Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Clouds can cause rainy weather

528 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Clouds can cause rainy weather

  1. 1. Clouds can cause rainy weather Problemes no documentats amb ELB
  2. 2. Presentació• Treballo com a sysadmin a Intercom WorldWide.• Site de cerca de feina a AT, PL i IN.• Plataformes Open Source, tecnologies web 2.0, virtualització i Cloud computing.• El Cloud computing té moltes diferències amb les infrastructures habituals.
  3. 3. Situació inicial • Instal·lació a Amazon AWS, utilitzant EC2 (amb EBS), ELB i RDS. • ELB balanceja peticions entre els frontals, que utilitzen l’RDS com a backend de dades. • Amazon obliga a utilitzar CNAME per la resolució. • La seva intenció és poder canviar la IP de l’ELB sense afectar als usuaris. • Com el DNS no permet CNAME als registres apex, cal fer cabrioles (HTTP Redirect).
  4. 4. Problema• El problema apareix quan el client utilitza proxies DNS amb implementacions estrictes (Movistar).• Aquestes implementacions poden impedir la resolució de l’ELB, en no ser una resposta autoritativa.• El client, en els casos analitzats, no rep cap resposta completa (que resolgui una IP) i determina que el host no existeix.• Aquest comportament no està documentat als Fòrums d’Amazon.
  5. 5. Solució• Vam provar diferents alternatives, com modificar el DNS para donar respostes autoritatives de forma dinàmica, fent consultes immediates a Amazon.• Observant altres sites amb configuració similar (com meneame.net), vam decidir provar Amazon Route53.• Vam provar amb un domini disponible, verificant tot el necessari.• Com és Amazon qui resol, la resposta sempre és autoritativa.
  6. 6. Conclusions• El Cloud no és per tothom: Cal vigilar amb les imposicions dels proveïdors de Cloud computing. Les funcionalitats oferides poden portar contraprestacions importants.• Segur que algú altre ho ha fet: Molts cops, no cal inventar rodes. Ja hi ha gent que s’hi ha trobat.• La originalitat té premi: De vegades, la solució passa per serveis, configuracions, etcètera, força insòlits.• La dependència és clau: Mentre no apareguin estàndars pel Cloud computing que cubreixin les necessitats, la dependència del proveïdor és crítica.• Provar-ho tot és impossible: Com no es poden provar sempre totes les configuracions, convé estar preparat per actuar àgilment.• El sysadmin és, en part, un artista: Trobar el problema i la seva solució pot semblar, de tant en tant, més un art que una ciència.
  7. 7. Gràcies!!! Preguntes i comentaris... Per més informació: @ifoschignasi.fosch@careesma.com

×