 29 30 31 31 31 32 32 33 36 38 44 44 45 46 50 52 0 10 20 30 40 50 60 občutek enakovrednosti z raziskovalci in strokovnimi… strokovno obvladovanje področja dejavnosti matične… sposobnost hitrega razmišljanja in sprejemanja pravilnih… sposobnost kritičnega razmišljanja - sposobnost jasnega predstavljanja idej sodelavcem in… pozitiven odnos do svojih dosežkov in dosežkov drugih - kreativno razmišljanje - sposobnost samozavestnega in prepričljivega pogajanja z… pozitiven odziv na stresne situacije - prilagodljivost na spremembe - nenehna pripravljenost deliti pridobljeno znanje in… komunikativnost - ustvarjanje okolja medsebojnega spoštovanja in zaupanja - pripravljenost za sodelovanje - razgledanost - večopravilnost - strokovnost -
 • 13. DEJAVNOSTI, KI JIH SPEC. KNJ. IZVAJAJO A . K a v č i č Č o l i ć , 2 5 . 5 . 13 22 24 24 25 25 27 28 37 38 40 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 informacijska podpora pri različnih dejavnostih organizacije gradnja digitalnih zbirk organizacije organizacija dogodkov v prostorih knjižnice zagotavljanje oddaljenega dostopa do licenciranih elektronskih informacijskih virov SDI urejanje spletne strani knjižnice svetovanje glede avtorskih pravic svetovanje pri objavah brošur, letnega poročila, strategije in drugih publikacij matične organizacije sodelovanje pri ustvarjanju publikacij matične organizacije urejanje osebnih bibliografij raziskovalcev
 • 14. • Skušate predvideti informacijske potrebe sodelavcev v organizaciji in jih redno obveščati; izobražujete uporabnike pri iskanju in uporabi informacijskih virov in skrbite, da je knjižnica čim bolj vpeta v procese organizacije; informacije prilagajate potrebam vsakega posameznika v organizaciji. (32 – 35%) • Skušate predvideti informacijske potrebe manjšega dela sodelavcev v organizaciji in jih redno obveščati; preostalemu delu sodelavcev ste na voljo, ko vas ti izrecno prosijo za pomoč in jim ponudite seznam virov iz katerih morajo sami ugotoviti kaj potrebujejo. (18 – 20%) • Čakate, da se sodelavci obrnejo na vas; sodelavci lahko samostojno uporabljajo gradivo v knjižnici in ne potrebujejo vaše pomoči; v primeru, da vas prosijo za pomoč, jim ponudite seznam virov, iz katerih morajo sami ugotoviti, kaj potrebujejo. (11 – 12%) VLOGA KNJIŽNICE V MATIČNI ORGANIZACIJI A . K a v č i č Č o l i ć , 2 5 . 5 . 2 0 1 7 14
 • 15. • Natančnejša analiza rezultatov anket in pridobivanje dodatnih potrebnih podatkov za prikaz dejanskega stanja specialnih knjižnic • Izbiro pomembnejših kazalcev za različne tipe specialnih knjižnic, ki bodo predstavljali smernice za njihovo delovanje • Priprava osnutka novih smernic/priporočil do konca leta 2017 • Strokovna recenzija • Javna razprava PREDVIDENE DEJAVNOSTI DELOVNE SKUPINE A . K a v č i č Č o l i ć , 2 5 . 5 . 2 0 1 7 15
 • 16. NA JLEPŠA HVALA ZA POZORNOST! 16 Alenka Kavčič-Čolić Alenka.kavcic@nuk.uni-lj.si