Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

0

Share

Download to read offline

Приблизне двотижневе меню для різних вікових груп

Download to read offline

Приблизне двотижневе меню для різних вікових груп (за відсутності продуктів можлива заміна на інший продукт)

 • Be the first to like this

Приблизне двотижневе меню для різних вікових груп

 1. 1. ІР 11РІ1МІРИЕ ДВОТИЖНЕВЕ МЕНЮ ДЛЯ РІЗНИХ ВІКОВИХ ГРУП (за відсугності продуктів можлива заміна на інший продукт) ПЕРШИЙ ТИЖДЕНЬ 1 1 І ПОНЕДк'ІОК--------------------- Код реиепіурн Наііменуииіііпі страв Вихід готової продукції іграм) 1 -4 КДЛСИ (ВІД 6 до 1 Ороків) 5-11 КДЛСИ (ВІД 1 Ірокіь ! старше) К. К Ссчідвіч 3 твердим сиром : Бу.іочка 50 75 Масло вершкове 5 5 Сир твердий 25 зо Вихк) готового сенОвіча 80 110 354 Какао 1 молоком 200 200 323/325 Фрукти свіжі враховуючи сезонність та /або 50 75 кондитерські вироби без крему 50 ”5 ВІВІ'ОРОК — ■ ----------------------------------------------------------------------------1------------------------------------------------- 1— ( еіідвіч т іаііеченіїм м'исом власноги заиік'Ціііія : > кк Вудочка 50 75 .’Іис'г салату 5 10 Овочі (враховуючи сезонність) 10 1 М'ясо іаііечсне власного іаиікаиия зо 4И Иихі^) готового сендвіча 95 ; 140 302 Картопля запечена 100 150 350 Чай і цукром та фруктами(;иімон)за сезонністю 200/15 200 1 5 323/325 Фрукти свіжі (враховуючи сезонність) та /або 50 75 кон;іи іерські вироби без крему 50 ■75 СЕРЕДА Зб'/З71/ 182/180 Млинці або о.'іадки або сирники з м’якої о сиру або запіканка з м'якого сиру 100 150 К’ііс.іомо.іочіїиіі иродук'і в иромисловііі упаковці — 100 1 їй; ■''25 322 Фрукт свіжі (враховуючи сезоіінігп.) та -або 50 7 соус 1 фруктів (враховуючи сеіоііиіеть) 50 75 Чсівср к, к Ссіїдвіч 1 заііечсиїїм м'ясом іі.тасіїого запіканий : - ' 75Булочка 50 Лист салату 5 • 10 Овочі (враховуючи сезонність) 10 15 М'ясо запечене власного запікання зо 40 Вихід готового сендвіча 95 !40 302 Каріогі.ія запечена 100 150 к к Напій фрукіовий (враховуючи сезонність) 200 — 2ЇЯІ 323 325 Фрхкги СВІЖІ (враховуючи сезоинісгь) та або 50 дз кондитерські вироби без крему 50 "5 І І
 2. 2. І ------------------------------ ------------------------------------------------------------ Сеіілвіч 1 ііііііііел|м рибним натуральним : і у і Ьч.'ючка .10 "З ' Диеі салаїл 5 10 Оничі (врахопукічн сеіоніїістьі 10 1.1 Шніцель рибний ЗО 40 І^ііхк) готового сеіідвічо 95 .'40 ЗГ2 Кпргоп.ія запечена _______________________________ 1 ПО 150 .'50 Чай 3 цукром та фр>'кіамн(;іимон)'ііі сстонніспо 200,-'15 200 15 523 325 Фрукти СВІЖІ (врахопукічи есюицість) та /або 50 25 кондитерські вироби бе ї крему 50 . -■ - І 2ТИЖДЕНЬ ПОНЕДІЛОК к'ііД рсііспт>рн Найменування страв 1 1ІИХІ.І готової про.іукнії грам) ! і 1 -4 К;ЬС1І (ВІД б до ІОроків) 5 1 1 КЛ.ЛСИ .ПІД 1 [років ; С'гар’діе) к'к Ссилвіч ! інсрлнм'снром : 1 Булочка 50 "5 ! І .Масло ііерінкове 5 Сир гвердіїй 2.5 Зй вихід готового сендвіча 80 110 354 Какао 3 молоком 200 200 323/325 Фрукти свіжі враховуючи сезонність та /або 50 75 кондитерські вироби без крему 50 75 ВІВТОРОК к к Ссидпіч 3 запеченим м'ясом власного запікання : Будочка 50 75 Лист салату 5 10 Овочі (враховуточи сезонність) 10 15 М’ясо запечене власного запікання ЗО 40 ВихіО готового оеидвічо 95 ІЧ(/ 302 Картопля запечена 1 100 150 350 Чай 3 цукром та фр>іктаміі(лимон)за ссзонніспс 200/15 200 15 323/325 ----------------------------------------------------------- фрукти свіжі (враховуточи сезонність) та 'або 50 75 кондитерські вироби без крему 50 75
 3. 3. ■ Г ! 'М.іііііііі або (і.ш.'ік'н або сиріїїіки і м'якого сиру або іаііікаїїка і м'якого сиру 100 150 Кисломолочний нродукг в промисловій упаковці 100 . : 100 Фрукти свіжі (враховуючи сезонність) та /або 50 1 75 соус 3 фруктів (враховуючи сезонність) 50 75 Чегпср к к Ссіїлвіч І іаіісчсчіим м'ясом в.іасііого заіііь-ання : Булочка 50 75 /Іисі салаїл 5 10 Ивочі (враховуючи сеюинісіь) 10 15 М'ясо запечене власного запікання зо 40 1___________ Вихій готового сендвіча 95 140 302 і._________ І Карзонля запечена 100 1 50 к к ІІаінй фрук-іовий (враховуючи сезонність) 200 200 325 525 Фрчкіи СВІЖІ (враховуючи сезониіегь)та /або 50 75 [Кондитерські вироби без крему 50 І 75 11'111 НII ця Ссіїлвіч 3 іниіцс.'їсм рибним назурасіьниуі : Булочка 50 75 2ІИСТ сала'гч' 5 10 Овочі (враховуючи сезонність) 10 15 Шніцель рибний зо 40 Вихіїї готового сенОвіча 95 !41) 302 Каріоііля запечена 100 150 55о 'Чай 1 цукром іа фруктами(димои)за сезонністю 200/15 200,15 525 525 Фрукти свіич'1 (враховузочи сезонність) та /або 50 Іі кондитерські вироби без крему 50 75
 4. 4. « і т ГМ Г" 00 УКРАЇНА СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ Уяравдіиня освіти НАКАЗ Ж Про організацію харчування дітей в комунальних закладах освіти Святоишнського району міста Києва у 2020 році кн і Х» НАКАЗУЮ: Відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської рад» (Київської міської державної адміністрації ) від 03 лютого 2020 року М» 216 «Про оргзиізаціїо у 2020 році безкоштовного харчування учнів у комунальних закладах загальної середньої освіти територіальної громади міста Києва» зі змінами» внесеними розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміиістраіГ») від 00 липня 2020 Аї? 1018. рсізпорядження Святошинської районіїої в місті Києві державної аямінісі рації від 24 липня 2020 року Ха 471 «Про організацію харчування дітей в комунальних закладах дошкі.’іьної та загальної середньої освіт» Святошннського району міста Києва у 2020 році», зареєстрованого в .Міністерстві юстиції України від 04 вересня 2020 за Лл 29306/8-20» з .метою забезпечення на належному рівні харчування дітей у ко.мунадьних закладах зага.тьної середньої освіти Святошннського району міста Києва, 1. Забезпечити у 2020 році безкоштовне гаряче харчування з одноразовим режимом: учнів 1-4 класів на суму 23 гри 00 коп: учнів 5-11 класів Із числа дітей-сиріт. дітей, позбавденії.х батьківсі.кого ШКЛування, дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах (групах), дітей з Інвалідністю, дітей з числа внутрішньо перемішених осіб чи дітей, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, дітей із сімей, які отримують допомогу’ відповідно до Закону України «Про державну еопіальну допомоіу .малозабезпеченим сім'ям», дітей-киян - Героїв Небесної Сотні, дітей Vчасників аитиісрорисїичної операції» осіб» яким видано посвідчення оіііця- лобровольця» який брав }часть у захпеті територіальної ці.нсності та
 5. 5. о с гл 00 > т д: > і вихованців Спеціальної шко.іи-інтернап М» 15 м. Кінва та С'пеціальної ;ага.тьнооевітньої школи-інтернат>-' № 16 м, Києва ~ тгідно т нормами харчування з урахуванням вікових груп. 2, Керівникам закладів загальної середньої освіти: 2.1. Враховувати в роботі розпорядження Святоннадської районної в місті Києві державної адміністрації від 24 липня 2020 року К« 471 «Про організацію харчування дітеГі в комунальних закладах дошкільної та загальної середньої освіти Святошинеького району міста Києва у 2020 році» при організації харчу'ванн.я учнів у закладах загадьної середньої освіти. 2.2. Здійснювати постійний контроль за: 2.2.1. станом організації харчування дітей у закладах загальної середньої освіти у відповідності до режиму та графіку харчування; 2.2.2. дотриманням Примірного двотижневого меню для учнів 1-4 класів, схваленого Протоколом № 56 засідання штабу Із ліквідації наслідків надзвичайної ситу’ашї від 07.08.2020; 2.2.3. якістю продуктів харчування та продовольчої сировини, що постачається до закладів загальної середньої освіти, якістю готової продукції; якістю буфетної продукції та відповідністю асортименту буфетної вимогам Державних санітарних правил і норм влаштування, загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально- процесу, затверджени.ми постановою Головного державного 2.2.4. продукції, утримання виховного санітарного лікаря України від 14.08.2001 К«63; 2.2.5. анадізом виконання норм харчування відповідно до віко8й.х категорій дітей за встановленою формою (додатки к 2) та інформувати про результати управління освіти до 02 числа наступного місяця. 2.3. Призначити наказом' відповідальну особу за організацію харчування дітей, до обов'язків якої входить: -координація діяльності з роботою медичного персоналу закладу щодо контролю за харчуванням дітей; - відпрацювання режиму і графіку харчування дітей, режиму чергування педагогічних працівників в їдальні; -опрацювання інформації щодо кількості дітей, які потребують гарячого харчування (у тому числі безкоштовного гарячого харчування); -участь у бракеражі готової продукції та бракеражі сирої продукції (за відсутності медичного працівника); - контроль за додержанням дітьми правил особистої гігієни при вживанні готових страв,, буфетної продукції; - контроль за санітарним станом їдальні; - організація просвітницької роботи з учасниками освітнього процесу щодо пропаганди здорового харчування тощо. ; 3. Покласти персональну відповідальність на керівників закладів загальної середньої освіти за:
 6. 6. 1 Постійно 3.9; безпеку і якість продуктів харчування та продовольчої сировини готової продукції. Постійно 3.6. своєчасне проходження працівниками закладів обов'язкових профІ.тактични.х медичних оглядів; 3.1. забезпечення неухильного лотримання чаконолавчих та ііопмапшно- іравових ВИ.ЧОГ шодо організації харчування учнів у заклала., заган.ної середньо! освіти: , .. . Постійно л.х. виконання посадових обов'язків медичної сестри та .медичної сестри т ДІЄТИЧНОГО харчування, які відповідають за організацію .харчування V закладі зага.тьної середньої освіти; Постійно .. 3.3. додержання вимог санітарного законодавства при організації харчування здобувачів освіти; Постійно 3.4. матеріально-технічний та санітарний стан приміщень їдаяень: Постійно 3.5. дотримання особистої гігієни працівниками, які забезпечують оргаїїЬацію харчування: Постійно 3.7. виконання натураяьних норм харчування учнів у закладах освіти: Постійно 3.8. проведення санітарно-просвітницької роботи з учасниками освітнього процесу шодо профілактики гострих КИШКОВИ.Х інфекцій, харчових отруєнь та дотримання особистої гігієни: Постійно і.’ 4. Керівникам закладів дошкільно*! освіти та навчально-виховних ^комплексів: 4.1. враховувати в роботі розпорядження Гвятошинської районної в місті ^^Кйєві державної ад.міністрації від 24 липня 2020 року № 471 «Про організацію харчування дітей в ко.мунальних заклада.х дошкільної та загальної середньої освіти Святошикського району міста Києва у 2020 році»: 4.2. здіОснювати систематичний контроль ш станом організації харчування дітей у закдада.х дошкільної освіти у відповідності до режиму і графікч харчування: 4.3. здійснювати щоквартальний аналіз виконання норм харчування відповідно до вікових категорій дітей та інформувати про результати управління освіти до 02 числа наступного місяця: 4.4. здійснювати систематичний контроль за якістю продуктів харчування та продово.тьчої сировини, шо постачається до закладів освіти, якістю готової продукції: 4.5. здійснювати прийом продуктів харчування з супровідними документами, які засвідчу ють їхнє походження іаякісгь;
 7. 7. 4> > • %■- Постійно 5.4. додержання; вимог санітарного законодавства при організації харчування ^добувачів освітн; 2 т гч 00 4.6. щоденно оприлюднювати батькам завірене керівником закладу меню 2 зазначенням фактичних норм виходу порцій та підписом медичної сестри, / ^окласти персональну відповіда.*іьиість на керівників закладів зошкільної освіти та навчально - виховних комплексів за: 5.1. ДО гримання прнмірного двотижневого меню, ПОІ'О.ІЖСНЩ О з 51ержпродсиоживслужбою м. Києва: ї'Іосіійно 5.2. забезпечення неухильного доіримання законодавчих та нормативно- правових вимог щодо організації .харчування дітей дошкільного віку: І іостійно 53. виконання посадови.х обов'язків медичної сестри та .медичної сестри з дієтичного харчування, які відповідають за організацію харчування у закладі освіти: Постійно 5.5. матеріально-технічний та санітарний стан приміщень харчоблоку*, Пос-і ІНІЮ 5.6. дотримання особистої гігієни працівниками, які табетпечуіоть організаііію.харчування виховайців; Постійно 5.7. своєчасне проходження працівниками закладів обов'я'зкоаих профілактичних медичних оглядів; Постійно 5.8. проведення' санітарно-просвітницької роботи з учасниками освітнього процесу щодо профілактики гострих кишкових інфекцій, харчових отруєнь та '/дотримання особистої гігієни. І Постійно 6. Керівнику групи обліку продуктів харчування Гаровій і. В. здійснювати постійний дієвий контроль за станом фінансової звітності щодо харчування у заклада.х дошкільної освіти та навчально-виховних комплексах. 7. Контроль за виконанням даного наказу покласти на начальника відділу з питань загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти Голованенко Л. .М. і головного бухгалтера упр Олексій СУКЕШ IIКОН ління освіти Еондарчук ї. К. І Іачхіьннк управління
 8. 8. т О с > о > гл лз > 4 і'ЙІ 2 со ГЧІ 2 00 Додаток ! ДО наказу управління освіти С'РДЛ І«формаНІЙ««формацій "Р" Г«гп’ї" “"Т "'’Р” “>_____“’р™--- М_ І»--) ------О —Євйтошинсвкого району Лііета Кит'ва .___________ Виконання у вітсогках Вікова група (років) відР до !0 С і -4 класи) Найменування > продукту > 1 . . ______ _ _ Хліб житній ' Борошно пшеничне і крупи, бобові, 'макаронні вироби ) Цукор і Масло вершкове І Олія • Картопля ■ Овочі різні 5 фрукти, соки ^фрукти сушені і Яйця, і о штук Молоко та кисломолочні продч кти Сир кисломолочний Л'мстана М’ясо, птиця, м’мсопродукіи Р$ша та рнбопрод) кти , Чай Вікова група (рс^кі»> від 10 і стариш (5-11 клаші ..і- 4- І Начальник відділу і питань лаіальїюі середньої, лошкільної та позашкільної освіти Чч І.»» І ^ ■■ ■ і 4 ІР ' * т •Г 1 І ? 'г І Людмила ГОЛОВА! 11 11КО
 9. 9. Додаток 2 до наказу управління освіти (1ТМ/ г-»а 00 сп ГЧ Сипні» Інфоршіїш "“р'* ««рчуваніж ^вятеїиинеьк’ого району зііста Киг у школі-іи-гериаті ( квартал 20 рлку 6-І0 років .о * і; І» 'і'аб.нтя І їнформаній иро стан виконання натуральних норм харчування у інкоді-іитернаті М .. Святошннського району хііста ІСи<-ва за.........квартал 20...... року 10-0 років >■4 & X гз 5 »•* ї. і т »». с. е; » мит О ж о ; .Д* « ©; 3__ о С у 2 їі X і 6 = 4 X Інформація «ро стан викоііакіїя натуральних норм харчуваиїм у школі-інтеріїаті М Святоіиииеьь’ого району міста Києва за рок^у ІЗ роківта старше о С-Я І2 >» с- с. М» ' ■ -г _ . ., і. Ж Начальник відділу з питань загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти 1 і ! '■ і Людмила ГОЛОВАКТНКО 4 І Таблиця З й: ■іГ, и ж£• & «с с. Табліщя 2
 10. 10. СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНААДМІНІСТРАЦІЯ РОЗПОРЯДЖЕННЯ Про організацію харчування дітей в комунальних закладах дошкільної та загальної середньої освіти Святошинського району міста Києва у 2020 році Відповідно до статей 6, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті 5 Закону України «Про охорону дитинства», статті 56 Закону України «Про освіту», статті 35 Закону України «Про дошкільну освіту», статті 20 Закону України «Про повну загальну середню освіту», статті 21 Закону України «Про протидію захворюванню на туберкульоз», статті 7 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 року № 1752 «Про норми харчування у протитуберкульозних закладах для осіб, хворих на туберкульоз, та малолітніх і неповнолітніх осіб, інфікованих мікобактеріями туберкульозу» (із змінами), від 19 червня 2002 року № 856 «Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах» (із змінами), від 26 серпня 2002 року № 1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальяи?. закладів» (із змінами), від 02 лютого 2011 року № 116 «Про затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість» (із змінами), від 22 листопада 2004 року № 1591 «Про затвердження норм харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» (із змінами), від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади» (із змінами). Порядку встановлення плати для чсбатьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та ^^інтернатних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і ^науки України від 21 листопада 2002 року № 667, зареєстрованого в «хїМіністерстві юстиції України 06 грудня 2002 року за № 953/7241 (із змінами), *^^^^Наказу Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я
 11. 11. з 5. Розмір батьківської плати за харчування дітей у комунальних закладах дошкільної освіти зменшується на 50 відсотків для батьків, у сім’ях яких троє і більше дітей. 6. Встановити батьківську плату за харчування дітей учасників антитерористичної операції, осіб, яким видано посвідчення бійця-добровольця, який брав участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на сході України, та дітей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції, дітей киян - Героїв Небесної Сотні, у комунальних закладах дошкільної освіти у розмірі 1 грн на місяць без врахування кількості днів відвідування. 7. Управлінню освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації: 1) здійснити у 2020 році безкоштовне гаряче харчування з одноразовим режимом: учнів 1-4 класів; учнів 5-11 класів із числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах (групах), дітей з інвалідністю, дітей з числа внутрішньо переміщених осіб чи дітей, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», дітей киян - Героїв Небесної Сотні, дітей учасників антитерористичної операції, осіб, яким видано посвідчення бійця- добровольця, який брав участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на сході Уіфаїни, та дітей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції; вихованців Спеціальної школи-інтернату № 15 м. Києва та Спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату № 16 м. Києва - згідно з нормами харчування з урахуванням вікових груп; 2) здійснювати контроль за станом організації харчування учнів у комунальних закладах загальної середньої освіти; 3) визначити постачальників продуктів харчування та здійснити організаційні заходи щодо своєчасного постачання продуктів належної якості відповідно до чинного законодавства України. 8. Встановити вартість одноразового гарячого харчування за рахунок коштів бюджету міста Києва в комунальних закладах загальної середньої освіти: учнів 1 -4 класів - 23 грн 00 коп;
 12. 12. РДЖЕНО ядження инської районної в місті державної адміністрації //5 ( Е'ДДІЛ 2 І ПР'-ДНІЗАЦІІ ^,:;.ОЗОДСТВ 9^ 9''' Розмір батьківської плати за харчування дітей у комунальних закладах дошкільної освіти на один день (у гривнях) Тип закладу, групи Вартість харчування на одну дитину Розмір батьківської плати на одну дитину ясла сад ясла сад Заклади дошкільної освіти (групи загального розвитку) 42,08 60,69 29,46 42,48 Цілодобові групи 55,08 71,53 38,56 50,07 Санаторні групи: - Дошкільний навчальний заклад з санаторними групами № 277 (із захворюваннями серцево-судинної системи); - Дошкільний навчальний заклад № 819 (з хронічними неспецифічними захворюваннями органів дихання) 87,33 61,13 Санаторні групи Дошкільного навчального закладу № 80 (з хворобами органів травлення) 80,82 56,57 Санаторний дошкільний навчальний заклад № 669 для дітей з ранніми проявами туберкульозної інфекції з малими і згасаючими формами туберкульозу 76,72 103,19 1 Заклади дошкільної освіти (групи) компенсуючого типу 55,08 71,53 і Начальник управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації
 13. 13. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕГ/КАВНЛ АДМІНІСТРАЦІЯ) РОЗПОРЯДЖЕННЯ 09.07.2020 Про внесення змін до абзацу третього підпункту 1.1 пункту 1 розпорядження виконавчого органу Київської міської ради {Київської -МІСЬКОЇ державної адміністрації) від 03 лютого 2020 року № 216 «Про організацію у 2020 році безкоштовного харчування учнів у комунальни.х закладах загальної середньої освіти територіальної іромали .міста Києва» 1018№ Відповідно до законів України «Про освіту». «Про повну загальну середню освіту». «Про охорону дитинства», «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб». Міської комплексної цільової програми «Освіта Києва. 2019-2023 роки», затвердженої рішенням Київської міської ради від 18 грудня 2018 року № 467/6518, з метою забезпечення безкоштовни.м харчування.м окремих категорій учнів комунальних закладів загальної середньої освіти територіальної громади міста Києва: Абзац третій підпункту 1.1 пункту 1 розпорядження виконавчого органу Київської .міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 03 лютого 2020 року’ № 216 «Про організацію у 2020 ропі безкоштовного харчування у-чнів у комунальних закладах загальної середньої освіти територіальної громади міста Києва» викласти в такій редакції: «учнів 5-11 класів із числа дітей-сиріт. дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами, які навчакггься у спеціальних та інклюзивних класах (групах), дітей з інвалідністю, дітей з числа внутрішньо переміщених осіб чи дітей, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», дітей киян - Героїв Небесної Сотні, дітей учасників антитерористичної операції, осіб, яким видано посвідчення бійця- добровольця.__який брав участь у захисті територіальної цілісності та державхгго сувере^^ітету на сході України, та дітей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції.» і Го;і^ва Віталій КЛИЧКО( і
 14. 14. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ) РОЗПОРЯДЖЕННЯ (В.02.2020 216 № і Іре оріиііізаиію ) 2020 році оепчоїігіовік:»!о харчування учнів кч'муна.іьннх кік.іа.іах зага.іьної середньої освіти :ериіоріа.іьцої І рч'»іа (н міста Кнгва о СаІ Н' 0> 00 (О Відповілно л».' сіатгі 56 Закону 'країни ‘<1Іро освіїл». сіатіі 21 Зі.і.ччл 5 країни "Пло заі’а.тьн> середин.' освіїу», стані 5 Закону України «Про о.хоронч дигиисіва». постанов Кабінет) .Міністрів У країни від 10 червня 2002 рок «Про організацію харччваїїня окре.мих каїеі орій учнів у заїтьтьноосні іінх навча.тьни.х закла^тах», від 02 люті о 2011 рі'ку .У^Нб «Про затвердження Пі'рядку надання носл)г з харчування лііеіі у лошкі.іьних. 'чні.. •. заіа.'НіНоосвітніх іа ирофесійно-іехнічнн.х нанчальни.х зак.тадах. операції $ на 1.НІИЯ яких зві.іьняіоться від і'бклалення полагко.м на додану варіісгь'- рлііснь Кнїьсь.ч'ої міської ради від 09 жові ня 2014 року №271 271 «Про надання додаїкових пільг іа нірантій учасникам антите|Х'ристичної операції та снам їх сі.мсіі» (в редакції рііиення Київської міської ради від 21 і рудня 201“’ і оку .2І0>1 4О5Ь). від 0? березня 2016 року №11Н 118 «Про надання додаїкових пільї іа гарантій сім’ям киян - Героїв Небесної’ Сотні та киянам иосгражда.іи.м учасникам Революції’ Гідності» (у редакції ріїнення Київської міСьКої ради від 21 грудня 2017 року №1050'4057), Міської комплексної Цілід'вої црогра.ми «Освіїа Кисва. 2019-202.7 роки», затвердженої рішенням Київської міської ради від 18 і рудня 2018 року №4н7б518. з меюю забезпечення учнів комунальних закладів іатальної середньої освіт теріїїоріа.іьної іромали міста Кисва якісним харчуванням: !. І’аПонііим в місіі Кисві державним адміиіе'раііія.м; 1.1. Забезпечиш 2020 році за ра.х>нок коїніів бюлжеіч міста Кнсна в коі на.іьних закладах ^ага.іьної середньої освііи тернторіатьної іромали місті кіива Зез.хсуштозним іарячим хар'і>вання.м з одноршови.м режимісм: чнів 1 -4 класів;
 15. 15. учнів 5-11 класів іі числа діїей-сирії. дітей, позоав.тених батьківської о піклування, діїей з особливим освіїпіми потребами, які навчаються у спеціальних та інкліозивпих класа. (групах), дітей із сімей, які отримую і ь допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомоіу малозабезпеченим сім'ям», діїеіі киян - І ероїв Небесної Сотні, дітей учасників антптерорисіичної операції, осіб, яким ви іано посвідчення бійпя-добровольцч. який брав участь у захисті іериюріальної цілісності та державного суверенітету на сході України, та лііеіі загиблих (помер.тих) учасників антиіерористичної операції. 1.2. Здіііснювати сисісмаї нчиий кон і роді, іа станом організації харчу вання кзліу нальни.х закладах загальної середньої освіти територіальноїучнів у гро.ма ЦІ місіа Києва. 1.'. Вінна-іаті: кох'унальних закладах зага.іьної середні.ої освіїи іериторіаіьної громади місіа Києва, відповідно до законодавеїва ^’країни. викоиаьілв. то надаваїимуіь послуги і харчування у 2. Коїгіро.іь за внк'онаиням цього розпорядження пок.іиеїн на заступника голови Кііївськ'ої міської державної ад.мініс ірації Мондриївського В. .1. І І і ІРСЗПОРЯДЖЕНЬІ ? І Віталій КЛИЧКО

Приблизне двотижневе меню для різних вікових груп (за відсутності продуктів можлива заміна на інший продукт)

Views

Total views

171

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

148

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×