Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Esas Sozlesme

393 views

Published on

Esas Sozlesme

Published in: Data & Analytics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Esas Sozlesme

  1. 1. 14 NlSAN 2006 SAYI : 6535 SiRKETLER ISTANBUL stanhul Ticaret Sieili Memwlngundnn Sicil Numari: 554838 — 532420 Tieard iinvnru: KURUMSAL BASK1 iiiziv[ETLERi sANAYi TICARET LIMITED slmcrzri Ticari ikalnetgaln: istanbul Kagitliane 4.Levent Emniyet Evleri Mah. 'I1itum Sok. No.4 Ticari Merkezi ile Sicil nurnarasi ve unvani yukiirida yazil1 ve 10.4.2006 tarihinden beri kurulinus olan limited sirketin Beyoglu Zlnoterligince 31.3.2006 tarih 18266 sayi ile duzenlenen esas mukavelesinin tescil ve ilani isten- mis, ayni noterligin ayni tarih 18167 sayi ile onayli imza beyan- namesi manuriyetimize veiilmis olrnalda, 6762 Slylll ‘Dirk Ticaret Kanunu hilkflmleriiie uygun olarak ve mernurluyirnuzdaki ves‘ka. lara dayanilarak 10.4.2006 tarihinde tescil edildgi ilan olunur. Limited $irket Ana Sfizlesrnesi Kuruculr Madde 1 Asagida adlari, soyadlari, ikarnagahlari ve uyruklari yazili kurucular arasindl T1'K hi'ikfimIer- ine gdre bir Limited siiket kin1il- mustur. Slfa N21 - Kuriicuriun Adi Sayadridil Sumru Kuzuoglu llmriietgah Ad. resi: Visnezade Mah. Hdsrevgerede Araligi No: 1/9 13 e$'ktas- Istanbul Uyruiyiz T. C. Sira N:2- Kumcunuii Adi Kuzuoglu Ikametgah Adresizcaferaga Mah. Belkis Dilligil Cikmazi Sadik Bey Apt. 7/11 Kadikiiy-isaubul Uyrugu: T. C. Soyadi: U1ug Sira N:3- Kurnainnn Adi Sayadi: Duygu Kuzuoglu ikametgah Adresi: Visnemde Mah. Hi'isi'evgerede Araligi No: 1/9 Besiktns-Istanbul UynigmT. C. Sirketin Unvaii Mndde: 2 — $irket: in iinvani Kurumsil Baski Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Sirketi’ dr. Arm; Ve Korin Mndde: 3 — Sirketin amae ve konusu blslica sunl ardir 1-Her tiirlii gazete mecmua kitap brrosfir dag" ansiklopedinin basimi yayimlanmasi dagitilmusi veslir yayincilik hizmetlerinin yapilmasi 2-Mathaacilik Matbaii baski, Di- jitnl baski ve organizasyoii ilancilik reklamcilik yapmak 3-Her turlu ve cinste kagit itiiali iinali ihraci alirn ve satirni 4-Her turiii kiitasiye ve kirtasiye malzernelerinin iinali ithali ihraci alirn ve satimi 5-Matbaacililda ilgili ha nevi birinci ikinci i"1;i'1ria“i hamur Irigit bays ve baizeri sair yardimci mad- delerin ithali alim ve satimi 6-I-Ier tfirlii matbna makineleri ve malzemeleri imali ithali ihraci ve satimi 7-Konusu ile ilgili resmi ve iizel ilialelere istirak etmek. 8-Sirketin faaliyet k0I'llIlI| 'lfll giren sinai ve ticari yatirimlarda bulunmak. 9-Sirket amacini ger§ek- lestirmek igin he ti'irli'i gayri- merikul alabilir, sntabilir, kinlar, kiraya verir bunlar Ilzerinde ayni ve sahs‘ her ti'irli'i haklaritesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. $irket garyii- menkulleri uzerinde irtifak, iiitifa, siikna, gayrimenkul miikellefryeti, kat irtifaki, kat mulldyeti tesis ede- lilir. Ha’ tiirlii gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri iiezdinde cins Ia§'lihi, ifraz tevhid, taksim, parse- lasyon ile ilgili her nevi inulrnele ve tasamiflari gergeklestirebilir. 10-$irket isleri icin gerekli tnsit- lari gemiler dahil ikfisap etmek de- vretmek bunlar ilzerinde ayni ve sahsi tasarruflnrda bulunmak ki- ralamak Iciraya vamek. 11-$irketin arnaci ile ilgili olarak marlra ihtira berati ustiilik know- how ve tiger sinai mtllkiyet hak- larini iktisap etmek devir ve ferag etmek ve bunlar iizerinde lisans an- lasmalari yapmaktir. $ir'ketin Merkai Mndde: 4 — $irketin merkezi Istanbul Ili Kagithane jlcesindetir. Atiesi Ein- niyet Evleri Mah 'Imum sokak No:4 4.Levent Ka§ithane- Istanbul (hr. Adres defiisiklifiinde yeni adres, Iiearet Siciline tescil ve 'ITirkiye Ticaret-Sicil Gazetesinde ilan ettir- ilir. Tescil ve ilan eiilrnis adrese yapilan tebligat sirkete ynpilmis sayilir. Tescil ve ilan edilmis adrestm ayrilmis olmasina ragmen, yeni adresini siiresi iqinde tescil et- tirrnernis sirket iqin bu dumin fesih sebebi sayilir. Sllre Madde: 5 — $irkeiin sflresi tescil ve ilan tari- hinderi baslamak uzere 30(0tiiz) yildir. Serinaye Mailde: 6 -: Sirketiu sermayesi 200.000,00 (l]<iyIIzbin)Y'1'L ‘dir bu ser- mayenin; 100.000,00- YTL. Sl Ulug Kuzuoglu 50.000,00.-YTL. si Idil Sumru Kuzuoglu 50.000,00,-YTL si Duygu Kuzuoglu tarafindan muvazaadan an" olarak ve tamarnen taalihfit ed. ilmistir. Serrrinyeiiin 1/4’ii sirket kurulusuziun tescil tarihinden itibaren en gee 11¢; ay iginde, kalani ise 30/06/2007 tarihinde 6deiiecek- tir. ilan N18000: 7 — $irkete ait ilarilar, T. T.K. 37. Madde Hiikiirrileri sakli kalmak sartiyla, sirket meikezinin bulim- di. I§u yerde en az bir gazete ile as- gaii yeti giin evvel ynpilir. Sirketin iaaresi Nlailde: s — $irketinislei'i ve muameleleri or- taklar kurulu tarafindan seqilecek bir veya birkae mucllr tarafindan ynriiiriiiir. ilk 20(yirnii) yil icin ldil Sumru Kuzuoglu sirket Mndilrn segilmisfir. Temsll Madde: 9 — $irketi mfldflrler temsil ve ilmm ederler. $irketi temsil ve ilzam ede- cek imzalar ortaklar kunilu tarafin- dan teslit, tescil ve ilan ettirilir. ilk 20 (Yinni) yil igin mfidilr segilen ldil Sumru Kuzuoglu miinferit imzlsi ile temsil ve ilzam: yetkili kl11nIIll$LI. I‘. I-[cusp Wnerni Mnilde 10 — Sirketin hesapyilil ocak - 31 ar- alik tarihleri arasidir. ilk hesap ylll tescil tarihinden itibaren 31 aralik gfiniine kndnrdir. Yedek Akee Madde 11 — Safi kardan her yil dricelilde ‘V1 5 ihtiyat akeesi ayrilir. Ilitiyat akees‘ sirka iidenmis sermayesinin %z0’sine eikincaya kadar ayrilir. Kanuni ve ihtiyari yedek akgeler, kanun ve bu Inn sfizlesriie hi'ikl‘irn- leiine gdre ayrilmasi gereken mik- tar safi kardan ayrilmadikga hissedarlara kar dagitilmaz. Knrin Dagtirru It/ [adds 12 — $irketin safi kari, sirket adma yapilmis her ti‘irli. ‘i maseaflarin qikarilmasmdan sonra kalan mik- tardir. Kanuni yeddr akge ayiildik- tan sunra kalan miktar ortaklar ku- rulunca alinacak knrara giire hissedarlara hisseleri oraninda dagitilir. édemnis sermayeriin ‘V15’i nisbetinde ilk ternettii ayrilir. TURKiYE TlCARET SiClLi GAZETESI Kmuni Hiikiirriler Mantle 13 — Bu ana siizlesrnede bulunmrayrsn husnflar hakkinda I7Hlkflm- lai uygulanir. Ortak Uiug Kuzuoglu imza Ortak idil Sumiu Kuzuoglu imza Ortak Duygu Kuzuoglu imza (5/A)(12/184867) Istanbul Ticiret NIcllll. ll‘ll. l:fil. IIdilI Sicili Sitil Nuinarn: 584826 — 532408 Ticaret llnvnni: ISTANBUL GAYRi1d11N'KUL D1:L'; ERLEivtE VE DANI$MA_N'L]K ANONIM SIRKETI Ticnri ikametgalii: istanbul Sisli Mecidiyekiiy Avni Dilligil sok. ceiik is Merkefi C Blok N05 Ticari Merkezi ile sicil numarasi ve linvani yukarida yazili ve 10.4.2006 tariliinden beri lcurulmus olan anonim sirketin Besiktas lomoterliginden 5.4.2006 tarih 3386 sayi ile dflzerilenen esas mukavelesinin tesdl ve ilarii isten- mis, ayni noterligin ayni tarih 3384 sayi ile onayli imza beyannarnes' mernuriyetimize verilrnis olmakla, 6762 sayili 'ITirk Tiearet Kanunu hnkilmlei-iiie uygun olarak ve memurlufiurnuzdaki vesikalara dayanilarak 10.4.2006 tnrihinde tescil edildigi ilan olunur. tstmimi Gqyrimeniaii Dega- lune Ve Dilllflilfllllk Anonlm $irka: l Ana Sfizlegrnesl Knrulus Mantle 1 Asagida adlari, soyadlari, ikametgalilari ve uyruklari yazili kuiuailar arasinda Tiirk Ticaret Kanunu‘nuii Anonim Sirketlerin ani surette kuruluslari hakkindaki hi“1ki'imlerine gitre bir Anonim $ir- ket kurulmaktadir. Kurucunun Adi Sdyadi: Ahmet Biiyfikduman. Ikametgah Adres': Yi1diz Mah. Sereticebey yokusu No:3/12 Besiktas-istaribiil Uym§u: T.C. Kurucunun Adi Sdyadi: Figen ilke Biiyiikdiimari. Ikametgah Adres': Yildiz Malxserencebey yokusu No:3/12 Besiktas-istaribul Uyru§u: T.C. Kurucunun Adi Sayadi: Celal Erdogdu. ikametgah Ad. resi: Cihaiinuma Mah. Cihannuma Sok. Barysan Apt. No:32/5 Befiktas-Istanbul Uyruguz T. C. Kurucunun Adi Sayadi: Fahri Er- dogm. ikametgah Adresi: Ci1iannuma Mah. Cihannuma Sok. Baymn Apt, No:32/5 Be$'ktas-Istanbul SAYFA : 681 Adres : KARANFiL SOKAK NO 56. BAKANLIKLAR- ANKARA TELEFON : 0 312 413 80 00 FAKS : 0 312 425 81 73 wWw. tobb. urg. ti' Uyru§u: T.C. Kuruainun Adi Soyad. i:Hacer Erdogdii. lkametglh Ad. res': Cihmiiunia Mahcihannuma Sok. Baysan Apt. No:32/5 Besiktas-istanbul Uyru§u: T.C. $Irk: tln finvun IVIEIHIC 2 $irketin nnvani istaribul Gayn- menkul Degerleme Ve Danismari- lik Anonim Sirketi’ iir. Amie Ve Knnu M'adIIc 3 $irketin amaq ve konusi baslica sunlardir: Bir gayrimerikulumgayrimenlcul projesiiiin veya bir gayrimenkule bagli hak ve faydalarin belli bir tar- ihteki muhtemel degerini bagimsiz ve tarafsiz olarak takdiri ile gayri- menkullerie ilgili piynsa l[a$1It- masi, fizibilite Qall$l1laSl, l1llkLIki durumunun analizi, gayri- menkullerle ilgili yatzinm ve know how sifizlegsneleiinin anaIizi, en ver- imli kullanirn amaci tespiti, yatirim strntg‘isi, kent ekonomis' arastir- malari gibi konularda danismanlik hizmet verir. sirket yukarida belirtilen amae ve konusuriu gerqeklesfinnek igin: 1-sirket amaelannda kullanmuk ilzere gerekli makine teehizat teknik malzeme ve donanimi, ara<; satabilir veya devredebilinbunlarin ithalatini ve ihracatini yapabilir, ve gereelertmenkul ve gayrimenkul- leri alabilir islaebilir kirallyabilir 2-$irketin amaci ile ilgili olarak marka, ihtira bernti ustalik ve diger fikri/ sinai millkiyet Huklarini elde etinek, devretmek, fei'a§ etmek ve bunlar flzerinde lisans arilasmalari yapabilir. 3-$irket koriusiiyla ilgili bilimsel arnstirmalar ve yayinlar yapabilir konferans, pariel, seminer ve egitim- ler diizerileyebilir. 4-$irket amat; ve kmularinda ihtiyar; duydugu hallerde fiqfincii kisilerderi egitim, danisrnanlik, pro- je ve degerleniimie hizmetleri satin alabilir. 5-Sirket amaciyla ilg'li olarak yerli yahut yabanci hakiki veya hiilcrni sahislarla her ti‘1rderi ortak- liklar kurabilir. Ayni inevzu ve isIi- gal eden sirketlerin hisse veya in- tifa senetlerini, tahvillaiiii, kar or- takligi belgelerini finansman bonu- Iarini, aracilik yapmamak ve meiikul kiymet isletmecilifii niteliginde olrnarnak klydiyla satin alabili: ,bu kabil ortaklarin, 'I1Irkiye’de acenteIik, m0mes-sillik yahut distribi'itiirli‘igi‘inl'i yapa- bilir. Ken<i d. istribi”1ti'rli”1k, aca1telik mnmemllik verebilir ve konusuna gireri sirketlere igirak edebilir. 6-Amacma uygun olarak yerli ve yabanci kuruluslardan kredi ala- bilir sirket kefil olamnz kambiyo senedi dilzenleyemez aval vete- mez. Tahs'l drosu Iiarir; kambiyo (Devami 682. Sayfada)
  2. 2. SAYFA : 682 (Bastarafl 681. Sayfada) senedlerini Ciro edemez. Yiinetim kurulu karan olmadan kredi kul- lanamaz. 7-Sirket amac; ve konusuna uy- gun olarak her tiirlii gayrimenkulu satin alabilir, kiralayabilir ve ini- fak, imifa siikna haklan gibi her lii miilkiyetin gayri ayni hak tesis edebilinsatis vaadi siizlesmeleri yapabilir. Gaytimenkuller flzerinde lehte ve aleyhte rehin ve ipotek tesisi edebilir. Gerekfi§inde bunlan devir a. labilir, teIk ve devir edebilir. 8-Amae ve konusunun gerek- t: irdigi, ticari. hukuki, smai sair muameleler intac; etmek, bu c'L'1mle- den olmak iizere patentlcnow how gjbi haklan iktisap etmek bu hak- lan kendi adma tescil ettirmek, bu gibi haklan icabinda devralmak veya devir eden ahardan iktisap et- mek, mevzuatm dngérdfigfl gereeve dahilinde bu haklan siireli veya siiresiz olarak kiralamak, kiraya vermek veya fieilncfl sahislarm isti- fadelerine sunmak. Yukarida belirtilen amap ve konul ardan baska firket iqin faydali ve gerekli bulundugu islere gir- igmek iizere genel kuruldan yetki alabilir, bu yetkiyi aldiktan sonra $irket bu isleri yapabilir. sirketin Merkezi Madde 4 $irketin Merkezi istanbul lli, $isli ll<; esi’ndedir. Adres: Avni Dilligil Sok. Celik is Merkezi. C. Blok N025 Mecidiyekfiy / $i; li / lstanbul dur. Aties degigikliginde yeni ad. resTicaret Sicili‘ne tescil ve Tiirkiye Ticaret Sicil Gazete- si’nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan ettirilmi$ adrese yapilan tebligat girkete yapilmis Silyllll. Tescil ve ilan edilmis adresinden ayrilmls olmasina ragmen yeni adresine siiresi ieinde tescil et- tinnemi$ girket iqin bu durum fes'h sebebi sayilir. $irketin Siiresi Madde 5 $irket’in sflresi kesin kurulu$un- dan ba$lamak uzere S11'IlISlZdlI‘. Scrmaye Mada: 6 $irket’in sermayesi 50.000.YTL. (Ellibin Yeni 'lTIrk Li- ras1)kiymetindedir. Bu sennayenin her biri 100. Y'1'L. itibari kiymette 500 hisseye aynlm1$tu'. Bu hisselerin 1-200 hisseye tekabfil eden 20.000 YTL. Ahmet Biiyiikduman. 2- 200 hisseye tekabiil eden 20.000 YTL. Celal Erdogdu. 3- 50 hisseye tekabfil eden 5.000 YTL. Figen like Biiyiikduman. 4- 25 hisseye tekabiil eden 2.500 YTL. Fahri Erdogdu. 5- 25 hisseye tekabiil eden 2.500 YTL. Hater Erdogdu. Tarafinda muvazaadan axi olarak ve tamamen taahhfit edilmi$iir. TURKlYE TlCARET SlClLl GAZETESl Nakdi sermayenin ‘/4 fl sirketin kurulu$unun tescil tarihinden itibaren en get; fie ay ieerisinde, kalam ise Ydnetim Kurulu’nun ala- cagi Kararlar dairesinde en gee 3 (fie) yil ieinde iidenecekttir. Bu husustald ilanlar ana siizlesmenin ilan maddesi uyannca yapilir. Yiinetim Kurulu Ve Siiresi Madde 7 $irketin isleri ve idaresi Genel Kurul taraflndan T1"1rk Tlcaret Ka- nunu hfikiimlerine uygun olarak hissedarlar arasindan segilecek en az 3 iiyeden olusan bir Yiinelim Kurulu tarafindan yCIr' . ilk yfinetim kurulu ilyesi olarak: Yiinetim kurulu baekam Ahmet Bfiyiikduman Yiinetim kurulu baskan yard. |m- C151 Celal Erdogdu Ybnetim kurulu ilyesi Fahri Er- dogdu. Yiinetim kuruluna seqilmiglerdir. Ytinetim Kurulu Uyeleri en <; ok 3(ii1;)y1l i: ;in seeilirlenseqim sure- si sona eren Yiinetim Kumlu fiyeleri yeniden secilebilirler. ilk Yiinetzim Kurulu iiyeleri (bir) yil iein secilmi$t1'r. Seeim siiresi sona eren Y6ne1im Kurulu iiyeleri yeniden seeilebilirler. Genel Kurul liizum giirfirse yiinetim Kurulu Uyelerini her za- man degistirebilirler $lrketjn Temslll Madde 8 $irketin yiinelimi ve drsanya karsi temsili Yfinetim Kurulu’na aittir . $irket tarafindan verilecek biitfin belgelerin ve yapilacak S6- zlegmelerin gegerli olabilmes' iein sirket iinvam altina k0nmu$ ve $ir- keti temsile yetlcili kigi veya ki§i- lerin imzasim tasimasi gereklidir. Yiinetim Kuruluffiirk Tiearet Kanunu’nun 319’ncu Maddesi’ne giire Sirkeli temsil ve idare yetk- isinin hepsini veya bazilanmY5ne- tim Kumlu Uyesi olan bir veya birkac; murahhas fiye veya pay sahibi olmalan zorunlu bulun- mayan Miidiirl ere birakabilir. $irke1i i$leI1nin ve faaliyetinin gelismesi ile yfinetim kurulu liizum Ve ihtiyae gdrdiigii takt1'rdeidarei$- lerinin ve giirevlerinin kendi fiyeleri arasmda ne sekilde ve han- gi esaslar dairesinde taksim edile- cegini tespit eder. Denetgriler Madde 9 Genel Kurul, gerek hissedarlar arasindamgerekse dl$ardan en 90k 3 (fie) yil igrinl (bir) Veya birden fa- zla denetei se9er. Bunlarm say1s15 ‘i ge9emez. Genel Kurul seeilen Denetqiyi her zaman azil veyerine diger bir kimseyi tayin edebilir. Giirev siiresi biten denetcilerin tekrar denetqilige secilmesi caizdr. ilk Denetd T. C uyruklu Sinan- pa§a Mah.0rtabah: ;e Cad. Celik 1; Merkezi. No:22/18 Be$iktas/ 'istan- bul. Adresinde mukim Kadir Yalcin bir yil sine ile secilrnigtir. Denetgiler 'I$'Irk Ticaret Ka- nunu’nun 353-357 maddelerinde sayllan giirevleri yapmakla lfidiir. Gen el Kurul Madde 10 Genel Kurul toplantilannda agagidald esaslar uygulanu. Davet 5ekli: Genel Kurullar olagan veya olaganfistfi olarak t0planirlar. Bu toplantilara davette 'I1'Irk Ti caret Kanunu ‘nun 355,365,366 ve 368 hfikfinileri uygulamr. a-Toplanti Vakti:01agan Genel Kurul toplantilarl firketin hesap de- Vresi sonundan itibaren fit; ay ieerisinde ve senede en az bir de- fa, olaganiistl'i genel kurul toplan- tilan ise girketin i$leri icap ettigi hallerde ve zamamnda yapilir. b-Rey Venne ve vekil tayini:0la§an ve olaganiistfi genel kurul toplantilannda hazir bulunan hissedarlar veya vekillerinin her hisse iein bir oyu vard1r. Genel ku- rul toplantilarmda hissedarlar kendilerini diger hissedarlar veya haricten tayin edecekleri vekilvas1- tasi ile tems'l ett: irebilirler. §irket hissedarlan olan vekiller kendi oy- larmdan bagka temsil ettikleri hissedarlarin sahip oldugu oylan kullanmayayetkilidir. c-Miizakerelerin Yapilmasi Ve Karat Nisab1:$irket Genel Kuml toplantilannda Tfirk Ticaret ka- nununun 369 maddesinde yazili hususlar miizakere edilerek gerekli kararlar al1nIr. Genel kurul toplan- tilan ve bu toplantilardaki karat nisabi Tfirk Ticaret Kanunu hiikiimlerine tabiidir. d-Toplanti Yeri: Genel Kurul sir- ketin miiseccel adresinde toplamr. Toplannlarda Komiser Bulun- mas: Madde 11 Gerek Olagan ve gerekse olaganiistii genel kurul toplan- tilannda Sanayi Ve Ticaret Bakan- ligi Komiserinin bulunmasi ve toplantl tutanaklarmin ilgililerle birlikte imza edilmes' sarttir. Komiserin Giyabmda yapilacak genel kurul toplant1lann- da almacak kararlar Ve komiserin imzasim tasimayan toplantx tu- tanaklan geeerli degildir. ilan Maria: 12 $irkete ait ilanlar 'Il‘Irk Ticaret Kanunu’nun 37.Maddesinin 4.f1kras1 hl"1kl"ImleIi sakll kalmak sart ile girket merkezinin bulun- dugu yerde eikan bir gazete ile en az 15 giin evvel yay| nlan1r. Ma- hallinde Gazete yaymlanmadigi takdirde ilan en yakm yerdeki gazete ile yap1l| r.Ancak genel ku- ml toplantlya cagnlmasi ile ilgili ilanlar 'D'irk 'Ilcaret Kanunu’nun 368.maddesi hfikiimleri gergince ilan ve toplantl giinleri haric olmak iizere en az iki hafta evvel yap1l- masi zorunludunsermayenin azaltilmasi veya tasfiyesine ait ilanlar i(; in kanunun 397 Ve 438. maddelerindeki hiikiimler uygu- lamr. I-[asap Diinelni Maria: 13 Sirketin hesap ylll Ocak Ayimn ilk giinfinden ba§lar, Aral1k ay1mn sonuncu giiniinde biter. Fakat ilk hesxp yili sirketin Ticaret Sicili’ne tescil suretiyle tiizel kisilik kazandigi tarihten ba$lar ve o yilln Aralik aymm giinii sona erer. Kar’m Tespili Ve Dagmmi Madde 14 $irketin gene] masraflari ile muhtelif amortisman bedelleri gibi sirketee édenmesi ve aynlmasi zamri olan miktarlar hesap senesi sonunda tespit olunan gelirden in- dirildikten sonra geriye kalan mik- tar safi kari teskil eder safi kann tespiti husuwnda Tiirk Ticaret Ka- nunu’nun, Vergj Usul Kanunu’nun vesair mali kanunlarm hI'iki'Imler- ine uyul ur. Yukandaki madde geregince tespit olunacak safi kardan (‘iden- mesi gereken vergiler dfisiildiikten sonra kalan miktardan: a-% 5 nispetinde kanuni yasal yedek ak<; a ile, b-édenmis sermayenin ‘V15‘i nis- petinde birind temettii payl aynlir, c-Yasal yedek akee ile birinci temettii hisseshin aynlmasmdan sonra kalan kardan genel kurul karari ile en az °/ n10’u Yiinetim Kurulu Baskan ve ilyelerine en fa- zla %10’u da $irket’in M" iir, memur Ve miistahdemlerine tahsisi olunabilir. d-Kalan kar, Gene1 Kurul karar na giire kismen veya tamamen ilci ci temettii payi olarak, dag1tilabile- cegi gibi, da§1tilmayarak, herhangi biryedek akee olarak da muhafaza edilebilir e-Ortaklar dagmlmasma karar verilen birinci ve ikinci temettii payimn hangi tarihte iidenecegi gene] Kurul tarafindan tespit ol- unur. f-Tfirk Ticaret Kanunu’nun 466/3 maddesi hiikmfi saklidlr. Yedek Akee Mndde 15 Sirket taraflndan aynlan yedek akqeleri hakkmda T. T. K. ‘nun 466/467 maddeleri hfikiimleri uygmlamr. Kanuni Hiikiimler Madde 16 1$bu ems mukavelede yazili ol- mayan hususlar hakkmda Tiirk Ticaret Kanunu’nun konuya ait hfikiimleri uygulamr. Gecici I-Iiikiimler: Kurulu§ G-iderleri Gegici Madde 1: $irketin kurulu$una ili$kin kuru- cular tarafmdan yapilan ve kurulu; igin gerekli addolunan bilciimle harcamalar $irketin masaflarma intikal ettirilir. ilk Yiinelim Kurulu fiyeleri Gecici Madde 2: ilk yiinetim kurulu iiyeleri olarak secilen Ahmet Biiyi'lkduman, Celal Erdo§du, Fahri Erdogdu Gfirev dagiliml yapml§lard1I. Buna giire Ahmet Biiyfikduman yiinetim ku- rulu baskanrcelal Erdogdu Y6ne- tim kurulu baskan yard1mc| s|Fahri Erdogdu yiinetim kurulu iiyesi olarak bir yil iqin atanmi5lardir. 14 NlSAN 2006 SAYI : 6535 Temfil Gegici Madde 3: istanbul Gayrimenkul Deger- leme Ve Daru; manlik Anonim Sir- keI: i‘ni taahhiit altma sokan ve tem- sil eden biitiin evraklann muteber olabilmes' icin $irkefin ka§es' altin- da 50.000 Y'1'L. (Ellibin ytl) kadar Ahrnet Biiyiikduman ile Celal Er- do§du”nun miinferit imzasl. 50.000 (Ellibin ytl) uzeri rakamlar iein Ahrnet Biiyiikduman ve Celal Erdo, F,'du’nI‘in m1'i§terek imza etmi§ olmalan ; artt1r. ilk Muralup Geciti Madde 4: llk murakip olarak T. C.vatanda$1 Sinanpaga Mah. Ortabahz; e Cad. Ce- lik 15 Merkezi. No:22/18 Besiktas/ istanbul Adresinde mukim Kadir Yalcm Bir y1l icin denetei seqilmistir. Kurucular Adi Soyadi Ahmet Bflyilkduman imza CelalErdogdu imza Figen llke Biiyiikduman imza Fahri Erdogdu imza Hacer Erdogdu imza (10/A)(12/184859) istanhul Tim-ct Memurlugmdan Sicili Sidl Numarasl: 584821 - 532403 Ticaret iinvam: BORA MfIHENDisLiK OTOMASYON Bi1.GisAYAR ELEKTRON'iIK SANAYi TicARET LilVEiTED $iRK_ETi Ticari ikametgalu: istanbul sisli H. RLfat Pasa Mah. Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat.5 No.54-56 Ticari Merkezi ile sicil numarasi ve iinvam yukanda yazili ve 10.4.2006 tarihinden beri kurulmus olan limited sirketin Beyoglu 25.noterliginden 6.4.2006 tarih 18939 sayi ile diizenlenen esas mukavelesinin tesdl ve ilam isten- mig, aym noterligin a}m1 tarih 18938 sayi ile onayli imza beyan- named mernuriyetimize verilmis olmakla, 6762 sayili Tiirk Ticaret Kanunu hflkiimlerine uygun olarak ve memurlugumuzdaki vesikalara dayamlarak 10.4.2006 tarihinde tescil edildigi ilan olunur. Bora Miihendislik Otornasyon Bilgsnyar Elektronik Snnayi Iicsrct Limited §irkeI1' Anasii zle§mesi Kurulu; Mad de 1 A5a§1da adari, soyadlar1,uyruk- lari ve ikametgahlan yazili kurucu- lar arasinda bir limited firket kurul- mu$tur. Metin Koldemir T. C.Uyru§g1nda dir. Ziimriitevler Mahallesi Nil Cad- desi Hukukgular Sitesi N0: 17/A D 16 Maltepe Istanbul Eren Balci (Devaml 683. Sayfada)

×